15 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28385

TEBLİĞ

İçişleri Bakanlığından:

YANAN VE YIKILAN YAPILAR FORMU KULLANILMASINA

İLİŞKİN MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

Amaç ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin standardını ve bu belgelerin kullanım şeklini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır.

Yanan ve yıkılan yapılar formu kullanım zorunluluğu

MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı Teknik Kurulunun 19/7/2012 tarihli toplantısında tadil edilen TS 13264 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Standardı, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mecburi uygulamaya konulur.

(2) 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre numaralama çalışmasını tamamlayıp Ulusal Adres Veri Tabanına girişini tamamlayan yetkili idareler bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren söz konusu belgeleri Ulusal Adres Veri Tabanı ile eşleştirerek eş zamanlı olarak düzenler.

Ulusal Adres Veri Tabanına işleme zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Yanan ve yıkılan yapılar formu Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre numaralamada yetkili idarelerce Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir.

Formun düzenlenmesi

MADDE 4 – (1) Yetkili idareler yanan ve yıkılan yapılar formunu standardın ekinde yapılan açıklamalara uygun şekilde düzenler.

İlgili kuruluşlara gönderme

MADDE 5 – (1) Standard yanan ve yıkılan yapılar formu, formun ekinde belirtilen kurum ve kuruluşlara süresi içinde gönderilir.

Standardın temini

MADDE 6 – (1) Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Standardı, TSE’nin merkez teşkilatı veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden (http://www.tse.org.tr) ulaşılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standart Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.