6 Austos 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28376

YNETMELK

Adyaman niversitesinden:

ADIYAMAN NVERSTES N LSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Tp ve Di Hekimlii Faklteleri hari Adyaman niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullar ile Devlet Konservatuvarnda yrtlen eitim-retim, snav ve kayt ilemleri ile ilgili esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Tp ve Di Hekimlii Faklteleri hari Adyaman niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullar ile Devlet Konservatuvarnda yrtlen eitim-retim, snav ve kayt ilemlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14, 43, 44 ve 46 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini - ECTS- European Credit Transfer System-

b) Birim: lgili faklte, yksekokul, meslek yksekokul veya Devlet Konservatuvarn,

c) DNO: Dnem not ortalamasn,

) GNO: Genel not ortalamasn,

d) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

e) SYS: renci Seme ve Yerletirme Sistemini,

f) renci: Adyaman niversitesi rencisini,

g) Rektrlk: Adyaman niversitesi Rektrln,

) Senato: Adyaman niversitesi Senatosunu,

h) niversite: Adyaman niversitesini,

) YDYO: Adyaman niversitesi Yabanc Diller Yksekokulunu,

i) YK: Yksekretim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim ile lgili Esaslar

Eitim-retim sresi

MADDE 5 (1) niversiteye bal meslek yksekokullarnda eitim-retim sresi iki yldr. Meslek yksekokullarnda programlarn baar ile tamamlayan rencilere n Lisans Diplomas verilir.

(2) Tp ve Di Hekimlii faklteleri hari dier faklteler, yksekokullar ve Devlet Konservatuvarnda eitim-retim sresi drt yldr. Bu birimlerin programlarn baar ile tamamlayan rencilere Lisans Diplomas verilir.

(3) Yabanc dil hazrlk snf bulunan programlardaki bir yllk yabanc dil hazrlk eitim-retimi yukarda belirtilen srelerin dndadr.

(4) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii yaryldan balamak zere her yaryl iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn n lisans programlarn azami drt yl, lisans programlarn azami yedi yl, lisans ve yksek lisans derecesini birlikte veren programlar azami dokuz yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayan renciler, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili yaryla ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumdaki rencilerin rencilik hlleri, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn devam eder.

ntibak

MADDE 6 (1) Lisans renimlerini tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas almalar veya meslek yksekokullarna intibaklar 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

Eitim-retim dnemleri ve programlar

MADDE 7 (1) niversiteye bal birimlerde rgn olarak birinci ve ikinci retim yaplr. Ancak ilgili kurullarn gerekeli nerileri, Senato karar ve YK onay ile ak, dardan ekstern, uzaktan ve yaygn eitim de yaplabilir.

(2) Bir rgn eitim-retim yl, her biri on drt hafta veya yetmi eitim-retim gnnden oluan gz ve bahar yaryllarndan oluur. Cumartesi, Pazar ve resm tatil gnleri eitim-retim gnlerinden saylmaz. Yaryl sonu ve btnleme snav gnleri bu srenin dndadr. Snavlar, ortak zorunlu dersler ve alan d semeli dersler Cumartesi gnleri de yaplabilir.

(3) Devlet Konservatuvarndaki eitim-retim dnemlerinin sreleri ilgili kurulun nerisi zerine Senato tarafndan dzenlenir.

(4) Birim kurullar, bir sonraki yla ait eitim-retim programlar ile akademik takvim nerilerini, her yl en ge Nisan ay sonuna kadar Senato onayna sunarlar. Senato tarafndan karara balanan programlar ve akademik takvim, her eitim-retim ylnn balamasndan en ge bir ay nce ilan edilir.

ift anadal program

MADDE 8 (1) ift anadal program; ilgili blm/anabilim dalnn istei, ilgili birim kurulunun nerisi ve Senato karar ile herhangi bir lisans programna kaytl olan ve gerekli koullar salayan rencilere, konu bakmndan kendi lisans programlarna yakn olan bir baka lisans programn birlikte yrterek ikinci bir lisans diplomas almalarn salayan bir programdr ve bu program ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

(2) ift Anadal ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yandal program

MADDE 9 (1) Yandal program; ilgili blm/anabilim dalnn istei, ilgili birim kurulunun nerisi ve Senato karar ile belirlenir, blm/anabilim dallarnn ibirliiyle yrtlr. Herhangi bir lisans programna kaytl rencilerden gerekli koullar salayanlara, kendi lisans programlarna ek olarak sertifikaya ynelik bir yandal programn izlemelerine imkan verilir. Yandal program ayr bir lisans program anlamn tamaz ve bu program ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

(2) Yandal ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

retim dili

MADDE 10 (1) niversitede retim dili Trkedir. Ancak 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmlerine gre yabanc dil ile retim yaplmas uygun grlen programlarda eitim-retim ilgili yabanc dil ile yaplr.

(2) Yabanc dil ile eitim-retim yaplmayan fakat zorunlu yabanc dil hazrlk snf bulunan programlarda eitim-retimin srdrld yllar ierisinde baz dersler yabanc dilde okutulur. Ayrca istee bal yabanc dil hazrlk snf bulunan programlarn baz dersleri yabanc dilde okutulabilir.

Yabanc dil

MADDE 11 (1) Her eitim-retim yl balangcnda yabanc dil seviye tespit snav yaplr. Seviye tespit snavna niversiteye yeni kayt yaptran tm renciler katlabilir. Bu snavlar YDYO tarafndan eitim-retimin balamasndan itibaren iki hafta ierisinde yaplr. Bu snavda en az CC baar notu alan renci mesleki olmayan yabanc dilden muaf saylr. TOEFL-IBT snavndan 60 ve zeri alanlar, IELTS snavndan 4 ve zeri alanlar muafiyet snavna girmeksizin varsa hazrlk snfndan ve eitim-retim programndaki mesleki olmayan zorunlu ngilizce derslerinden muaf olurlar.

(2) Yabanc dil hazrlk snf bulunan programlara kayt olan renciler iin bir yllk yabanc dil hazrlk snf alr. Zorunlu ve semeli derslerin en az %30u yabanc dilde verilen programlara kaytl olan renciler ise ilgili yabanc dilde yeterlik snavna alnrlar. Bu snavda baar gsteren veya YDYO yabanc dil hazrlk snf muafiyet koullarn yerine getiren renciler esas programlarna balarlar. Yeterlik snavna girmeyen veya girdii hlde baaramayan renciler, iki yaryl sreli yabanc dil hazrlk snfna katlrlar.

