7 Ağustos 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28377

TÜZÜK

             Karar Sayısı : 2012/3469

             Ekli “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 14/12/2011 tarihli ve 253857 sayılı yazısı üzerine, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. ATALAY

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                             Başbakan Yardımcısı V.

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    Ö. DİNÇER                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                          Kalkınma Bakanı V.                             Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

MADDE 1 – 23/8/2006 tarih ve 2006/10894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 2 – Aynı Tüzüğün 15 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları Kurul Başkanlığınca bir rapor ile saptananlardan aday memur olanların memuriyetle ilişikleri kesilir, asli memur olanlar ise yeterlik sınavı beklenilmeksizin Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.”

MADDE 3 – Aynı Tüzüğün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “sicillerini düzenlemek,” ibaresi ile 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.