9 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28379

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı lisansüstü enstitülerde yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, bilimsel hazırlık programı, özel öğrenci ve benzeri programlara ilişkin öğrenci kabulü, ders plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve bunların gerektirdiği faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde bahar, güz ve yaz yarıyıllarını, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim-öğretim dönemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Ana Bilim Dalı ve/veya Ana Sanat Dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

d) Ana Bilim Dalı ve/veya Ana Sanat Dalı Başkanı: Bu fıkranın (ç) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,

e) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Akademik Kurulu (EABDAK/EASDAK): Bir Anabilim/ Anasanat dalında lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması yöneten, Üniversitedeki tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

f) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Kurulu (EABDK/EASDK): EABD/EASD Başkanı başkanlığında, Akademik Kurul Üyesi olma şartıyla varsa yardımcıları ve EABD/EASD’nı oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

g) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde 7 nci ve 8 inci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

ğ) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

h) Birleştirilmiş doktora: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik gerektiren lisansüstü programını,

ı) Danışman: Enstitüde bir programa kayıtlı öğrencilere akademik çalışmalarda rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

i) Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere EABDAK tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun bulunan, öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

j) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, enstitü tez yazım yönergesi çerçevesinde yazılmış ve sunulmuş şeklini,

k) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

m) Enstitü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı lisansüstü enstitülerini,

n) GMAT: Graduate Management Admission Test,

o) GRE: Graduate Record Examination,

ö) İkinci Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği EYK tarafından atanan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

p) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

r) Kredi: Bir ders saati teorik ders veya iki ders saati uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

s) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik eğitimini,

ş) Müdür: İlgili lisansüstü enstitü müdürünü,

t) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

u) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek lisans mezunlarını,

ü) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans derecesi ile mezun olup, belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyen ve özel öğrenci statüsüne kabul edilenleri,

v) Program Yürütme Kurulu: Birden fazla ana bilim dalının ortaklaşa açtığı lisansüstü programlarda veya bir ana bilim dalı içerisinde açılan birden fazla lisansüstü programlarda, ilgili programın/programların öğretim üyeleri arasından seçilen en az üç kişiden oluşan ve EABDAK/EABDK yerine geçen kurulu,

y) Program: Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda, belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavı, tez ve uygulamalarını,

z) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

aa) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan ve 6 AKTS karşılığı olan çalışmayı,

bb) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Senatosunu,

cc) Tez/Sanatta Yeterlik İzleme Komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek için öğrenciyi yönlendirme görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

çç) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal bir çalışmayı ve tez yazım kurallarına göre oluşturulmuş yazılı dokümanı,

dd) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ee) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın, çalıştığı bilim ve sanat alanında bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu ve en az 6 AKTS karşılığı olan dersi,

ff) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

gg) ÜAK: Üniversiteler Arası Kurulu,

ğğ) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

hh) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için EYK tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ıı) Yaz dönemi: Güz ve bahar yarıyılları dışında dönem sonu sınavları hariç en az otuz beş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için EYK tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Dili, Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Öğrenim dili

MADDE 4 – (1) Enstitüde yürütülen lisansüstü programların öğrenim dili Türkçe, İngilizce veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer yabancı diller de olabilir. İlgili anabilim dalı farklı dillerde eğitim veren programlar açılmasını önerebilir. Yabancı dil ile eğitim verilecek lisansüstü programlara öğrencilerin kabul edilmesinde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları esas alınır. Tezler, programın öğrenim dili göz önüne alınarak yazılır. Ancak, Türkçe programlarda lisansüstü eğitim yapan yabancı uyruklu öğrenciler danışman ve ilgili EABDK/EASDK teklifi ve EYK’nın uygun görmesi hâlinde tezlerini yabancı bir dilde yazabilirler.

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, enstitünün ana bilim/ana sanat dalının araç, gereç ve mekân durumu ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak, enstitülerin ana bilim/ana sanat dalı esas alınarak açılır ve yürütülür. Lisansüstü program açma teklifine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Enstitülerde yeni programların açılması ve değişiklik önerileri, ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulunun yazılı talebi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senato’nun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile gerçekleşir.

b) Program açma teklifleri; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, açılacak programda yarıyıllar itibarıyla okutulacak dersler, kredileri ve içerikleri, derslerin hangilerinin zorunlu, hangilerinin seçmeli olduğu, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır. Yabancı dilde eğitim yapmak üzere açılacak program başvurularına öğretim üyelerine ait dil belgeleri de eklenir.

c) Açılan programlar enstitü ana bilim/ana sanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya ana bilim/ana sanat dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulabilir. Disiplinler arası programların açılması enstitü müdürünün teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararı üzerine Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

ç) Disiplinler arası enstitü ana bilim/ana sanat dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir. Disiplinler arası enstitü ana bilim/ana sanat dallarında karar organı program yürütme kuruludur. Program yürütme kurulunun uygulama usul ve esasları, Senato kararı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda;

a) Yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik,

b) Yurt dışı ile ilgili programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik,

hükümlerine göre yürütülür.

(3) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü ana bilim/ana sanat dallarında açılacağı, ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Lisansüstü eğitimin öğrenciye kazandıracağı bilgi ve becerilere göre, lisansüstü programlara hangi lisans ve/veya lisansüstü programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Belirlenen bu programlar dışında, bir lisansüstü programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, EABDAK/EASDAK kararı ve ilgili EYK önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde EABDAK/EASDAK önerisi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile sadece tezsiz yüksek lisans programları açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Enstitülerdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, EABDAK/EASDAK önerisi dikkate alınarak EYK tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, bu programa kabul edilecek öğrenci sayıları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve enstitülerce belirlenecek diğer koşullar Rektörlük tarafından Üniversite ve/veya enstitünün web sayfalarında yayımlanır.