(3) Yabanc dilde eitim-retim yapan programlar ile zorunlu ve semeli derslerin en az %30u yabanc dilde verilen programlara kaytl olup iki yaryl sreli hazrlk snfn baaramayan veya bu sre sonunda YDYO yabanc dil hazrlk snf muafiyet koullarn yerine getiremeyen renci, en fazla iki yaryl daha hazrlk snfna devam edebilir. Bu sre sonunda baarl olamayan renciler baarl oluncaya dek kendi imknlaryla yabanc dil bilgilerini gelitirerek hazrlk snf muafiyet koullarn yerine getirmeleri veya YDYO tarafndan alan muafiyet snavnda baarl olmalar durumunda esas programlarna balarlar. Yabanc dil hazrlk snfnda baarl olamayan rencilere hazrlk snfn baarmalar iin kullandklar ek sre, azami eitim retim sresinden saylr.

(4) Zorunlu yabanc dil hazrlk snf bulunan programlara kaytl rencilerden, esas programlarnn retim dili Trke olanlar, iki yaryllk hazrlk eitimi sonunda baarsz olmalar hlinde eitim-retimlerine Trke devam ederler; ancak bu renciler, devam art olmakszn, YDYO tarafndan alan muafiyet snavlarna baarl oluncaya kadar girmeye devam ederler.

(5) Yabanc dil eitim-retimi, Senato tarafndan alnan kararlar dorultusunda yrtlr.

NC BLM

niversiteye Giri ve Kayt artlar

niversiteye giri ve kayt artlar

MADDE 12 (1) niversiteye bal birimlerde kaytlara ilikin esaslar unlardr:

a) SYM tarafndan yaplan yerletirme sonucunda o eitim-retim ylnda niversitenin birimine kayt hakk kazanm veya zel yetenek snav ile renci alnacak programlarda o eitim-retim yl iin geerli olan puan ile artlara sahip olmak ve zel yetenek snavnda baarl olmak gerekir.

b) niversiteye kayt hakk kazanan adaylarn belirlenen tarihlerde kayt iin ahsen bavurmalar gerekir. Posta ile yaplan bavuru kabul edilmez. Zorunlu hllerde rencinin noterce yetkilendirilmi yasal temsilcileri aracl ile kayt yaptrlabilir. rencilerin birimlere kaytlar YK tarafndan belirlenen esaslara uygun olarak Senato karar ile yaplr. Kaytlarda istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak adayn beyan esas alnarak ilem yaplr.

c) Yabanc uyruklu rencilerin niversiteye kaytlar ilgili mevzuat ve Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde yaplr.

) niversiteye kesin kayt yaptran renciye kimlik kart verilir. Her eitim-retim yl banda kayt yenileyen rencilerin kimlik kartlarna ilgili eitim-retim ylna ait bandrol yaptrlr. Kimlik kartnn kaybedilmesi hlinde yenisini almak iin gazetede kayp ilan verilmesi gerekir.

d) Sresi iinde kaydn yaptrmayan adaylar kayt haklarn kaybederler. Ancak, mazeretleri nedeniyle kayt srelerinde kayt yaptramayanlarn durumlar niversite Ynetim Kurulu tarafndan deerlendirilerek karara balanr.

Yatay geiler

MADDE 13 (1) niversiteye baka niversitelerden yaplacak yatay geiler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yandal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre dzenlenir.

(2) Yatay gei kontenjanlar, birim ynetim kurullarnca belirlenerek gz yaryl iin Mays ay sonuna kadar, bahar yaryl iin ise Kasm ay sonuna kadar ilan edilmek zere Rektrle bildirilir.

(3) Yabanc dilde eitim-retim yaplan programlara yatay gei yaplabilmesi iin rencinin yabanc dilde eitim-retim yapan bir yksekretim kurumunda renim gryor olmas veya YDYO yabanc dil muafiyet koullarn yerine getirmi olduunu belgelendirmesi gerekir.

(4) niversite ii yatay gei esaslar Senato tarafndan ayrca dzenlenir.

Dikey geiler

MADDE 14 (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde lisans renimine balama hakk elde eden rencilere, n lisans renimi srasnda alm olduklar derslerden e deer kabul edilenlere muafiyet verilir ve kredileri dikkate alnarak programdan almas gereken dersler belirlenir. rencinin almas gereken derslere gre programa kayd yaplarak eitim-retime devam hakk verilir.

(2) Eitim-retim dili Trke olmakla birlikte yabanc dil hazrlk snf zorunlu olan programlara dikey geii kabul edilen renciler, YDYO tarafndan yaplacak yabanc dil yeterlik snavn baarmak veya YDYO yabanc dil hazrlk snf muafiyet koullarn yerine getirmek zorundadr. Yabanc dil yeterlik snavna girmeyen veya girip de baaramayan renciler, iki yaryl sreli yabanc dil hazrlk snfna katlrlar. Hazrlk snf sonunda yabanc dil yeterlik snavnda baarl olamayan renciler lisans programna devam ederler; ancak bu renciler, devam art olmakszn, YDYO tarafndan alan muafiyet snavlarna baarl oluncaya kadar girmeye devam ederler.

(3) Yabanc dilde eitim-retim yaplan programlara dikey geii kabul edilen rencilerden yabanc dil yeterlik snavna girmeyen veya girip de baaramayan renciler, iki yaryl sreli yabanc dil hazrlk snfna katlrlar. ki yaryllk hazrlk snf sonunda yabanc dil yeterlik snavnda baarl olamayan veya YDYO yabanc dil hazrlk snf muafiyet koullarn yerine getiremeyen renciler en fazla iki yaryl daha hazrlk snfna devam edebilirler. Bu sre sonunda baarl olamayan renciler baarl oluncaya dek kendi imknlaryla yabanc dil bilgilerini gelitirerek hazrlk snf muafiyet koullarn yerine getirmeleri veya YDYO tarafndan alan muafiyet snavnda baarl olmalar durumunda esas programa balarlar. ki yaryllk hazrlk eitimi sonunda yabanc dil yeterlik snavnda baarl olamayan veya YDYO muafiyet koullarn yerine getiremeyen renciler, eer isterlerse 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmleri erevesinde Trke eitim yapan yksekretim programlarna SYM tarafndan yerletirilebilir.

