14 Ağustos 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28384

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“öö) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,”

“pp) Türkvet: 2/12/2011 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis, kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna veya kontrol kuruluşuna başvurur. Başvuruda aşağıdaki koşullar aranır:

1) Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünden alınan güncellenmiş onaylı ÇKS kaydı, hayvancılık işletmeleri için ise Bakanlık il veya ilçe müdürlüğü tarafından verilen ve Türkvet’den alınan onaylı işletme Tescil Belgesi,

2) ÇKS kaydı olmayan veya yapılamayan müteşebbisler için;

Müteşebbisin adı, adresi, T.C. kimlik numarası ve vergi numarası, yabancı gerçek kişilerde ise yabancı kimlik numarasını içeren kimlik bilgi ve belgeleri,

İşletmenin yeri ve konumuna dair bilgiler,

Kadastro çalışması tamamlanmış alanlarda tapu kaydı, tamamlanmamış alanlarda ise araziye ait kroki,

Müracaat edilen arazinin veya arazinin kullanım hakkının kendine ait olduğuna dair bilgi ve belgeler,

3) Gıda işletmeleri için 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi,

4) Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi.”

“b) Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis, başvurduğu yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. Müteşebbis, organik tarım faaliyetini bireysel olarak yapabildiği gibi, üretici grubu ile de yapabilir. Üretici grubu organik tarım faaliyetini ancak tüzel kişilik altında yapabilir. Müteşebbis organik tarım faaliyetini üretici grubu ile yapıyorsa her üretici ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu durumda, müteşebbis üretici grubu adına yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. Bu üretici grubu içinde yer alan çiftçi müteşebbis olarak değerlendirilir ve bir kod verilerek kayıt altına alınır. Müteşebbis; aracı tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek ve tüzel kişi ile de sözleşme yapar. Bu fason üretim yapan işletmeler de organik tarım kontrol sistemine dâhildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Organik olarak değerlendirilecek bitkisel ürünler için, tek yıllık bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az iki yıl, mera ve yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en az iki yıl, yem bitkisi dışındaki çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün hasadından önce üç yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerekir. Geçiş sürecinde bitkisel üretim için ilgili üretim alanında bu Yönetmelik ile yasaklanmış girdinin kullanıldığı en son tarih temel alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Taşıma sırasında kullanılacak yem bileşenlerinin listesi bulundurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Organik ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan tüm madde ve malzemelerde 29/12/2011 tarihli ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ve aynı fıkranın (b) bendinin (5) numaralı alt bendi ile (ç) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Organik ve geçiş süreci ürünlerinin etiketlenmesinde 29/12/2011 tarihli ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği hükümleri ile Bakanlığın ilgili mevzuatında yer alan hükümlerle birlikte aşağıdaki kurallara uyulur:”

“5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilmeyen ürün etiketinde, bu Yönetmeliğe uygun üretildiği, hazırlandığı, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı ima ve beyan edilemez. Organik olmayan ürünler etiket ve ambalaj tasarımıyla, organik ürün etiket ve ambalaj tasarımını çağrıştıracak nitelikte ve benzerlikte olamaz. Böyle ürünler için organik tarımsal ürün olarak marka, patent ve tescil alınamaz. Organik olmayan ürünler için, tüketicide organik ürün izlenimi oluşturacak, haksız rekabete neden olacak, bio, biyo, eco, eko, org ön ekleri kullanılamaz. İthal ürünler için de bu hükümler geçerlidir.”

“1) Hazır ambalajlı gıdanın etiketinde ek-10’da belirtilen organik ürün logosu ve yetkilendirilmiş kuruluş kod numarası bulunur.

2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilmeyen ve yeniden sertifikalandırılması yapılmayan ithal ürünlerde ek-10’da belirtilen organik ürün logosu kullanılmaz.”

“4) Tarımsal hammaddenin tamamının başka bir ülkede Kanun kapsamında üretilmiş ve sertifikalandırılmış olması ve Türkiye’de mamul ürün haline getirilmesi durumunda ek-10’da belirtilen organik ürün logosu kullanılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelikte yer alan organik ürünlerin depolanmasında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi hükümlerine uyulur. Organik ürünlerin depolanması ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ve aynı fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelikte yer alan organik ürünlerin taşınmasında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi hükümlerine uyulur. Organik ürünlerin depolanması ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir.”

