3 Austos 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28373

YNETMELK

zmir Ktip elebi niversitesinden:

ZMR KTP ELEB NVERSTES LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, zmir Ktip elebi niversitesine bal fakltelerde/yksekokullarda yrtlen eitim-retim ve snavlarla ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, zmir Ktip elebi niversitesinde lisans dzeyinde yrtlen eitim-retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) Danman: rencilerin eitim-retim ve dier sorunlaryla ilgilenmek iin, eitim koordinatrnn nerisi ve blm bakan onay ile grevlendirilen retim elemann,

b) Faklte: zmir Ktip elebi niversitesine bal faklteleri,

c) lgili kurul: Fakltelerde faklte kurulunu, yksekokullarda yksekokul kurulunu,

) lgili ynetim kurulu: Faklte/yksekokul ynetim kurulunu,

d) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

e) Rektr: zmir Ktip elebi niversitesi Rektrn,

f) Senato: zmir Ktip elebi niversitesi Senatosunu,

g) niversite: zmir Ktip elebi niversitesini,

) YK: Yksekretim Kurulunu,

h) Yksek Okul: zmir Ktip elebi niversitesi Yabanc Diller Yksek Okulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Kayt, Kayt Yenileme ve Silme

Kayt

MADDE 4 (1) niversiteye, YK, SYM ve Rektrlke istenen belgelerle, Senato tarafndan belirlenen sreler iinde kesin kayt yaptrlr. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise aday rencinin yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr. Geree aykr beyanda bulunularak kayt yaptran renciler hakknda gerekli kanuni ilemler yaplr.

(2) niversiteye kayt hakk kazanan adaylarn kayt iin ahsen bavurmalar gerekir. Posta ile bavuru kabul edilmez. Belirlenen sreler iinde kaydn yaptrmayan aday, kayt hakkn kaybeder.

(3) Aday rencilerin kaytlarnn yaplabilmesi iin; ilgili mevzuat hkmleri erevesinde, YK ve niversite tarafndan belirlenen mali ykmllkleri yerine getirmi olmalar gerekir.

(4) Kayt ilemlerinin tamamlanmas zerine rencilik stats kazanlr.

(5) Yabanc uyruklu rencilerin niversiteye kaytlar, ilgili mevzuat hkmleri ile Rektrlk tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

(6) Kesin kaytlarn yaptran rencilere, Rektrlk tarafndan niversitenin rencisi olduklarn belirten fotorafl bir kimlik kart verilir.

Kayt yenileme

MADDE 5 (1) rencilerin; retimlerine balayabilmek, devam edebilmek ve retim sonunda diploma alabilmek iin ilgili mevzuatla belirlenen artlar yerine getirmeleri gerekir. Kayt yenileme ve mali ykmllkleri yerine getirme tarihleri her retim ylnn akademik takviminde belirtilir.

(2) Belirlenen artlar yerine getirmeyen veya ilgili ynetim kurulu tarafndan kabul edilen bir mazereti olmadan dnem kaydn yaptrmayan renciler, o yarylda veya ylda retime devam edemez.

(3) Kayt yenileme ile ilgili dier esaslar faklte dekanlnca/yksekokul mdrlnce belirlenir.

Kayt silme

MADDE 6 (1) Bir rencinin;

a) Bir baka yksekretim kurumunda asli renci olarak kaydnn bulunduunun tespit edilmesi,

b) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre bir yksekretim kurumundan karma cezas almas,

c) Yazl olarak bavurarak kendi istei ile kaydn sildirmek istemesi,

halinde ilgili ynetim kurulu karar ile kayd silinir.

NC BLM

Eitim-retime likin Esaslar

Akademik takvim ve retim yl

MADDE 7 (1) niversitenin akademik takvimi, ilgili kurullarn nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir. retim yl, gz ve bahar yaryllarndan oluur ve her yaryl cumartesi, pazar ve resmi tatil gnleri hari en az yetmi eitim-retim gndr. Bu sre teorik, uygulamal ders ve dier almalar ile ara snavlar ierir. Yaryl, ylsonu ve btnleme snavlar bu srenin dndadr. Gerekli hallerde ilgili ynetim kurulu karar ile dersler ve bunlarn snavlar cumartesi gnleri yaplabilir.

(2) lgili kurullar, bir sonraki yla ait akademik takvim, eitim-retim programlar ve retim eleman grevlendirme nerilerini, srasyla, her yl nisan, mays ve haziran ay sonuna kadar Senatonun onayna sunar.