(4) Yabanc dil hazrlk snfnda baarl olamayan rencilerin hazrlk snfn baarmalar iin kullandklar ek sre, azami eitim-retim sresinden saylr.

Ders muafiyeti

MADDE 15 (1) Herhangi bir yksekretim kurumuna kaytl iken SYS sonucu ile niversite birimlerine kaydn yaptran renciler, daha nce kaytl bulunduklar yksekretim kurumunda baarm olduklar dersler iin eitim-retimin balamasndan itibaren en ge on be gn iinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu sreler dndaki bavurular dikkate alnmaz. rencinin yeni kayt olduu birimin ynetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan rencinin daha nce alm olduu dersleri ilgili blmn grn de alarak ierik, saat/kredi uygunluu ve baar notu en az CC bakmndan deerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle baarl olacan belirler. Bu derslerden her yarylda, bir yarylda alnmasna msaade edilen toplam azami kredi miktar kadar ders geecei varsaylarak muaf saylan derslerin tekabl ettii yaryl says hesaplanr ve rencinin intibak ettirilecei yaryl belirlenir. Bu sre azami sreden dlr ve renci programn kalan derslerini kalan zaman ierisinde tamamlar.

(2) rencinin, ilgili ynetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle bulunduu yarylda, bir yarylda alnmasna msaade edilen toplam azami kredi miktarn gemeyecek lde st yaryllardan ders almasna, birim ynetim kurulu karar verir.

(3) ntibak ettirilen bir renci, intibak ettirildii yaryldan nceki yaryllara ait olan muaf olamad dersleri tamamlamak zorundadr.

Kayt yenileme

MADDE 16 (1) renciler her yaryln balangcndan nceki bir hafta iinde renci katk payn veya retim cretini deyerek internet zerinden dersleri semek suretiyle kaytlarn yenilemek zorundadr. Kayt yenileme ilemlerinin sorumluluu renciye aittir. Belirtilen srede hakl ve geerli nedenleri olmadan kaytlarn yenilemeyenler o dnemin derslerini alamaz, bu derslerin snavlarna giremez ve rencilik haklarndan yararlanamazlar. Akademik takvimde belirtilen sre ierisinde ders kaydn yaptramayan renciler, hakl ve geerli saylabilecek mazeretleri olmas durumunda yaryln ilk drt haftas iinde bavurmalar ve mazeretlerinin ilgili ynetim kurulunca kabul edilmesi hlinde, kabul tarihinden sonraki be i gn iinde kayt yaptrmak zorundadr.

DRDNC BLM

Dersler, Ders lemleri ve Akademik Danmanlk

Dersler

MADDE 17 (1) niversiteye bal birimlerde ders geme sistemi esastr. Tm dersler yaryl esasna gre dzenlenir. Devlet Konservatuvarndaki eitim-retim ile ilgili esaslar, Konservatuvar Kurulu ve Senato tarafndan belirlenir.

(2) Ders geme sistemi uygulanan bir programn birinci snfnda renime balayan renciler, kayt olduklar yaryla ait tm dersleri almakla ykmldrler.

(3) renciler, baarl olamadklar derslerle birlikte alt yaryllardan alamadklar tm dersleri almak kouluyla bulunduklar yaryldan ders alabilirler. Ders kaydnda alnabilecek derslerin toplam, her yaryl iin haftada 30 krediyi, n lisans programlarnda 33 krediyi geemez. Bu kredi miktar, bir yarylda alnmasna msaade edilen toplam azami kredi miktar olarak tanmlanr. Mezuniyet durumundaki renciler iin bu azami kredi miktar, fazladan bir ders alnmas durumunda blmn/programn mezuniyet iin ngrd zorunlu ve semeli derslerin tamamnn alnyor olmas kaydyla, dersin kredisine baklmakszn bir ders ile alabilir.

Ders trleri

MADDE 18 (1) Birim kurullar, rencilere kltrel ve sosyal faaliyetler iin yeterli zaman ayrmak art ile programlarna semeli, zorunlu, n artl dersler ve/veya uygulamalar laboratuvar dhil koyabilirler; haftalk teorik derslere, uygulama ve stajlara ilikin dzenlemeler yapabilirler. Bu ekilde programa alnan dersler ve yaplan dzenlemeler Rektrln bilgisine sunulur. Semeli dersler, dier birim programlarndan da alnabilir. Semeli derslerin okutulaca yaryllar ile bu yaryllarda en az alnmas gereken semeli ders says ve/veya kredisi, ilgili birim kurullarnca eitim-retim programlarnda belirtilir. Bir semeli dersin alabilmesi iin gerekli renci saysn, be renciden az olmamak zere birim kurullar belirler.

(2) Bir derse kaydolmak iin baz ders veya derslerden baarl olma art aranabilir. Bir derse kayt olunabilmesi iin baarlm olmas art aranan ders n art dersi, kayt olunabilmesi bir n art dersin baarlmasna bal olan ders n artl ders olarak tanmlanr. Bu dersler iin aadaki esaslara uyulur;

a) n art ve n artl dersler eitim-retim programlarnda gsterilir,

b) Birbirini izleyen, biri dierinin n art olan ve gruplar hlinde yrtlen proje dersleri her iki yarylda da alabilir.

(3) Laboratuvar, proje ve uygulamal dersler gruplar hlinde yrtlebilir. Bu derslerin, gruplara ayrlma nedenleri ilgili blmn nerisi ile birim ynetim kurullar tarafndan karara balanr.

(4) Birim kurullarnn kararyla rencilere, mezun olabilmeleri iin zorunlu tez, bitirme devi veya mezuniyet almas yaptrlabilir. Bu almalarn nasl yaplaca ile ilgili esaslar ilgili birim kurullar tarafndan dzenlenir.

(5) Derslerin AKTS kredileri rencilerin i yk dikkate alnarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredileridir. Derslere ait AKTS kredileri, YK tarafndan ilgili programn yer ald diploma dzeyi ve alan iin Trkiye Yksekretim Yeterlilikler erevesine gre belirlenen kredi aral ve rencilerin alma saati gz nnde tutularak 1 kredi 25-30 saat aras renci i ykne karlk gelecek ekilde Senato tarafndan belirlenir. renci i yk; ders saatlerinin yan sra laboratuvar, atlye, klinik almas, dev, uygulama, proje, seminer, sunum, snava hazrlk, snav, staj, iyeri eitimi gibi eitim-retim etkinliklerinde harcanan btn zaman ifade eder.