(3) Bir öğrenci aynı yarıyılda, aynı enstitü veya farklı enstitülerde, en fazla iki programa tercih sırası belirterek başvurabilir.

(4) Engelli öğrenci ve birinci derece şehit yakınlarına tüm tezli yüksek lisans ve doktora programları için “bir” öğrenci kontenjanı açılır. Söz konusu adayların, başvurdukları programın öngördüğü puan ve koşullara sahip olmaları hâlinde, başvuruları değerlendirilir. Engelli adayların çalışma güçlerinin en az % 40’ından yoksun olduklarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvurular, Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Lisansüstü programı giriş sınavı ve sınav jürileri

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınavı jürileri, ilgili EABDAK/EASDAK önerisi ve EYK kararı ile belirlenen üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. EABDAK/EASDAK jüri üye sayısının 2 katı kadar öğretim üyesini jüri için teklif eder. Sınava ilişkin tutanak jüri başkanınca sınav bitiminden sonra en geç üç iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(2) Giriş jürileri, enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır. Değerlendirme ve sıralama işlemleri tamamlanarak jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından en geç üç gün içerisinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Sonuçlar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Lisansüstü programlara başvuru

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretime başvuracak adaylar, ilanda belirtilen süre içinde istenilen belgelerle birlikte enstitüye başvururlar. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yüksek lisans programlarına başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 9 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır:

a) İlgili enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına sahip olmak,

b) ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55 standart puan veya benzeri bir sınavdan eşdeğer kabul gören bir puanına sahip olmak.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında; ALES puanının % 50’si ve lisans mezuniyet notunun % 50’sinin toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Başarı notlarında eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan adaylara öncelik verilir.

(4) Tezli yüksek lisans öğretimi programlarına başvuruda bulunan adayların başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 25’i ve bilim sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir.  Bilim sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(5) Tıpta uzmanlık eğitimini veya başka bir doktora programını bitirerek yüksek lisans eğitimine başvuranlarda ALES veya TUS’a giriş şartı aranmaz. Bu durumdaki başvurularda sıralama lisansüstü mezuniyet notunun % 50’si ve bilim sınavı notunun % 50’si alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Bilim sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(6) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar mezunları ile eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitim bölümü mezunları için; yüksek lisans başvurusunda alanla ilgili bilgilerin ölçülmesinin amaçlandığı yazılı sınav uygulamasının %50’si ve lisans not ortalamasının % 50’si alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(7) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar mezunları ile eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitim bölümü mezunu olmayanlar için; yüksek lisans başvurusunda ALES’in %50’si, bilim, kültür ve sanata dair bilgilerin değerlendirildiği sınav uygulaması ve/veya dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavının %25’i ve lisans not ortalamasının % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir.  Yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

Doktora programlarına başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 10 – (1) Doktora programlarına başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi diplomasına sahip olması gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması ile başvuranların 55, lisans diplomasıyla başvuranların 70 standart puan veya GRE, GMAT veya benzeri bir sınavdan YÖK tarafından eşdeğer kabul gören bir puana sahip olması gerekir.

c) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.

ç) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

d) Doktora programına yüksek lisans diploması ile müracaat eden adayların, ilgili ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 10’u, yüksek lisans not ortalamasının % 15’i, bilim sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Bilim sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

e) Not ortalaması 100 üzerinden en az 80 veya 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak koşulu ile 4 veya 5 yıllık lisans eğitiminden sonra doğrudan doktora programına başvuran adayların başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 25’i ve bilim sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Bilim sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 11 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için:

a) Tıp fakültesi, eğitim süresi beş yıl olan eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, veya Senato kararı ile belirlenen yüksek lisans veya lisans diplomasına,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması ile başvuranların 55, lisans diplomasıyla başvuranların 70 standart puan veya GRE, GMAT veya benzeri bir sınavdan YÖK tarafından eşdeğer kabul gören bir puana veya 50 temel tıp puanına,

c) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puana,

sahip olmak gerekir.

(2) Doktora programına yüksek lisans diploması ile müracaat eden adayların başarılı sayılabilmesi için; ALES veya temel tıp puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 10’u, yüksek lisans not ortalamasının % 15’i, bilim sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Bilim sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(3) Not ortalaması 100 üzerinden en az 80 veya 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak koşulu ile 4 veya 5 yıllık lisans eğitiminden sonra doğrudan doktora programına başvuran adayların başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının veya temel tıp puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 25’i ve bilim sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Bilim sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(4) Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel tıp bilimleri testi–1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(5) İlgili enstitüye, Senatonun karar alması hâlinde yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(6) Tıpta uzmanlık eğitimini bitirerek veya başka bir doktora programını bitirerek temel tıp bilimlerinde doktora eğitimine başvurular esnasında ALES veya TUS'a giriş şartı aranmaz. Bu durumdaki başvurularda sıralama yüksek lisans mezuniyet notunun % 50’si ve bilim sınavı notunun % 50’si alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Bilim sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

Klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 12 – (1) Klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için:

a) Tıp fakültesi, eğitim süresi beş yıl olan eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına veya Senato kararı ile belirlenen yüksek lisans veya lisans diplomasına,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması ile başvuranların 55, lisans diplomasıyla başvuranların 70 standart puan veya GRE, GMAT veya benzeri bir sınavdan YÖK tarafından eşdeğer kabul gören bir puana veya 50 klinik tıp puanına,

c) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana,

sahip olmak gerekir.