(3) Faklte ve yksekokullarda gerektiinde yaz eitim-retimi yaplabilir. Yaz eitim-retimi ilgili mevzuat hkmlerine gre dzenlenir. Bir eitim ylnn ya da yaryln sresi ilgili kurullarn gerekeli nerisi zerine Senato karar ile uzatlabilir.

Eitim ve retim trleri

MADDE 8 (1) niversitenin bal birimlerinde, 2547 sayl Kanunda belirtilen eitim ve retim trleri, ilgili mevzuat hkmleri ve YK tarafndan belirlenen ilkeler erevesinde yrtlr.

(2) niversiteye bal birimlerde rgn retim yaplr. Ancak ilgili kurullarn gerekeli nerileri, Senatonun karar ve YKn belirledii esaslar dorultusunda ikinci retim, uzaktan retim, yaygn retim, ak retim, dardan retim gibi dier retim trleri de uygulanabilir.

Yatay-dikey geiler

MADDE 9 (1) niversitede yatay geiler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr. Yatay gei ile ilgili dier hususlar Senato tarafndan belirlenir.

(2) Dikey geilerde, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(3) Lisans renimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar hakknda, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

ntibak

MADDE 10 (1) Daha nce baka bir yksekretim kurumunun rencisi iken, SYM tarafndan yaplan snavlara girerek ya da yatay veya dikey geile niversitenin edeer bir birimine kesin kaydn yaptran rencilerin, ilgili blm/program intibak komisyonu grleri dikkate alnarak blm akademik kurulu nerisi ve ilgili ynetim kurulu karar ile ders ve yl intibaklar yaplr. Bu durumda olan renciler, yeni okuyacaklar derslere denk olan ve nceden okuyup baarl olduklar derslerin kredisi kadar, ortak zorunlu dersler ve semeli dersler hari olmak zere, st yaryldan ders alabilirler.

(2) rencinin devam ettii programn ders plannn deimesi durumunda rencinin baarsz olduu veya hi almad dersler yerine almas gereken dersler ilgili blm intibak komisyonu grleri alnarak blm akademik kurulu nerisi ve ilgili ynetim kurulu karar ile belirlenir.

Yabanc dille eitim ve hazrlk snf

MADDE 11 (1) niversiteye bal fakltelerde/yksekokullarda ilgili mevzuat hkmlerine gre ilgili kurullarn nerisi, Senatonun karar ve YKn onay ile baz programlarda tamamen veya ksmen yabanc dilde eitim-retim yaplabilir. Ayrca lisans eitim-retimi yapan fakltelerde yetkili kurullarn nerisi, Senatonun gerekeli karar ve YKn onay ile 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmlerine gre yabanc dil hazrlk snf alabilir. Hangi yabanc dil veya dillerde eitim-retim yaplaca, ilgili kurulun nerisi ve Senato karar ile belirlenir.

Dersler

MADDE 12 (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, semeli dersler, nkoullu dersler ve nkoul dersleri olarak gruplandrlr. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler: retim programlarnda yer alan ve rencinin mezun olabilmesi iin alp baarl olmas gereken derslerdir.

b) Semeli dersler: rencinin zorunlu dersler dnda kendi inisiyatifiyle ald derslerdir. Her programn retim plannda yer almas artyla tek tek veya belirlenmi ders gruplar halinde blm semeli dersleri havuzu ve niversite semeli dersleri havuzu alabilir. Bir programda her yaryl banda alacak semeli dersler, ilgili blm kurulunun teklifi zerine ilgili kurulca karara balanr. Semeli derslerin, mezuniyet kredisi toplamnn en az % 25i ile % 70i arasnda olmas gerekir. Semeli dersler; programa bal semeli ve istee bal semeli dersler olmak zere ikiye ayrlr. Sz konusu derslerden;

1) Programa bal semeli dersler: rencinin kaytl olduu retim programlarnda yer alan ve mezun olabilmesi iin nerilen belirli dersler veya ders gruplar arasndan seerek alp baarl olmas gereken derslerdir.

