9 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28379

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitimle yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, sınavlar ve bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: İlgili anabilim dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/Anasanat Dalı: Üniversitenin Fen/Sosyal Bilimler Enstitüsünün ilgili anabilim/anasanat dalını,

ç) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

d) Danışman: Öğrenciye ders ve tez/proje dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim üyesini,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

f) European Credit Transfer System (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS),

g) Enstitü: Yalova Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapılan enstitüleri,

ğ) Enstitü Anabilim Dalı  (EABD)/Enstitü Anasanat Dalı  (EASD):  3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde öğretim programı bulunan anabilim dalı/anasanat dalını,

h) Enstitü Kurulu  (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında,  enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim-öğretim programları bulunan ve/veya ortak eğitim-öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,

j) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,

k) IELTS (International English Language Testing System): İngilizce dil sınavını,

l) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

m) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti Yalova Üniversitesi tarafından belirlenen eğitim ve öğretim programını,

n) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

o) Müdür: Yalova Üniversitesine bağlı herhangi bir enstitünün müdürünü,

ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim görmek maksadıyla enstitüde kayıtlı bulunan öğrenciyi,

p) Program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,

r) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

s) Seminer dersi: Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye verilen kredisiz dersi,

ş) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans tezini/sanat eserini, doktora tezini/sanatta yeterlik eserini,

u) TOEFL (Test of English as a Foreign Language): İngilizce dil sınavını,

ü) Uzmanlık alan dersi: Tezli lisansüstü programlarda, öğretim üyesinin danışmanlık yaptığı öğrencisine vermek üzere açılan dersini,

v) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

y) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Program/Ders Açılması, Kontenjan ve Bilimsel Değerlendirme Sınavları

Program ve yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri

MADDE 4 – (1) Bir EABD/EASD bünyesinde tezli, tezsiz ve uzaktan öğretim yüksek lisans programı, ilgili enstitü anabilim dalının veya EYK’nin teklifi ve EK’nin uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Bir EABD bünyesinde doktora programı ve bir EASD bünyesinde sanatta yeterlik programı ilgili EABD/EASD Başkanlığının veya EYK’nın teklifi, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(3) Bir lisansüstü programın açılmasında görev alan öğretim üyeleri, aynı anda başka bir lisansüstü programın açılmasında görev alamaz. İlgili öğretim üyeleri farklı lisansüstü programlarda ders verebilir.

(4) Bir EABD/EASD’de yeni bir ders açılması için; ilgili öğretim üyesi dersin içeriğini, gerekçesini ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD Başkanlığına yapar. EABD/EASD Başkanlığının teklifi ve bölüm kurulu kararı sonrasında en geç Nisan ayı sonuna kadar ilgili enstitülere teklif edilen dersler EK’nin uygun görüşü ve Senatonun onayı ile açılır.

(5) EABD/EASD’de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin uygun görüşü, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

(6) EABD/EASD’de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirme değişiklikleri, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin uygun görüşü, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

(7) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(8) Yüksek lisans ve doktora programlarında ders açılırken; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde aynı isim veya içeriğe sahip ders açılamaz.

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Kontenjan belirleme ve ilan

MADDE 6 – (1) Açılacak her program için kontenjan ve başvuru şartları programın özelliği ve imkânlar dikkate alınarak EABD/EASD başkanlıklarının teklifi, EYK’nın kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Öğrencilerin bilimsel değerlendirme sınavında yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi gibi değerlendirme şekillerinden hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin işlemler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşleri dikkate alınarak EYK tarafından düzenlenir.

(3) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile son başvuru, kabul, bilimsel değerlendirme sınavı ve kayıt tarihleri ile diğer hususlar enstitü müdürlüğü tarafından üniversitenin veya enstitünün internet sayfasında ya da Rektörlük tarafından ulusal bir gazete aracılığı ile duyurulur. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yüksek lisans bilimsel değerlendirme sınavları jürileri

MADDE 7 – (1) Sınavla öğrenci alınacağı ilan edilen yüksek lisans programlarının her birinin sınav jürileri, üç asil ve iki yedek üye olmak üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından önerilecek yedi öğretim üyesi arasından EYK tarafından her EABD/EASD için ayrı ayrı belirlenir.