(2) Doktora programına yüksek lisans diploması ile müracaat eden adayların başarılı sayılabilmesi için; ALES veya klinik tıp puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 10’u, yüksek lisans not ortalamasının % 15’i, bilim sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Bilim sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(3) Not ortalaması 100 üzerinden en az 80 veya 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak koşulu ile 4 veya 5 yıllık lisans eğitiminden sonra doğrudan doktora programına başvuran adayların başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının veya klinik tıp puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 25’i ve bilim sınavı notunun % 25’i alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Bilim sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(4) Klinik tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) temel tıp bilimleri testi–1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,3; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,7 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(5) Tıpta uzmanlık eğitimini bitirerek veya başka bir doktora programını bitirerek klinik tıp bilimlerinde doktora eğitimine başvurular esnasında ALES veya TUS'a giriş şartı aranmaz. Bu durumdaki başvurularda sıralama yüksek lisans mezuniyet notunun % 50’si ve bilim sınavı notunun % 50’si alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 70 olmak şartı ile en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Bilim sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru ve kabul şartları

MADDE 13 – (1) Güzel sanatlar fakültesi ile Konservatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.  Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına,

b) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puana,

c) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puan veya benzeri bir sınavdan eşdeğer kabul gören bir puanına,

sahip olması gerekir.

(2) Güzel sanatlar fakültesi, konservatuvar mezunları ve eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitim bölümü mezunları için; sanatta yeterlik başvurusunda alanla ilgili bilgilerin ölçülmesinin amaçlandığı yazılı sınav uygulamasının %50’si; lisans not ortalamasının % 30’u yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans not ortalamasının % 15’i ve yüksek lisans not ortalamasının % 15’i ve dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavının %20’si alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir.  Yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(3) Güzel sanatlar fakültesi, konservatuvar mezunları ve eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitim bölümü mezunu olmayanlar için; sanatta yeterlik başvurusunda ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının % 30’u, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans not ortalamasının % 15’i ve yüksek lisans not ortalamasının % 15’i ve bilim, kültür ve sanata dair bilgilerin değerlendirildiği sınav uygulamasının ve dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavının % 20’si alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir. Yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul şartları

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin kabul edilmesinde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları esas alınır.

Uzaktan lisansüstü eğitim ve yaz dönemi programları

MADDE 15 – (1) Uzaktan lisansüstü eğitim programları ile yaz dönemi programlarına öğrencilerin kabul edilmesinde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları esas alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve/veya doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili danışmanın teklifi, EABDK/EASDK kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adaylar,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, yüksek lisans için lisans; doktora için lisans veya yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans için lisans; doktora için lisans veya yüksek lisans programının derslerine devam ettirilir. Bu programda alınan dersler lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve ortalamaya dâhil edilmezler. Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıldır. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin toplamı 18 krediyi geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ile tamamlaması, bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora veya sanatta yeterlik öğrencisinin ise başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CB notu ile tamamlaması gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet ortalamasına katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan derslere göre öğrencinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABDK/EASDK teklifi ve EYK’nın kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenciler alacakları dersleri lisansüstü öğrencilerin kayıtlı oldukları derslerden seçerler.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(4) Özel öğrencilerin ödeyecekleri ücretler EYK’nın teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(5) Özel öğrencilerin, asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi ana bilim/ana sanat dalı veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile EABDK/EASDK önerisi ve EYK’nın uygun bulması ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(6) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar Senatoca belirlenir.

İngilizce hazırlık sınıfına öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Tam veya kısmi İngilizce eğitim yapılan enstitü ana bilim dallarında İngilizce dil hazırlık sınıfı açılabilir. İngilizce hazırlık sınıfının hangi akademik birim tarafından yürütüleceğine Üniversite Senatosu karar verir. İngilizce dil hazırlık sınıfına kayıtlı enstitü öğrencilerinin; kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi, ilgili enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına EABDK/EASDK görüşü ve EYK kararı ile kabul edilebilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler EABDK/EASDK uygun görüşü ve EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) Aynı veya eşdeğer programda olmak koşulu ile diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda kayıtlı olması,

b) En az bir yarıyılı tamamlamış olması,

c) Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması,

ç) Disiplin cezası almamış olması,

gerekir.

(2) Yatay geçişe ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Ancak, tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir.

b) Örgün öğretimden uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir, ancak uzaktan eğitim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul edilmez.

c) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

ç) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir üniversitede lisansüstü eğitim gören öğrenciler, EYK kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar. Ancak bu öğrencilerin mezun olabilmek için 29 uncu maddede öngörülen not ortalamalarını sağlamaları gerekir.

(3) Yatay geçişi kabul edilen öğrenci katkı payını ödemek zorundadır.

(4) Yatay geçiş başvuruları resmî olarak onaylanmış olmak koşulu ile aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:

a) Öğrenci belgesi,

b) Diploma sureti,

c) ALES Belgesi sureti,

ç) ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınav belgesi sureti,

d) Not durum belgesinin (Transkript) aslı ya da sureti,

e) Disiplin cezası alınmadığına dair belge,

f) Yurt dışında bulunan üniversitelerden başvuru olması halinde denklik belgesi.

Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerinin yetiştirilmesine ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre YÖK’ün belirleyeceği şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler.

(2) UNİP protokolü kapsamındaki üniversitelerin araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve diğer öğretim üye yardımcıları bulundukları üniversitenin teklifi ile değerlendirme veya sınav yapılarak lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu adayların kabulünde bu Yönetmelikte yer alan asgari başvuru şartları aranır.

(3) İlk iki maddede belirtilen araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenebilir.

