13 Ağustos 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28383

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.4.7. maddesinin (b) bendinde yer alan “Yapım işleri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 35.1. maddesinde yer alan “belgeler ile anahtar teknik personel ilişkin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 53.2.2. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 2 – 1/9/2012 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-Y.1 no’lu “Yapım İşleri İhalelerinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgelere İlişkin Tablo” EK-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ 1/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2009

27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 (6.Mükerrer)

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

 

 

Eki için tıklayınız.