6 Austos 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28376

YNETMELK

Nide niversitesinden:

NDE NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Nide niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim-retim ve snavlarda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Nide niversitesine bal enstitlerde yrtlen tezli yksek lisans, tezsiz yksek lisans, uzaktan eitim tezsiz yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim-retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akademik Takvim: Her yl Senato tarafndan belirlenen lisansst eitim-retim dneminde yaryl, yaz dnemi, ders ve snav dnemleri ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Anabilim/Anasanat Dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans st Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan ve enstitde eitim-retim program bulunan ilgili anabilim/anasanat daln,

) Anabilim/Anasanat Dal Bakan: Lisansst dzeydeki eitim-retimin yrtlmesinden enstit mdrlne kar sorumlu olan, Lisans st Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan ilgili anabilim/anasanat dal bakann,

d) Anabilim/Anasanat Dal Kurulu: Anabilim/anasanat dal bakan ve ilgili bilim/sanat dal bakanlarndan oluan; lisansst derslere ve uygulamalara ilikin olarak ilgili bilim/sanat dallarndan, yalnz bir bilim veya sanat daln kapsad durumlarda ise btn retim yelerinden ve doktora yapm retim grevlilerinden oluan kurulu,

e) Bilim/Sanat Dal: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun 3 nc maddesi uyarnca, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile almasna karar verilen bilim/sanat dallarn,

f) Bilim/Sanat Dal Bakan: Lisansst derslere ve uygulamalara ilikin olarak ilgili bilim/sanat dalnn grn, komite, jri karar ve raporlarn ilgili anabilim/anasanat dal bakanlna bildiren ve lisansst dzeydeki eitim-retimin ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak yrtlmesinden anabilim/anasanat dal bakanlna kar sorumlu olan bilim/sanat dal bakann,

g) Bilimsel Hazrlk Program rencileri: Enstitye bu Ynetmeliin 9 uncu maddesine gre kabul edilen rencileri,

) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez dnemlerinde rehberlik etmek zere anabilim/anasanat dal bakanlnca nerilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan atanan retim yesi veya doktoral/sanatta yeterlik diplomasna sahip retim elemann,

h) Doktora Yeterlik Komitesi: lgili anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan nerilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amac ile snav jrileri kuran, iki yl sre ile grev yapan komiteyi,

) Dnem Projesi: Tezsiz yksek lisans eitim-retimi srasnda aratrlan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel aratrma raporu biiminde sunulmu ve ilgili enstit tez yazm klavuzuna uygun olarak hazrlanm projeyi,

i) Enstit: Nide niversitesine bal lisansst eitim-retim yapan enstitleri,

j) Enstit Kurulu: Enstit mdr bakanlnda, mdr yardmclar ve enstitde eitim-retim programlar devam eden ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlarndan oluan kurulu,

k) Enstit Mdr: Nide niversitesine bal enstitlerin mdrlerini,

l) Enstit Mdrl: lgili enstit mdrln,

m) Enstit Ynetim Kurulu (EYK): Enstit mdr bakanlnda, mdr yardmclar ve mdrn nerecei alt aday arasndan, enstit kurulu tarafndan yl iin seilen retim yesinden oluan kurulu,

n) GMAT: Uluslararas snavlardan olan Graduate Management Admission Test snavn,

o) GRE: Uluslararas snavlardan olan Graduate Record Examination snavn,

) IELTS: Uluslararas snavlardan olan International English Language Testing System snavn,

p) kinci Danman: Lisansst eitim-retim yapan rencinin tez konusunun zellii gerei, anabilim/anasanat dal bakanlnca nerilen ve EYK tarafndan atanan, niversitede veya yurt ii/yurt d baka bir yksekretim kurumunda grevli retim yesi veya doktora yeterlik diplomasna sahip retim elemann,

r) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

s) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS); Bir dersin baaryla tamamlanabilmesi iin rencinin almas gereken teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel alma, snavlar, devler, ktphane almalar, proje, saha almalar, mezuniyet tezi gibi almalarn tmn ifade eden ve her bir dersin herhangi bir yksekretim kurumunda bir akademik yln tam zamanl olarak tamamlanmas iin gereken toplam alma yknn ne kadarlk bir blmn tekil ettiini gsteren deeri,

) Lisansst Eitim-retim: Tezli yksek lisans, tezsiz yksek lisans, uzaktan eitim tezsiz yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eitimini,

t) renci: Lisansst eitim-retim yapmak zere enstitye kaytl olan renciyi,

u) Rektr: Nide niversitesi Rektrn,

) Rektrlk: Nide niversitesi Rektrln,

v) Sanatta Yeterlik Eseri almas: Sanatta yeterlik program rencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazrlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal almay,

y) Sanatta Yeterlik Program: Bir yksek lisans ya da buna edeer bir alma zerine yaplan, bir sanat alannda gerekli kuramsal ve uygulamal bilgi ve becerileri kazandrmay; zgn bir sanat eserinin ortaya konulmas ile mzik ve sahne sanatlarnda zgn ve st dzeyde bir yaratclk ve uygulama sergilemeyi amalayan, bilimde doktora eitimine denk bir eitimi,

z) Seminer Dersi: Lisansst rencilerinin ders dneminde ilgili enstit tez yazm klavuzuna gre hazrladklar, rencinin danman tarafndan onaylanan ve bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, szl sunulup deerlendirilen yazl bir metinden oluan almann yapld dersi,

aa) Senato: Nide niversitesi Senatosunu,

bb) Tez: Yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eitim-retiminin amacna ynelik olarak hazrlanan bilimsel almay,

cc) Tez almas: Ders aamasn baar ile tamamlayan rencilerin hazrladklar tezle ilgili bilimsel almay hazrlama srecini,

) Tez zleme Komitesi: Doktora rencisinin tez nerisini deerlendirmek, tez almalarna rehberlik etmek ve ynlendirmek grevini stlenen biri tez danman olmak zere en az retim yesinden oluan komiteyi,

dd) Tez zel Konular: Danmann, alt bilimsel alanda bilgi, grg ve deneyimlerini rencilere aktard ve tez almalarna yardmc olduu yksek lisans programlarndaki teorik dersi,

ee) Tez Yazm Klavuzu: Tezlerin yazm eklini, sunuluunu ve oaltlmasn aklayan, ilgili enstit kurulu tarafndan kabul edilen ve Senato tarafndan onaylanan tez yazm klavuzunu,

ff) TOEFL: Uluslararas snavlardan olan Test of English as a Foreign Language snavn,

gg) Uzmanlk Alan Dersi: Danmann, alt bilimsel alanda bilgi, grg ve deneyimlerini rencilere aktard ve tez almalarna yardmc olduu teorik dersi,

) Uzmanlk Alan Dersi: Danmann, alt bilimsel alanda bilgi, grg ve deneyimlerini rencilere aktard ve tez almalarna yardmc olduu doktora/sanatta yeterlik programlarndaki teorik dersi,

hh) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

) niversite: Nide niversitesini,

ii) Yaryl: Ders aamasnda gz veya bahar yaryllarndan oluan, hafta sonu ve resmi tatil gnleri ile yaryl snav gnleri hari en az yetmi alma gnn kapsayan, balang ve biti tarihleri her akademik yl Senato tarafndan belirlenen eitim-retim sresini; tez aamasnda ise bir yaryln balangcndan dier yaryln balangcna kadar geen sreyi,

jj) Yeterlik Snav: Doktora/sanatta yeterlik rencisinin temel konular, dnme, bilimsel yntemleri zmseme, bamsz bir aratrmay yrtebilme gibi konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasna ynelik snav,

kk) YK: Yksekretim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Eitim-retim Programlarnn Kapsam,

