3 Austos 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28373

YNETMELK

Orman Genel Mdrlnden:

ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEK AA VE AAIKLARDAN

FAYDALANILMASI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanununun 1 inci maddesine gre orman saylmayan yerlerdeki aa ve aaklardan, sahiplerinin ayn Kanunun 116 nc maddesi kapsamnda faydalanma usul ve esaslar ile uygulamaya ilikin i ve ilemleri dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Orman Kanununun Ek 5 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aa: Biyolojik olarak en az sekiz metre ve daha yukar boy yapabilen kk, gvdesi, tepesi olan, ya ve ap ne olursa olsun odunsu bitkileri,

b) Aak: Biyolojik olarak boyu sekiz metreyi bulmayan, ap ne olursa olsun uzun mrl odunsu bitkileri,

c) Bakan: Orman ve Su leri Bakann,

) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

d) Blge mdrl: Orman blge mdrlklerini,

e) Dank olma hali: Aa ve aaklarn igal ettikleri ksmlarda kapalln tabii olarak % 10dan az olma eklini,

f) Emekle yetien: Ekim ve dikim suretiyle yetitirilen ile koruma altna alnp, yandan tohumlama veya kk srgnnden yetitirilmi, periyodik bakmlar yaplarak yetitirilen,

g) Genel Mdrlk: Orman Genel Mdrln,

) Heyet: letme mdrlnce kurulan iletme mdr yardmcs veya iletme mdrlnce belirlenecek orman yksek mhendisi veya orman mhendisi bakanlnda, ilgili iletme efi, varsa kadastro mlkiyet efi veya dier iletme efinden oluan kiilik komisyonu,

h) letme mdrl: Orman iletme mdrlklerini,

) letme eflii: Orman iletme efliklerini,

i) tiraz heyeti: Blge mdrlnce kurulan kadastro ve mlkiyet ube mdr veya mlkiyet konularnda yetimi orman yksek mhendisi veya orman mhendisi bakanlnda en az iki orman yksek mhendisi/orman mhendisinden oluan komisyonu,

j) Kapallk: Aa ve aak tepe atlarnn bulunduklar sahaya gre topra siperleme orann,

k) Kme: Kapallk derecesi % 10dan fazla olan ve ayn zamanda en ok bin metrekare yzlml aa ve aak topluluklarn,

l) Meyval aa ve aak: Kltr formunda bulunan, meyve zelliklerine gre yumuak ekirdekli, sert ekirdekli, zms narenciye, sert kabuklu meyveler olarak deiik gruplara ayrlan aa ve aaklar,

m) Mezarlklar: Kadimden beri mezarlk olarak kullanlm veya kullanlan yerler ile ky, kasaba ve ehir halknn llerini defnettii yerleri,

n) Ormana bitiik olmama: Devlet ormanlarndan; tarla, ba, bahe gibi kltr arazileri, zel orman, tahsisli mera ve toplu yerleim alanlar, Orman Kanununun 1 inci maddesine gre orman saylmayan arazi eitleri, ayrca nehir, rmak, yaz/k devaml akan ve yata deimeyen 1/25.000 lekli haritada dz mavi izgiyle gsterilen dere, 24/3/1950 tarihli ve 5658 sayl Orman Kanununa Baz Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Deiiklik Yaplmasna Dair Olan Kanuna Ek Kanunun yrrle girmesinden evvel mevcut olan devlet karayolu ve demiryolu ile en az be yz metre uzanan yarnt ve kayalklar ile ayrlma halini,

o) Orman idaresi: Orman Genel Mdrl merkez ve tara tekilatn,

) Orman saylmayan yer: Kesinlemi orman kadastrosuna gre orman snrlar dnda kalan veya orman kadastrosu yaplmayan yerlerde Orman Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen yerler ile tapuya tescil edilmi 2/B alanlarn,

p) Sahiplilik: Kiilerin tanmazlar zerindeki mlkiyet iddialarn her trl geerli resmi belge ve kaytlarla ispatlamalar halini,

r) Sra: Kme vasfn tamayan aa ve aaklarn bir veya birka sra halinde birbiri ardna yer alma eklini,

s) Tabii olarak yetien: nsan emei olmadan, tabii olarak meydana gelen aa ve aaklar,

) Topluluk: Tanmaz zerinde, aa ve aaklarn veya her ikisinin beraberce bulunmalar ve % 10 veya daha fazla kapallk tekil etmesi halini,

t) 2/B alanlar: 6831 sayl Kanunun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayl Kanunla deiik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayl, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayl kanunlarla deiik 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (B) bendine veya kesinlemi mahkeme kararlarna gre Hazine adna orman snrlar dna karlan ve karlacak yerleri,

ifade eder.

