6 Austos 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28376

YNETMELK

Abant zzet Baysal niversitesinden:

ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES YENLK GIDA TEKNOLOJLER GELTRME UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Abant zzet Baysal niversitesine bal olarak kurulan Yeniliki Gda Teknolojileri Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Abant zzet Baysal niversitesi Yeniliki Gda Teknolojileri Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Abant zzet Baysal niversitesi Yeniliki Gda Teknolojileri Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezi Danma Kurulunu,

b) Merkez (YENGIDAM): Abant zzet Baysal niversitesi Yeniliki Gda Teknolojileri Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Merkez Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

) Mdr: Merkez Mdrn,

d) Rektr: Abant zzet Baysal niversitesi Rektrn,

e) Rektrlk: Abant zzet Baysal niversitesi Rektrln,

f) niversite: Abant zzet Baysal niversitesini,

g) niversite Ynetim Kurulu: Abant zzet Baysal niversitesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) niversite bata olmak zere, dier kurum ve kurulularn ihtiya duyduklar gda analizlerini yapmak.

b) Gda sanayii ile ibirlii ierisinde yeni gda teknolojilerinin gelitirilmesine katk salamak.

c) niversitenin tm birimlerindeki aratrmaclarn yararlanabilecei bir alma ortam salamak.

) niversiteler bata olmak zere yurt ii ve yurt d kurum ve kurulularla ibirlii yaparak ortak projeler retmek.

d) Gda ile ilgili yerel ve evrensel problemler iin zm retmek.

e) niversitede yrtlen n lisans, lisans ve lisansst eitim-retim ve uygulamalara destek vermek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Gda iletmelerinin, aratrma-gelitirme almalarna destek vermek.

b) zel ve kamu kurulularnn ihtiya duyduklar test, analiz ve lm isteklerini karlamak.

c) Sanayi ile ibirlii erevesinde; gda sanayi ile ilgili firmalarn problemlerine zm retilmesine olanak salamak.

) Gda retiminde yeni teknolojilerin gelitirilmesine ve uygulanmasna nc ve destek olmak.

d) Aratrma sonularnn uygulamaya aktarlmas iin almalar yapmak ve retime uygulamak, bu yolla elde edilecek verilerle gda endstrisinin geliimine yardmc olmak.

e) niversitenin Mhendislik Mimarlk Fakltesi Gda Mhendislii Blm bata olmak zere, Merkezin ilgi alanna giren niversiteye bal faklte/yksekokul ve meslek yksekokullarndaki n lisans, lisans ve lisansst retim programlarnda ngrlen mesleki uygulama, pratik alma ve staj iin imkan salamak.

f) niversitenin Mhendislik Mimarlk Fakltesi Gda Mhendislii Blm bata olmak zere, lkemiz ve blgemizin ihtiyalarna ynelik temel ve uygulamal bilimlerdeki aratrma projelerinin desteklenmesine ncelik tanyarak aratrmalar tevik etmek.

g) niversitenin ilgili faklte, enstit, yksekokullarnn, niversite dndaki kurum ve kurulular ile ibirlii yaparak gda ile ilgili konularda, teknik personel, renci ve reticiler iin sertifikaya ynelik eitim programlar, seminer ve kurslar dzenlemek.

) Gerektiinde gda kalite ve gvenlii ile ilgili konularda katkda bulunmak.

h) Merkez Ynetim Kurulunun kararlatraca ilgili dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Merkez Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin alma alan ile ilgili retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre iin grevlendirilir. Grev sresi biten mdr, yeniden grevlendirilebilir. Gerekli grld hallerde Mdr, bu sre tamamlanmadan Rektr tarafndan grevden alnabilir. Mdrn alt ay grevinin banda bulunmamas halinde grevi sona erer. Mdr, Merkezi temsil eder ve Rektre kar birimin tm faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Mdre almalarnda yardmc olmak zere niversitede grevli tam zamanl retim elemanlar arasndan iki kii yl iin Mdr tarafndan Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr, grevi banda bulunmad zamanlarda mdr yardmclarna veklet verir. Mdr yardmclar, gerekli grld hallerde Mdr tarafndan deitirilebilir. Mdrn grev sresinin dolmas veya herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde Mdr yardmclarnn da grev sresi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amalarna ve ilgili mevzuat hkmlerine gre ynetmek.

b) Merkez Ynetim Kurulu toplantlarnn gndemini oluturmak, kurula bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

c) Merkezin bnyesinde aratrma ve proje alma gruplarn kurmak ve bu birimlerin faaliyetlerini dzenlemek, yrtmek ve denetlemek.