2) stee bal semeli dersler: rencinin kaytl olduu retim programnda yer almayan, niversite semeli dersler havuzunda yer alan ve mezun olabilmesi iin ilgili mevzuatla belirtilen oranda almak zorunda olduu; ancak bilgi, grg ve genel kltrn arttrmak amacyla kendi istei ve danman onayyla ald derslerdir. stee bal olarak alnan semeli dersler, programa bal semeli dersler yerine saydrlmaz ve alndnda baarl olunmas gereken derslerdir. niversite semeli dersler havuzundan alnmas gereken derslerin mezuniyet kredisi toplamnn en az % 5i olmas gerekir. Baarszlk ve devamszlk durumunda renci baka bir istee bal semeli dersi alabilir. Bu durumda baarsz olunan ders rencinin transkriptinde yer almaz.

c) nkoullu dersler/nkoul dersleri: Alnabilmesi iin alt yaryl veya yllarda yer alan nkoul derslerinden bir veya birkann baarlmas ve/veya devam artnn yerine getirilmesi gereken derslere nkoullu dersler denir. nkoullu dersler ve bunlara bal nkoul dersleri ilgili kurullarn nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir.

) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi, Trk Dili, Yabanc Dil dersleri ile YK tarafndan ngrlen bilgisayar dersleridir.

d) Faklte ve yksekokullarn ders programlarnda, teorik ders, uygulama, uygulamal teorik ders, laboratuar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme devi ve benzeri ders trleri yer alabilir.

Derslerin kredi deeri ve ders program

MADDE 13 (1) Lisans ders programlar blm akademik kurulunun nerisi, ilgili kurulun karar ve Senatonun onay ile kesinleir.

(2) Eitim-retim almalarnn deerlendirilmesi 2547 sayl Kanuna gre belirlenen kredi esasna gre yaplr. Bir dersin kredisi, renim kazanmlar ile aka belirlenmi teorik veya uygulamal ders saatleri ve renciler iin ngrlen dier faaliyetler iin gerekli alma saatleri de gz nnde bulundurularak hesaplanr. Not ortalamalarna katlmayan dersler ders programnda belirtilir. Bu derslerin notlar sadece baarl veya baarsz olarak verilir.

(3) Faklte ve yksekokullar snf geme veya ders geme sistemleri ile eitim-retim yapabilirler.

(4) Ders geme esasn uygulayan faklte ve yksekokullarn ders programlar her bir dnem iin 30 kredi olacak ekilde dzenlenir. Programlarn yl esasna gre dzenleyen birimlerde renciden o yl iin istenen her trl alma 60 kredi olarak tanmlanr. Derslerin haftalk ders saatleri ile ilgili snrlamalar, faklte/yksekokul tarafndan hazrlanarak senato onayna sunulan usul ve esaslar ile dzenlenir.

(5) Lisans programlarndan mezun olabilmek iin program iin ngrlen her eitim yl iin 60 kredi olmak zere toplam kredinin tamamlanmas gerekir.

Snf geme esas ve ileyii

MADDE 14 (1) Snf geme esasna gre eitim retim yapan fakltelerde dersler, ders kurulu (grubu), uygulama ve staj programlar, eitim-retim ylnn banda btn olarak verilir. Kaydn yenileyen renci, o yl programnn btn derslerine kaydolmu saylr. renci, o yla ait zorunlu derslerin birinden dahi baarsz olursa, ertesi yl, bir st snftan hibir ders alamaz. 2547 sayl Kanunda yer alan zorunlu dersler ve semeli derslerden baarsz/devamsz olmas rencinin st snftan ders almasna engel deildir.

Ders geme esas ve ileyii

MADDE 15 (1) Ders geme esas uygulanan fakltelerde/yksekokullarda, ncelikle daha nce alnp baarsz olunan dersler, o derslerin ilgili birimde verildii ilk yarylda alnmak zorundadr. Daha sonra en alt yaryldan balanarak daha nce alnmam derslere kayt yaplr.

Ders yk ve st yaryldan ders alma

MADDE 16 (1) Ders alma srasnda aada belirtilen snrlamalar dikkate alnr:

a) renci, bulunduu yaryl iin belirlenmi en az kredi miktar tutarnda ders almak zorundadr. Ancak bulunulan yaryldaki derslerden bir ksm daha nce baarlm ise; sz konusu alt snr uygulanmaz.

b) Dnem not ortalamas (DNO), rencinin kaytl olduu yaryln arlkl not ortalamasdr. Genel not ortalamas (GNO), rencinin niversiteye giriinden itibaren, kaytl bulunduu blmn veya programn ders programnda o zamana kadar alm olduu derslerinin tm gz nne alnarak hesaplanan arlkl not ortalamasdr. GNO hesaplamasnda bir dersten son alnan not dikkate alnr.

c) nc dnem ve daha sonraki dnemlerde GNO 2.00n altnda olan renci veya DNOsu ikinci dnem st ste 2.00n altnda kalan renci baarsz saylr. Bu durumdaki renci daha nce almad dersleri alamaz. GNOyu 2.00 ve stne ykseltmek iin daha nce kald ve getii dersleri alabilir. renci baarl olduu bir dersi not ykseltmek amacyla en fazla yaryl iinde tekrar alabilir.