(6) Stajlar ders programlarnda kredisiz ders olarak gsterilir.

(7) n lisans veya lisans programlarndan mezun olabilmek iin alnmas gereken dersler ilgili birim kurullar tarafndan belirlenir ve Senato onayndan sonra yrrle girer.

Ders alma

MADDE 19 (1) renciler her yaryln banda, akademik takvimde belirtilen sre ierisinde akademik danmannn olumlu grn de alarak internet zerinden setikleri derslerin kaydn danmanlarna onaylatrlar.

(2) renciler tekrarlamak zorunda olduklar dersler hari, yaryln ilk haftas iinde ve akademik danmann olumlu grn almak artyla kaydolduklar dersleri deitirebilir veya brakabilirler.

(3) renciler sresi iinde ve usulne uygun olarak kaydolmadklar derslere devam edemez ve bu derslerin snavlarna giremezler. Kaydolmad dersin snavna giren rencinin snav notu iptal edilir.

(4) Faklte/yksekokullarda akademik danmann olumlu gryle nceki yaryl derslerinden baarsz olmamas ve GNOsnn 3,00 ve zerinde olmas durumunda, renci bulunduu yarylda bir yarylda alnmasna msaade edilen toplam azami kredi miktarn amayacak ekilde st yaryldan da ders veya dersler alabilir.

(5) Hakl ve geerli nedenler ile sresi iinde ders kaydn yaptramayan rencilerin ders alma ilemlerini bavurmalar halinde ilgili birim ynetim kurulu karara balar.

Devam artlar

MADDE 20 (1) rencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80 orannda devamlar mecburidir. Ancak bir dersin devam ve varsa uygulamalarnda baarl olma artlarn bir kez yerine getiren rencilerin bu dersi tekrar almalar durumunda derse devam art aranmaz. Bu durumdaki rencilerin tekrar aldklar bir dersin yaplacak ara snavlarna ve baar notu hesabna katks olan tm faaliyetlere katlmalar gerekir. Tekrar edilen dersin baar notu hesaplanrken bulunulan yaryldaki ara snav notlar dikkate alnr.

(2) Devlet Konservatuvarndaki devam artlar ile ilgili olarak ilgili birimlerin belirleyecei esaslar uygulanr.

Akademik danmanlk

MADDE 21 (1) rencilere, eitim-retim konularnda karlaacaklar sorunlarn zmnde yardmc olmak zere ders yl balamadan nce blm bakanlklarnn nerisi dikkate alnarak birim ynetim kurullarnca ilgili blmn retim elemanlar arasndan akademik danmanlar grevlendirilir.

(2) Danman, sorumluluuna verilen rencilerin eitim-retim ve idari sorunlarnn zmne rehberlik eder.

(3) Danman; rencilerin kayt yenileme, ders seme, mezuniyet gibi ilemlerinde renciye/ilgili kurullara karar verme konusunda rehberlik eder. Bununla birlikte;

a) Kayt sresi ierisinde geerli bir mazereti nedeniyle grevinde bulunamayacak olan danman, bu durumu bir yaz ile birim amirine bildirir. Mazereti kabul edilen danmann yerine birinci fkrada ngrld ekilde ve geici olarak bir retim eleman grevlendirilerek ilgili rencilere duyurulur.

b) rencinin almas gereken dersler retim programlarnda belirlenmitir. Danman, renciye bunlardan hangi dersleri almalar gerektii konusunda rehberlik eder, kanuni sre ierisinde bu dersleri onaylar ve iki adet ders kayt rneini birisi rencide dieri danmanda kalacak ekilde hem danman hem de renci imzas ile kayt altna alr. Semeli ders konular hakknda rencileri aydnlatr ve ders seiminde onlara yardmc olur.

c) renciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme sresi ierisinde derslerini danman ile birlikte dzenlerler. Dzenlenen dersler danman tarafndan onaylanmadka kesinlemez.

) Danman her yaryl sonrasnda, danman olduu rencinin dnemlik derslerini, mezun durumunda bulunan renciler ile ilgili gerekli incelemeleri yapar ve mezuniyetine onay verir.

d) Danmanlk grev ve faaliyetleri denetimi ilgili birim amirleri tarafndan yaplr.

BENC BLM

Snavlar, Snav Dnemleri ve Not Deerlendirmeleri

Snav ve snav dnemleri

MADDE 22 (1) Snavlar; ara snav, yaryl sonu snav, btnleme snav, mazeret snav ve tek ders snavlardr;

a) Ara snav: Derslerin verildii yaryl iinde yaplan snav veya snavlardr.

b) Yaryl sonu snav: Derslerin verildii yaryl sonunda yaplan snavdr.

c) Mazeret snav: 32 nci maddede belirtilen ve ilgili ynetim kurulu tarafndan da kabul edilmi hakl ve geerli bir nedenle ara snavlara giremeyen rencilere alan snavdr. Mazeret snav her yaryl snavlarndan nce akademik takvimde belirtilen tarihte yaplr.

) Btnleme snav: rencilerin yaryl sonu snavlar sonunda FD veya FF notu ile baarsz olduklar derslerden girecekleri snavlardr. Bu hak bir sonraki yaryla devredilemez. Btnleme snavna girebilmek iin; snavlarn yaplaca yarylda, rencinin ilgili derslere kayt yaptrm olmas ve bu derslerin yaryl sonu snavna girebilme artlarn yerine getirmi olmas gerekir. Btnleme snavnda alnan not, o dersin yaryl sonu snav notu yerine geer.

d) Tek ders snav: 25 inci maddedeki artlar yerine getirmi olmak kaydyla, mezun olmak iin en fazla tek dersten baarsz olan rencilere alan snavdr. Ayrca, mezun olabilmek iin kaytl olduklar eitim-retim programndaki tm derslerden baarl olduklar halde GNOlar 2.00n altnda olmas nedeniyle mezun olamayan renciler de GNOlarn ykseltmek amacyla baarl olduklar bir dersten blm bakanlklarna dileke ile bavurmalar halinde, ilgili kurul kararyla tek ders snavna girebilirler. Tek ders snav, mezun olmak iin tek ders durumuna dlen yaryl takip eden yaryl balamadan nce akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili birimlerce yaplr. Bitirme almas, ynlendirilmi alma gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders snav hakk tannmaz. Tek ders baar notunun belirlenmesinde ara snav notu dikkate alnmaz. rencinin eksik stajnn olmas, tek ders snavna girmesi iin engel tekil etmez. Tek ders snav hakkndan bir kez yararlanlabilir.