(4) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sürekli kadrolarına atanan araştırma görevlileri, KSܒnün teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde, yeniden sınav ve değerlendirme yapılmaksızın lisansüstü öğretim yapmak üzere görevlendirilebilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, KSÜ bilimsel araştırma projeleri yönetim birim başkanlığı bütçesinden ve/veya Kalkınma Bakanlığı tarafından bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenebilir.

Lisans ve yüksek lisans notları ile ALES ve ÜDS not dönüşümleri ve eşdeğerlilikleri

MADDE 21 – (1) Mezuniyet not ortalamalarında 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır. Not döküm belgesinde 100’lük sisteme göre notu bulunmayan öğrencilerin not birimlerinin dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun not çevrim tablosu esas alınır.

(2) GRE, GMAT ve benzeri taban puanların ALES puanlarına dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosu esas alınır.

(3) ÜDS dışındaki yabancı dil sınav sonuçlarının eşdeğerliği için ÜAK ve/veya ÖSYM ve benzeri kurumlarca hazırlanan yabancı dil sınavları eşdeğerlilik tabloları dikkate alınır.

(4) Temel tıp bilimleri lisansüstü programlara öğrenci alımında ALES yerine TUS’ta alınan temel tıp puanı, klinik tıp bilimleri lisansüstü programlara öğrenci alımında ALES yerine TUS’ta alınan klinik tıp puanlarının eşdeğerliliği dikkate alınabilir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 22 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

(3) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının belirlenmesi durumunda ilgili öğrencinin, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması hâlinde kendisine verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Dersler

MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarda dersler; ilgili EABDAK/EASDAK tarafından zorunlu ve seçmeli dersler ile kredisiz dersler şeklinde düzenlenebilir.

(2) Zorunlu dersler;

a) Enstitü zorunlu dersleri,

b) Enstitü ders havuzundan zorunlu dersler,

c) EABD/EASD ders havuzundan zorunlu ve seçmeli dersler,

şeklinde düzenlenebilir.

(3) Enstitü zorunlu dersleri enstitü kurulu tarafından, EABD/EASD zorunlu dersleri EABDAK/EASDAK tarafından belirlenir.

(4) Her program için uygulanacak eğitim ve öğretim planı, ilgili EABDAK/EASDAK tarafından hazırlanan ve EABD/EASD başkanları tarafından enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile kesinleşir.

(5) Enstitü tarafından lisansüstü tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri EYK tarafından atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, tezli programlar için danışmanı olduğu öğrencilere alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Dersin başarı durumu ilgili öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak sisteme girilir. Bu dersler öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz döneminde de devam eder. Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer ilkeler Senato Yönergesi ile belirlenir ve EYK tarafından uygulanır.

(6) Lisansüstü öğrencileri danışman gözetiminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, bir seminer çalışmasını sözlü olarak sunmak zorundadır.

(7) 2547 sayılı Kanunun 44/c maddesinde belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği; eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

(8) Lisansüstü dersler, Bologna süreci, AKTS’ye uygun kredilendirme ve eğitim süreci ile ilgili diğer düzenlemeler Senatoca belirlenir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda en geç ikinci yarıyılın başına kadar, öğrenci çalışmak istediği en fazla üç danışman adayını sıralayarak ilgili EABD başkanlığına bildirir. EABDAK bu öğretim üyelerinden birini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı kesinleşir. Tez danışmanları öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Lisansüstü tezin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan da atanabilir. Danışmanlık ücretinden sadece danışmanlardan birisi faydalanabilir. Danışmanlarda aranılacak nitelikler, danışman değiştirilmesi ve diğer konular Senatoca belirlenir.

Lisansüstü programlarda kayıt yenileme

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını ödemek ve enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, mazereti enstitü müdürlüğü tarafından kabul edildiği takdirde akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt günlerinde ilgili programa kayıt yaptırabilir.

(2) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme hakkını kaybetmiş olur. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar, kayıtları dondurulmaz ve kendilerine not durum belgesi ve öğrenci belgesi gibi belgeler verilmez. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

(3) İlgili yarıyıldan önceki dönemlerde her yarıyıl için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmadan yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayamayarak mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, başta askere sevk tehiri olmak üzere öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Ders alma, ders ekleme ve ders bırakma

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.

(2) Öğrencilerin özel öğrencilik ve daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları bu Yönetmelikte belirtilen danışman görüşü ve ilgili EABDK/EASDK önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Derslere devam

MADDE 27 – (1) Derslere devam zorunludur. Ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler o derse devam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar ve başarısız sayılırlar. Herhangi bir mazereti veya sağlık raporu sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrenci, devamdan muaf tutulamaz. Mazereti veya sağlık raporu nedeniyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrencinin mazeretli veya sağlık raporu olarak geçirdiği süre devamsızlıktan sayılır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversite tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Ancak, bir öğrencinin görevli sayıldığı süre de dâhil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin % 50’sini aşamaz. Öğrencilerin devam durumları dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir, gerektiğinde de enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.

(2) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 28 – (1) EABD/EASD başkanlığı tarafından hazırlanan sınav programları, sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilân edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, saat ve yerde yapılır.

(2) Her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) EABD/EASD başkanı sınavların düzenli bir şekilde yürütülebilmesini sağlar. Sınavlar sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılır. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü izinli veya mazeretli olması halinde, sınavı kimin yapacağı ana bilim dalı başkanı tarafından belirlenerek, enstitü müdürlüğüne bildirilir. Sınav sonuçları sınavların bitmesini takip eden en çok bir hafta içinde otomasyon programında ve/veya EABD/EASD panosunda ilan edilir.