) rencilerin 30 kredilik dnem ykne ek olarak kayt olabilecekleri ders kredi ve saylarna ait kriterler GNO dikkate alnarak ilgili faklte/yksekokul tarafndan hazrlanarak senato onayna sunulan usul ve esaslar ile dzenlenir.

(2) Azami kredi miktarlarnn hesaplanmas srasnda, noktann sandaki ondalk kesirler en yakn tam sayya tamamlanr.

(3) nkoullu ders ancak bal n koul dersinin baarl olmas durumunda alnabilir.

(4) Semeli dersi yeniden alma durumuna den renci bu ders yerine blm tarafndan uygun grlen baka bir semeli dersi alabilir.

(5) renci, almak zorunda olduu dersler hari olmak zere, akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde danmannn onayn almak artyla, kaydolduu dersten kaydn sildirebilir veya yeni ders ekletebilir. Bir rencinin her yarylda alaca normal ders yk; rencinin bu Ynetmeliin ilgili hkmlerine gre tespit edilecek olan o yaryla ait derslerin kredi deerleri toplamdr.

(6) Ders geme sistemi uygulanan faklte/yksekokullarda renci her yarylda ekle-sil dnemi sonrasnda akademik takvimde belirlenen sreye kadar birinci yl dersleri ve daha nce alnp baarsz olunan dersler haricindeki en ok bir dersten ekilebilir. Bu ekilde ekilinen ders transkiptte yer almaz ve DNO ve GNO hesabnda dikkate alnmaz.

(7) renci yaryl banda, ncelikle baarszl nedeniyle tekrar etmek zorunda olduu derse kaydolur. renci st yaryl/yl programndan ilgili faklte/yksekokul tarafndan hazrlanarak senato onayna sunulan usul ve esaslar ile belirlenen dnemlik kredi snrn amadan danman onayyla ders alabilir.

(8) Bir rencinin her yarylda alaca ders yk, ders programnn zorunlu kld hallerde veya hakl ve geerli bir nedenin bulunmas halinde GNO 2.20den az olan rencilerin ise, istekleri halinde, danmanlarnn nerisi ve ilgili blm bakannn onay ile en fazla iki ders azaltlabilir. Bu takdirde, renci almad dersleri ald ilk yarylda almak zorundadr.

(9) Normal programlarndan geri kalm ve derslerini tamamlamak isteyen renciler ile not ykseltmek amacyla ders tekrar etmek isteyen rencilerin ders ykleri, danmann nerisi ve blm bakannn onay ile bulunduklar yarylda alacaklar kredi miktar, ilgili faklte/yksekokul tarafndan hazrlanarak senato onayna sunulan usul ve esaslar ile belirlenen krediyi amayacak ekilde artrlabilir.

(10) Baz dersler uzaktan eitim ile verilebilir. Uzaktan eitimin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

renci danmanl

MADDE 17 (1) niversiteye kaydolan rencilere, eitim-retim konularnda karlaacaklar sorunlarn zmnde yardmc olmak zere, blm bakanlarnca retim elemanlar arasndan bir danman grevlendirilir. Danman renciyi izler, eitim-retim almalar ve niversite yaam ile ilgili sorunlarn zmnde renciye yardmc olur. Danmann alt ay amayan grevlendirme, izin, mazeret gibi nedenlerle grevden ayr kald sreler iin geici danman atanr. Geici deiiklikler dnda, danman veya rencinin deiiklik istei, blm bakannn gryle ilgili ynetim kurulunca karara balanr. rencinin kayt yenileme, ders alma-brakma ilemleri danman onay ile yaplr. Danmanlk sresi ile ilgili konular faklte/yksekokul tarafndan hazrlanarak senato onayna sunulan usul ve esaslar ile dzenlenir.