) Merkez laboratuvar ilevlerinin, ileyiinin, planlamasnn ve srekli geliiminin ilgili tm kurul/kiiler arasnda ibirlii iinde verimli ve yararl ekilde gereklemesini salamak.

d) Her ylsonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Merkez Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

e) Bir sonraki yla ait alma faaliyetlerini hazrlayarak Merkez Ynetim Kurulunun inceleme ve onayna sunmak.

f) Merkez Ynetim Kurulunca hazrlanan bteyi Rektrle sunmak.

g) Merkez ortakl aratrma projelerinin yrtl ve ileyiini izlemek ve denetlemek.

) Merkezde grev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacn belirlemek ve grevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektre sunmak.

h) Merkezde grevli veya grevlendirilecek personelin hizmet ii eitim amac ile yurt ii ve/veya yurt dnda grevlendirilmesi iin Rektrle teklifte bulunmak.

) htiya hallerinde niversite dndaki dier resmi veya zel kurum ve kurululardan, ihtiya duyulan alanlarda aratrmac, uzman, eitimci, idari ve teknik personelin grevlendirilmesi iin Rektrle teklifte bulunmak.

i) Merkezin finans kaynaklarnn gelitirilmesi ve bunlarn en uygun biimde kullanm amacyla giriimlerde bulunmak.

Merkez Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Merkez Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ile Mdr tarafndan niversitede grevli, merkezin alma alan ile ilgili retim elemanlar arasndan gsterilecek drt adaydan Rektr tarafndan grevlendirilen iki kii olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Merkez Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Herhangi bir nedenle ayrlan yenin yerine, ayn usulle yenisi grevlendirilir. Grev sresi biten yeler ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. st ste defa izinsiz ve mazeretsiz Merkez Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii, Merkez Ynetim Kurulu karar ile sona erdirilir. Grev sresi bitmeden yelii herhangi bir nedenle sona eren yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere Rektrce yenisi grevlendirilir.

(3) Merkez Ynetim Kurulu olaan olarak ayda bir kez toplanr. Mdr gerekli grd durumlarda Merkez Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Toplant yeter says, Merkez Ynetim Kurulu ye tamsaysnn salt ounluudur. Kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Her ye oyunu kabul veya ret eklinde verir, ekimser oy kullanlmaz. Oylarn eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde karar verilmi saylr.

Merkez Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelikte belirtilen amalar dorultusunda bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak, alma dzenini, Merkezde alacak teknik elemanlarn niteliklerini belirlemek, Merkezin ynetimi ve almas ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezde yrtlecek aratrma projelerinin Merkezde yrtlme esaslarn tespit etmek, bu esaslar dorultusunda yrtlecek ncelikli projeleri belirlemek ve bunlarn yrtlmesini izlemek.

c) Merkez bnyesinde oluturulacak birimleri ve bunlarda grevlendirilecek personeli belirlemek.

) Merkezin bilimsel ve idari programlarn hazrlamak, alnan kararlarn Merkez Mdr tarafndan uygulanmasn ve denetimini salamak.

d) Merkezin etkin ekilde kullanlmasn salamak amacyla, Mdrn nerisi zerine laboratuvar birimleri oluturmak.

e) Merkezde yaplacak gda analizlerini ve fiyatlarn belirlemek.

f) Yllk alma raporunu, bir sonraki yln alma program taslan hazrlamak ve Mdre sunmak.

g) Yurt ii ve yurt d kurulularla ortaklaa yrtlecek olan almalarn temel ilkelerini belirlemek ve sreleri izlemek.

) Danma Kurulunun gerektiinde gr ve nerilerine bavurmak.

h) Merkez tarafndan verilecek eitim programlarnn hazrlklar iin geici komisyon nermek ve Mdrn onayna sunmak ve bu eitim programnn ileyiinden sorumlu olmak.

) Merkezin alma alanna giren dier konularda kararlar almak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlar konusunda tecrbeli, niversite iinden veya gerektiinde niversite dndan Mdr tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilen en az be en fazla on yeden oluur. Grev sresi dolmadan grevlerinden ayrlan yelerin yerine ayn usulle yenileri grevlendirilir. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Danma Kurulu, Mdrn yazl daveti zerine ylda en az bir kere toplanr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezdeki laboratuvarlarn faaliyetlerini deerlendirerek, faaliyet alanlaryla ilgili konularda gr ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Blgedeki sanayi kurulular ve dier bilimsel ve teknolojik kurulularla ibirlii ortamnn oluturulup gelitirilmesine ilikin tavsiyelerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili niversite d finans kaynaklarnn deerlendirilmesi konusunda gr bildirmek ve bu ynde giriimlerde bulunulmas iin neriler sunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Merkezin yeri ve hizmetlerin yrtlmesi

MADDE 14 (1) Merkezin yeri Rektrlke tahsis edilen yerdir. Merkezde idari ve dier hizmetler Rektrlke grevlendirilen personel tarafndan yrtlr.

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, idari, teknik ve destek personeli Rektr tarafndan grevlendirilir.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 16 (1) Merkezle ilgili veya Merkezle ortak yaplan dier projelerden alnan her trl cihaz, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini ksmen veya tamamen Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.