6 Austos 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28376

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

BAZI ASKER HASTANELERDE DNER SERMAYENN LETLMESNE VE
H
ZMETLERDEN YARARLANACAKLARA LKN YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayl Resm Gazetede yaymlanan Baz Asker Hastanelerde Dner Sermayenin letilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara likin Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c), () ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Dner sermaye iletmesinin faaliyet alanna giren hizmetlerin yrtlmesi iin gerekli olan mal ve hizmet almlar ile hizmet binalarnn bakm ve onarm giderleri.

) zel bakm veren askeri hastaneler veya zel bakm merkezlerinde alan 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayl Kanun kapsamndaki personelin, tbbi kt uygulama nedeniyle ortaya kabilecek zararlarnn karlanmas amacyla kanunlarla dner sermayeden karlanmas gereken oranlardaki zorunlu sigorta primi bedelleri.

d) Mevzuat uyarnca denmesi gereken nbet cretleri.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve () bendi yrrlkten kaldrlmtr.

a) Dner sermaye ilerini murakabe ve koordine etmek, bu ileri idar ve teknik bakmdan denetlemek ve bu grevlerin yrtlmesinde, hastanenin veya zel bakm merkezinin bal olduu komutanln nitelerinde grevli teknik elemanlardan yararlanmak.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin sonuna aadaki fkralar eklenmitir.

(2) Harcama yetkilisinin yetki snr, Dner Sermaye Ynetim Kurulunun nerisi zerine Milli Savunma Bakannn onay ile tespit edilir. Yetki snrn aan harcamalarn onay, Milli Savunma Bakannn iznine baldr. Harcama yetkilisinin yetki snr gerektiinde Ynetim Kurulunun teklifi zerine yeniden tespit edilebilir.

(3) Harcama yetkilileri, Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmeliinde belirtilen grev ve sorumluluklar yerine getirirler.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Aylk mizan bilgisi ve mali denetim

MADDE 16 (1) zel hizmet veren asker hastanelerin veya zel bakm merkezlerinin muhasebe yetkilileri tarafndan dzenlenen aylk mizan ve ek cetvellerin bir nshas, tetkik edilmek zere mteakip ay banda Trk Silahl Kuvvetleri Salk Komutanlna gnderilir.

(2) letmelerin her trl mali ilemleri, gelirleri ve giderleri Milli Savunma Bakanl ile Maliye Bakanlnca her zaman denetlenebilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Muhasebe yetkilisi, muhasebe hizmetlerinin yrtlmesinden ve muhasebe biriminin ynetiminden sorumludur. Muhasebe yetkilisi, Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmeliinin 16 nc maddesindeki hkmlere gre atanr. Muhasebe yetkilisinin yllk izin ve uzun sreli hastalk izni gibi nedenlerle grevi banda bulunmad zamanlarda bu grev, muhasebe ilemlerini bilen memurlar eliyle vekaleten yrtlr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi grevlerinden ikisi ayn kiide birleemez.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin bal aadaki ekilde deitirilmi ve maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

hale ilemleri ve yetkisi

(3) Harcama yetkililerine tannan ihale ve szleme yetki snrlar ve ihale komisyonu grevlendirmesine ilikin esas ve usuller Mill Savunma Bakannca belirlenir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hususlarda, 211 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Hizmet Kanunu, Trk Silahl Kuvvetleri Hizmet Ynetmelii, Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmelii ile Asker Hastaneler Ynetim Ynergesi (MY 33-1(B)) hkmleri uygulanr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32 nci maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Milli Savunma Bakan yrtr.