Doktora ve sanatta yeterlik bilimsel değerlendirme sınavları jürileri

MADDE 8 – (1) EABD doktora ve EASD sanatta yeterlik programları bilimsel değerlendirme jürileri; en az üç asil ve iki yedek veya beş asil ve iki yedek olmak üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığının önereceği sırasıyla yedi veya dokuz öğretim üyesi arasından EYK tarafından her EABD/EASD için ayrı ayrı belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul, Danışman Belirleme, Öğrenim Ücreti,

Üniversiteden Ayrılma ve Disiplin

Öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için adaylarda aranacak şartlar ve başarı değerlendirmelerinde Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, program türüne bağlı olmak üzere Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. Ayrıca, yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, başvuracakları program türüne göre 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato esaslarında belirlenmiş olan ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı mezunlarının doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine EK’nın uygun görüşü ile Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgi ve deneyimini arttırmak isteyenler, ilgili EADB/EASD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulü, ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversiteye lisansüstü öğrenci olarak kabul edilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Kayıt, kayıt yenileme ve dersler

MADDE 14 – (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma hakkı elde eden adaylar ile öğrenime devam eden öğrencilerin, kayıt, kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi, ders kaydı, kaydoldukları ders veya derslerin açılıp açılmama durumu, ders değiştirme, danışman onayı, muafiyet ve ders saydırma, farklı üniversiteden veya enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler yeniden istenmez.

Kredi değeri ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin kredisi Senato esaslarına göre belirlenir ve ilgili EABD/EASD tarafından hazırlanan ve EK tarafından kabul edilen ders planı Senatoda onaylanır. Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ders planında gösterildiği kadardır.

(2) Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınav ve başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, başarı notu katsayısı katalog değeri (puanlar), genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi için tekrar ders alma ve öğretim üyesinin sınav notunu düzeltmesi ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Danışman ve tez/proje çalışmasının belirlenmesi, yazım dili

MADDE 16 – (1) Tezli ve tezsiz lisansüstü programlarda danışman belirleme, ortak danışman atama ve danışman değişiklikleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Lisansüstü programlarda, danışman atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri ilgili EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Yüksek lisans tez/proje konusu belirleme ve değiştirme işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Lisansüstü programlarda tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar enstitülerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzu ve proje yazım kılavuzunda belirtilir.

(5) Tezler, Türkçe veya İngilizce yazılır. EABD/EASD’nın önerisi, EK kararı ve Senato onayı ile tezin başka bir dilde de yazılmasına karar verilebilir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 17 – (1) Öğrencilerden her yıl/yarıyıl, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen oranda öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı alınır.

(2) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerle halen enstitüde kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenim ücreti/katkı payı ile ilgili hususlar, ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Dersin başarı durumu sonucuna itiraz

MADDE 18 – (1) Dersin başarı durumu sonuçlarına itiraza ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Kayıt dondurma, izin ve hakların saklı kalması

MADDE 19 – (1) Kayıt dondurma, izin ve hakların saklı kalmasına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 20 – (1) Kendi isteği ile ilişik kesmek isteyen öğrenciler enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine ilgiliye talep etmesi halinde programdaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ile kayıt esnasında teslim etmiş olduğu belgeleri iade edilir. Kendi isteği ile ilişik kesen öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer. İlişiği kesilen kişi, Üniversiteye dönmek istemesi halinde yeni başvuran öğrenci adaylarıyla aynı işleme tabi tutulur.

(2) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencinin kaydı silinir.

(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

(4) Kendi isteği ile veya disiplin cezası alma durumunda kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilmez.

