6 Austos 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28376

YNETMELK

zmir Yksek Teknoloji Enstitsnden:

ZMR YKSEK TEKNOLOJ ENSTTS

YAZ OKULU YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; zmir Yksek Teknoloji Enstitsnde gz ve bahar yaryllar dnda kalan ve yaz aylarnda yaplacak olan Yaz Okuluna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, zmir Yksek Teknoloji Enstitsnde Yaz Okulunda yaplan eitim ve retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akademik birim: zmir Yksek Teknoloji Enstitsne bal ilgili faklteleri, Mhendislik ve Fen Bilimleri Enstitsn ve Yabanc Diller Yksekokulunu,

b) Enstit: zmir Yksek Teknoloji Enstitsn,

c) Enstit Ynetim Kurulu: zmir Yksek Teknoloji Enstits Ynetim Kurulunu,

) Rektr: zmir Yksek Teknoloji Enstits Rektrn,

d) Senato: zmir Yksek Teknoloji Enstits Senatosunu,

e) Ynetim Kurulu: Enstitye bal ilgili faklteleri, Mhendislik ve Fen Bilimleri Enstits ve Yabanc Diller Yksekokulu Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim retim ile lgili Esaslar

Yaz okulunun amalar

MADDE 5 (1) Yaz Okulunun amalar unlardr:

a) Lisans ve Lisansst rencilerinin, gz ve bahar yaryllar dnda kalan yaz aylarnda da eitim ve retim olanaklarndan yararlanmalarn salamak.

b) Yan Dal ve ift Anadal Programlarna kaytl rencilere bu programlar izlemede zaman kazandrmak.

c) Baarl rencilerin st yaryla ait derslerini yaz aylarnda alabilmelerine imkan salamak.

) Dier niversite rencilerinin, Enstitden ders almalarna imkan salamak.

d) Kendilerinden ancak yaz aylarnda yararlanlabilecek Enstit dndan ve yurt dndan gelecek akademik elemanlarn Enstit rencilerine katksn salamak.

e) rencilerin gz ve bahar yaryllarnda aldklar ancak baarsz olduklar dersleri yaz aylarnda amak suretiyle rencilere imkan sunmak.

f) Blmlerde meydana gelen renci ylmalarn gidermek ve eitim verimini arttrmak.

Zorunlu dersler

MADDE 6 (1) Enstitnn lisans ve lisansst eitim-retim programlarnda yer alan zorunlu derslerin verilmesi gereken yaryllarda almamas ve Yaz Okulunun ertelenmesi mmkn deildir.

Balang tarihi

MADDE 7 (1) Yaz Okulunun balang tarihi, bahar yaryl sonundaki yaryl sonu snavlarnn tamamlanmasndan en az iki hafta sonra olacak ekilde Enstit Senatosu tarafndan belirlenir. Yaz Okulunda retim sresi alt haftadr. Bu sre Yaz Okulu final snavlarn da kapsar. Yaz Okulunda alan her ders iin, bir yarylda yaplan toplam ders saati kadar ders yaplr.

Lisans ve lisansst rencilerinin ders almas

MADDE 8 (1) Lisans veya lisansst programlarnda ngilizce Hazrlk Snfn bitirmi, dil yeterliini kantlam ve derslere balamam olan Enstit rencileri de Yaz Okulunda ders alabilirler.

n koullu ve yan koullu dersler

MADDE 9 (1) Yaz Okulunda renciler n koullu ve yan koullu derslerin koullarn salamalar durumunda bu dersleri alabilirler.

Kayt ilemi

MADDE 10 (1) Yaz Okulu kayt ilemi bir btndr. Ders seme, danman onay ve katk pay creti deme ilemlerinden birisini tamamlamayan rencilerin Yaz Okulu kaytlar iptal edilir. Yaz Okulunda kayt ilemleri akademik takvimde belirlenen tarihler iinde tamamlanr.

Ders kredisi

MADDE 11 (1) Yaz Okulunda toplam en fazla dokuz kredilik ders alnabilir.

(2) Yaz Okulunda alnan dersler iin ders ekleme, ders brakma ve dersten ekilme ilemi uygulanmaz.

