3 Austos 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28373

TEBL

Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasndan:

ZORUNLU KARILIKLAR HAKKINDA TEBL (SAYI: 2005/1)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SAYI: 2012/8)

MADDE 1 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)in 6 nc maddesinin drdnc fkrasnn (a) bendinin (1) numaral alt bendi, beinci fkrasnn (a) bendi ile yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

1) En fazla yzde 55i; ilk yzde 40lk dilimine denk gelen tutar 1, yzde 5lik ikinci dilimine denk gelen tutar 1,4, yzde 5lik nc dilimine denk gelen tutar 1,7, yzde 5lik drdnc dilimine denk gelen tutar 1,9 katsaysyla arplmak suretiyle bulunan toplam tutar zerinden, en az yzde 50si ABD dolar cinsinden olmak zere ABD dolar veya euro dviz cinslerinden,

a) (1) numaral alt bendine gre yabanc para cinsinden tutulan karlklarn Trk liras deeri, ykmllklerin hesapland tarihte Resm Gazetede ilan edilen dviz al kurlar esas alnarak,

Bir tesis dneminde tutulmas gereken Trk liras zorunlu karlklarn yzde 5ini amamak kouluyla, eksik tutulan karlklar bir sonraki dnemde tutulabilir, fazla tutulan tutarlar bir sonraki dnemde eksik tutulan karlklara saylr.

MADDE 2 Bu Tebli 17/8/2012 tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Bakan yrtr.