(2) Ara snav, yaryl sonu, btnleme ve tek ders snav takvimleri Senato tarafndan belirlenir.

(3) Staj ve uygulama sonunda snav yapma zorunluluu olan birimlerde staj ve uygulama snavlarnn nasl yaplaca, ilgili kurullar tarafndan belirlenir.

(4) Snavlar yazl, szl veya hem yazl hem szl olarak yaplabilir. Snavlarn nasl yaplaca dersi veren retim elemannn nerisi zerine blm bakanlklarnca yaryl banda rencilere duyurulur.

(5) Ara snav, yaryl sonu ve btnleme snav programlar, dekanlklar yksekokul/ Devlet konservatuvar/meslek yksekokulu mdrlkleri tarafndan hazrlanr ve snavlardan en az iki hafta nce ilan edilir.

(6) Snavlar, o dersi vermekle grevli retim elemanlar tarafndan yaplr. Grevli retim elemannn snav dneminde niversitede bulunmamas hlinde snavn kimin tarafndan yaplaca ve deerlendirilecei, ilgili blm bakannn nerisi zerine birim ynetim kurulunca kararlatrlr.

(7) Devlet Konservatuvarnda snavlar, ilgili birimlerin belirledii esaslara gre dzenlenir.

(8) kinci retim; retim sreleri, n lisans ve lisans dzeyinde srdrlecek retimin esaslar, devam, ara snav says, bunlarn baar notuna katks, uygulama artlar ve eitim-retimle ilgili dier konularda birinci retimden hibir farkllk tamaz. Birinci ve ikinci retimin dersleri ve uygulamalar her birinin kendi retim saatleri ierisinde yaplr.

(9) Not girilerinin otomasyon sistemine geerli bir mazeret nedeniyle zamannda girilmemesi halinde, ilgili retim elemannn dilekesi ve not listesi birim ynetim kurullarnda grlerek karara balandktan sonra renci ileri tarafndan sisteme ilenir.

Ara snavlarn dzenlenmesi

MADDE 23 (1) Her ders iin en az bir ara snav yaplr. Ara snavlarn hangi tarihlerde ve nerede yaplaca en ge ara snavlarn balama tarihinden on be gn nce o dersten sorumlu retim elemannn gr de alnarak blm/anabilim dal bakanlklarnn teklifi zerine dekanlka/mdrlke ilan edilir.

(2) Bir dersin eitim-retimi ile ilgili yaptrlacak olan aratrma, inceleme devleri, projeler, dersin deerlendirme ekli ve ders ierii ile ilgili konular eitim-retim yaryl banda ilgili retim eleman tarafndan rencilere duyurulur.

(3) Bir gnde, eitim-retim programlarnn ayn yaryl iin ngrlen derslerden en ok ikisinin ara snav yaplabilir. Tekrara kalnan derslerin ara snavlar ayn gne rastlad takdirde ilgili rencinin bu hkme gre yapaca itiraz dikkate alnmaz.

Ara snav sonularnn ilan

MADDE 24 (1) Ara snav sonular, en ge yaryl sonu snavlarnn balama tarihinden bir hafta ncesine kadar ilan edilir.

Yaryl sonu ve btnleme snavna katlma artlar

MADDE 25 (1) renci yaryl sonu snavna girmek zorundadr. Bir dersin yaryl sonu ve/veya btnleme snavna girebilmek iin;

a) O dersin kaytl rencisi olmak,

b) 20 nci maddedeki devam artlarn salam olmak,

c) Uygulamalarda baarl olmak, varsa verilen projeleri tamamlam olmak

gerekir.

(2) Bir dersin teorik ve uygulamasnn ayr snavlarla deerlendirilmesine ve gerektiinde bunlarn birbirleriyle balantl olup olmadna ilgili birim kurullar karar verir.

Snavlarn deerlendirilmesi ve baar notlar

MADDE 26 (1) Yaryl ii almalar ve yaryl sonu snav 100 tam puan zerinden deerlendirilir. Ham baar notu, yaryl ii almalar genel not ortalamasnn %40 ile yaryl sonu snav notunun %60nn toplanmas sonucu elde edilir. Baar notu deerlendirilmesi, rencinin yaryl ii almalarnda gsterdii baar dzeyi, ham baar notu ile birlikte snfn genel baar dzeyi de gz nnde bulundurulmak suretiyle notlarn dalm ve snf ortalamas dikkate alnarak bal deerlendirme sistemine gre yaplr. Bu deerlendirme sonunda, her renciye dersi veren retim eleman tarafndan aada katsaylar belirtilen harf notlarndan biri, yaryl sonu baar notu olarak, tablonun ilk stununda yer alan snrlar dikkate alnmakszn takdir olunur. Yaryl sonu ve btnleme snavna girmeyen rencilere FF notu verilir.

Harf Karl

Not Baar Notu Katsay Baar Durumu

90-100 AA 4,00 Pekiyi

80-89 BA 3,50 Pekiyi

70-79 BB 3,00 yi

65-69 CB 2,50 yi

60-64 CC 2,00 Orta

55-59 DC 1,50 artl Baarl

50-54 DD 1,00 artl Baarl

30-49 FD 0,50 Baarsz

0-29 FF 0,00 Baarsz

(2) Bu deerlendirmeler sonucunda;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarndan birini alm olan bir renci o dersi baarm saylr.

b) Bir dersten DC veya DD notu alan bir renci mezun olma aamasnda 2,00 GNOna erimi olmak kouluyla o dersi baarm saylr.

c) Bir dersten FD veya FF notu alan bir renci o dersten baarsz olmu saylr.

) Kredisiz derslerin ve stajlarn deerlendirmesi, devamszlk ve mazeretli durumlarda aadaki notlardan birisi verilir:

1) (Y) yeterli notu: Kredisiz derslerden geen veya staj almasn baar ile tamamlayan rencilere verilir.

2) (YS) yetersiz notu: Kredisiz derslerde veya staj almasnda baarsz olan rencilere verilir.

