3 Austos 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28373

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2012/18)

Bavuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde, yerli retici Anadolu Motor retim ve Pazarlama A.. tarafndan yaplan bavuruda; in Halk Cumhuriyeti (HC), ve Hindistan meneli, gc 15kW gemeyen dizel motorlarn Trkiyeye dampingli fiyatlarla ihra edildii ve bu durumun yerli retim dalnda zarara neden olduu iddiasyla anlan lkeler meneli sz konusu madde ithalatna kar nlem alnmas talep edilmitir.

Bavuru konusu madde

MADDE 2 (1) Bavuru konusu madde, 8408.90.41.90.00 Gmrk Tarife statistik Pozisyonu (GTP) altnda yer alan (dizel veya yar dizel) sktrmayla atelemeli iten yanmal pistonlu motorlarn, dierlerinden gc 15kW gemeyenlerdir.

(2) Bavuruya konu motorlar gleri 8,5 ila 17 beygir arasnda deien, marl veya iple altrmal, drt zamanl, hava soutmal ve tek silindirli motorlar olup apa makinelerinde ve hafif inaat makineleri ile motopomp ve jeneratr uygulamalarnda kullanlabilmektedir.

(3) Bahse konu GTP, yalnzca bilgi amal verilmi olup, balayc mahiyette deildir.

Bavurunun temsil nitelii

MADDE 3 (1) Bavuru aamasnda sunulan delillerden, ikyeti firmann Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde yerli retim daln temsil niteliini haiz olduu anlalmtr.

Damping iddias

MADDE 4 (1) Hindistann i piyasa fiyatlarna ilikin olarak sunulan veriler yerli retim dalndaki zarara ilikin deerlendirme yaplan dnem sonrasna ait olduundan Hindistan iin ayrca ikayeti firmann maliyetlerinden yola klarak oluturulmu normal deer hesaplamas yaplmtr. Bu balamda, yerli retim dalnn retim maliyetleri alnarak hammadde maliyeti, iilik, enerji, amortisman, finansman ve dier retim giderlerinde ad geen lkenin lehine olacak ekilde ayarlamalar yapldktan sonra makul bir kr oran eklenerek normal deer oluturulmu ve bulunan deerin fabrika k aamasnda olduu kabul edilmitir.

(2) HCnin piyasa ekonomisi uygulamayan bir lke olarak deerlendirilmesi nedeniyle, normal deerin tespitinde Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri uygulanarak, Hindistan iin belirlenen normal deerin HC iin de geerli olduu kabul edilmitir.

(3) ikyet konusu lkelerden, Trkiyeye gerekletirilen satlarn ihra fiyatnn belirlenmesinde, ikyet konusu maddenin normal deerinin hesaplamasnda kullanlan dneme ilikin Trkiye statistik Kurumunun (TK) verilerinden elde edilen arlkl ortalama ihra fiyatlar esas alnmtr. Sz konusu fiyatlarn fabrika k aamasnda olduu kabul edilmitir.

(4) Normal deer ile Trkiyeye ihra fiyatlarnn mmkn olduu lde ayn ticari aamada (fabrika k aamas) karlatrlmas yoluyla, ikayet konusu madde iin hesaplanan damping marjlarnn, her iki lke meneli ithalat iin de ihmal edilebilir orann zerinde olduu grlmtr.

Zarar ve nedensellik iddias

MADDE 5 (1) 2009 ile 2012 ylnn ilk aylk dnemi arasnda ikayete konu lkeler meneli ithalat hem mutlak hem de nispi olarak artmtr. Ayn dnemde bahse konu lkeler meneli ithalatn toplam tketim ierisindeki paynn da artt tespit edilmitir.

(2) ikayet konusu lkeler meneli ithalatn ortalama birim fiyatlarnn bavuru sahibi yerli reticinin yurt ii sat fiyatlarn nemli lde krd belirlenmitir. Dampingli olduu tespit edilen ithalatn dk fiyatlarn yardmyla Trkiye pazarndaki pazar payn ciddi lde artrd, bu durumun sonucu olarak yerli retim dalnn byyen Trkiye pazarndan daha fazla pay alamad ve hatta mevcut pazar payn da ciddi oranda yitirdii anlalmtr.

(3) Yerli retim dalnn dk fiyatl ithalatn hacmi nedeniyle retim kapasitesinin byk ksmn kullanamad tespit edilmitir.

(4) Bavuru aamasnda sunulan deliller ve ithalata ilikin resmi istatistikler esas alnarak yaplan tespitler nda, yerli retim dalnn yurt ii sat miktar, stoklar, stok evrim hz ve pazar pay gibi hayati gstergelerinde olumsuzluklar grlmesi nedeniyle maddi zarar tehdidinin sz konusu olduu deerlendirilmitir.

Karar ve ilemler

MADDE 6 (1) Yaplan inceleme sonucunda; bavurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri ierdii anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulu tarafndan, HC ve Hindistan meneli sz konusu madde iin, Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde damping soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Piyasa ekonomisinin uyguland nc lkenin seimi

MADDE 7 (1) Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri erevesinde, HC iin bu aamada Trkiyenin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal nc lke olarak seilmesi dnlmektedir.

(2) Ancak, HCde soruturmaya tabi retici veya reticilerin soruturma konusu rnn retiminde ve satnda Ynetmeliin Ek Madde 1deki ltler erevesinde piyasa ekonomisi koullarnn geerli olduunu bu Tebliin 9 uncu maddesinde belirtilen sre iinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu retici veya reticiler iin normal deerin tespitinde Ynetmeliin 5 inci maddesi uygulanr.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 8 (1) Soruturma iin gerekli bilgilerin temini amacyla, sz konusu maddenin yerli reticilerine, bilinen ithalatlarna ve soruturma kapsamna giren bilinen yabanc retici/ihracatlarna soruturmann alna ilikin bildirim ve soru formlar gnderilecektir. Bildirimi alamayan taraflarn soru formunu Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden indirmeleri mmkn bulunmaktadr.

(2) Ayrca, ilgili lkelerdeki retici ve ihracatlarn bilgilendirilmesini kolaylatrmak ve abuklatrmak amacyla HCnin ve Hindistann Ankaradaki Bykeliliklerine bildirim yaplacaktr.

Sreler

MADDE 9 (1) Soru formunu cevaplandrma sresi, soruturma almasna dair bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dhil 37 gndr. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin gnderilmedii ilgili taraflar ise, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren ileyecek 37 gnlk sre ile baldrlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerin, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren en ge 37 gn iinde Genel Mdrle yazl olarak ulatrlmas gerekmektedir.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci madde kapsamna girmeyen dier ilgili taraflarn da (rn girdi olarak kullanan iletmeler, bunlarn meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar gibi) grlerini bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 37 gn iinde yazl olarak Genel Mdrle bildirmeleri gerekmektedir.

birliine gelinmemesi

MADDE 10 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesinde belirtildii zere, taraflardan birinin belirtilen sreler iinde gerekli bilgiyi salayamamas veya yanl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas halinde, soruturmaya ilikin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere gre alnacaktr.

Geici nlem alnmas ve nlemlerin geriye dnk uygulanmas

MADDE 11 (1) Kararn ilgili maddeleri uyarnca, soruturma sresince geici nlem uygulanmas kararlatrlabilir ve kesin nlem geriye dnk olarak uygulanabilir.

(2) nlemlerin uygulanmasnda balam ilem kavram ve istisnas bulunmamaktadr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 (1) Soruturmayla ilgili bilgi, belge ve grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10/204 77 26

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms224@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 13 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.