(4) Öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarına ek olarak yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmeye alınır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu başarı notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Bu değerlendirmede ara sınavlarda alınan notun % 40’ı, yarıyıl sonu veya yılsonu sınavından alınan notun % 60’ı alınarak başarı notu belirlenir.

(5) Bu Yönetmeliğin 61 inci maddesinde belirtilen mazeretler sebebiyle, ara sınavlara ve yarıyıl sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, EYK tarafından mazeret sınav hakkı verilir.

(6) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılmaz.

(7) Öğrencilere, aldıkları her ders, tez, sergi, proje ve benzeri çalışmaları için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir:

Puan                        Yarıyıl Ders Notu                 Katsayısı

90-100                                AA                                4.00

85-89                                  BA                                3.50

80-84                                  BB                                 3.00

75-79                                  CB                                 2.50

70-74                                  CC                                 2.00

60-69                                  DC                                1.50

50-59                                  DD                                1.00

30-49                                  FD                                 0.50

0-29                                     FF                                 0.00

Muaf                                   MF                                  ---

Devamsız                            DS                                  ---

Başarılı                                 B                                   ---

Başarısız                              BS                                  ---

Dâhil Edilmedi                    DE                                  ---

Başarı notu ve ders tekrarı

MADDE 29 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise CB notu almış olması gerekir. Öğrenciler başarısız oldukları dersi bir kez tekrarlar. Ancak öğrenci, kayıtlı olduğu programın asgari şartlarını yerine getirmiş olması ve diğer tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması durumunda başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorunda değildir. Söz konusu dersin notu not durum belgesine dâhil edilmez. Öğrencinin yeni bir ders alması durumunda ise, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında yeni alınan ders, başarısız olunan dersin tekrarı kabul edilir. Bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması hâlinde ise, her bir dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretleri 2547 sayılı Kanunun 46/c-d maddesine göre hesaplanır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 4 lük not sistemi en az 3.0 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir.

(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince DS notu takdir olunur. DS notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

(4) Mazeretli öğrencilerin sınavı, mazeretin bitimini takip eden 15 gün içerisinde yapılır.

(5) Başarılı (B) veya Başarısız (BS) notu, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları, tez, proje çalışmaları ile seminerler için kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.

(6) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere ilaveten başka dersleri alabilir.

Not ortalamaları

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. AGNO, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu bütün dersler dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması 3.75 ve üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Sınavlarda kopya

MADDE 31 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Notların ilanı

MADDE 32 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı notlarının yanı sıra, tez, seminer, yeterlik gibi her türlü çalışmaların başarı durumunu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en geç bir hafta içinde öğrenci otomasyon programında ilan eder.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Öğrenciler, her türlü sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde, ilgili EABD/EASD başkanlığına dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir.

(2) EABD/EASD başkanlığı sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata EYK kararı ile düzeltilerek, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.

(3) Açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması hâlinde, düzeltme istemi öğretim elemanının EABD/EASD başkanlığına yazılı başvurusu üzerine ilgili EYK tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç bir ay içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Ders saydırma-Muafiyet

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından aldıkları dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları EYK tarafından belirlenir. Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayılmaz.

(2) Öğrencilerin, daha önce üniversite içi veya dışı lisansüstü programda başarılı oldukları zorunlu derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, EABD/EASD başkanlığına muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(3) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet ve/veya ders saydırma isteği, danışman ve EABDK/EASDK görüşüne istinaden ilgili EYK tarafından değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet ve/veya ders saydırma talebi ilgili EYK tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet ve/veya ders saydırma talebinde bulunduğu derslere devam eder.

(4) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi/ders saydırma işleminin yapılabilmesi için; muafiyet/ders saydırma talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC/CB harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden muaf sayma/ders saydırma işlemi yapılabilir.

(5) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir.

(6) İlgili EYK tarafından ders saydırma talebi uygun görülen derslerin notları enstitü not otomasyon sistemine aynen aktarılır.

İlişik kesme – kayıt silme

MADDE 35 – (1) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.

(2) Öğrenciler bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilirler. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

(3) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerin ve bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programları, Tez ve Sanatta Yeterlik Çalışması, Diplomalar

Yüksek lisans programları

MADDE 36 – (1) Yüksek lisans programı, tezli, tezsiz veya uzaktan eğitim şeklinde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü ana bilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir.

(2) İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı 21 krediden az olmamak şartıyla asgari 7 adet ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan/yayına kabul edilen bir makale veya kongre, sempozyum ve benzeri ulusal/uluslar arası bir bilimsel etkinlikte kabul edilen/sunulan bildiri ve tez çalışması olmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ancak, lisans dersleri programın kredisine sayılmaz.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür.

(5) Öğrencinin, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine, üçüncü yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırması gerekir. Gerekli hallerde danışman onayı ile tez aşamasında da ders aldırılabilir.

(6) Öğrenci, danışman teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Ancak, bu derslerin sayısı üçten fazla olamaz.

(7) EABD/EASD başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılır ve not çizelgesinde belirtilir.

(8) EABD/EASD başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Yüksek lisans tez önerisi

MADDE 38 – (1)Yüksek lisans öğrencisinin tez konusu ve başlığı, öğrencinin kendisi ve danışmanı tarafından belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde hazırlanacak tez önerisi, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD başkanlığı önerisiyle enstitüye bildirilir. Tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tez önerisine ilişkin değişiklikler, EABD/EASD başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile yapılır.

Süre

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının azami süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Senatoca belirlenir.