3) (DS) devamszlk nedeni ile baarsz notu: Derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen rencilere verilir.

4) (UB) uygulamada baarsz notu: Bir dersin uygulamasnda baarsz olan rencilere verilir.

5) (MU) muaf notu: niversiteye yatay ve dikey gei yolu ile veya SYS ile niversiteye kaydolan rencilere, daha nce alm olduklar ve denklii blm bakanlnn nerisi zerine birim ynetim kurullarnca kabul edilen dersler iin verilen nottur. Ayrca, yabanc dil muafiyet koullarn yerine getiren rencilere de bu not verilir.

6) (Y), (YS) ve (MU) notu, not ortalamas hesabnda dikkate alnmaz. DS notu, not ortalamas hesabnda FF notu gibi ilem grr.

(3) Mazeretsiz olarak girmedii bir snav iin renciye sfr notu verilir.

(4) Her trl snav, uygulama, laboratuvar, atlye, ev devi, yaryl ii proje ve benzeri almalarda kopya eken, kopya ekme giriiminde bulunan ve kopya ekilmesine yardm eden veya ilgili evrakn incelenmesinden kopya ektii sonradan anlalan bir renci, o snav veya almadan sfr not alm saylr.

(5) Snavn dzeni ve sknetinden retim eleman sorumludur. Snav srasnda her ne ekilde olursa olsun snavn genel dzenini bozan renciler snav salonundan karlr.

(6) Yukarda belirtilen hllerde ilgili renciler hakknda 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre ilem yaplr.

(7) Bir dersin yaryl sonu baar listesi; snavlarn yapld tarihten itibaren en ge bir hafta iinde retim eleman tarafndan blm bakanlna iki nsha olarak teslim edilir. Blm bakanlklarnca onaylanan bu listelerden biri blmde braklr; dieri ise, en ge iki gn ierisinde renci leri Dairesi Bakanlna teslim edilir.

Not ortalamalar

MADDE 27 (1) rencilerin baar durumlar, bitirdikleri yarylda alm olduklar derslere ait DNO ve alm olduklar tm dersler iin GNO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar, ilgili derslerden 26 nc maddeye gre alnan notlardan her birinin katsays ile o dersin kredisiyle arplarak bulunan saylarn toplamnn, ayn derslerin kredi toplamna blnmesiyle elde edilir. Bir dersin kredisi 1 saat teorik ders iin l kredi ve l saat uygulama ve/veya laboratuvar iin 0,5 kredi olarak hesaplanr. Ortalamalarn kayda gemesinde virglden sonraki nc hane beten kkse sfra; be veya beten bykse ikinci haneyi bir arttracak ekilde yuvarlanarak virglden sonraki ilk iki hane esas alnr.

Baarl ve baarsz renciler

MADDE 28 (1) n lisans rencilerinin ikinci yaryln sonundan itibaren, bir st yaryldan ders alabilmeleri iin GNOsn en az 1,50'ye; lisans rencilerinin ise drdnc yaryl sonundan itibaren bir st yaryldan ders alabilmeleri iin GNOsn 1,80e ykseltmi olmalar gerekir. Bu koulu salayamayan renciler baarsz saylrlar ve st yaryllardan ders alamazlar; ncelikle alt yaryllardan baarsz olduklar veya devamszlktan kaldklar veya hi almadklar derslere kaydolduktan sonra GNOlarn ykseltmek iin DD veya DC notu aldklar dersleri tekrar alabilirler.

(2) Normal renim sresine gre bulunduu yaryldan baarsz notu ve alt yaryllardan baarsz dersi olmayan, disiplin cezas almam rencilerden her yaryl sonunda en az normal ders yk ile GNOsu yaryl sonu snavlarna gre 3,00 il 3,49 arasnda olanlar onur rencisi, 3,50 il 4,00 arasnda olanlar yksek onur rencisi kabul edilir. Bu rencilerin listesi ve belgeleri, her yaryl sonunda renci ileri daire bakanl tarafndan ilgili birimlere gnderilir. Bu baar, rencinin not belgesinde belirtilir.

Baarsz olunan yaryl sonu snavnn tekrar

MADDE 29 (1) Bir dersten FF, FD, YS, UB veya DS alan veya dersi normal dneminde alamayan renciler, bu dersi verildii ilk dnemde almak zorundadrlar. Bu dersler semeli veya sonradan programdan karlan dersler ise renciler, bunlarn yerine akademik danmann nerisi zerine kaytl olduklar blmce uygun grlen dersleri alabilirler.

Genel not ortalamasnn ykseltilmesi

MADDE 30 (1) GNOsn ykseltmek isteyen renciler daha nce aldklar ve baarl olduklar dersleri o derslerin verildii yarylda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda rencilerin derse kayt yaptrmalar art olup; kayt olduklar derslerin kredilerinin toplam, toplam azami kredi miktarn gememelidir. Baarl dersin tekrarnda devam art aranmaz. GNO hesabnda, tekrarlanan derste alnan en son baar notu geerlidir. Not ykseltmek iin yeniden alnan bu derslerde renciler dersi ikinci kez alyormu gibi ilem grr.

(2) Deiim programlarnda alnp baarsz olunan dersler ders tekrarndan saylr. rencinin gittii deiim programnda alp baarsz olduu dersler iin AKTS kredileri dikkate alnarak blm kurulunun nerisi ve birim kurulunun karar ile edeer dersler belirlenir.

(3) Muaf sayld derslerden not ykseltmek iin yeniden bu dersleri almak isteyen rencilere sz konusu dersi ikinci kez alyormu kabul edilerek ilem yaplr.

Snav sonularnn ilan ve itiraz

MADDE 31 (1) Yaryl sonu ve btnleme snav sonular, snavlarn biti tarihinden en ge bir hafta sonra elektronik ortamda ilan edilir.

(2) Snav sonular, maddi hata durumunun belirlenmesi dnda deitirilmez. renciler veya retim elemanlar maddi hata nedeniyle, snav sonularnn ilanndan itibaren en ge bir hafta ierisinde ilgili blm/program bakanlna yazl olarak bavurabilirler. Blm/program bakan, snav evrakn snav yapan retim eleman ile ilgili anabilim dal bakanna incelettirir. Gerektiinde blm bakan, blm kurulunun karar ile biri dersi okutan retim eleman olmas kouluyla ilgili blm elemanlarndan en az kiilik komisyon kurarak snav evrakn incelettirir. Komisyon karar ilgili birim ynetim kurulunda grlerek karara balanr.