Disiplin

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı;  öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 23 – (1) Bu program; toplam 90 AKTS krediden az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördügü zorunlu ve seçimlik en az yedi adet ders ve seminer dersi çalışması, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS derse yazılabilir. AKTS kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Derslerin bir kısmı, o ders konusu ile ilgili proje-ödev, makale incelemesi, sunum gibi aktiviteler şeklinde yürütülebilir.

(2) Fen Bilimleri Enstitüsünde seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sosyal Bilimler Enstitüsünde seminer dersi çalışması, uzmanlık alan dersi şeklinde uygulanır ve bu dersten başarılı olan öğrenciler seminer çalışmasından başarılı olmuş sayılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tez çalışması, kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde ders yüküne ve AKTS kredisine sayılmaz.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50'den az olan öğrenciler ile uzmanlık alan dersi hariç ders ve AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, tekrar veya yeni ders alarak ve 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını tutturarak tez çalışmasına başlayabilir.

Süre

MADDE 25 – (1) Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Ancak öğrenci, ilk iki yarıyılda ders ve AKTS kredi yükünü başarı ile tamamlamak ve tez savunma sınavında başarılı olmak kaydıyla üç yarıyıl sonunda mezun olabilir.

(2) Azami süre içinde yüksek lisans programını başarı ile tamamlayamayan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans tez konusunu belirleme ve tezin sonuçlanması

MADDE 26 – (1) Öğrenci 60 AKTS ders kredisini tamamladıktan sonra, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yüksek lisans  tez konusunu belirler. Tez konusu belirleme, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Tez konusu değişikliği, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyıl sonunda tez savunma sınavına alınır.

(4) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın koşullarını sağlamak, güz ve bahar yarıyılının sonunda en geç akademik takvimde belirlenen tarihlerde tezini teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 27 – (1) Tez savunma jürisi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Tez savunma jürisi, ilgili EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere doktor unvanlı en az üç, en fazla beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman yer alabilir.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile biri tez danışmanı olmak üzere EABD/EASD içinden üç, EABD/EASD dışından iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde, jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile biri tez danışmanı olmak üzere EABD/EASD içinden dört, EABD/EASD dışından üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir. Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir.

ç) EYK sıralamaya bakmaksızın önerilen öğretim üyeleri arasından tez savunma jürisini belirler. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Enstitülere tez savunma jürisinin önerilmesi için, tez yazım kılavuzuna uygun yazılmış tezin jüri öneri formu ile birlikte enstitüye teslim edilmiş olması gerekir. Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Yüksek lisans tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edilmesini takip eden en erken yedi gün, en geç bir ay içinde akademik takvimde belirtilen tarihler arasında toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Tez savunma sınav tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye yazılı olarak bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

c) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmana ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bu durumda, jürinin toplanması için yedek üyeler yeterli gelmez ise, EYK kararı ile önerilen üyeler içerisinden yeni jüri üyeleri belirlenir.

d) Tez savunma jüri üyeleri, salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı vererek tez savunma tutanağını düzenler. Bu karar EABD/EASD Başkanlığınca tez savunma sınav tarihini izleyen en geç üç gün içerisinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, şekil şartları yerine getirilmiş dört adet ciltlenmiş tez ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’si ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

f) Tezi reddedilen veya tez savunma sınavına katılmayan öğrenci için, EYK kararı ile EABD/EASD Başkanlığından yeni bir danışman önerilmesi istenir. EYK kararı ile yeni danışman ataması yapılan öğrenci ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla yeni danışman ile yeni bir tez konusu belirler.

g) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezi düzeltmesi için en fazla üç aylık süre tanınır. Öğrenci bu sürede gereğini yaparak, sınav tarihinden en geç yedi gün önce, düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında aynı jüri önünde tekrar savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içinde tezini jüriye teslim etmeyen veya belirtilen süre içinde tez savunma sınavına katılmayan ya da bu savunma sınavında tezi reddedilen öğrenci için, EYK kararı ile EABD/EASD Başkanlığından yeni bir danışman önerilmesi istenir. EYK kararı ile yeni danışman ataması yapılan öğrenci ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla yeni danışman ile yeni bir tez konusu belirler.