(2) Öğrencinin daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış olduğu derslerden ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla muaf veya aynen sayılması sonucu daha kısa sürede mezun olabilmesi için gerekli düzenlemeler, ilgili Senatoca belirlenir.

(3) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayamayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(4) 2547 sayılı Kanunun 44/c maddesinde belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği; eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 40 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde ve izlediği programın öğretim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Ancak, Türkçe programlarda lisansüstü eğitim yapan yabancı uyruklu öğrenciler danışman ve ilgili EABDK/EASDK teklifi ve EYK’nın uygun görmesi hâlinde tezlerini yabancı bir dilde yazabilirler.

(2) Danışmanınca tezi yeterli bulunan öğrencinin tez sınavının yapılabilmesi için, EABD/EASD başkanlığı, danışman tarafından hazırlanan jüri önerisiyle birlikte tezin bir kopyasını veya elektronik kopyasını ilgili enstitüye iletir. EABD/EASD başkanlığı jüri üye sayısının 2 katı kadar öğretim üyesini jüri için teklif eder.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışman teklifi, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrenci danışmanı, biri ilgili EABD/EASD öğretim üyesi, bir diğeri farklı EABD/EASD veya farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil; birisi ilgili EABD/EASD’den, diğeri de farklı EABD/EASD veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı olan tezler için ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanabilir. Bu durumda jüri; beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Ancak, o bilim dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması hâlinde, jüri üç kişiden oluşabilir ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Öğrenci tez örneğini jüri üyelerine teslim etmek zorundadır.

(4) Öğrencinin jürinin oluşturulabilmesi için tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan/yayına kabul edilen bir makaleyi veya kongre, sempozyum ve ulusal/uluslar arası bir bilimsel etkinlikte kabul edilen/sunulan bildiri veya araştırma raporunu enstitüye teslim etmesi gerekir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci her defasında en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez çalışması hakkında daha önce düzeltme kararı almış tezin üçüncü savunma sonunda da kabul edilmemesi durumunda tez reddedilmiş sayılır. Herhangi bir aşamada tez çalışması reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçmek zorundadır. Bu durumda öğrencinin görüşü alınarak danışman değişikliği yapılabilir.

(7) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhâlif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 41 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az altı kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, enstitü müdürlüğünce iade edilerek tekrar yazılması için bir aya kadar ek süre verilir.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Tez savunmasından itibaren 1 ay içerisinde tezin teslim edilmeyerek yeni bir yarıyılın başlaması durumunda öğrenci yeni dönem için harç yatırmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin diplomasına varsa meslek unvanı da yazılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak şartıyla en az 10 adet ders ve dönem projesi olmak üzere en az 90 AKTS’den oluşur. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine, EYK’nın kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ancak, lisans dersleri programın kredisine sayılmaz.

(4) Öğrenci, enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Ancak, bu derslerin sayısı üçten fazla olamaz.

Süre

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Senatoca belirlenir.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayamayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans projesinin sonuçlandırılması

MADDE 44 – (1) Derslerini tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci, projesi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun biçimde, izlemekte olduğu programın öğretim dilinde yazmak zorundadır. Öğrenci tezsiz yüksek lisans programının sonunda, danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla kesinleşen üç kişilik bir jüri önünde projesini savunmak ve yüksek lisans çalışmalarının yapıldığı bilim dalıyla ilgili temel bilgilerini değerlendirmek üzere sınava alınır. Öğrencinin sınavı sözlü olarak, öğretim üyelerine, lisansüstü öğrencilere ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sonunda, jüri çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Sınavda başarısız olan öğrenci en erken iki, en geç altı ay içerisinde, aynı jüri tarafından yeniden sınava tabi tutulur. Tekrar başarısızlık hâlinde, öğrenci, danışmanın önerileri doğrultusunda aynı projesini yeniden sunabilir veya yeni bir proje hazırlar. Sınavına ilişkin tutanak en geç üç işgünü içinde enstitüye gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 45 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 46 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) İkinci öğretim lisansüstü programlarında doktora eğitimi yapılmaz.

(4) Doktora programları, ilgili enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

(5) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için asgari 21 kredi karşılığı olan en az 7 adet ders, en az 1 seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, diğer öğrenim etkinlikleri, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayınlanan/yayına kabul edilen iki makale veya SCI, SCI-Expanded, SSCI indeksli dergilerde yayınlanan/yayına kabul edilen bir makale ve tez çalışması olmak üzere en az 180 AKTS’den oluşur.

(6) Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için asgari 42 kredi karşılığı olan en az on dört adet ders, iki seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, diğer öğrenim etkinlikleri, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayınlanan/yayına kabul edilen iki makale veya SCI, SCI-Expanded, SSCI indeksli dergilerde yayınlanan/yayına kabul edilen bir makale ve tez çalışması olmak üzere en az 270’den oluşur.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilerek en az 42 AKTS kredi ve en az yedi adet dersi başarıyla tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

(8) Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, lisans eğitimi sırasında almamış olması koşuluyla en fazla iki dersi kredili olarak lisans dersleri arasından seçebilirler, ancak lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(9) Öğrenci, danışman teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Ancak, bu derslerin sayısı üçten fazla olamaz.

(10) EABD/EASD başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılır ve not çizelgesinde belirtilir.

Süre

MADDE 47 – (1) Doktora programının azami süresi; bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır. Bu süre yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise dokuz yarıyıldan daha az olamaz. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili düzenlemeler Senatoca belirlenir.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayamayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Kredilerini ve seminerini/seminerlerini tamamlayan ve EYK’ nın belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler başvuruları üzerine yeterlik sınavına girebilirler.