Alma ltleri ve Yrtlmesi

Programlarn kapsam ve alma ltleri

MADDE 5 (1) Lisansst eitim-retim; tezli yksek lisans, tezsiz yksek lisans, uzaktan eitim tezsiz yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarndan oluur. Lisansst programlarn kapsamlar aada belirtilmitir:

a) Yksek lisans program; bir yksekretim kurumundan lisans diplomas ya da buna e deer bir derece alm olanlarn, bilimsel aratrma ve uygulama faaliyetlerinden oluan en az drt yaryl sreli renimdir. Yksek lisans program, tezli, tezsiz ve uzaktan eitim tezsiz olmak zere ekilde yrtlebilir.

b) Doktora/sanatta yeterlik program, rencilerin bir yksek lisans eitimi zerine yapacaklar en az sekiz yaryl ya da lisans eitimi zerine yapacaklar en az on yaryl sreli program kapsar.

(2) Lisansst eitim-retim programlar faklte ve yksekokul blmleri esas alnarak alr. Lisansst eitim-retim programlar, ilgili enstit anabilim/anasanat dallar ile ayn ad tar. Ancak, bu anabilim/anasanat dallarnn alt dallarna ait programlar ilgili enstitde bilim dal olarak ifade edilir. Ayrca, enstit kurulunun nerisi, Senatonun karar ve YKn onay ile ilgili enstitde anabilim/anasanat dallarndan farkl ad tayan bir lisansst eitim-retim program da alabilir.

(3) Program ama teklifleri aadaki ltler dikkate alnarak ilgili enstit kurulu tarafndan karara balanr:

a) Program ama teklifleri, Lisans st Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 4 nc ve 7 nci maddeleri ve YKn ilgili kararlar dikkate alnarak yaplr.

b) Program ama teklifleri; alacak programda yaryllar itibariyle okutulacak dersler ve ierikleri, bu dersleri verecek retim elemanlarnn zgemileri ve yayn listeleri ile birlikte yaplr. Teklifte, aday bavurularnn kabulnde dikkate alnacak ALES puan tr, alnacak renci says ve hangi lisans programndan mezun olanlarn bavurabilecei belirtilir.

c) Alacak lisansst programlar; anabilim/anasanat dallar ve bilim/sanat dallar esas alnarak ve anabilim/anasanat dal kurulu kararna dayandrlarak, ilgili anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan, ilgili enstit mdrlne yazl olarak teklif edilir. Anabilim/anasanat dal bulunmayan programlarn teklifi ilgili enstit mdr tarafndan yaplr.

) Farkl anabilim/anasanat dallar tarafndan ayn mahiyette teklif edilen programlar mterek bir program olarak alr. Bu ekilde alacak programlarda dersler, ilgili anabilim/anasanat dallar bakanlklarnn nerisi zerine, ilgili enstit mdr tarafndan belirlenip ilgili enstit kuruluna sunulur. Ders programlarnn hazrlanmasnda farkl seeneklere imkn vermeye zen gsterilir.

d) Programlarn almasnda, ilgili enstitnn anabilim/anasanat dalnn ara, gere ve mekn durumu ile mevcut retim elemanlarnn ders ve danmanlk ykleri gz nne alnr.

e) Program almas, ilgili enstit kurulunun nerisi, Senatonun karar ve YKn onay ile kesinlik kazanr.

Programlarn yrtlmesi

MADDE 6 (1) Alan programlar, enstit, faklte ve yksekokul blmleri ile enstit programlar esas alnarak yrtlr.

(2) Enstitlerde, ilgili EYK ve Senato onay ile dier yksekretim veya aratrma kurumlar ile ibirlii yaplarak ortak programlar yrtlebilir.

NC BLM

Lisansst Eitim-retim Programlarna Bavuru ve

renci Kabulne likin Esaslar

Kontenjanlar, iln ve bavuru artlar

MADDE 7 (1) Lisansst eitim-retim programlarna renci alm ve kontenjanlar iin anabilim/anasanat dal bakanlnn gr alnr; son bavuru ve snav tarihleri ilgili EYKnn karar ile belirlenerek, iln edilmek zere her yaryl ncesinde Rektrle bildirilir. lan, Rektrlk tarafndan yaplr.

Lisansst eitim-retim programlarna bavuru ve kabul

MADDE 8 (1) Lisansst eitim-retim programlarna bavuracak adaylar, ilnda belirtilen bavuru sresi iinde ve istenen belgelerle birlikte ilgili enstitye bavurur. Bavuruda istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onaylanan rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanarak ilem yaplr.

(2) Lisansst eitim-retim programlarna bavurular iin aadaki artlar aranr:

a) Yksek lisans programlarna bavuracak adaylarn bir lisans diplomasna; doktora/sanatta yeterlik programlarna bavuracak adaylarn ise lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmalar gerekir.

b) Farkl alanda lisans renimi gren adaylara anabilim/anasanat dallarnca bilimsel hazrlk program uygulanabilir. Ayrca bu tr bavurular iin anabilim/anasanat dallar tarafndan zel artlar getirilebilir.

c) Adaylarn, ilnda belirtilen sre iinde istenen belgeleri eksiksiz tamamlayp bir dileke ile ilgili enstitye bavurmalar gerekir.

) Tezli-tezsiz yksek lisans programlarna, bavurduu anabilim dal programna ilikin lisansa giri puan trnde ALESten en az 55 puan veya bu puan trlerinde ALES taban puanna karlk YK tarafndan belirlenen GMAT veya GREden edeer puan alm olmalar gerekir.

d) Doktora programlarna;

1) Yksek lisans derecesine sahip olan adaylardan, bavurduu anabilim/anasanat dal programna ilikin lisansa giri puan trnde ALESten en az 60 puan alanlar ve tezli-tezsiz yksek lisans programndan mezuniyet not ortalamas 100 zerinden en az 75 olanlar,

2) Lisans diplomasyla bavuran adaylardan, bavurduu anabilim/anasanat dal programna ilikin lisansa giri puan trnde ALESten en az 70 puan alanlar ve lisans mezuniyet not ortalamas 100 zerinden en az 80 olanlar

bavurabilir.

e) Sanatta yeterlik programlarna bavuracak adaylarn; lisans veya yksek lisans programn bitirmi olmalar ve ALESin szel ksmndan 55 puan, lisans diplomasyla bavuranlarn ise 70 puan alm olmalar gerekir. Ancak, gzel sanatlar faklteleri ile konservatuarlara ait anabilim/anasanat dallarna renci kabulnde ALESe girmi olma koulu aranmaz.

f) ALES puan yl sre ile geerlidir. Ancak, niversitede yksek lisans renimi yapanlardan, bu renimini tamamladktan veya kendi isteiyle iliii kesildikten sonra en fazla bir yaryl ara vererek yksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarna bavuran adaylar iin yeniden ALESe girme art aranmaz.

g) Doktora/sanatta yeterlik programlarna mracaat eden adaylarn niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenen asgari yabanc dil puann alm olmas gerekir.