h) Azami süreyi dolduran öğrenciler, takip eden yarıyılda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemek koşulu ile teze kayıt yaptırarak öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, tez yazım klavuzuna uygun yazılmış tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim edip, tez teslim şartlarını yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin tezi EYK’de görüşülür. EYK kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’ndaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomanın şekil şartları Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamalı olarak nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları örgün, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim şeklinde yürütülebilir. Uzaktan eğitim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 30 – (1) Bu program; toplam 90 AKTS krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Uygulamalı bilimlerde derslerin bir kısmı veya tamamı uygulamalar veya kurslar şeklinde verilebilir.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 42 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS kredi ve değerlendirme Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Dönem projesi dersi, kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Proje dersini aldığı yarıyılda süresi içinde konusunu belirlemeyen, projesini hazırlayamayan veya savunma sınavında başarısız bulunan öğrenci dersi tekrarlar.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde ders yüküne ve AKTS kredisine sayılmaz.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisinin mezun olabilmesi için, ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olmak zorundadır. Aksi halde proje savunma sınavına giremez. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorundadır. Bu konudaki hususlar Senato esaslarına göre yürütülür.

Süre

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.  Ancak öğrenci, üçüncü yarıyılda ders ve AKTS kredi yükünü başarı ile tamamlamak ve proje sınavında başarılı olmak kaydıyla en erken üç yarıyıl sonunda mezun olabilir.

(2) Azami süre sonunda yüksek lisans programını başarı ile tamamlayamayan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşuluyla, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın ders ve sınavlara katılma, proje çalışması hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam eder.

Proje konusu ve projenin sonuçlanması

MADDE 33 – (1) Proje konusu belirleme ve proje konusu değişikliği Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Proje savunma sınavı ve projenin sonuçlanmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyıl sonunda proje savunma sınavına alınır.

b) Tezsiz yüksek lisans programında, proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, Senato tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanır. Proje savunma sınavına girecek öğrenci, güz ve bahar yarıyılı sonunda akademik takvimde belirtilen sürede yazılı projesini yazım kılavuzunda belirtilen esaslara göre ve enstitü tarafından istenen adette hazırlayarak enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

c) Tezsiz yüksek lisans proje savunma sınavı, EABD/EASD başkanlığının teklifi ile biri öğrencinin danışmanı olmak üzere EYK tarafından oluşturulacak üç kişilik jüri huzurunda yapılır. Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri proje hakkında salt çoğunlukla başarılı veya başarısız kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

ç) Projesi başarılı bulunan öğrencinin, proje savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde proje çalışmasını, yazım kılavuzunda belirtilen esaslara göre hazırlayarak istenilen biçim ve adette enstitüye teslim etmesi gerekir.

d) Projesi başarısız bulunan öğrenci, proje dersini tekrarlar. Bu durumda, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim üyesi ile yeni bir proje konusunu belirler. Azami süreyi dolduran öğrenciler, takip eden yarıyılda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemek koşulu ile derse kayıt yaptırarak öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) Öğrenci, proje savunma sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla, proje savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, yazım kılavuzuna uygun yazılmış projesini enstitü tarafından istenen biçimde ve adette  enstitüye teslim eder. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Öğrenci EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Diploma şekil şartları Senato tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini veya bir kaçını yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 36 – (1) Doktora programı; toplam 180 AKTS krediden az olmamak şartıyla, EABD Başkanlığının öngördüğü, zorunlu ve seçimlik en az yedi adet ders ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir. Derslerin AKTS kredisi ile sınav şekli ve değerlendirmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Lisansüstü dersler ilgili EABD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler, ders yüküne ve doktora AKTS kredisine sayılmaz.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 37 – (1) Doktora yapan öğrencinin, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenciler ile kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciler yeterlik sınavına giremez. Bu öğrenciler tekrar veya yeni ders almak ve en az 3.00 genel not ortalaması şartını sağlamak zorundadır.