(3) Yeterlik sınavları Ocak-Haziran (Bahar) ve Temmuz-Aralık (Güz) ayları arasında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Sınavın tarih ve saati EABD/EASD başkanlığı tarafından ilan edilir.

(4) Yeterlik sınavları, EABDAK/EASDAK tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve iki yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(5) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla üç öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini seçebilir ve EABD/EASD başkanlığı kanalıyla enstitüye bildirir.

(6) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin izlediği programın öğretim dilinde yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Bu sözlü sınav dinleyicilere açıktır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, her defasında bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği hâlde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava girmek zorundadır.

(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak fazladan ders almasını isteyebilir. Fazladan alınan kredili derslerden en az CB notu alınması gerekir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDAK/EASDAK önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

(3) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarısız olan öğrenci en az altı ay sonra bir sonraki yarıyılda yeniden tez önerisini savunur. Tez izleme komitesi tutanağı EABD/EASD başkanlığınca tez önerisini izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran (Bahar) ve Temmuz-Aralık (Güz) ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Belirtilen sürede rapor verilmemesi durumunda, öğrenci başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci yeni bir tez konusu seçebilir ve yeni bir danışmanla çalışmalarına devam edebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 51 – (1) Doktora programını tamamlayabilmek için, tez önerisi kabulünden sonra yapılacak tez öneri savunması hariç en az üç tez izleme komitesi toplantısından başarılı olunması gerekir.

(2) Doktora tez çalışmasını tamamlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde ve izlediği programın öğretim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Ancak, Türkçe programlarda lisansüstü eğitim yapan yabancı uyruklu öğrenciler danışman ve ilgili EABDK/EASDK teklifi ve EYK’nın uygun görmesi hâlinde tezlerini yabancı bir dilde yazabilirler.

(3) Danışmanınca tezi yeterli bulunan öğrencinin tez sınavının yapılabilmesi için, EABD/EASD başkanlığı, danışman tarafından hazırlanan jüri önerisiyle birlikte tezin bir kopyasını veya elektronik kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

(4) Doktora tez jürisi, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. EABD/EASD başkanlığı juri üye sayısının 2 katı kadar öğretim üyesini jüri için teklif eder. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.  İkinci tez danışmanı olan tezler için jüri yedi asıl, iki yedek üyeden oluşabilir ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanabilir. Ancak, o EABD/EASD için yeterli jüri üyelerinin olmaması hâlinde jüri beş kişiden oluşabilir ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Öğrenci jürinin oluşturulabilmesi için öğrencinin tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayınlanan/yayına kabul edilen iki makale veya SCI, SCI-Expanded, AHCI, SSCI indeksli dergilerde yayınlanan/yayına kabul edilen bir makaleyi enstitüye teslim etmek zorundadır.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği tarihte sınav için toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez çalışması reddedilen öğrenci, EYK tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir tez konusu seçmek zorundadır. Bu öğrenciler isterlerse yeni bir danışman seçme hakkına sahiptir.

(7) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhâlif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Doktora diploması

MADDE 52 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az sekiz kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için enstitü müdürlüğünce bir aya kadar ek süre verilir.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Tez savunmasından itibaren 1 ay içerisinde tezin teslim edilmeyerek yeni bir yarıyılın başlaması durumunda öğrenci yeni dönem için harç yatırmak zorundadır.

(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda sanatta yeterlik programı açılabilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu program 21 krediden az olmamak şartıyla asgari 7 adet ders, anasanat dalının ders programında bulunması koşuluyla iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve ilgili EASD akademik kurulunun önerdiği, EYK’nın onayladığı diğer çalışmalar olmak üzere en az 180 AKTS’den oluşur.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bu program, 45 krediden az olmamak şartıyla asgari 15 adet ders, anasanat dalının ders programında bulunması koşuluyla iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve ilgili EASD akademik kurulunun önerdiği, EYK’ nın onayladığı diğer çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur.

(4) Sanatta yeterlik öğrencileri, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Ancak, bu derslerin sayısı üçten fazla olamaz.

(5) Sanatta yeterlik öğrencileri lisans dersleri alabilirler, ancak lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(7) EASD başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Süre

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 55 – (1) EASD akademik kurulu, sanatta yeterlik programındaki her öğrenci için, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil, gösteri veya benzeri çalışmaların yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyıl sonuna kadar enstitüye önerir. Danışman önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliği gerektiriyorsa ikinci danışman da atanabilir. Sanatta yeterlik çalışması danışmanları, doktoralı veya sanatta yeterlik çalışması yapmış öğretim üyeleri veya nitelikleri Senatoca belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir. Danışman ve ikinci danışmanı atama ve değiştirme koşulları enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez, sergi, proje, resital, konser, temsil, gösteri veya benzeri çalışmalardan birisine ve kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışması başarı notu, tez önerisi kabul edilinceye kadar tez danışmanı tarafından, her yarıyıl BS olarak takdir edilir.

(3) Danışman, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve EYK tarafından uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olan sanatta yeterlik adayı, yaptığı sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili EYK tarafından kabul edilen kurallara uygun bir biçimde yazmak ve söz konusu çalışmayı sanat dalının niteliğine göre jüri önünde sunmak ya da sergilemek ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Danışmanınca tezi yeterli bulunan öğrencinin tez sınavının yapılabilmesi için, EASD başkanlığı, danışman tarafından hazırlanan jüri önerisiyle birlikte tezin bir kopyasını (veya elektronik kopyasını) ilgili enstitüye iletir. EASD başkanlığı juri üye sayısının 2 katı kadar öğretim üyesini juri için teklif eder.