Enstit dndan rencinin alaca dersin kredisi

MADDE 12 (1) Bir renci renimi sresince Yaz Okulunda Enstit dndan en fazla dokuz kredilik ders alabilir. Zorunlu dersler ilgili blm kurulu karar ile Enstit dndan alnabilir.

Enstit dndan alnan derslerin programa saylmas

MADDE 13 (1) Enstit dndan alnan derslerin programa saylabilmesi iin tamam ngilizce olan bir blmden/anabilim dalndan alnmas zorunludur. Edeerlik konusuna ilgili ynetim kurullar karar verir.

Yaz Okulunda almas ngrlen lisans ve lisansst dersleri

MADDE 14 (1) Yaz Okulunda almas ngrlen lisans ve lisansst dersler akademik birimler tarafndan en ge ilkbahar dneminin ilk iki haftas iinde belirlenir. Yaz Okulu ilan, bu bilgiler esas alnarak renci leri Daire Bakanl tarafndan hazrlanr ve rencilere ilan edilir.

renci says

MADDE 15 (1) Yaz Okulunda yer alan derslerin alabilmesi iin renci saylar lisans programlarnda en az be lisansst programlarda ise en az olmaldr. Kaytlar sonunda yeterli sayya ulamayan dersler kapatlr. renci says otuzu amadka ayn ders iin yeni bir ube alamaz.

Ders veren retim elemanlar

MADDE 16 (1) Yaz Okulunda ders veren retim elemanlarna 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayl Yksekretim Personel Kanunu hkmleri uygulanr. Misafir retim yelerinin verebilecekleri ders saylar ve dier ilemler szleme hkmlerinde yer alr.

Mazeret snav

MADDE 17 (1) Her ders iin en az bir ara snav yaplr. Ara snav veya final snavna ilgili blm bakanlnca geerli grlen bir nedenle katlamayan rencilere mazeret snav verilebilir.

Kayt silme

MADDE 18 (1) Geerli bir nedenle rencinin istei zerine ilgili ynetim kurulu karar ile Yaz Okulu kayd iptal edilebilir.

Baar deerlendirilmesi

MADDE 19 (1) Yaz Okulunda ders alan rencilerin baar durumlarnn deerlendirilmesi, dersi veren retim eleman tarafndan, 22/1/2004 tarihli ve 25354 sayl Resm Gazetede yaymlanan zmir Yksek Teknoloji Enstits (YTE) Lisansst Eitim retim Ynetmelii ile 24/8/1998 tarihli ve 23443 sayl Resm Gazetede yaymlanan zmir Yksek Teknoloji Enstits Lisans Eitim retim Ynetmelii erevesinde yaplr. Yaz Okulunda alnan dersler ve notlar, not dkm belgesinde Yaz Okulu ad altnda alacak bir blmde gsterilerek bir nceki yaryln genel not ortalamas ile birletirilir. Yaz Okulu yaryldan ve azami sreden saylmaz.

Ders tekrar

MADDE 20 (1) zmir Yksek Teknoloji Enstits Lisans Eitim retim Ynetmeliinin 16 nc maddesi uyarnca ders tekrar durumunda olan rencilerin Yaz Okulu sonunda genel not ortalamasn 1,80e karmalar durumunda ders tekrar zorunluluu kalkar.

(2) zmir Yksek Teknoloji Enstits Lisans Eitim retim Ynetmeliinin 19 uncu maddesi kapsamnda olan renciler, istemeleri durumunda ek snav haklarn kullanmayp Yaz Okuluna devam ederek mezun olabilirler.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde zmir Yksek Teknoloji Enstits (YTE) Lisansst Eitim retim Ynetmelii ve zmir Yksek Teknoloji Enstits Lisans Eitim retim Ynetmelii hkmleri ile dier ilgili mevzuat hkmleri, Enstit Ynetim Kurulu ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 22 (1) 5/6/1999 tarihli ve 23716 sayl Resm Gazetede yaymlanan zmir Yksek Teknoloji Enstits Yaz Okulu Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini zmir Yksek Teknoloji Enstits Rektr yrtr.