ALTINCI BLM

Mazeretler ve zinli Saylma

Hakl ve geerli nedenler

MADDE 32 (1) Kayt, devam, uygulama ve ara snav artlarndan birini, aada belirtilen ve ilgili ynetim kurulunun kabul edecei hakl ve geerli bir nedenle yerine getiremeyen rencilerin haklar sakl tutulur;

a) rencinin, salk kurulularnca verilen salk raporuyla belgelenmi salkla ilgili mazeretinin olmas,

b) 2547 sayl Kanun hkmlerine gre retimin aksamas sonucunu douracak olaylar dolaysyla renime YK karar ile ara verilmesi,

c) Mahallin en byk mlk amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas artyla doal afetler nedeniyle rencinin renime ara vermek zorunda kalm olmas,

) Birinci derecede kan ve kayn hsmlarn ar hastal hlinde bakacak baka kimsenin bulunmamas nedeniyle rencinin renime ara vermek zorunda olduunu belgelemesi,

d) rencinin ekonomik nedenlerle eitim ve retimine ara vermek zorunda olduunu belgelemesi,

e) rencinin tutukluluk hli,

f) Hkm muhtevas ve sonular bakmndan tabi olduu ilgili mevzuat hkmlerine gre rencinin, rencilik sfatn kaldrmayan veya ihracn gerektirmeyen mahkmiyet hli,

g) rencinin hangi sfatta bulunursa bulunsun tecil hakkn kaybetmesi veya tecilinin kaldrlmas nedeniyle askere alnmas,

) rencinin, eitim ve retimine katkda bulunacak, en ok bir yl sreli ve belgelenmi niversite d burs, staj veya aratrma imknna sahip olmas,

h) lgili ynetim kurulunun hakl ve geerli kabul edecei dier nedenlerin olmas.

(2) Hakl ve geerli nedenlere dayal mazereti dolaysyla ara snava katlamayan ve mazeretinin bitiminden itibaren en ge be i gn ierisinde durumunu belgeleyerek bavuruda bulunan rencilere, mazeretlerinin ilgili ynetim kurulunca uygun grlmesi durumunda sadece bir defaya mahsus mazeret snav hakk verilir. Mazeret snav akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr.

(3) Hakl ve geerli nedenleri ilgili ynetim kurullarnca kabul edilen renciler 20 nci maddedeki devam artlarn salamak zorundadrlar.

(4) niversiteden uzaklatrma cezas alan rencilerin ceza sreleri renim srelerinden saylr.

zinli saylma

MADDE 33 (1) 32 nci maddede belirtilen hakl ve geerli nedenlerle renimine ara vermek durumunda olan renci, mazereti sebebiyle kullanamad sre iin 20 nci maddedeki devam artlarn salayamamas hlinde, o yaryl veya yl izinli saylr. Bu tr uzun sreli izinlerde kullanlamayan sre azami renim sresine eklenir.

(2) Kayt dondurma, yaryl/yl balangcndan o yaryla/yla ait snavlarn sona erdii tarihe kadar olan sreyi kapsar. Kayt dondurma bavurusu kayt yenileme dneminden nce ise katk pay/renim creti alnmaz; dnem ierisinde ise denmi olan katk pay/renim creti iade edilmez.

(3) niversite adna bilimsel, kltrel, sosyal ve sportif etkinliklere; yurt ii ve yurt d msabakalara ve bunlarn hazrlk almalarna katlmalar Rektrlk tarafndan uygun grlen renciler iin 20 nci maddedeki devam artlar aranmaz. Bu durumdaki rencilerin snav haklar sakldr.

(4) Salk sebepleri, tutukluluk hli, askerlik gibi sebepler hari ilgili ynetim kurulunun uygun grecei hakl ve geerli nedenlerle izinli saylma sresi en ok bir yldr.

(5) Olaanst durumlar hari izinli saylma iin bavurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr.

YEDNC BLM

renci Katk Paylar ve renim cretleri

renci katk paylar ve renim cretleri

MADDE 34 (1) renci katk pay ve renim creti Bakanlar Kurulu ve YK tarafndan saptanan ilkelere gre alnr.

(2) Hazrlk snf hari, bulunduklar blmde her bir dnem iin belirlenen asgari dersleri alarak baarl olan ve nceki dnemlerden baarsz dersi olmayan rencilerin DNOsna gre yaplacak sralamada ilk %10a giren;

a) Birinci retim rencileri, bir sonraki dnemde deyecekleri katk paynn yarsn,

b) kinci retim rencileri, bir sonraki dnemde birinci retim rencilerinin deyecekleri katk pay kadar renim creti,

der.

(3) niversiteye yatay geile gelen rencilerin %10luk dilime katlmas, rencilerin niversitedeki ilk yaryllarn bitirmelerinden itibaren balar.

SEKZNC BLM

renimi Bitirme ve Diplomalar

Mezuniyet

MADDE 35 (1) Bir rencinin kaytl olduu diploma programndan mezun olabilmesi iin bal olduu program kurulu tarafndan belirlenerek Senato tarafndan onaylanan toplam AKTS kredisini almas, varsa stajlarn baarm olmas ve o program en az 2,00 GNO ile tamamlamas zorunludur. GNO ayn zamanda mezuniyet not ortalamasdr.

(2) rencinin mezun olabilmesi iin alm olduu btn kredili dersleri en az DD notu ile baarm olmas gerekir. renci daha nce ald ve baarsz olduu (FF, FD, DS) dersleri tekrar alarak en az DD ile baarmak zorundadr. Ayrca rencinin daha nce ald ve baarsz olduu (YS, UB) kredisiz dersleri tekrar alarak Y notu ile baarm olmas gerekmektedir.

(3) renciler alamadklar veya baarsz olduklar, ancak sonradan programdan karlan dersler yerine ilgili birim kurulunun onay ile uygun grlen ayn AKTS kredisini salayacak ekilde edeer dersleri alabilir veya bu dersten muaf saylabilirler. rencilerin dersten muaf saylmas durumunda muaf sayld dersin AKTS kredisine en az edeer baka bir dersi, tek bir dersin gerekli AKTS kredisini salayamamas durumunda ise birden fazla dersi almak zorundadr.