Süre

MADDE 38 – (1) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır.

(2) Doktora programını tamamlama süresi azami oniki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı altı yarıyıldan önce tamamlanamaz. Tez öneri savunma sınavından sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını oniki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD Başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az bir yarıyıl olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Azami dört yarı yıllık süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konularda ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden YÖK’ün öngördüğü yabancı dil şartını sağlamak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri ve Senato esasları uygulanır.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa girebilir. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci; güz ve bahar yarıyılları başında kayıt yenileme dönemlerinde bunu yazılı olarak enstitüye bildirir. Süresi dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Öğrenci belirlenen tarihte ve belirlenen jüri önünde yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ders kredisini tamamlamış olsa bile, yeterlik sınavına girme şartlarını taşımayan öğrencinin, kayıt yenilediği yarıyılda/yarıyıllarda ders kaydı yaptırarak uzmanlık alan dersine yazılması gerekir.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili EABD Başkanlığı tarafından bu dalda görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen, EYK tarafından onaylanan ve üç yıllığına seçilen beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, ikisi EABD veya Üniversite dışından, en az yardımcı doçent unvanlı olmak kaydıyla beşer kişilik sınav jürileri teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavların her birinden 4.00 üzerinden en az 3.00, 100 üzerinden en az 75 alamayarak herhangi birinden başarısız olan öğrenci yeterlik sınavında başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde her iki sınava da tekrar girer. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Kredili derslerini dört yarıyıllık süre içerisinde başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik şartlarını yerine getirmek kaydıyla, beşinci yarıyılda yeterlik sınavına girmek üzere başvuruda bulunmayan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır ve ilk yeterlik sınavı hakkını kullanmış olur.

(7) İlk yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS kredi değerinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü başarıyla tamamlamış olsa bile,  toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek kaydıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık verilmez.

Tez izleme komitesi atanması

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD Başkanlığınca önerilen beş öğretim üyesi içerisinden, önerilen isimlerin sırasına bakılmadan EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır.

(3) Tez öneri savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Ortak danışman olması durumunda ortak danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez öneri savunma sınavı; yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden bir hafta önce enstitü müdürlüğüne danışman tarafından yazılı olarak bildirilir. İlan edilen gün ve saatte sınavın yapılmasına engel durumlar ortaya çıkmışsa durum EYK tarafından değerlendirilir.

(3) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez öneri savunma sınavı reddedilmiş sayılır. Öğrenci en geç üç ay içinde yeniden öneri sunmak zorundadır.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tez öneri raporu ve tutanakla bildirilir.

(5) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu EYK tarafından onaylanır.

(6) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda EYK kararı ile yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde,  danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde EYK kararı ile tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(7) Tez izleme komitesi tarafından süresi içinde kabul edilen ve EYK tarafından onaylanan tez konusunun, çeşitli bilimsel nedenlerle değiştirilmesine ihtiyaç duyulması halinde, tez izleme komitesi tarafından rapor hazırlanır ve enstitüye sunulur. Tez konusu değişikliği; EABD Başkanlığından görüş sorularak, EYK’da değerlendirilerek kabul veya reddedilir. Böyle bir durumda, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararı ile yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Tez konusu değişikliği EYK’ca uygun görülen öğrenci, yeni tez konusunda en az üç başarılı tez izleme sınavı gerçekleştirmeden tezini teslim edemez.

Tez izleme sınavları

MADDE 42 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(2)  İki tez izleme sınavı arasında en az dört ay sürenin olması gerekir.