) Doktora/sanatta yeterlik programlarna; lisans veya yksek lisans mezuniyet not ortalamas, ALES ve mlakat snav sonular ile yabanc dil snavndan alnan puanlar deerlendirilerek renci kabul edilir.

h) Tezli yksek lisans programlarna; lisans mezuniyet not ortalamas, ALES ve varsa yabanc dilden aldklar puan deerlendirilerek renci kabul edilir. Gzel sanatlar Anabilim dalnda ise ALES puan, lisans mezuniyet not ortalamas, varsa yabanc dil puan ile giri snavnda alnan puan esas alnarak renci kabul edilir.

) Tezsiz yksek lisans programlarna; ALES, lisans mezuniyet not ortalamas ve varsa yabanc dil snavndan alnan puanlar deerlendirilerek renci kabul edilir.

i) Anabilim/anasanat dallar iin kullanlacak ALES standart puan, ilgili enstit kurulunun karar ve Senatonun onay ile belirlenir.

j) Uluslararas geerlii olan GRE snavnda ve GMAT snavnda baarl olan adaylarn puanlar ALES snav yerine geerli saylr.

k) Yabanc uyruklu rencilerin lisansst programlara kabul edilmesinde ilgili mevzuat hkmleri ve Senato kararlar esas alnr.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 9 (1) Bilimsel hazrlk programna renci kabul aadaki esaslara gre yaplr:

a) Yksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarna kayt yaptran rencilere eksikliklerini gidermek amacyla aada belirtilen durumlarda bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

1) Lisans veya yksek lisans derecesini, bavurduklar yksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programndan farkl alanlarda alm olan yksek lisans/doktora/sanatta yeterlik rencilerine,

2) Lisans derecesini, niversite dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan yksek lisans rencilerine.

b) Her rencinin bilimsel hazrlk programnda almas gereken zorunlu dersler anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi, ilgili enstit kurulu karar ile belirlenir.

c) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst program iin gerekli grlen derslerin yerine geemez.

) Bilimsel hazrlk programna devam etmekte olan rencilerden;

1) Yksek lisans programna kaytl olanlar lisans seviyesindeki derslerden,

2) Doktora/sanatta yeterlik programna kaytl olanlar ise lisans seviyesindeki derslerin yan sra her yarylda iki dersi amayacak ekilde yksek lisans programlarndan da ders

alabilir.

d) Bilimsel hazrlk program ile ilgili devam, snavlar, notlar ve derslerden baarl saylma artlar; lisans seviyesi dersler iin 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayl Resm Gazetede yaymlanan Nide niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmlerine, kayt silme ve dier hususlar ise bu Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr.

e) Bilimsel hazrlk programnn sresi en fazla iki yaryldr. Ancak, renci baarsz olduu dersleri tekrar alr. Bu programn sresi, bu Ynetmelik hkmlerinde belirtilen yksek lisans/doktora/sanatta yeterlik program srelerine dahil edilmez.

f) Bilimsel hazrlk programn, belirlenen sre iinde, baar ile tamamlayamayan renciler ilgili lisansst programlara balayamazlar.

(2) Bilimsel hazrlk programna kaytlarda istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanarak ilem yaplr.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 10 (1) Baka bir yksekretim kurumunun lisansst programlarndan, ilgili enstitnn edeer lisansst programlarna, en az bir yaryln baaryla tamamlam olan ve yatay gei yapmak istediini bir dileke ile ilgili enstitye bildiren renci, ilgili anabilim/anasanat dalnn gr ve ilgili EYKnn karar ile yatay gei yoluyla kabul edilebilir. Ak olan programlar iin yatay gei kontenjanlar, ilgili anabilim/anasanat dalnn gr alnarak ilgili EYK karar ile belirlenir ve iln edilir.

(2) Yatay gei yoluyla renci kabul esaslar unlardr:

a) rencinin, baka bir yksekretim kurumunun lisansst programlarnda en az bir yaryln tamamlam ve baarl olmas, yatay gei yapmak istedii programn bavuru artlarn tamas gerekir.

b) rencinin, yaryl balangcndan en ge onbe gn nce ilgili enstitye mracaat etmesi gerekir.

c) Yatay geiler, ders, tez ya da doktora/sanatta yeterlik aamasnda yaplabilir.

) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda yatay gei yaplamaz.

d) Yurtd lisansst eitim-retim programlarndan yatay gei yaplabilir.

e) rencinin kabul edilecei programdaki derslerin hangilerinden muaf tutulaca ve alaca dersler anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve ilgili EYKnn karar ile belirlenir.

zel renci kabul

MADDE 11 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya lisansst bir programn rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyen renciler, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve EYKnn karar ile lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci statsnde ders alan renciler, rencilik haklarndan yararlanamaz.

(2) zel renci statsnde ders almak isteyen renciler, yaryl balangcndan en az onbe gn nce ilgili enstitye mracaat eder.

(3) zel renci statsnde iken alnan notlarn, muafiyet ya da kredi aktarmna, anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve EYKnn onay ile karar verilir. rencinin zel renci olarak ald anabilim/anasanat dal derslerinden muaf olabilmesi iin ayn anabilim/anasanat dalna kaytl olmas gerekir.

(4) zel renci statsndekiler, lisansst programlarda alan derslerden her dnemde en fazla iki derse kayt yaptrabilir. renci her iki yarylda ald derslerden en fazla iki dersten muaf tutulabilir. Bu renciler, aldklar derslere devam etmek ve bu derslerin gereini yerine getirmek zorundadr. zel renci statsndeki rencilerin derslere devam ve baar durumu hakknda, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

(5) zel renci statsndekilerden, dier rencilerden alnan katk payn amamak kaydyla EYK tarafndan belirlenen miktarda katk pay alnr.

(6) zel renci statsndekilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, zel rencilik statlerini belirten, takip ettikleri dersleri ve aldklar notlar gsteren bir belge verilebilir.

Giri snav jrileri

MADDE 12 (1) Doktora/sanatta yeterlik ve gzel sanatlar anabilim/anasanat dalnda giri snav jrilerine ilikin esaslar unlardr;

a) EYK tarafndan giri snavlarn yapmak ve deerlendirmek zere, her anabilim/anasanat dal iin o anabilim/anasanat dal retim yelerinden veya yakn anabilim/anasanat dallar ya da farkl yksekretim kurumlarndan grevlendirilebilecek retim yeleri arasndan en az asil ve iki yedek yeden oluan snav jrisi seilir.

b) Snav jrileri, ilgili enstit mdrl tarafndan belirlenen tarih, saat ve yerde toplanr. Deerlendirme ve seme ilemleri tamamlanarak jri yeleri tarafndan imzalanan liste, tutanak ve adaylara ait bavuru evrak, jri bakan tarafndan en ge iki i gn ierisinde ilgili enstit mdrlne teslim edilir.