“2) Ürünün organik olduğunun açıkça yazıldığı fatura veya sevk irsaliyesi,”

“b) Ek-11’in birinci ve ikinci bölümünde yer alan Müteşebbis veya Ürün Sertifikası bulunur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İşlenmiş ürünlerde ürün sertifikası düzenlenir. İşlenmiş ürünlerde ürün el değiştirdiğinde yeni bir işleme tabi tutulmuyorsa ve etiket bilgileri değişmiyorsa tekrar sertifika düzenlenmez. Depolama, toptan pazarlama ve dağıtım yapan müteşebbislerin toptancıya ve perakendeciye satışlarında ürüne, mevcut ürün sertifikasının müteşebbis tarafından onaylı fotokopisi ile birlikte fatura ve sevk irsaliyesi eşlik eder. Ürün sertifikasının onaylı fotokopisi üzerine müteşebbis tarafından yapılan satış belgelerinin numarası yazılır ve onaylanır. Bu satış miktarı onbeş gün içinde yetkilendirilmiş kuruluşa bildirilir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından stok takibi yapılır.”

“g) İthal ürünlerin yetkilendirilmiş kuruluş tarafından Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluğunun kabul edilmesi halinde yeniden sertifikalandırılması yapılır.

ğ) İthalatçı ithalat halinde, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından istenilen belgeleri eksiksiz olarak bu kuruluşa verir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yeniden sertifikalandırma yapmak amacıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir. Bunlar:

1) İthalatçının ithalat faaliyetleri; ithalatçının adı, adresi, ürünün geldiği ülke, ürünlerin ülkeye giriş noktası ve ithal edilen ürünlerin depolanmasında kullanılacak binaların uygunluğuyla ilgili detaylı açıklama belgeleri,

2) Karşı ülkeden alınan ürünün etiketi ve içeriğine dair bütün bilgilerin aslı veya noter onaylı tercümeleri,

3) İthalat işleminin nasıl gerçekleşeceğini ve ihlal durumunda alınacak ihtiyati tedbirleri içeren belgeler,

4) İthalatçı tarafından kullanılacak herhangi bir deponun diğer ülkede bulunması durumunda, karşı ülkenin yetkilendirilmiş kuruluşu tarafından kontrole açık olacağını belirten belgeler,

5) İlgili partinin miktarı, orijini ve yapısı, kontrol mekanizmasının detayları, üretim, işleme, ambalajlama, depolama, nakliye işlemlerinin detayları, alıcıları, sertifikaları, ürüne ilişkin yıllık kontrol raporları.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kontrol işlemi; yazılı belgeleri, planları, defterleri, raporları, kayıtları, arazi, işletme ve depo gibi kritik kontrol noktaları ve gözlemleri içerir. Müteşebbis tarafından aynı alanda birkaç ünitenin işletilmesi halinde, organik olmayan ürünlerin üretildiği üniteler ve depoları da kontrol işlemine tabidir. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu yılda en az bir defa haberli veya habersiz, müteşebbis ile üretilecek ürünün üretim aşamasında yerinde kontrolünü gerçekleştirir. Çift kabuklu yumuşakça üretiminde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından en az yılda iki defa çiftlik kontrol edilir. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu faaliyetin risk analizini yaparak bulunan kritik kontrol noktalarına göre bir kontrol planı hazırlar ve hazırlanan bu kontrol planı en az aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Müteşebbisin adı ve adresi,

b) Kontrol tarihi,

c) Kontrolün kapsayacağı konular,

ç) Kontrolör adı.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Yetkilendirilmiş kuruluşlar teknik ve idari bakımdan görevini yerine getirebilecek imkânlara sahip olmalıdır. Yetkilendirilmiş kuruluşun yetki kapsamı sertifikasyon ise en az bir sertifiker, kontrol ise en az bir kontrolör, kontrol ve sertifikasyon ise en az bir kontrolör ve sertifiker istihdam edilir. Kontrolör ve sertifiker sayısı; kontrol edilecek müteşebbis sayısı ve üretim alanları için yeterli olmalıdır. Bir kontrolör takvim yılı içerisinde üretici grubu içerisindeki müteşebbisler de dâhil, yıllık en fazla sekizyüz müteşebbisin faaliyetini kontrol eder. Bir kontrolörün yılı içerisinde yapmış olduğu kontrollerin ortalaması en fazla on müteşebbis/gündür.”