(3) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden bir hafta önce danışman tarafından yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirilir. İlan edilen gün ve saatte sınavın yapılmasına engel durumlar ortaya çıkmışsa durum EYK tarafından değerlendirilir.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır. Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı talebi, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde, EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 43 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul edilen, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra yayın/yayınları ile birlikte enstitüye teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez ile birlikte enstitüye teslim edilecek yayın/yayınlar ile ilgili uygulamalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Doktora tez savunma jürisi, ilgili EABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu durumda EABD enstitüye üçü tez izleme komitesi üyesi sabit olmak üzere, üniversiteden dört, farklı yükseköğretim kurumundan/kurumlarından üç olmak üzere yedi öğretim üyesi ismi önerir.

b) İkinci danışmanın jüride yer alması durumunda jüri yedi kişiden oluşur. İlgili EABD Başkanlığı enstitüye üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ortak danışman sabit olmak üzere üniversite içerisinden beş, farklı yükseköğretim kurumundan/kurumlarından dört olmak üzere dokuz öğretim üyesi ismi önerir.

c) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

d) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye yazılı olarak bildirilir ve enstitü bünyesinde belirlenen salonda ilan edilen tarihte yapılır. Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez sınavı dinleyiciye açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

e) Geçerli bir mazeret nedeniyle ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak ile tespit edilerek ilgili EABD başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. İlgili enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak bu tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tarih belirlenir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asil üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili enstitü müdürlüğünce davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işlemle ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

f) Tez savunma jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini ve bilimsel yayınını/yayınlarını, inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor formunu hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları raporları, sınav tutanağı ile birlikte sınav sonunda EABD Başkanlığına iletir.

g) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında rapor hazırlar. Jüri raporunda tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu rapor, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tez savunma tutanağı ile bildirilir. Tezi kabul edilen öğrencinin savunma sınavını takip eden bir ay içerisinde enstitüye tezini teslim etmesi gerekir.

ğ) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

h) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezi düzeltmesi için en fazla altı aylık süre tanınır. Öğrenci bu sürede gereğini yaparak, sınav tarihinden en geç onbeş gün önce, düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

ı) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tezini jüriye teslim etmeyen veya belirtilen süre içinde tez savunma sınavına katılmayan ya da düzeltme sonrası savunma sınavında tezi reddedilen öğrenci için, EYK kararı ile, ilgili EABD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

i) Tezi reddedilen veya tez savunma sınavına katılmayan ya da düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen veya düzeltme sonrası tez savunma sınavına katılmayan öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

j) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencisi için EYK kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci, yeni tez konusu ile ilgili olarak en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına alınır.

Doktora diploması

MADDE 44 – (1) Öğrencinin, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az dört kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.

(2) Tez teslim şartını yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’ndaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Diploma şekil şartları Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için, toplam 180 AKTS krediden az olmamak şartıyla EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az yedi adet ders ve uygulamalar ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez veya sergi, proje, resital-konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS derse yazılabilir. Derslerin AKTS kredisi ile sınav şekli ve değerlendirmesi Senato tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü EASD başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler, ders yüküne ve sanatta yeterlik AKTS kredisine sayılmaz.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenciler ile kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayamayan öğrenciler yeterlik sınavına giremez. Bu öğrenciler tekrar veya yeni ders almak ve en az 3.00 genel not ortalaması şartını sağlamak zorundadır.