Bavurularn, mlakat ve giri snavlarnn deerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Lisansst programlarda eitim-retim hakk kazanabilmek iin ngrlm giri artlarna ilikin deerlendirme esaslar aada belirtilmitir:

a) Tezli yksek lisansa ilikin artlar unlardr:

1) Adayn baarl saylmas iin; lisans mezuniyet not ortalamas ve ALES puan ile birlikte varsa yabanc dil puan deerlendirilir. Yksek lisans programlarna mracaatta yabanc dil baraj ya da n art deildir. Baar hesaplamasnda yabanc dil sonu belgesi getiremeyen adaylarn yabanc dil puan sfr (0) olarak deerlendirilir. Yksek lisans giri baar notu; lisans mezuniyet not ortalamasnn % 35i, ALES puannn % 50si, yabanc dil puannn % 15inin toplamdr. Ayn puan alan adaylar sralanrken ncelikle ALES puan ve yine puanlar ayn ise lisans mezuniyet not ortalamas esas alnarak sralama yaplr.

2) Gzel sanatlar anabilim dalnda giri baar puan; ALES puannn % 50si, lisans mezuniyet not ortalamasnn % 20si, yabanc dil puannn % 15i ve giri snavnda alnan puann % 15inin toplam alnarak hesaplanr. Ayrca, mlakat baraj puan 100 zerinden 50 olup, daha aa puan alan adaylar baarsz olarak deerlendirilir. Ayn puan alan adaylar sralanrken ncelikle ALES puan ve yine puanlar ayn ise lisans mezuniyet not ortalamas esas alnarak sralama yaplr.

3) EYK adaylar baar puanlarna gre sralayarak, iln edilen kontenjanlar kadar asil ve yars kadar yedek aday belirleyip kesin sonular iln eder.

b) Tezsiz yksek lisans ve uzaktan eitim tezsiz yksek lisans baar puan, adaylarn ALES puannn % 60 ve mezuniyet not ortalamasnn % 40 toplanarak hesaplanr. Bu hesaplama yaplrken aadaki esaslar uygulanr;

1) En yksek puan alan adaydan en dk puan alan adaya doru bir sralama yaplr. Ayn puan alan adaylar sralanrken ncelikle ALES puan ve yine puanlar ayn ise lisans mezuniyet not ortalamas esas alnarak sralama yaplr.

2) EYK adaylar baar puanlarna gre sralayarak, iln edilen kontenjanlar kadar asil ve asil says kadar yedek aday belirleyip kesin sonular iln eder.

c) Doktora programlarna ilikin artlar unlardr:

1) Aday rencilerin nceden iln edilen gn, yer ve saatte mlakat snavna girmeleri gerekir. Adayn baarl saylmas iin mlakat snavnda ald puan, yksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamas ve ALES puan ile birlikte yabanc dilden ald puan deerlendirilir. Ayrca, mlakat baraj puan 100 zerinden 50 olup, daha aa puan alan adaylar baarsz olarak deerlendirilir.

2) Giri baar puan; ALES puannn % 50si, yksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasnn % 20si, yabanc dil puannn % 15i ve mlakatta alnan puann % 15inin toplam alnarak hesaplanr. Adaylarn baarl saylmas iin hesaplanan bu puann 100 puan zerinden 60 puan olmas gerekir.

3) EYK, adaylar baar puanlarna gre sralayarak, iln edilen kontenjanlar kadar asil ve yars kadar yedek aday belirler ve kesin sonular iln eder. Ayn puan alan adaylar sralanrken ncelikle ALES puan ve yine puanlar ayn ise lisans mezuniyet not ortalamas esas alnarak sralama yaplr. Mlakata girmeyen aday baarsz saylr.

) Sanatta yeterlik programlarna ilikin artlar unlardr:

1) Aday rencilerin nceden iln edilen gn, yer ve saatte mlakat snavna girmeleri gerekir. Adaylarn baarl saylmas iin mlakat snavnda ald puan, yksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamas ve ALES puan ile birlikte yabanc dil puan deerlendirilir. Ayrca, mlakat baraj puan 100 zerinden 50 olup, daha aa puan alan adaylar baarsz olarak deerlendirilir.

2) Giri baar puan; ALES sonucunun % 50si, yksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasnn % 20si, yabanc dil puannn % 15i ve mlakatta alnan puann % 15inin toplam alnarak hesaplanr.

3) Adaylarn baarl saylmas iin hesaplanan bu puann 100 puan zerinden 60 puan olmas gerekir. EYK, adaylar baar puanlarna gre sralayarak iln edilen kontenjanlar kadar asil ve yars kadar yedek aday belirleyip iln eder. Ayn puan alan adaylar sralanrken ncelikle ALES puan ve yine puanlar ayn ise lisans mezuniyet not ortalamas esas alnarak sralama yaplr. Mlakata girmeyen aday baarsz saylr.

(2) Snav sonular EYKnn onay ile kesinleir ve iln edilir.

Lisansst eitim-retim programlarna kayt

MADDE 14 (1) Lisansst eitim-retim programlarna girmeye hak kazanan rencilerin listesi, EYK karar ile kesinleir ve ilgili enstit mdrl tarafndan iln edilir.

(2) renci kayt ilemleri, EYK tarafndan kesin kayt iin belirlenen tarihlerde yaplr. Snav kazanan adaylarn EYK tarafndan istenen belgeleri kayt tarihi sonuna kadar ilgili enstitye vererek kesin kaytlarn yaptrmalar gerekir. Kaytlarda istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanarak ilem yaplr.

(3) Sresi iinde kesin kaydn yaptrmayan adaylar kayt haklarn kaybeder. Yerlerine yedek listeden snav kazanan adaylarn kaytlar yaplr.

(4) lgili enstitye, snav sonucunda ilk defa kayt yaptrm olan rencilerden kendi isteiyle kayt sildirenlerin yerine, daha nce iln edilen baar sralamas dikkate alnarak yedek adaylar ekle/sil haftasnda kayt yaptrabilirler.

(5) Bir renci, ilgili enstitdeki birden fazla lisansst programa ayn anda kaytl olamaz.

retim dili

MADDE 15 (1) Enstitde dersler Trke olarak verilir.

(2) Anabilim/anasanat dal bakanlnn ve ilgili enstit kurulunun teklifi, Senatonun karar ile belirli bir lisansst programda tez ve tez savunmas yabanc dilde yaplabilir.

a) Ders, uygulama ve snavlarn yabanc dilde yaplabilmesi iin ilgili retim yelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmeliin 7 nci maddesinde belirtilen artlar haiz olmas gerekir.

b) renci, doktora tezinde ise tez danman ve tez izleme komitesi yelerinin, Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmlerinde belirtilen artlar haiz olmas gerekir.

Derslerin ve ders sorumlularnn belirlenmesi

MADDE 16 (1) lgili enstitlerde ilk kez alacak olan lisansst dersler, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi, ilgili enstit kurulunun karar ve Senatonun onayyla belirlenir. Almas onaylanan derslerin gz ve bahar yaryllarna gre dalm, bu derslerin hangi retim yeleri tarafndan verilecei, anabilim/anasanat dal kurulunun gr alnarak, ilgili enstit kurulu tarafndan karara balanr.

(2) Dersler, ilgili anabilim/anasanat dalndaki retim yeleri tarafndan verilir. Ders vermekle ve tez ynetmekle grevlendirilecek retim yeleri belirlenirken, ilgili anabilim/anasanat dalndaki retim elemanlar ile birlikte, niversite bnyesinde mevcut birimlerde grevli olan retim elemanlar da dikkate alnabilir. Gerekli olduu takdirde danmann nerisi, anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi ve EYK karar ile dier anabilim/anasanat dallarndaki veya baka yksekretim kurumlarndaki retim yeleri de ders verebilir.