Derslere devam zorunluluu ve denetlenmesi

MADDE 18 (1) rencilerin derslere, uygulamalara, snavlara ve dier almalara devam zorunludur. Teorik derslerin % 30undan, uygulamalarn % 20sinden fazlasna devam etmeyen ve uygulamalarda baarl olamayan renci, o dersin yaryl/ylsonu ya da varsa btnleme snavna alnmaz. Tekrarlanan derslerde nceki dnemde devam art yerine getirilmi ise derslerde devam art aranp aranmayaca ilgili faklte/yksekokul tarafndan hazrlanarak Senato onayna sunulan usul ve esaslar ile belirlenir.

(2) rencilerin devam durumlarnn izlenmesi ve denetimi ile ilgili esaslar, Senato tarafndan belirlenir.

Dier niversitelerden ders alma

MADDE 19 (1) renciler, ilgili ynetim kurulu kararyla dier niversitelerden ders alabilir ve bu derslerden ald notlar bir sonraki yaryln genel snav dnemi sonuna kadar not dkm belgesine iletebilir. Edeerlik koulu aranmadan alnan semeli dersler, alnd niversitenin ders ad ve koduyla not dkm belgesine ilenebilir.

(2) Dier niversitelerden alnan derslerin notlar, bu Ynetmeliin 27 nci maddesine gre, rakaml not ise puanlar, harf notu ise katsaylar esas alnarak deerlendirilir. Bu deerlendirmede getirilen notun katsays, bu Ynetmelikteki katsaylardan hangisine daha yaknsa o katsay esas alnr.

zel renciler

MADDE 20 (1) niversitedeki dersleri izlemeye istekli olan kiiler ile dier niversite rencilerine, belirli konularda bilgilerini arttrmak amacyla, niversite Ynetim Kurulunun belirleyecei esaslar erevesinde alan dersleri izlemelerine, ilgili ynetim kurulu karar ile izin verilebilir. Bu renciler, kayt olduu ders iin belirlenen btn kurallara uymak zorundadrlar.

(2) zel renci statsnde ders alanlar, rencilik haklarndan yararlanamaz ve bu rencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili faklte/yksekokul tarafndan kendilerine durumlarn gsterir bir belge verilir. zel renciler, dersi aan birimin o yaryl iin belirlenecek katk payn alaca ders kredisi orannda derler.

Deiim programlar

MADDE 21 (1) Bologna, Erasmus ve buna benzer uluslararas renci deiim programlar ile Avrupa Birlii programlar erevesinde niversite ile yabanc lkelerdeki bir yksekretim kurumu arasnda yaplan anlama uyarnca renci deiim programlar uygulanabilir. Bu programlar erevesinde renciler bir veya iki yaryl yurtdndaki niversitelere gnderilebilir.

(2) rencinin, danmannn onay ile yurtdndaki niversiteden ald dersler ve bunlarn baar notuna nasl yanstlaca, ilgili ynetim kurulu tarafndan kararlatrlr.

(3) Farabi renci deiim program erevesinde, niversite ve yksek teknoloji enstitleri bnyesinde n lisans, lisans, yksek lisans ve doktora dzeyinde eitim-retim yapan yksekretim kurumlar arasnda renci ve retim yesi deiim programlar uygulanabilir.

(4) Farabi renci deiim programndan faydalanacak renci veya retim yelerinin bir veya iki yaryl sresince Trkiyedeki dier bir yksekretim kurumunda eitim ve retim faaliyetlerine devam etmeleri salanr.

(5) Farabi renci deiim programnda 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar Arasnda renci ve retim yesi Deiim Programna likin Ynetmelik hkmleri uygulanr.

ift anadal program

MADDE 22 (1) ift Anadal program; ilgili blm/anabilim dalnn istei, ilgili kurulun nerisi ve Senatonun karar ile herhangi bir lisans programna kaytl olan ve gerekli koullar salayan rencilerin, konu bakmndan kendi lisans programlarna yakn olan baka bir lisans programn birlikte yrterek, ikinci bir lisans diplomas almalarn salayan bir programdr.

(2) ift Anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafndan belirlenir.

Yan dal program

MADDE 23 (1) Yan Dal program; lgili blm/anabilim dalnn istei, ilgili kurulun nerisi ve Senatonun karar ile kesinleir ve blm/anabilim dallarnn ibirliiyle yrtlr. Herhangi bir lisans programna kaytl rencilerden gerekli koullar salayanlara, kendi lisans programlarna ek olarak sertifikaya ynelik bir yan dal programn izlemelerine imkan verilir. Yan Dal program ayr bir lisans program anlamn tamaz.