(3) Sanatta yeterlilik tez jürisi, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrenci danışmanı, biri ilgili EASD öğretim üyesi, bir diğeri farklı EASD veya farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil; birisi ilgili EASD’dan, diğeri de farklı EASD veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı olan tezler için jüri beş asil, iki yedek üyeden oluşabilir ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanabilir. Ancak, o bilim dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması hâlinde, jüri üç kişiden oluşabilir ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu eser ve/veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, kişisel raporlarını hazırlayarak, sanatta yeterlik danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri dinleyiciye kapalı olarak sergi, proje, resital konser, temsil ve benzeri çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrenci yeni bir tez hazırlamak zorundadır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

Tez konusu değiştirilmesi

MADDE 58 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde EABD/EASD önerisi ve EYK kararıyla tez konusu değişikliği yapılabilir.

a) Tezli yüksek lisans programlarında;

1) Adayın tez çalışması veya uzmanlık alan dersi gibi derslerde üst üste iki, aralıklı olarak üç kez başarısız (BS) bulunması durumunda tez konusu değişikliği yapılabilir.

2) Tez savunma sınavında jüri tarafından ilk savunmada veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, zorunlu haller dışında, EYK karar tarihinden itibaren iki yarıyıl geçmeden tez savunma sınavına giremez. Kayıt yenilemediği, kayıt dondurduğu ve izinli sayıldığı yarıyıllar bu süreye ilave edilir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programlarında, öğrencinin tez izleme komitesine sunduğu yeni tez önerisinin komite tarafından kabul edilmesi şartıyla ve ayrıca;

1) Adayın tez çalışması veya uzmanlık alan dersi gibi derslerde üst üste iki, aralıklı olarak üç kez başarısız (BS) bulunması durumunda tez konusu değişikliği yapılabilir.

2) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki, aralıklı olarak üç kez başarısız (BS) bulunması durumunda tez konusu değişikliği yapılır.

3) Tez Savunma sınavında jüri tarafından ilk savunmada veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

4) Tez izleme komitesince ve EYK kararı ile tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için, yeni tez önerisi kabulünden sonra yapılacak tez öneri savunması hariç en az üç tez izleme komitesi toplantısından başarılı olması gerekir.

(2) Tez konusu değişiklik önerisi EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Tez başlığının değiştirilmesi

MADDE 59 – (1) Tez başlığı değişikliği önerisi, lisansüstü programlarda tez çalışmasının her aşamasında tez başlığı değiştirme formu doldurulmak suretiyle verilebilir. Ayrıca tez savunması sırasında jüri üyelerinin ortak kararıyla ve tutanakla tez başlığı değişikliği önerilebilir.

(2) Tez başlığında değişiklik önerisi EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 60 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Üniversite/Enstitü tarafından web sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen elektronik adresine e-posta yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Mazeret

MADDE 61 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi için,

a) Eğitim-öğretimin devam ettiği süre içerisinde öğrenciye sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlıkla ilgili mazeretlerinin bulunması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı hâlinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bu mazeretin ilgili EYK tarafından geçerli sayılması,

d) Öğrencinin zorunlu ekonomik nedenlerle ilgili EYK tarafından izinli olarak eğitim ve öğretimine ara verilmiş olması,

e) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin, tabi olduğu disiplin yönetmeliğine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracı gerektirmeyen mahkûmiyet hâlinin bulunması,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hâlinin olması,

ğ) İlgili EYK’nın haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlere sahip olması,

gerekir.

(2) Öğrenciler mazeretlerini raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren onbeş gün, diğer hallerde olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde enstitüye bildirir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(3) Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(4) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan başlayarak öğrenciliğine devam eder.

(5) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla bir ara sınava katılamayan ve sınavdan sonraki yedi gün içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili EYK tarafından kabulü hâlinde, öğrencinin katılamadığı ara sınavlar için mazeret sınavı yapılır.

(6) Aynı şekilde yarıyıl sonu veya yılsonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrencilerin sınavları yarıyıl sonu/yılsonu sınavlarını takip eden 15 gün içerisinde yapılarak başarı notu ilgili enstitüye gönderilir.

Kayıt dondurma

MADDE 62 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı ile yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olmaz. Öğrencinin izinli sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemesi gerekir.

(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar ve benzeri ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edip edemeyeceklerine ilgili EYK karar verir.

(3) Sağlık raporu ile belgelenmiş ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz.

(4) Öğrencinin görev yerinin belirli bir süre için Kahramanmaraş ili sınırları dışında olması, askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri hâlinde ilgili EYK’nın kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulabilir.

(5) Yurt dışına gitme, doğal afet ve benzeri durumlarda veya ilgili EYK’nın uygun göreceği mazeretler sebebiyle, lisansüstü öğrencilerine en fazla iki yarıyıl olmak üzere, EYK tarafından kayıt dondurma hakkı tanınabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(7) Kayıt donduran öğrencilere ödemiş oldukları öğretim ücreti iade edilmez.

Yıllık izin

MADDE 63 – (1) Öğrencilere belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri, sorunları bulunması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması hâlinde; EYK kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin süresi azami öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların, eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı içinde yapılması gerekir.

Disiplin

MADDE 64 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Öğretim elemanı ve idari personel niteliğini taşıyan öğrenciler hakkında ise, 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurulca çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 66 – (1) 26/6/2004 tarihli ve 25504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yabancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2/6/2007 tarihinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime başlamış olup, henüz doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrencilerin; ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 50 puan, uluslararası nitelikteki TOEFL’dan yeni sistemde 173 puan, eski sistemde 500 puan veya IELTS’den her bölümden en az 6.0 puan almış olmaları gerekir.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt yaptırmış öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.