8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28378

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2008 tarihli ve 26893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘Yönetim Komitesi üyeleri yeniden atanabilir.’’

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

‘‘Merkez faaliyetleri için yapılacak giderler bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi çerçevesinde hazırlanacak Merkez bütçesi üzerinden Birlik ve TOBB tarafından eşit olarak sağlanacak katkılardan, Merkezin hizmet vereceği ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarından alınacak ücretlerden, hibelerden, Güvence Hesabından aktarılacak katkı payından, yatırım gelirlerinden ve diğer gelirlerden karşılanır.’’

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.