9 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28379

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesinin tüm yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere ikinci öğretim dâhil eğitim gördükleri dallara ilişkin bilimsel çalışmalara ve araştırmalara yardımcı olmak amacıyla Almanca, Fransızca ya da İngilizceyi öğretmek ve yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumları için hazırlık sınıfı açmak, yabancı uyruklu öğrenci sınavı (İÜYÖS) ile İstanbul Üniversitesinin herhangi bir fakülte veya yüksekokulunda öğrenim hakkı kazanan, Türkçe bilgileri yetersiz yabancı uyruklu öğrencilere ve oturma izni alabilmeleri için bunların durumlarını ilgili idarelere bildirmek, yabancı dillerin öğretimi ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi için yeni yöntemler hazırlamak, bu konularda araştırmalar yapmak ve bunları yayınlamak, benzer amaçlarla çalışan kurumlarla işbirliği yapmaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Birim koordinatörü: İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Almanca, Fransızca, İngilizce,  Türkçe birim koordinatörlerini,”

MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“c) Almanca, Fransızca, İngilizce, Türkçe ve gerektiğinde öğretimi yapılacak dillerin birim koordinatörleri.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Birim koordinatörleri tarafından, Bölüm Yönetim Kurulunun onayına sunulan öğretim elemanları arasından uygun gördüklerini birimlerin sınav komisyonlarında çalışmak üzere görevlendirir. Uygun nitelikte öğretim elemanı önerilmemişse, mevcut öğretim elemanları arasından uygun olanlarını sınav komisyonunda çalışmak üzere görevlendirir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bölüm Yönetim Kurulu; Bölüm Başkanı, bölüm başkan yardımcıları ve birim koordinatörlerinden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birim koordinatörü

MADDE 12 – (1) Bölümde öğretimi yapılan dillerin öğretim elemanları arasından, o birimde görevli öğretim elemanları tarafından yapılan seçim sonucu, en çok oyu alan aday, Bölüm Başkanı tarafından Rektöre sunulur ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süre bitiminde seçimler yenilenir, birim koordinatörü yeniden aday olabilir.  Birim koordinatörü seçiminde aday çıkmadığı takdirde Bölüm Başkanı ilgili birimin öğretim elemanları arasından uygun gördüğü kişiyi Rektörlüğe aday olarak sunabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birim koordinatörünün görevleri”

“a) Birim koordinatörü ilgili olduğu dilin eğitim-öğretim etkinliklerini düzenler ve yürütür.”

“c) Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ders gereçlerinin hazırlanması ve bu konudaki araştırmaların sonuçlandırılması için yükseköğretim kurumlarının yetkilileri ve diğer birim koordinatörleriyle işbirliği yapar.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2007

26622