(3) Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve EYK karar ile doktoral retim grevlileri de lisansst dzeyde ders verebilir.

Danman atama ve danman deiiklii

MADDE 17 (1) EYK, lisansst programa ilk kayt yaptran her renci iin anabilim/anasanat dal kurulunun teklifine istinaden bir danman grevlendirir. Lisansst aratrmann ya da almann niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda, anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve EYK karar ile ayn veya farkl bir anabilim/anasanat dalndan ya da yurt iindeki veya yurt dndaki farkl bir yksekretim kurumundan ikinci bir danman da atanabilir. kinci tez danmannn doktora derecesine sahip olmas gerekir.

(2) lgili enstit anabilim/anasanat dallarnn tezsiz yksek lisans, tezli yksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarna kesin kayt yaptrm renciler iin rencinin almak istedii konu ve retim yesi bana den renci says dikkate alnarak, anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve EYK karar ile en ge ikinci yaryln sonuna kadar bir retim yesi danman olarak atanr. Danman atanncaya kadar bu grev anabilim/anasanat dal bakan tarafndan yrtlr.

(3) Danmanlar, ders aamasndaki rencilere ders seiminde yardmc olurlar ve seminer derslerinin yrtlmesini salarlar. Tez aamasnda ise dnem projesi, tez zel konular, uzmanlk alan dersi ve tez almalarn yrtrler.

(4) Danmanlar, danmanlk yapt rencilere tez zel konular ve uzmanlk alan dersi amak zorundadr. Uzmanlk alan dersi ve tez zel konular dersi her yaryl, ara ve yaz tatillerinde de devam eder.

(5) Danmann izin, hastalk, yurtd seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olmas halinde, sresinde onaylanmas gereken belgeler ilgili anabilim/anasanat dal bakanlklarnca onaylanr.

(6) Herhangi bir nedenle danman deiiklii, danmann nerisi, anabilim/anasanat dal bakanlnn uygun gr ve EYK karar ile yaplr. Hakl nedenlerin varl halinde, rencinin danman deiiklii talepleri de ilgili anabilim/anasanat dal kurulunca kararlatrlr.

(7) Danmann, danmanlk grevini yrtemeyecek dzeyde hastalanmas gibi durumlarda veya bir yldan fazla yurt d grevlendirmelerde, anabilim/anasanat dal bakanlklarnn teklifi ve EYK karar ile renciye yeni bir danman atanr.

DRDNC BLM

Eitim-retimle lgili Genel Esaslar

Kayt yenileme

MADDE 18 (1) Lisansst eitim-retim programlarna kaytl olan rencilerin, her yaryl iin akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katk payn deme ve ilgili enstit tarafndan istenen kayt yenileme ilemlerini yerine getirmeleri gerekir. Katk payn demeyen renciler, rencilik haklarndan yararlanamaz. Mazereti nedeniyle kaydn akademik takvimde belirtilen sre iinde yaptrmayan renci, mazereti EYK tarafndan kabul edildii takdirde, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftasnda, katk payn yasal faizi ile birlikte demek kouluyla ilgili programa kayt yaptrabilir. Katk payn deyen, ancak kayt sresi iinde kaydn yenilemeyen renci, o yaryl almas gereken derslerden/tez almasndan baarsz saylr. Bu hallerde geen sreler azami sreden saylr.

(2) lgili yaryldan nceki dnemlerde her yaryl iin kayt yenileyip yenilemediine baklmadan yksek lisans programn azami yl, doktora/sanatta yeterlik programna yksek lisans derecesiyle kabul edilenler iin azami alt yl, lisans derecesiyle kabul edilenler iin ise azami yedi yl iinde baarl olamayan renciler, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek zere kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

Lisansst dersler

MADDE 19 (1) Her yarylda ilk kez alacak dersler; ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi, ilgili enstit kurulunun onay ve Senato tarafndan karara balanarak iln edilir. Lisansst dzeyindeki dersler retim yelerince verilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dal bakanlnn gerekeli nerisi ve EYKnn onay ile doktoral retim grevlileri de lisansst dzeyde dersler verebilir. Lisansst derslerin kredi deerleri, Senato tarafndan belirlenir.

(2) retim yeleri, ilgili enstit bnyesinde her yarylda ak olan lisansst derslerden sadece yksek lisans program olan, tezsiz yksek lisans program hari, anabilim/anasanat dallarnda en fazla iki dersi, hem yksek lisans hem doktora programna renci alanlarda ise en fazla dersi, tezsiz yksek lisans dahil, yrtebilir.

(3) renci, danmann ve anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve EYKnn kararyla, izledii programn ders ykne saylmak zere niversite dndaki dier yksekretim kurumlarnn lisansst programlarnda verilmekte olan derslerden de alabilir. Bu ekilde alnan derslerin kredi deerleri, ilgili anabilim/anasanat dalnn gr ve ilgili enstit kurulunun kararna gre belirlenir.

(4) Tezli/tezsiz yksek lisans rencileri ile doktora/sanatta yeterlik rencileri bir yarylda 30 kredilik ders alr.

(5) Tezli yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik rencileri, alacaklar derslerin en ok ikisini; tezsiz ve uzaktan eitim tezsiz yksek lisans rencileri ise en ok n, lisans/yksek lisans renimi srasnda almam olmas koulu ile danmann ilgili anabilim/anasanat dal bakanlna nerisi ve EYKnn onay ile lisans derslerinden veya baka bir anabilim/anasanat dal derslerinden ya da dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seebilir.

Ders ekleme, brakma ve deitirme

MADDE 20 (1) renci kayt dneminde setii dersleri, danmannn da uygun grmesi halinde, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftas iinde deitirebilir, ekleme yapabilir veya ders listesinden karabilir.

Derslere devam zorunluluu

MADDE 21 (1) Teorik ve uygulamal derslere devam zorunludur. renci, teorik derslerin en az % 70ine ve uygulamal derslerin en az % 80ine devam etmek zorundadr. Devam zorunluluunu yerine getirmeyen renci, o ders ya da derslerin genel snavlarna alnmaz ve baarsz saylr.

Tez zel konular ve uzmanlk alan dersi

MADDE 22 (1) Tezli yksek lisans programndaki rencilerin tez konusu ve nerisinin, doktora/sanatta yeterlik programndaki rencilerin ise tez nerisinin; EYK tarafndan kabul edildii tarihten itibaren balayarak yksek lisans program ve doktora/sanatta yeterlik program rencileri iin ayr ayr olmak zere, tez danman tarafndan yrtlmek ve danmanlk grevinin sonuna kadar her yaryl, ara tatil ve yaz tatillerinde de devam edecek ekilde yksek lisans programnda tez zel konular, doktora programnda ise uzmanlk alan dersi alr. Her renci, tez danman tarafndan alan bu dersleri almak zorundadr.

Snav evrak

MADDE 23 (1) Snav evrak, not izelgeleriyle birlikte anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan ilgili enstit renci ileri brosuna teslim edilir. Not izelgeleri dndaki snav belgeleri, renci ileri brosu tarafndan yl saklanr.

Snavlar ve deerlendirme

MADDE 24 (1) rencinin girecei derslerin ara snavlar, ilgili enstit tarafndan belirlenen snav dnemi iinde; genel snavlar ise Senato tarafndan iln edilen ve lisans rencileri iin belirlenen genel snav dnemi iinde yaplr ve iln edilir. rencinin tek dersi kalmas durumunda tek ders snav uygulanmaz.