KNC BLM

Mracaat, nceleme ve Deerlendirme

Mracaat

MADDE 4 (1) Orman saylmayan yerlerde pazar sat ve zati ihtiyac iin kesim yapmak isteyen; tanmazn yeri, mevkii, yzlm, vasf ve snr komular ile arazi ierisinde bulunan aa ve aaklarn cinsi, adedi, kesimin amac, daha nce bu tanmazn kesim iznine konu olup olmad hususlarn belirttii dilekesine;

a) Tapu belgesi veya tapu dairesinden alnm tapu kayt rneklerini veya bakaca tasarruf belgeleriyle varsa apl tasarruf belgesini,

b) Mracaat edenler dorudan malik olmayp hissedarlardan birisi veya malik hissedarlarn dnda nc ahslar ise, dier hissedarlarn kendilerini bu ileri yrtmek zere vekil mutemet tayin ettiklerini gsteren yazl muvafakat belgesini,

c) Malikin tek olmas ve ilemlerin malikten bakas tarafndan yaplmak istenmesi halinde noter onayl veya ky muhtar ve ihtiyar heyetinin en az iki yesi tarafndan onaylanarak mhrlenen muvafakat veya mutemetlik belgesini,

) Malik birden fazla ise noter onayl veya ky muhtar ve ihtiyar heyetinin en az iki yesinin huzurunda dzenlenip imzalanm muvafakat ya da yetkilendirme belgesini,

d) Malikin yurtdnda olmas durumunda elilik veya konsolosluk onayl muvafakat-mutemet belgesini,

e) Malik lm ise veraset ilamn,

ekleyerek iletme mdrlne mracaat eder.

(2) braz edilen mlkiyet belgesinin eski Trke olmas halinde noter onayl tercmesi dilekeye eklenir.

(3) Mracaat evraklar iletme mdrlnce incelenir, eksik evrak var ise mracaat sahibine bildirilir, belgeler tamamlanncaya kadar talep deerlendirmeye alnmaz.

(4) Tanmazn yatrmlar iin kamulatrlmas halinde kamulatrmay yapan kurumun muvafakatiyle, tanmazn kamulatrma srasndaki sahibi bu Ynetmelik hkmlerine gre mracaatta bulanabilir.

nceleme

MADDE 5 (1) Dileke ve eki belgelerin tam ve usulne uygun olduu, mlkiyetin dayand belgeye gre hak sahibi olunduu tespit edildikten sonra arazi inceleme gn tayin edilerek ilgiliye bildirilir.

(2) Arazi incelemesi; heyet ile yreyi bilen bir orman muhafaza memuru, muhtar veya vekili ile bilirkii tarafndan yaplr.

(3) Bilirkii; yreyi, tanmazlarn eski ve yeni sahiplerini, zilyetlerini, tanmazlarn bulunduu yerlerin yresel adlarn bilen 40 yan bitirmi, kiiler arasndan heyete seilir.

(4) Arazi incelemesi mracaat belgelerinin tamamlanma tarihinden itibaren en ge onbe gn ierisinde sonulandrlr. Mracaatlarn okluu halinde iletme mdrl ilerin hacmine gre yeteri kadar heyet oluturarak inceleme ilerinde grevlendirir.

Belgelerin araziye uygulanmas, arazi keif tutana, inceleme raporu ve onay

MADDE 6 (1) Mracaat sahibinin ad soyad, tanmazn bulunduu yerin ili, ilesi, ky, mevkii, vasf, yzlm, snrlar ile mlkiyet belgesinin sahibi, iktisap ekli, tarih, yevmiye ve cilt numaras, varsa ada ve parsel numaras ile kesim izni verilmesine veya verilmemesine dair gr ve kanaat ieren inceleme raporunu hazrlamak zere, arazi kefi ve belgelerin araziye uygulanmas heyet tarafndan yaplr.

(2) Tanmazn fiili snrlar, vasf, arazideki yzlm, arazi zerindeki aalarn cinsi, ya, kaplad alan, kapallk durumu ile mlkiyetle ilgili dier bilgileri ieren arazi keif tutana dzenlenerek inceleme raporu hazrlanr.