“ğ) Yetkilendirilmiş kuruluş akredite oluncaya kadar en fazla sekizyüz müteşebbisin kontrol ve sertifikasyon iş ve işlemlerini yürütür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinin (7) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sistemden çıkarılan müteşebbisler diğer yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirilir. Yetkilendirilmiş kuruluş, karşılıklı sözleşme imzalamış olduğu, sözleşme şartlarına uyan üretici grubu içerisindeki müteşebbise, talebi halinde organik tarım yaptığı parsel bilgileri, ürün bilgileri ve statüsünü içeren kayıtları verir.”

“(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyette bulunmaları durumunda Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır ve aykırılığın düzeltilmesi için iki ay süre verilir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar verilen bu süre içerisinde yapılan düzeltmeleri Bakanlığa bildirir. Aykırılığın zamanında düzeltilerek Bakanlığa bildirilmemesi durumunda konu Organik Tarım Komitesinde değerlendirilir ve yetkilendirilmiş kuruluşa verilen çalışma izni azami altı ay süre ile askıya alınır. Bu süre içerisinde yetkilendirilmiş kuruluş, yeni müteşebbislerle sözleşme yapamaz, kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunamaz. Yetkilendirilmiş kuruluş askıya alınma tarihi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden sertifikalara ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Ancak, bu sertifikalarda hiçbir şekilde yeni süre uzatımına gidemez. Askı süresi sonunda aykırılığın giderilmemesi durumunda Organik Tarım Komitesince yetkilendirilmiş kuruluşun yetkisi iptal edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Müteşebbis sözleşme yaptığı yetkilendirilmiş kuruluşa organik tarımsal faaliyeti ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri vermek, her türlü değişikliği bildirmek, üretimin her aşamasında gerekli kontrolün yapılabilmesi için işletmenin organik üretimle ilgili her birimini yetkilendirilmiş kuruluşa açmak zorundadır. Organik tarım faaliyetini üretici grubu ile yapan müteşebbis, imzalanmış olan sözleşme şartlarını yerine getiren üretici grubu içerisindeki müteşebbise, talebi halinde organik tarım yaptığı parselleri, ürün bilgileri ve statüsünü içeren kayıtları yetkilendirilmiş kuruluşça üretici grubundan ayrılan müteşebbise verilmesine izin verir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yetkilendirilmiş kuruluş ile müteşebbis arasında imzalanan sözleşmeyi müteakip kırkbeş gün içinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından müteşebbisin üretim faaliyetine göre, Organik Tarım Bilgi Sisteminde tanımlanmış olan tüm bilgileri kaydedilir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar sözleşme kapsamındaki gerekli kontrolleri gerçekleştirir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, sözleşmesi iptal edilen müteşebbise ait bilgileri onbeş gün içerisinde Organik Tarım Bilgi Sisteminden siler. Organik tarımın yapıldığı il müdürlüğü Organik Tarım Bilgi Sisteminden altışar aylık dönemler halinde raporlar alarak bu bilgileri muhafaza eder.”

“(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, gerçekleştirilen kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerini içeren özet raporunu her yıl 31 Mart tarihine kadar Bakanlığa gönderir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“çç) Yetkilendirilmiş kuruluş bünyesinde sigortalı olarak en az altı ay çalışmış olduğunu ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşta kontrolör yetkisi verilen kontrolörle arazide en az on iş günü ve yirmi müteşebbis kontrolüne eşlik ettiğini belgelemek.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Domuz ve kanatlı hayvanlar için, 31/12/2013’e kadar % 5,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ve 7 nci maddelerinin birinci fıkralarındaki “31/12/ 2011’e kadar % 80,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-8, ek-9, ek-10, ek-11 ve ek-13 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi 1/1/2013 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2010

27676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/10/2011

28076

 

 

Ekleri için tıklayınız.