(2) Yan Dal program ile ilgili hususlar, Senato tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Deerlendirme, Snav ve Mezuniyet Esaslar

Snavlar

MADDE 24 (1) Tm faklte ve yksekokullarn hangi snavlar yapacana dair esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(2) Bir dersin her yarylda/ylda en az bir ara snav ile yaryl/ylsonu snav yaplr. Yaryl/ylsonu snavlar faklte dekanlnca/yksekokul mdrlnce belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yaplr.

(3) Ders geme esas uygulayan faklte/yksekokullarda yaryl sonu snav dnemlerinde sadece o dnem okutulan derslerin snav yaplr.

(4) Bir dersin varsa btnleme snav, o dersin genel snavnn bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda yaplr. Btnleme snavna, genel snava girme hakkna sahip olduu halde snava girmeyen veya snavda yeterli baary salayamayan renciler girebilir.

(5) renciler snavlara ilan edilen gn, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek baka belgeleri yanlarnda bulundurmak zorundadr. Aksi halde snavlar geersiz saylr. rencinin, hak etmedii bir snava girmesi durumunda ald not, ilan edilmi olsa da iptal edilir.

(6) Snav belgeleri en az iki yl saklanr.

(7) Snavlar yazl, szl veya hem yazl hem szl ve/veya uygulamal olarak yaplabilir.

(8) Dini ve milli bayramlar dnda cumartesi ve pazar gnleri de snav yaplabilir. Ara snav sonular, snavn yapld tarihten itibaren en ge on be gn ierisinde, yaryl/yl sonu snav sonular, snavn yapld tarihten itibaren en ge yedi gn ierisinde snav evraklar ile birlikte faklte dekanlna/yksekokul mdrlne bildirilir.

(9) Ders ve laboratuarlar ayr deerlendirildiinde yukardaki baar koullar laboratuarlar iin de aynen geerlidir.

Snav deerlendirme esaslar

MADDE 25 (1) Faklte ve yksekokullarda, hangi deerlendirme sisteminin uygulanacana ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir. Bal deerlendirme yntemine gre bir rencinin bir dersteki baar notunun belirlenmesi iin ncelikle mutlak deerlendirme ynteminde olduu gibi ara snav ve varsa dier eitim-retim etkinlikleri ile yaryl/ylsonu snavlarnn katklar dikkate alnarak ham notu hesaplanr. Bu not deerlendirme ynteminde 100 zerinden ham not olarak kabul edilir. Tm renciler iin 100 zerinden ham notlar, snfn genel baar dzeyi, notlarn dal, snf ortalamas ve standart sapmas dikkate alnarak Senato tarafndan kabul edilen harfli sistem veya drtlk sisteme uyarlanr.

(2) Bu deerlendirmede ara snav ve/veya ara snav yerine geen dier almalarn baar notuna katk oranlar faklte/yksekokul tarafndan hazrlanarak Senato onayna sunulan usul ve esaslar ile dzenlenir.

Mazeretler

MADDE 26 (1) Hakl ve geerli bir sebeple mazeret beyan eden renciler; mazeretlerinin biti tarihinden itibaren en ge bir hafta iinde, faklte dekanlna/yksekokul mdrlne mazeretini gsterir belge ile birlikte yazl olarak bavurmak zorundadr. Bu sre iinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. rencilerin salkla ilgili mazeretlerini salk kurulularndan alnacak salk raporu ile belgelendirmesi gerekir. lgili ynetim kurulunca kabul edilecek geerli mazeretlerle ilgili olarak, aadaki esaslara gre ilem yaplr:

a) rencinin, geerli mazereti sebebiyle katlamad ders saatlerindeki devamszl; bu Ynetmeliin 23 nc maddesinde belirtilen snrlar at takdirde, devamsz olduu derslerle ilgili haklar rencinin talebi zerine dondurulur. renciler bu dersleri, aldklar ilk yarylda veya ylda alrlar. Bu ekilde kaybedilen sre, normal eitim-retim sresine eklenir.

b) rencinin mazeretli olduu sre, bu Ynetmelikte ngrlen devam sresine dahil edilmez.

c) renciler, salkla ilgili mazeretleri nedeniyle rapor aldklar takdirde, bu sre iinde snavlara giremezler ve bu sre ierisinde snava giren rencilerin snav geersiz saylr.