(3) Heyet tarafndan dzenlenen inceleme raporu, arazi keif tutana ve ekleri iletme mdrlnce uygun grlmesi halinde onaylanr. Uygun grlen veya grlmeyen taleplerin neticesi, iletme mdrlnce gerekeleri aklanmak suretiyle onbe gn iinde talep sahibine bildirilir.

tirazlarn incelenmesi

MADDE 7 (1) lk inceleme sonucu heyet tarafndan hazrlanan olumlu inceleme raporunun iletme mdrlnce uygun grlmemesi halinde durum iletme mdrlnce blge mdrlne bildirilir.

(2) lk inceleme heyeti tarafndan olumsuz dzenlenen inceleme raporuna talep sahibince iletme mdrl nezdinde yaplan itirazlar, blge mdrlne iletilir.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fkrasnda belirtilen usulde yaplan inceleme talepleriyle, blge mdrlne yaplacak itirazlar, blge mdrlnce itiraz heyeti marifetiyle incelenerek karara balanr. Blge mdrlnn onayn mteakip inceleme sonular gerekeleri ile birlikte iletme mdrlne ve talep sahibine onbe gn iinde bildirilir.

(4) letme mdrlnce, bildirilen sonuca gre ilem yaplr.

Dikili aa damgas, kesim, mamul damgas ve nakliye

MADDE 8 (1) Dikili aa damgas, onaylanm inceleme raporunun iletme efliine geli tarihinden sonra en ge onbe gn ierisinde yaplr.

(2) letme efliince; kesimine izin verilen aa ve aaklar kt dibinde boylarna gre ayrlr, dikili aa l tutanana uygunluu grldkten sonra mamul damga ile damgalanarak yuvarlak aa l tutanana yazlr. Ayrca sterle llen emval varsa miktar olarak bu tutanaa yazlr ve iletme efliinin belirleyecei sre iinde nakledilir.

(3) Nakliye ilemleri 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman rnlerine Verilecek Tama Belgelerine Ait Ynetmelik hkmleri dorultusunda yaplr.

Kstlamalar ve istisnalar

MADDE 9 (1) Ceviz ve al kestane aalarnn kesimine, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn il veya ile mdrlnden alnacak uygun gr zerine her yl 15 Kasm-15 Mart tarihleri arasnda izin verilir. Ancak, mahkemece kesimine karar verilmi, ayakta kurumu, frtna sel gibi doal afetler sonucu yklm olan veya baraj, glet, sulama kanal, yol gibi yaplarn yapm esnasnda kesiminde zaruret grlen ceviz ve al kestane aalarnn kesimine, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn il veya ile mdrl gr alnmadan her zaman izin verilebilir.

(2) Ceviz, kestane, fstk am ve palamut meesi aalar dnda kalan dier meyval aalarla kapl yerlerden sahipleri, her trl zati ihtiya ve pazar satlar iin bu Ynetmelikteki hibir kayt ve arta tabi olmadan kesim ve tama yapabilir.

(3) Mezarlklarda bulunan aa ve aaklardan sahipleri zati ihtiyalar ve pazar satlar iin hibir kayt ve arta tabi olmadan kesim ve tama yapabilirler. Kesilen aalarn Devlet ormanlarnda bulunan aa ve aak nevilerinden olmas halinde iletme efliince bir tutanak dzenlenir. Ayrca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

(4) Mezarlklarda bulunan aa ve aaklarn kesim taleplerine; mlki idare amirlerinden, Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulundan ve Tabiat Varlklarn Koruma Genel Mdrlnden, mezarlk zerindeki aalarn kesiminde saknca grlmediine dair alnacak belgelerin de eklenmesi gereklidir.

(5) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayl Milli Parklar Kanunu kapsamndaki alanlarda bulunan orman saylmayan yerlerden sahiplerinin bu Ynetmelie gre yapacaklar taleplerde, Doa Koruma ve Milli Parklar Genel Mdrl ile Tabiat Varlklarn Koruma Genel Mdrlnn veya bunlarn tara birimlerinin uygun gr alnr.

(6) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu kapsamnda kalan orman saylmayan yerlerdeki sit alanlar ve tanmaz kltr varlklarnn bulunduu alanlarda Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulundan izin alndna dair belge eklenir.

(7) Parklarda mevcut aa ve aaklarn Devlet ormanlarnda bulunan aa ve aak nevilerinden olmas halinde kesim talepleri iin iletme efliince tutanak dzenlenir. Ayrca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

(8) Sahipli arazide bulunan ve civarndaki ormanlarda tabii olarak yetimeyen aa ve aaklarla rtl yerlerden sahipleri her trl zati ihtiyalar ve pazar satlar iin bu Ynetmelikteki hibir kayt ve artta tabi olmadan kesim ve tama yapabilirler.