(2) Yksek lisans ve doktora derslerinin snavlar 100 puan zerinden deerlendirilir ve her ders iin her yarylda en az bir ara snav yaplr. Ara snavlar/genel snavlar yazl olarak yaplabilecei gibi rencinin yaryl boyunca yapt uygulamal almalar ve hazrlad devler dikkate alnarak da deerlendirilebilir.

(3) Bir tezli/tezsiz yksek lisans dersinin baar notu, ara snav not ortalamasnn % 40 ile genel snav notunun % 60nn toplam olup; rencinin ilgili dersten baarl saylmas iin bu notun 100 puan zerinden en az 75 puan olmas gerekir.

(4) Bir doktora/sanatta yeterlik dersinin baar notu, ara snav not ortalamasnn % 40 ile genel snav notunun % 60nn toplam olup; rencinin ilgili dersten baarl saylmas iin bu notun 100 puan zerinden en az 80 puan olmas gerekir.

(5) Lisansst derslerin snav notlar 100 puan zerinden belirlenir. Ancak istenildiinde bir rencinin renim durumu belgesi, aadaki edeerlik izelgesi dikkate alnarak, harfli veya drtl katsay sistemine gre de dzenlenebilir:

Tam Not 100 Esasna Harfli Not Sistemine Gre Tam Puan 4.00 Esasna

Gre Kazanlan Not Karl Gre Karl

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,50

80-84 BB 3,00

75-79 CB 2,50

70-74 CC 2,00

65-69 DC 1,50

60-64 DD 1,00

50-59 FD 0,50

0-49 FF 0,0

(6) Harfli sisteme gre belge dzenlenirken, derse devam ve/veya uygulama artn yerine getirmediinden, genel snavlara girme hakk olmayan renciye NA notu verilerek baarsz saylr.

(7) Bir dersten baarl saylmak iin yksek lisans program rencilerinin en az CB, doktora/sanatta yeterlik program rencilerinin ise en az BB notu alm olmalar gerekir. Bilimsel hazrlk program rencilerinin bir dersten baarl saylmasnda, kaytl bulunduklar lisansst program iin belirlenen asgari notlar geerlidir.

Mazeret snav

MADDE 25 (1) Snava girme hakk olduu halde mazereti nedeniyle ara ve genel snava giremeyen renciye, ilgili EYK tarafndan mazereti kabul edildii takdirde, ara ve genel snav yerine gemek zere bir snav hakk verilebilir. Mazeret snavlar iin yaplan bavurularn, mazeretin bitiminden itibaren bir hafta iinde yaplmas gerekir.

(2) Bu snavlara girme hakk olduu halde giremeyen rencilerden, hakl ve geerli mazeretleri EYK tarafndan kabul edilenler, ara snav haklarn ayn yaryl iinde; genel snav haklarn da mazeretlerinin bitimini izleyen yaryl sonundaki ilk genel snav dneminde enstit tarafndan belirlenen gn, yer ve saatte kullanrlar. Mazeret snav iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez.

(3) rencilerin, snavlara hafta sonu tatilleri de dahil olmak zere iln edilen gn, saat ve yerde girmeleri, renci kimlikleri ile istenecek baka belgeleri yanlarnda bulundurmalar gerekir.

Mazeretler

MADDE 26 (1) Salk raporuyla belgelenmi salkla ilgili mazeretler; doal afet, anne, baba, e, karde ve ocuun lm ve benzeri hakl ve geerli nedenlerin belgelendirilmesi halinde, rencinin EYK tarafndan mazeretli saylmasna karar verilebilir.

(2) rencilerin mazeretlerini raporlu olunmas halinde raporun biti tarihinden itibaren, dier hallerde ise olayn meydana geldii tarihten itibaren en ge yedi gn ierisinde ilgili enstitye bildirmeleri gerekir.

(3) Mazereti ilgili EYK tarafndan kabul edilen renci, bu sre iinde derslere devam edemez ve snavlara giremez. Bu sre iinde girilen snavlar geersiz saylr.

(4) Mazereti sebebiyle devamszl bu Ynetmeliin 21 inci maddesinde ngrlen devamszlk sresini aan renci devamdan muaf tutulamaz ve devamszlktan kalr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 27 (1) Snav sonularna maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. renci snav notuna itirazn, snav sonularnn ilnndan itibaren en ge yedi gn iinde ilgili enstit mdrlne yazl olarak yapabilir. Bu itiraz, yeniden deerlendirme iin ilgili retim yesi, anabilim/anasanat dal bakan ve ilgili enstit mdr yardmcsndan oluan bir komisyon tarafndan deerlendirilir. Deerlendirmede maddi hata grlrse, gerekli not dzeltmesi yaplarak en ge yedi gn iinde ilgili enstit mdrlne bildirilir. tiraz sonucu, EYK karar ile kesinleir.

Disiplin ileri

MADDE 28 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Ders muafiyeti

MADDE 29 (1) Danmannn ve anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve EYKnn karar ile bir renci, kendi bilim/sanat alan ile ilgili olan ve ilgili enstitye kayt olmadan nce yurt ii/yurt d yksekretim kurumlarndan ald ve baarl olduu derslerden muaf tutulabilir. Ancak, rencinin muaf tutulaca derslerin kredi miktar toplam, programn gerektirdii kredinin % 50sini geemez.

(2) kili anlamalar ve uluslararas ilikiler kapsamnda, belirli bir sre iin yurt dndaki niversitelerde eitime giden lisansst program rencilerinin baarl olduklar derslerden veya uygulamalardan aldklar notlarn, rencinin toplam almas gereken kredi miktarndan saylmas, bu lkeler ile yaplan anlamalar ve ilkeler kapsamnda ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve ilgili EYK karar ile kesinleir.

Ders tekrar

MADDE 30 (1) rencinin baarsz olduu dersleri dneminde alp baarmas gerekir. Ancak renci, tekrara kald dersin yerine, zorunlu ders hari, danmannn nerecei baka bir dersi de anabilim/anasanat dal bakanlnn onay ile ilgili dnemde alabilir.

Akademik ortalama

MADDE 31 (1) Bir dersin kredi deeri ile baar notunun arpm, o dersin arlkl puann verir. Akademik ortalama; rencinin ilgili enstitye kesin kayt yaptrmasndan itibaren geer not ald ve program iin geerli saylan btn derslerin arlkl puanlarnn toplamnn, ayn derslerin kredi deerlerinin toplamna blnmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamalarda kesirli saylar en yakn tam sayya tamamlanr.

Kayt dondurma

MADDE 32 (1) lgili EYK tarafndan, hakl ve geerli kabul edilen mazeretinden dolay renciye; danmann uygun gr alnmak suretiyle, en fazla iki yaryla kadar kayt dondurma hakk verilebilir. Bu sre iinde renci derslere devam edemez ve snavlara giremez.