Diplomalar

MADDE 36 (1) renim programlarn baar ile tamamlayan rencilere, programn tamamlanmasn takip eden snav dnemi sonunda diplomalar verilir.

(2) Ayrca mezun olan rencilere, eitim-retim programlarnda alm olduklar btn dersleri, uygulamalar ve bunlarn ders saatlerini; aldklar proje, laboratuvar, bitirme devi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi almalar, baar notlar ve varsa yaryl onur derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi verilir.

(3) Birimler tarafndan verilecek diplomalar; n lisans ve lisans dzeylerinde her dzey iin farkl ekilde dzenlenir ve Senato tarafndan kabul edilen bir rnee gre bastrlr. Yabanc dilde eitim-retim yapan birimlerde diplomalar hem Trke hem de ilgili yabanc dilde hazrlanr.

(4) Diplomalar hazrlanncaya kadar gerektiinde rencilere geici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, snavlarn biti tarihinin ertesi gndr.

(5) Diplomalarn n yznde: rencinin ad ve soyad, diploma numaras, lisans ve n lisans dzeyinde baard programn/blmn ad, mezuniyet tarihi, fakltelerde Rektrn ve dekann; yksekokullarda Rektr ve yksekokul mdrnn, Devlet konservatuvarnda Rektr ve Devlet konservatuvar mdrnn, meslek yksekokullarnda Rektr ve meslek yksekokulu mdrnn imzalar bulunur.

(6) Diplomann arka yznde: T.C. kimlik numaras, doum yeri ve tarihi, babasnn ve annesinin ad, niversitedeki kayt numaras, diploma tarihi bilgileri yer alr.

(7) Diplomalar Rektrlke souk damga ile mhrlenir.

Diplomann kayb hlinde verilecek belge

MADDE 37 (1) Diploma bir defaya mahsus olmak zere verilir. Diplomann kayb hlinde, ikinci nsha diploma dzenlenir.

DOKUZUNCU BLM

Kayt Silme ve Sildirme

Kayt silme ve sildirme

MADDE 38 (1) rencilerin niversite ile iliii aadaki durumlarda kesilir:

a) rencinin; Ak retim programlar hari, baka bir yksekretim kurumunda kaytl olduunun belirlenmesi,

b) Kesin kayt ileminin usulne uygun yaplmadnn veya kesin kayt hakk kazanlmadnn anlalmas nedeniyle kayt ileminin iptal edilmesi,

c) Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii uyarnca niversiteden karlma cezas almas,

) Kendi istei ile niversiteden ayrlmak iin dileke ile bavurmas.

niversiteden ayrlma

MADDE 39 (1) Kendi istei ile niversiteden ayrlacak olanlar, renim grdkleri ilgili birime yazl olarak bavururlar. Bavuru zerine kayd silinen renciye kimliini iade etmesi kaydyla; isterse kayt olduu yksekretim programndaki renim durumunu gsteren bir belge, girite teslim ettii diplomalar ve dier belgeleri verilir. Kendi istei ile niversiteden ayrlan rencilerin, tm rencilik haklar sona erer. Kayt silme ve sildirme hlinde rencilerden alnan katk paylar ve renim cretleri iade edilmez.

ONUNCU BLM

Deiim Programlar

Deiim programlar

MADDE 40 (1) niversite ile yurt iinden ve yurt dndan yksekretim kurumlar arasnda yaplacak anlamalarla renci deiim programlar uygulanabilir. Bu programlar erevesinde renciler, bir veya iki yaryl sreyle yurt ii ve yurt dndaki niversitelere gnderilebilir. rencinin gidecei niversitede alaca derslerin belirlenmesine ve geri dnte ald derslerin baar notlarnn nasl deerlendirileceine deiim koordinatrnn nerisi ve ilgili birimin gr zerine ilgili ynetim kurulu karar verir. rencinin durumu deiim koordinatrleri tarafndan izlenir.

(2) AKTS kredilerine karlk gelen diploma ekinin dzenlenmesine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(3) Deiim programlar erevesinde katk paylarnn nasl denecei ikili anlamalara gre yrtlr.

Dier niversitelere kaytl rencilerin ders alma ilemleri

MADDE 41 (1) Yurt ii veya yurt dndaki niversitelerde kaytl olan renciler, mcbir sebeplerin ortaya kmas hlinde her iki niversitenin ilgili biriminin gr ve niversite ynetim kurullarnn kararyla niversitenin ilgili birimlerinden en fazla bir akademik yl iin ders alabilirler. Bu renciler, ders kayd yaptrd birimin mevzuat hkmlerine tabidirler. Bu statdeki rencilere kayt yaptrdklar dersler iin sadece not durum belgesi verilir. niversitenin rencileri de ayn yntemle dier niversitelerden gz veya bahar dnemlerinde ders alabilirler.

ONBRNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 42 (1) Her trl bildirim, rencinin niversiteye kayt srasnda bildirdii adrese ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

(2) niversiteye kayt olurken bildirdikleri adresleri deitii hlde bunu niversiteye bildirmemi, yanl veya eksik bildirmi olan rencilerin, kaytl adreslerine bildirimin yaplmas hlinde kendilerine bildirim yaplm saylr.

Disiplin ileri

MADDE 43 (1) rencilerin disiplin ileri Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Hkm bulunmayan hller

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde; Senato, niversite Ynetim Kurulu, ilgili birim kurul ve ynetim kurul kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 45 (1) 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adyaman niversitesi nlisans ve Lisans Eitim retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Not sistemi

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce niversiteye kaytl bulunan ve 100lk sisteme tabi olan rencilerin 100lk sistemdeki notlar, YK tarafndan belirlenen not dnm tablosuna gre 4lk sisteme dntrlr.

Diplomalarn dzenlenmesi

GEC MADDE 2 (1) Gaziantep niversitesi, nn niversitesi ve Harran niversitesine bal iken Adyaman niversitesine balanan birimlerde renim gren renciler de bu Ynetmelie tabidir. 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun Geici 35 inci maddesi hkmnce bu rencilerin diplomalar, taleplerine dayanarak, Adyaman niversitesi veya daha nceden bal olduklar niversite tarafndan dzenlenir.

Yrrlk

MADDE 46 (1) Bu Ynetmeliin 26 ve 28 inci maddeleri 2012-2013 Eitim-retim yl banda, dier maddeleri ise yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adyaman niversitesi Rektr yrtr.