3 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28373

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3411

             Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Polonya Cumhuriyeti, Mali İstihbarat Genel Denetim Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/7/2012 tarihli ve 14980 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

 

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                   A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. ATALAY

          Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı               Başbakan Yardımcısı V.

                     S. ERGİN                                        F. ŞAHİN                                        E. BAĞIŞ                                      N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                 E. BAYRAKTAR                        A. DAVUTOĞLU                      M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı             Dışişleri Bakanı                           Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                    H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                    Ö. DİNÇER                                    E. GÜNAY                                    M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı V.                Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                          İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE POLONYA CUMHURİYETİ, MALİ

İSTİHBARAT GENEL DENETİM BİRİMİ ARASINDA KARAPARA

AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL

İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR

MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Polonya Cumhuriyeti'nin yetkili birimi (Mali İstihbarat Genel Denetim Birimi) -bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır- karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

1 – Amaç

(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin veya işletmelerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

2 – Talebin Gerekçelendirilmesi

(1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:

(a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,

(b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,

(c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,

(d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

3 – Bilginin Kullanımı

(1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi veya belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.

(2) Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca edinilen bilgiler terörün finansmanı veya karapara aklama ve bağlantılı suç faaliyetleri ile ilgili olduğu durumlarda hukuka uygun olarak kullanılabilir.

(3) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.

4 – Gizlilik

(1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgi bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunur.

5 – Talebin Reddi

(1) Talepler, şayet yardımlaşma:

(a) ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise,

(b) talep ile ilgili aynı unsurlara ilişkin hali hazırda başlatılmış bir adli kovuşturma ile ilgili ise reddedilebilir.

(2) Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebep bildirilecektir.

6 – Prosedür

(1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak makul iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

7 – Değişiklikler

(1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

8 – Fesih

(1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

(2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(3) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

9 – Yürürlük Tarihi

(1) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

İki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye                                                            Polonya Cumhuriyeti Mali İstihbarat

Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma                                                     Genel Denetim Birimi adına

Kurulu (MASAK) adına

 

Mürsel Ali KAPLAN                                                                       Andrej PARAFIANOWICZ

MASAK Başkanı                                                                             Devlet Müsteşarı

 

Tarih: 16/5/2012                                                                               Tarih: 5/6/2012

Yer: Ankara                                                                                      Yer: Varşova

 

Kararın yabancı dil metnini görmek için tıklayınız