(2) Kayt dondurmaya ilikin mazeretler unlardr:

a) rencinin askere alnmas,

b) rencinin meslei gerei veya lisansst almalar ile ilgili renim yapmak zere yurtdna kmas veya ayn amala yurt iinde/yurt dnda bir kuruluta grevlendirilmesi,

c) rencinin salk raporu ile belgelendirilmi salkla ilgili mazereti; anne, baba, e veya ocuun uzayan hastal veya lm,

) Ders ykn baaryla tamamlayan bir rencinin tez almasnn, cihaz veya malzeme teminindeki glkler gibi kendi iradesi dndaki nedenlerle aksamas,

d) Mahallin en yksek mlki amirince verilen bir belge ile belgelendirilmi olan tabii afetler nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda kalm olmas,

e) lgili EYK tarafndan hakl ve geerli kabul edilecek dier nedenler.

(3) kinci fkrada belirtilen nedenlerle kayt dondurma hakknn verilmesi iin rencinin yaryl balangcndan en az onbe gn nce ilgili enstitye bavurmas gerekir. Bu nedenlere ilikin belgeler ilgili EYK tarafndan belirlenir.

(4) Hakl ve geerli nedenler, dnem ii ortaya karsa, rencinin kayt dondurma dilekesini takip eden yaryldan itibaren kayt dondurma yoluna gidilir.

(5) Kayd dondurulmu bir renci, tekrar kayt atrmak isterse, ilgili yaryln balangcndan en az onbe gn nce bir dilekeyle ilgili enstitye bavurmas gerekir.

liik kesme

MADDE 33 (1) Aada belirtilen nedenlerle, rencinin ilgili EYK kararyla ilgili enstit ile iliii kesilir;

a) Kendi istei ile dilekeyle bavuruda bulunmak,

b) Yksekretim kurumlarndan karma cezas alm olmak.

BENC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 34 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr.

(2) Bu program, ders ve tez aamasndan oluur. rencinin program tamamlayabilmesi iin her yarylda 30 kredi olmak zere toplam 120 kredilik ders alm olmas gerekir. Ders aamasnda alnacak dersler seimlik olup, birinci yaryldaki derslerden birinin aratrma yntemleri ve ikinci yaryldaki derslerden birinin de seminer dersi olmas zorunludur. Tez aamas tez zel konular ve tez almasndan oluur.

(3) renci, renimine devam edebilmek ve rencilik haklarndan yararlanabilmek iin her dnem, ilgili enstitye kayt yaptrmak zorundadr.

(4) Doktora programna lisans derecesiyle kabul edilip en az sekiz dersini baar ile tamamlam olan renciler; en ge drdnc yaryln sonuna kadar bavuru yapmalar halinde, tez danman ve anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi ve ilgili EYKnn kararyla doktora/sanatta yeterlik programndan yksek lisans programna geebilir. Ders muafiyeti ve intibaklar ilgili anabilim/anasanat dal bakanl nerisi ve ilgili EYK karar ile yaplr.

Sre

MADDE 35 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi azami alt yaryldr. Bu sreyi tamamlayan renciler rencilik haklarndan faydalanamazlar. Ancak, katk pay/renim cretini demek artyla snavlara girebilir ve tez yazabilirler.

Dersler ve krediler

MADDE 36 (1) Bu program, ders aamasnda en az yedi ders ve seminer dersi; tez aamas ise tez zel konular ve tez almasndan oluur.

(2) rencinin alaca derslerin en ok ikisi danmann istei, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve ilgili EYK karar ile lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden ve/veya baka anabilim/anasanat dal derslerinden de seilebilir. Ayrca, bu dersler danmann istei, anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve ilgili EYK onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(3) Ders deiiklikleri Senato tarafndan kabul edilen akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil haftas iinde yaplr.

(4) renci kendi tez danman tarafndan alan seminer ve tez zel konular dersine ilgili yaryllarda kayt yaptrmakla ykmldr.

Danman

MADDE 37 (1) lgili enstit mdrl kesin kayt yaptran renci listelerini, ilgili anabilim/anasanat dallarna gndererek, her renci iin danman retim yesi nerilmesini ister. Anabilim/anasanat dal bakanl, nerilecek danmanlar belirleyerek en ge ikinci yaryln sonuna kadar ilgili enstit mdrlne bildirir. lgili enstit, yksek lisans programna kesin kayt yaptran her renci iin anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisini de dikkate alarak bir danman grevlendirir. Danman retim yeleri arasndan seilir. Danman olarak atananlar hem ders hem de tez aamasnda danmanlk yaparlar. Gerekli hallerde ilgili EYK, anabilim/anasanat dal bakanlnn gerekeli nerisi ile danman deiiklii yapabilir.

(2) Anabilim/anasanat dal bakanlnn gerekeli nerisi ile doktoral retim grevlilerinden de danman atanabilir.

(3) renci, danman tarafndan belirlenen dersleri almak zorundadr.

(4) renciye danman atanncaya kadar danmanlk grevi, ilgili anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan yrtlr.

(5) Dersleri baar ile tamamlayan renci, danmannn ve anabilim/anasanat dal kurulunun karar ile tez konusunu tez neri formu ile en ge izleyen yaryl bana kadar ilgili enstitye bildirir. Tez nerisi, tez konu bal deiiklii gibi durumlar ilgili EYK karar ile kesinleir.

Seminer dersi

MADDE 38 (1) Her yksek lisans rencisi, danman tarafndan belirlenmi bir konuda yazl bir seminer hazrlamak zorundadr. Seminerin ilgili enstit tez yazm klavuzuna uygun olarak yazlmas gerekir. Seminer dersi, ders aamasnn ikinci yarylnda alnr.

(2) renci seminerini 30-60 dakika iinde sunar. Seminer, danmann bakanlnda ayn anabilim/anasanat dal veya yakn bir anabilim/anasanat dalnda grevli iki retim yesi olmak zere retim yesi, zorunlu hallerde doktoral retim grevlisi tarafndan bu Ynetmeliin 24 nc maddesi kapsamnda deerlendirilir. Baarszlk halinde, daha nce verilen konu veya deiik bir konu renciye tekrar verilir. Bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

Yksek lisans tezi

MADDE 39 (1) Ders dnemini baaryla tamamlayan rencinin danmann nerisiyle ve anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan onaylanan tez neri formu, en ge izleyen yaryln bana kadar ilgili enstitye sunulur. Tez konusu, ilgili EYK karar ile kesinleir. Tez konusunda deiiklik yaplmas gereken durumlarda ayn ilem uygulanr.

(2) renci, tez aamasnda, tez zel konular ve tez almas kapsamnda her yaryl kayt yenilemek zorundadr.

(3) Yksek lisans tezi, ilgili enstit tez yazm klavuzuna gre yazlr.

Tez savunma snav jrisinin oluturulmas ve toplanmas

MADDE 40 (1) Yksek lisans tez savunma snav jrisi, danmann nerisi, anabilim/anasanat dal kurulu karar ve ilgili EYK onay ile kesinleir. Jri, biri rencinin tez danman, asil ve yedek yelerden en az biri yurt ii/yurt d farkl yksekretim kurumlarndan ve/veya farkl bir anabilim/anasanat dalndan olmak zere asil, ikinci tez danmannn jri yesi olduu hallerde be asil, iki yedek yeden oluur. lgili enstit tarafndan atanan jri yeleri, kendilerine tebligat yapld tarihten itibaren, bir hafta ierisinde varsa mazeretlerini ilgili enstitye bildirir. Mazereti olan yenin yerine yedek ye davet edilir.