Sanatta yeterlik çalışma süresi

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi azami oniki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir sanatta yeterlik programı altı yarıyıldan önce tamamlanamaz. Tez öneri savunma sınavından sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez veya sergi veya proje çalışmasını oniki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, ilgili EASD Başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az bir yarıyıl olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Azami dört yarı yıllık süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar,  2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konularda ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavına girebilmek için, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden YÖK’ün öngördüğü yabancı dil şartını sağlamak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa girebilir. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci; güz ve bahar yarıyılları başında kayıt yenileme dönemlerinde bunu yazılı olarak enstitüye bildirir. Süresi dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Öğrenci belirlenen tarihte ve belirlenen jüri önünde yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ders kredisini tamamlamış olsa bile, yeterlik sınavına girme şartlarını taşımayan öğrencinin kayıt yenilediği yarıyılda/yarıyıllarda ders kaydı yaptırarak uzmanlık alan dersine yazılması gerekir.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili EASD başkanlığı tarafından bu dalda görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen,  EYK tarafından onaylanan ve üç yıllığına seçilen beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla,  ikisi EASD veya Üniversite dışından, en az yardımcı doçent unvanlı olmak kaydıyla beşer kişilik sınav jürileri teşkil eder. Sanatta yeterlik jürisi her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak üç bölüm halinde yapılır. Bu sınavların her birinden 4.00 üzerinden en az 3.00, 100 üzerinden en az 75 alamayarak herhangi birinden başarısız olan öğrenci yeterlik sınavında başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde her üç sınava da tekrar girer. Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EASD Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Kredili derslerini dört yarıyıllık süre içerisinde başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik şartlarını yerine getirmek kaydıyla,  beşinci yarıyılda yeterlik sınavına girmek üzere başvuruda bulunmayan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır ve ilk yeterlik sınavı hakkını kullanmış olur.

(7) İlk yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yeterlik sınav döneminde aynı jüri önünde tekrar sınava alınır.  Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS kredi değerinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(8) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü başarıyla tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık verilmez.

Tez/sergi/proje izleme komitesi atanması

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi, EASD Başkanlığınca önerilen beş öğretim üyesi içerisinden, önerilen isimlerin sırasına bakılmadan EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye yer alır.

(3) Tez öneri savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Ortak danışman olması durumunda ortak danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez/sergi/proje önerisi savunma sınavı

MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sergi/proje önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez öneri savunma sınavı; yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden bir hafta önce enstitü müdürlüğüne danışman tarafından yazılı olarak bildirilir. İlan edilen gün ve saatte sınavın yapılmasına engel durumlar ortaya çıkmışsa durum EYK tarafından değerlendirilir.

(3) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez öneri savunma sınavı red edilmiş sayılır. Öğrenci en geç üç ay içinde yeniden öneri sunmak zorundadır.

(4) İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili EASD başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tez öneri raporu ve tutanakla bildirilir.

(5) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu EYK tarafından onaylanır.

(6) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve yeni bir tez/sergi/proje konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda EYK kararı ile yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konuyu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde EYK kararı ile tekrar tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır.

(7) Tez/sergi/proje izleme komitesi tarafından süresi içinde kabul edilen ve EYK tarafından onaylanan tez konusunun, çeşitli bilimsel nedenlerle değiştirilmesine ihtiyaç duyulması halinde, tez/sergi/proje izleme komitesi tarafından rapor hazırlanır ve enstitüye sunulur. Tez/sergi/proje konusu değişikliği; EASD başkanlığından görüş sorularak EYK’da değerlendirilerek kabul veya reddedilir. Böyle bir durumda, EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararı ile yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Tez/sergi/proje konusu değişikliği EYK’ca uygun görülen öğrenci, yeni tez konusunda en az üç başarılı tez izleme sınavı gerçekleştirmeden tezini teslim edemez.

Tez/proje/sergi izleme sınavları

MADDE 52 – (1) Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için tez/sergi/proje izleme komitesi Ocak- Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(2) İki tez izleme sınavı arasında en az dört ay sürenin olması gerekir.

