9 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28379

YÖNETMELİK

İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2006 tarihli ve 26258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Ön lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye girebilmek için, ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavı kazanmış olmak gerekir. Ön lisans eğitimine katılmak için bir başka ön lisans programında kayıtlı olmamak, lisans eğitimine katılmak için ise bir başka lisans programında kayıtlı olmamak şarttır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Üniversite öğrencileri her yarıyıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için, o yarıyıl dahil geriye dönük tüm ücretinin ödenmiş olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenilemesi yapılmaz. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Üniversite dışından yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları ise; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay-dikey geçişler, intibak ve muafiyetler ile ilgili işlemler ilgili Yönetim Kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Eğitim-öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak belirlenmiş kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır. Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Bir dersin AKTS kredisi; ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları, açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri, öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır.”

“(3) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının Senato tarafından kabul edilen öğretim planlarına göre hazırlanan ders programları, her eğitim-öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bir dersin ön koşulu, ilgili bölümün önerisi, fakülte, yüksekokul kurullarının uygun görüşü ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenir. Ön koşullu dersin alınabilmesi için önceki yarıyıllardaki bağlantılı ders veya derslerden başarılı olmak şarttır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrencinin bir yarıyılda alması gereken asgari ve azami kredi miktarı, ilgili fakülte, yüksekokul kurullarının önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmaları ile bitirme sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır. Başarı baraj notu 4.00 üzerinden en az 2.00’dır.

(2) Yarıyıl içi sınavları, uygulama, ödev, sunum, staj, seminer, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaların türleri ve bunların başarı notuna katkısı, ilgili dersin sorumlu öğretim üyesinin önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

(3) Yarıyıl içi çalışmaların türleri ve başarı notuna katkısı ders kayıtlarından en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

(4) Bir dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır; ancak bir ders içindeki ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili bölüm/program sorumlularının önerisi üzerine yönetim kurullarının kararı ile ara sınav yerine geçebilir.

(5) Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna toplam katkısı %40, bitirme sınavının başarı notuna katkısı %60’tır. Bir dersi tekrar alan öğrenciler, dersin yarıyıl içi ve bitirme sınavlarına tekrar girmek zorundadırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

(2) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

a)

Başarı Derecesi                            Başarı Notu          Ağırlık Katsayısı           Puanı

Pekiyi                                                AA                             4.00                         95-100

İyi-Pekiyi                                           BA                             3.50                         90-94

İyi                                                      BB                             3.00                         80-89

Orta-İyi                                              CB                             2.50                         70-79

Orta                                                   CC                             2.00                         60-69

Zayıf-Orta                                          DC                             1.50                         55-59

Zayıf                                                  DD                             1.00                         50-54

Başarısız                                            FF                              0.00                         0-49

Devamsız                                           VF                             0.00                         0.00

Geçer (Derecelendirme Dışı)             G                                --                             --

Muaf (Derecelendirme Dışı)              M                               --                             --

b) Bunlardan;

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi koşullu olarak başarmış sayılır.

3) Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

4) Bir dersten (VF) harf notu alan öğrenci o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.

5) FF ve VF notu alan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve başarılı olmak zorundadırlar.

(3) Dörtlük ve yüzlük sistemdeki notların dönüşümü Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “en yüksek not” ibaresi “son not” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) AGNO’su üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz, ancak daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (FF) ve (VF) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri ise isterlerse tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not dökümüne yansır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Üniversiteye bağlı öğretim kurumlarında her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda olanların, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler için her yarıyıl sonunda, bitirme telafi sınavları bitiminden itibaren bir ay içinde bir tek ders sınavı açılır.

(3) Tek ders sınavlarında başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece bitirme sınav notuna göre belirlenir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı başında, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2006

26258

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/11/2008

27046

2-

24/9/2010

27709

3-

10/4/2012

28260