Tez savunma snav ve snavn sonulanmas

MADDE 41 (1) Tezini tamamlayan rencinin danmannn, rencinin tez savunma snavna alnabilmesi iin ilgili anabilim/anasanat dal bakanlna bir dilekeyle bavurmas ve rencinin tezin ciltlenmemi be nshasn ilgili enstitye teslim etmesi gerekir.

(2) Tez almasnn tamamlanp savunmaya alnabilmesi iin teze balama tarihinden itibaren en az iki yaryl gemesi gerekir.

(3) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde, tezle ilgili ayrntl kiisel deerlendirme raporlarn hazrlayarak ilgili enstit mdrlne teslim etmek ve belirlenen tarihte renciyi tez savunma snavna almak zorundadr.

(4) Savunma snav, adayn almasyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gcn deerlendirmeyi amalar. Tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Tez savunma snavnn sresi 45-90 dakika arasndadr. Tez savunma snavnn sunulmas dinleyicilere ak olarak yaplabilir; ancak renciye yalnz jri yeleri soru sorabilir.

(5) Tez savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri, tez hakknda kabul, ret veya dzeltme kararlarndan birini verir. Olumsuz oy kullanan yeler gerekelerini ilgili tutanaa ekler. Bu karar, anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan tez snavn izleyen i gn iinde snav evrakyla birlikte ilgili enstitye teslim edilir. Tez almasna ilikin olarak;

a) Ret karar verilmi ise renciye danman tarafndan yeni bir tez konusu verilir.

b) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renciye, tezini dzeltmesi iin, en fazla ay sre verilir. renci, gerekli dzeltmeleri yaparak, tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen renciye danman tarafndan yeni bir tez konusu verilir.

(6) Tez savunma snavna, belgeledii geerli bir mazereti nedeniyle gelemeyen renci iin yeni bir savunma tarihi belirlenir. Mazeretini belgeleyemeyen ya da mazereti ilgili EYK tarafndan kabul edilmeyen renci, ancak bir sonraki yaryl iinde belirlenecek tarihte yeniden savunmaya alnabilir.

(7) Jri tarafndan kabul edilen tezler, ilgili enstitnn belirledii sayda oaltlr, gerekli dier dokman ve materyallerle birlikte ilgili enstitye en ge bir ay ierisinde teslim edilir.

Yksek lisans diplomas

MADDE 42 (1) Tez savunma snavnda baarl olan ve dier koullar da salayan yksek lisans rencisinin mezuniyeti ilgili EYK onay ile kesinleir. lgili EYK tarafndan mezuniyetine karar verilen renciye zerinde rencinin izlemi olduu ilgili enstit anabilim/anasanat dalndaki programn onaylanm ad bulunan yksek lisans diplomas verilir.

(2) Diplomann ekli Senato tarafndan belirlenir. Diploma, hazrlanncaya kadar renciye bir defaya mahsus geici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alnr. rencinin verilen diplomay kaybetmesi halinde, gazetede verilecek bir ilnla birlikte, kanc defa verildii belirtilmek kaydyla yeni bir diploma dzenlenir. Ancak, diplomann tekrar kaybedilmesi halinde, yksek lisans diplomas yerine geecek ve kayptan dolay verildiini gsteren fotorafl bir belge dzenlenir.

ALTINCI BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 43 (1) Tezsiz yksek lisans, bir yksekretim kurumundan mezun olanlara, meslek konularda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilgileri uygulamada nasl kullanacaklarn retmek amacyla yaptrlan, eitim-retim ve dnem projesini kapsayan bir lisansst programdr. Hangi alanlarda tezsiz yksek lisans programlarnn alacana, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn ve ilgili enstit kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan karar verilir ve YKn uygun grd programlara renci alnr.

(2) Tezsiz yksek lisans program, birinci ve ikinci retimde ayr ayr yrtlebilir.

Sre

MADDE 44 (1) Tezsiz yksek lisans ve ikinci retim tezsiz yksek lisans programn tamamlamada azami sre alt yaryldr. Bu sreyi tamamlayan renciler rencilik haklarndan yararlanamazlar; ancak katk payn/renim cretini demek artyla renime devam edebilirler.

Dersler ve krediler

MADDE 45 (1) Tezsiz yksek lisans program, en az on adet ders ve bir dnem projesi dersinden oluur. renci, bu program tamamlayabilmek iin, her yaryl 30 kredi olmak zere toplam 90 kredilik ders almak zorundadr. Dnem projesi 30 kredi deerinde bir yaryllk derstir.

(2) renci, lisans renimi srasnda almam olmak artyla ve danmann da uygun grmesiyle iki yarylda en ok dersi, lisans derslerinden de seebilir.

Danman atanmas ve dnem projesi

MADDE 46 (1) lgili EYK, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi zerine, her renciye ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini, eitim-retim yl banda, danman olarak atar. Danman, danmanlk yapt renciler iin dnem projesi dersi amak zorundadr. renci, dnem projesinin konusunu, danman ve ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn onay ile nc yaryln bana kadar ilgili enstit mdrlne sunar. Proje konusu ilgili EYK karar ile kesinleir.

(2) Dnem projesi tekrar alnan derslerle birlikte yrtlebilir. renci, dnem projesini ald yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve projesini yaryln sonunda ilgili enstitnn tez yazm klavuzuna uygun ekilde hazrlanm bir rapor halinde ilgili enstitye vermek zorundadr. Dnem projesi dersinden baarsz olan renciye danman tarafndan yeni bir konu verilebilir.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 47 (1) lgili EYK tarafndan mezuniyetine karar verilen tezsiz yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir. Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu ilgili enstit anabilim/anasanat dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(2) Diplomann ekli Senato tarafndan belirlenir. Diploma, hazrlanncaya kadar renciye bir defaya mahsus geici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alnr. rencinin verilen diplomay kaybetmesi halinde, gazetede verilecek bir ilnla birlikte, kanc defa verildii belirtilmek kaydyla yeni bir diploma dzenlenir. Ancak, diplomann tekrar kaybedilmesi halinde, yksek lisans diplomas yerine geecek ve kayptan dolay verildiini gsteren fotorafl bir belge dzenlenir.

YEDNC BLM

Uzaktan Eitim Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 48 (1) Uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir.

(2) Uzaktan eitim tezsiz yksek lisans program en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. renci program tamamlamak iin her yaryl 30 kredi olmak zere toplam 90 kredilik ders almak zorundadr. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesi dersine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda dnem projesi raporu vermek zorundadr.

(3) Uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programlar ikinci retimde yrtlr. Hangi alanlarda uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programlarnn alacana, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn ve ilgili enstit kurulunun nerisi zerine, Senato tarafndan karar verilir ve YKn uygun grd programlara renci alnr.

(4) Uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programnn yrtlmesi hususunda bu Ynetmeliin tezsiz yksek lisans programlarna ilikin hkmleri uygulanr.

SEKZNC BLM

Doktora Program

Ama ve kapsam

MADDE 49 (1) Doktora programnn amac; renciye, bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora program sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama,

) Literatre yeni bir bak as getirme

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programlar, yurt ii ve yurt d ortak doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulanmasna ilikin esaslar, niversitenin teklifi ve retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulunun gr zerine YK tarafndan belirlenir. ki veya daha fazla yksekretim kurumunun nerisi ve YKn karar ile yksekretim kurumlar arasnda ortaklaa yr