8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28378

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TÖMER): Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açıp çalışmalar yapmak,

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yapmak, yabancı dil öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri inceleyip programlar geliştirmek; bu konu ile ilgili yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları desteklemek, teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak veya paylaşmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

d) Yabancılara Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü eksiksiz ve doğru tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek,

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak,

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

g) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hâle getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek,

ı) Yurtdışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek amacıyla çalışmalar yapmak,

i) İlgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar oluşturmak,

j) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları ve dil sınavları düzenlemek,

k) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

l) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

m) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, öğrenci kulüplerinin kurulmasını desteklemek; konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ve grup çalışmalarına destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında altı aydan fazla bulunmadığı hallerde Rektör, yeni bir Müdür görevlendirir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, toplantıları yönetmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Müdürün, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından teklif edeceği dört adaydan ikisi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili çalışmalarda Müdüre yardımcı olurlar. Müdür, görev başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında bulunan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üç ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanmak,

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek,

ç) Proje konularını tespit etmek,

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek,

e) Merkeze bağlı bu birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip karara bağlamak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Merkeze bağlı yeni şubelerin açılması, gerekli görüldüğünde mevcut şubelerin kapatılması ve bu şubelerde çalışacak idari ve akademik personelin görevlendirilmesi konularında karar almak,

h) Merkezde ve bağlı şubelerde her türlü öğrenci işlerini yürütecek, sınav sonuçlarını ilan edecek, öğrenci işleri birimlerini oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dil kursları

MADDE 9 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezde görev yapacak akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.