Notlar ve katsaylar

MADDE 27 (1) Harf notlar ve katsaylar aada gsterilmitir:

a) Puanlar Notlar Katsaylar

90-100 AA 4.00

85-89 BA 3.50

80-84 BB 3.00

75-79 CB 2.50

70-74 CC 2.00

65-69 DC 1.50

60-64 DD 1.00

40-59 FD 0.50

0-39 FF 0.00

(2) Harf notlar ve anlamlar aada gsterilmitir:

a) Geer notlar: AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarndan birini alm olan bir renci; o dersi baarm saylr. Staj almasn baar ile tamamlayan rencilere G (geti) notu verilir ve bu not GNO ve DNO hesabnda dikkate alnmaz.

b) Gemez notlar: K, DZ, GM, FD ve FF notlardr.

c) Staj almalarnda baarsz olan rencilere K (kald) notu verilir.

) DZ (Devamsz), derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen rencilere verilir. DZ, not ortalamas hesabnda FF notu gibi ilem grr.

d) MZ (Mazeretli), mazereti nedeniyle dersin yaryl ii/yaryl sonu snavna giremeyen ve mazereti ilgili ynetim kurulunca kabul edilen renciye verilir.

e) MF (Muaf), daha nce alnp baarlan ve edeerlii ilgili blm bakanlnn nerisi zerine ilgili ynetim kurulunca onaylanan derslere verilir.

f) GM (Girmedi), snava girmeyen renciyi ifade eder.

Not ortalamalar

MADDE 28 (1) rencilerin baar durumlar, her yaryl sonunda hesaplanan DNO ve alm olduklar tm dersler iin GNO ile belirlenir.

(2) Arlkl ortalamalarn hesaplanmasnda blme ilemi virglden sonra iki basamak yrtlr. rencinin G, K, MZ ve MF notu ald dersler ortalama hesaplarnda dikkate alnmaz.

Ders tekrar ile ilgili esaslar

MADDE 29 (1) renciler not ykseltme amacyla, bu Ynetmeliin 16 nc maddesindeki esaslar erevesinde lisans renimi sresince aldklar ve baarl olduklar dersleri de kayt yaptrmak koulu ile verildii yarylda tekrarlayabilirler. Yukarda belirtilen ve devam art aranmayan derslerin kredileri ders yknden saylr.

(2) Tekrarlanan derste, nceki not ne olursa olsun, alnan son not geerlidir.

(3) rencilerin ders tekrarladklar yaryllar, azami renim sresi hesabna dhil edilir.

Snav sonularnn ilan ve itiraz

MADDE 30 (1) Yaryl sonu veya ylsonu snav sonular snavlarn biti tarihinden en ge on i gn ierisinde ilan edilir. Snav sonu belgesinin faklte dekanlna/yksekokul mdrlne verilmesinden sonra maddi hata dnda rencinin notu deitirilemez.

(2) renciler maddi hata itiraz iin, snav sonularnn ilan tarihinden itibaren bir hafta iinde dekanla veya blm bakanlna yazl olarak bavurabilir. Faklte dekanlnn/yksekokul mdrlnn istei zerine ilgili retim eleman rencinin snav kdn veya snav cetvelini maddi hata ynnden tekrar inceler. lgili retim eleman ve blm bakannn itiraza ilikin yazl kanaatleri ilgili ynetim kurulunca deerlendirilerek karar verilir, maddi hata belirlenirse rencinin notu dzeltilir. tiraz bavurusu en ge on be gn ierisinde ilgili ynetim kurulunda grlerek sonulandrlr ve renciye duyurulur.

Mezuniyet

MADDE 31 (1) Bir rencinin devam ettii programdan mezun olabilmesi iin; mezuniyet iin gerekli tm dersleri almak ve bu derslerden baarl olmak koulu ile devam etmekte olduu program en az 2.20 GNO ile tamamlamas zorunludur. GNO ayn zamanda mezuniyet not ortalamasdr.

(2) Normal renim sresi sonunda GNOsu 3.00-3.49 olan renciler baar belgesi, 3.50-4.00 arasnda olan renciler ise stn baar belgesi almaya hak kazanrlar.

Ek sre ve ek snav

MADDE 32 (1) Bir renci, kaytl olduu yarylda ald dersleri baar ile tamamlad takdirde lisans diplomas almak iin ilgili mevzuatlarda belirtilen tm artlar yerine getiriyorsa, son yaryl/yl rencisi saylr.

