9 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28379

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:

ADLÎ VE İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI MESLEK İÇİ

EĞİTİM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.