14 Ağustos 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28384

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ

TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ

TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(AB/1003/2010)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların ve römorklarının arka tescil plakasının takıldığı ve sabitlendiği alan ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, MARTOY kapsamında yer alan tam veya tamamlanmamış M, N ve O kategorisi motorlu araçların ve römorklarının arka tescil plakasının takıldığı ve sabitlendiği alan bakımından araçlara AT tip onayı belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin (EU) 1003/2010 sayılı Regülasyonuna paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) MARTOY’un 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) AT: Avrupa Topluluğunu,

c) Anma zemini: Çıkıntılar ve girintiler gibi zemin düzensizlikleri dikkate alınmaksızın teorik anlamda geometrik olarak kusursuz bir zemini,

ç) Aracın boylamasına orta düzlemi: Aracın simetrisinin düzlemi veya eğer araç simetrik değilse, araç dingilerinin ortası boyunca geçen düşey boylamasına düzlemi,

d) Arka tescil plakasının takıldığı ve sabitlendiği alana göre araç tipi: Arka tescil plakasının takıldığı ve sabitlendiği alanın boyutları, yeri ve zeminin biçimi ile buna benzer temel yönlerden farklı olmayan araçları,

e) Biçimlendirilmiş gözenek zemini:15 mm’yi geçmeyen aralıklarla yayılmış olan yuvarlak, oval, karo (baklava dilimi), dikdörtgen veya kare delikler gibi şekillerin eşit olarak yayılmış bir düzenini içeren zemini,

f) Düze yakın zemin: Ayrıca biçimlendirilmiş gözenek veya ızgara da içerebilen, en az 5000 mm eğrilik yarıçapı olan katı malzemeli zemini,

g) Eğim: Düşey bir düzlem karşısında açısal sapmanın derecesini,

ğ) Izgara zemini: Eşit olarak yayılmış ve aralarındaki mesafe 15 mm’yi geçmeyen paralel çubuklar içeren zemini,

h) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini (2007/46/AT),

ı) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

i) Tip onayı: Arka tescil plakasının takıldığı ve sabitlendiği alana göre motorlu araç ve römork tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğunu gösteren onaylama işlemini,

j) Tip onayı belgesi: Onay Kuruluşunun arka tescil plakasının takıldığı ve sabitlendiği alana göre motorlu araç ve römork tipinin onaylandığını resmi olarak bildirdiği belgeyi,

ifade eder.

Tip onayı başvurusu

MADDE 5 – (1) Bir aracın, motorlu araçlar veya römorkları üzerinde arka tescil plakasının takıldığı ve sabitlendiği alan konusunda AT Tip Onayı başvurusu, imalatçı veya temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır.

(2) Başvuru Ek-1, Kısım 1’de belirtilen bilgi dokümanına uygun olarak düzenlenir.

(3) Ek-2’de belirtilen ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu, AT Tip Onayını vermeli ve MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarasını düzenlemelidir. Onay Kuruluşu, aynı numarayı başka bir araç tipine tahsis etmemelidir.

(4) Üçüncü fıkranın amaçları bakımından Onay Kuruluşu, Ek-1, Kısım 2’de belirtilen örneğe uygun AT Tip Onayı Belgesini verir.

Tip onaylarının geçerliliği ve kapsam genişletme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa tip onayı alacak araçlar, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tarihten itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) 11/7/1999 tarihli ve 23752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (70/222/AT) göre verilen onayların kapsam genişletmeleri, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarihten sonra da devam eder.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.