(2) Son yaryl/ylda not ortalamalarna katlan en ok iki dersten (FF), (FD) veya (K) notu alan rencilere eksiklerini tamamlamak veya yeni bir snava girmek zere, en ge ertesi yaryl bana kadar ek bir sre verilir. Bu ek sre ierisinde girilen snavda alnan not, daha nceki yaryl/yl ii ve yaryl/ylsonu notlarna baklmakszn yaryl/ylsonu notu yerine geer. Yaryl/yl sonu baar durumu bu not esas alnarak belirlenir.

(3) Son yaryl/ylda (FF) veya (FD) notu almadklar halde genel not ortalamas 2.20nin altna den rencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu ald en ok iki dersten yukardaki koullar erevesinde ek sre verilir.

(4) Durumlar bu maddeye uygun renciler yaryl/ylsonu snav sonular ilan edildikten sonra on i gn ierisinde renci leri Dairesi Bakanlna bir dileke ile bavururlar. renci leri Dairesi Bakanl rencinin durumunun bu maddeye uygunluunu inceledikten sonra hangi dersten ek sre tanndn renciye ve ilgili akademik blm bakanlna bildirir.

(5) Bu maddede ngrlen ek snav hakk bir renciye bir kez tannr.

Diploma

MADDE 33 (1) Kaytl olduu fakltenin/yksekokulun eitim-retim programndaki ders ve almalarn tmnden baarl olan rencinin mezuniyeti, ilgili ynetim kurulu karar ile tespit edilir. Diploma ilgili ynetim kurulu kararna istinaden salk alanndaki faklte/yksekokul rencilerinin dndaki rencilere en ge on i gn ierisinde verilir. Bu rencilere diplomalar hazrlanncaya kadar geici mezuniyet belgesi verilebilir. Diplomalar, Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde dzenlenir.

(2) stei halinde renciye, ilk drt yaryln veya ilk iki yln btn derslerinden baarl olmas ve GNOsunun en az 2.20 olmas kaydyla n lisans diplomas verilebilir.

(3) Diplomann verilebilmesi iin ilgili mevzuatla belirlenen mali ykmllklerin yerine getirilmi olmas gerekir.

(4) rencinin mezuniyet tarihi, baarl olduu son snavn otomasyona ilenip onayland tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, endstriye dayal retim, bitirme devi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma almas, arazi almas ve benzeri sebeplerle mezun olamayan renciler, bu almalarnn tamamlanp kabul edildii tarihte mezun olur.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

renim sresi

MADDE 34 (1) 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi uyarnca; bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmadan lisans programlarn azami yedi yl, lisans ve yksek lisans derecesini birlikte veren programlar azami dokuz yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayan renciler, bu Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

renime ara verme izni

MADDE 35 (1) rencilere, ilgili ynetim kurulunun uygun grecei hakl ve geerli nedenlerle bir defada en az bir, en ok iki yaryl renime ara verme izni verilebilir. zinli olunan dnem retim sresinden saylmaz. Bu ekilde renime ara verme izni alan renci; faklteye/yksekokula devam edemez, renci kimlii alamaz ve izinli olduu yaryl/ylsonundaki snavlara giremez. renciye verilen renime ara verme izinlerinin toplam, normal renim sresinin yarsn aamaz.

(2) Ar hastalk, kaza, doal afetler gibi belgelendirilebilen olaanst durumlar dnda renime ara verme izni bavurusu yaryln/yln ilk iki haftas iinde yaplr.

Disiplin

MADDE 36 (1) renci disiplin i ve ilemleri, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr. Herhangi bir sebeple geici uzaklatrma cezas alan renciler bu sre iinde eitim-retime, sosyal faaliyetlere katlamazlar ve niversitenin tesislerine giremezler.

Tebligat-adres bildirme

MADDE 37 (1) rencilere yaplacak her trl tebligat rencinin faklte/yksekokula kayt esnasnda bildirdii daimi adrese posta aracl ile iadeli taahhtl olarak gnderilmek suretiyle yaplr. renciler, faklte/yksekokula kayt olurken bildirdikleri adresi deitirdikleri halde yeni adreslerini doru ve tam olarak faklte/yksekokula dileke ile bildirmekle ykmldr. Aksi takdirde rencinin adres kayt sisteminde bulunan yerleim yeri adresine tebligat yaplmakla veya ilgili faklte/yksekokulda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanm saylr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, Senato kararlar ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 39 (1) 5/8/2011 tarihli ve 28016 sayl Resm Gazetede yaymlanan zmir Ktip elebi niversitesi Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 40 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini zmir Ktip elebi niversitesi Rektr yrtr.