(3) Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Tez/sergi/proje izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden bir hafta önce danışman tarafından yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirilir. İlan edilen gün ve saatte sınavın yapılmasına engel durumlar ortaya çıkmışsa durum EYK tarafından değerlendirilir.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır. Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı talebi, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde, EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 53 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra yayın/yayınları ile birlikte enstitüye teslim etmek ve tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez veya metin ile birlikte enstitüye teslim edilecek yayın/yayınlar ile ilgili uygulamalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Tez/sergi/proje savunma jürisi ve tez/sergi/proje savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Tez/sergi/proje savunma jürisi, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu durumda EASD enstitüye üçü tez/sergi/proje izleme komitesi üyesi sabit olmak üzere, üniversiteden dört, farklı yükseköğretim kurumundan/kurumlarından üç olmak üzere yedi öğretim üyesi ismi önerir.

b) İkinci danışmanın jüride yer alması durumunda jüri yedi kişiden oluşur. İlgili EASD başkanlığı enstitüye üçü öğrencinin tez/sergi/proje izleme komitesi ve danışman olmak üzere Üniversite içerisinden beş, farklı yükseköğretim kurumundan/kurumlarından dört olmak üzere dokuz öğretim üyesi ismi önerir.

c) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/sergi/proje savunma sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

d) Tez/sergi/proje savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye yazılı olarak bildirilir ve enstitü bünyesinde belirlenen salonda ilan edilen tarihte yapılır. Tez/sergi/proje savunma sınavı sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/sergi/proje sınavı dinleyiciye açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

e) Geçerli bir mazeret nedeniyle ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez/sergi/proje savunma sınavı için durum bir tutanak ile tespit edilerek ilgili EASD başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. İlgili enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak bu tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tarih belirlenir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asil üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili enstitü müdürlüğünce davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işlemle ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

f) Tez/sergi/proje savunma jüri üyeleri, adayın sunduğu sanatta yeterlik çalışmasını ve bilimsel yayınını/yayınlarını, inceleyerek tez/sergi/proje hakkında ayrıntılı kişisel rapor formunu hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları raporları, sınav tutanağı ile birlikte sınav sonunda EASD başkanlığına iletir.

g) Tez/sergi/proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez veya sergi, proje, gösteri, resital-konser, temsil hakkında rapor hazırlar. Jüri raporunda salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu rapor, EASD başkanlığınca tez/sergi/proje sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tez savunma tutanağı ile bildirilir. Tezi veya sergisi, projesi, gösterisi, resitali kabul edilen öğrencinin savunma sınavını takip eden bir ay içerisinde enstitüye tezini/sergi veya proje çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni teslim etmesi gerekir.

ğ) Tez/sergi/proje savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda tezi/sergisi/projesi reddedilen öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

h) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, sınav tarihinden en geç onbeş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini veya metni teslim eder ve aynı jüri önünde tezini veya sergisini veya projesini yeniden savunur.

ı) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tezi veya metni jüriye teslim etmeyen veya belirtilen süre içinde sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına katılmayan ya da düzeltme sonrası savunma sınavında sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

i) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya savunma sınavına katılmayan ya da düzeltme sonrası savunmada sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunma sınavına katılmayan öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir.

j) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur. Tez/sergi/proje izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci, yeni çalışma konusu ile ilgili olarak en geç altı ay içerisinde tez/sergi/proje önerisi savunma sınavına alınır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 54 – (1) Öğrencinin, sanatta yeterlik çalışması savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez veya metnin ciltlenmiş en az dört kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim etmesi gerekir.

(2) Teslim şartını yerine getiren ve tezi veya metni şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin tezi veya metni Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğrenci sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır. Bu öğrenciye, sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması verilir.

(3) Diploma şekil şartları Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 55 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından, enstitüde ya da Üniversite veya ilgili enstitü internet sayfasında ya da yerel veya ulusal gazetede yapılan ilan ve duyurular öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemlerle ilgili her türlü tebligat, kayıtları sırasında enstitüye bildirdikleri adrese yazılı olarak veya elektronik yolla yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinin tespit edilememesi durumunda, enstitüde bulunan adresine yapılan tebligat kendilerine yapılmış sayılır, öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 –  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato esasları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.