3 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28373

İLKE KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Toplantı No. ve Tarihi     :   5       17/7/2012                                                                      Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi          :   52     17/7/2012                                                                        ANKARA

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

İLKE KARARI

25/1/2011 gün ve 27826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 6/1/2011 tarih ve 779 sayılı ilke kararının iptali istemiyle Davacı TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı vekili tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 22/3/2012 tarih ve YD İtiraz No: 2011/1377 sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı” gereği söz konusu ilke kararının Koruma Yüksek Kurulumuzda değerlendirilmesi sonucunda;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 6/1/2011 tarih ve 779 sayılı ilke kararına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 22/3/2012 tarih ve YD İtiraz No: 2011/1377 sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı” gereği anılan ilke kararının iptaline,

karar verildi.