(9) Orman snrlar iinde veya bitiiinde tapulu, orman snrlar dnda ise her trl tasarruf belgeleriyle zel mlkiyette bulunan ve tarm arazisi olarak kullanlan, dank veya yer yer kme ve sra halinde her nevi aa ve aaklarla rtl yerlerden sahipleri her trl yapacak ve yakacak ihtiyalarn iletme efliine haber vermek ve iletme efliince dzenlenecek bir tutanakla tespit edilmek suretiyle karlayabilirler. Bu durumda damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

(10) Orman snrlar dnda olup, yzlm hektar amayan sahipli arazideki aa ve aaklarla rtl yerlerden sahipleri her trl yapacak ve yakacak ihtiyalarn iletme efliine haber vermek ve iletme efliince dzenlenecek bir tutanakla tespit edilmek suretiyle karlayabilirler. Bu durumda damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

(11) Fstk amlklar ve palamut meeliklerinden sahipleri her trl yapacak ve yakacak ihtiyalarn iletme efliine haber vermek ve iletme efliince dzenlenecek bir tutanakla tespit edilmek suretiyle karlayabilirler. Bu durumda damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

(12) Orman saylmayan yerlerdeki fndklk, ay bahesi ve eitli ziraat arazileri ierisinde bulunan civarn zelliklerine gre kendiliinden veya emekle yetitirilen dank, sra, yer yer kme halindeki kzlaa ve kestane aalarndan sahipleri her trl zati ihtiyalar iin iletme efliine haber vererek iletme efliince dzenlenecek tutanakla faydalanrlar. Pazar sat talepleri halinde bu tutanak yaplacak damga ve nakliye tezkeresine dayanak yaplr.

Sahiplilik belgeleri

MADDE 10 (1) Tanmazn orman snrlar iinde veya bitiiinde olmas halinde sahiplilik;

a) Geerli yoklama kaytlar, 1884 ylndan 1891 ylna kadar yazm yaplan tanmazlara ait defterlerden tahsisin gerektirdii har ve rsumu verilerek Kaza ve Liva'nn dare Meclisince tasarruflar tasdik edilerek geerli klnan,

b) Hakk karar ve senetsiz tasarrufa ve kayt tashihi muamelelerinin sureti ihdasna dair 19/4/1926 tarihli ve 810 sayl Hakk Karar ve Senetsiz Tasarrufat ve Tashihi Kayt Muamelatnn Sureti crasna Dair Kanunla tesis edilen,

c) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayl Zeytinciliin Islah ve Yabanilerinin Alattrlmas Hakknda Kanun, 9/7/1956 tarihli ve 6777 sayl Zeytinciliin Islah ve Yabanilerinin Alattrlmas Hakkndaki 3573 sayl Kanunun Sakz ve Nevileriyle Harnupluklara da Temiline Dair Kanun, Mlga 11/6/1945 tarihli ve 4753 sayl iftiyi Topraklandrma Kanunu ve Mlga 14/6/1934 tarihli ve 2510 sayl skan Kanununda olduu gibi zel kanunlarn uygulanmas sonucu idari yoldan tesis edilen,

) Tapulama ve Kadastro Kanunlarna gre tesis edilen,

d) 2/B alanlarnn Devlete sat veya tahsisi sonras tesis edilen,

e) Orman idaresinin taraf olduu mahkeme kararlar gereince alnm,

tapu kaytlaryla mmkndr.

(2) Tanmazn orman snrlar dnda olup ormanlar ile ortak snr bulunmamas halinde sahiplilik;

a) Bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen belgeler,

b) 31/12/1981 tarihine veya daha nceki tarihlere ait vergi kaytlar,

c) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar,

) Muteber mtevelli, sipahi, mltezim, temessk veya senetleri,

d) Kaytlar bulunmayan tapu ve mlga Hazineyi Hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmhaberleri,

e) Tasdiksiz tapu yoklama kaytlar,

f) Mlkname, muhasebat atika kalemi kaytlar,

g) Mubayaa, istihkam ve ihbar hccetleri,

) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemi tasarruf kaytlar,

belgeleriyle mmkndr.

(3) Ayrca sahipliliin tespitinde, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanununa gre veraset ilam, istimlak karar, cebri icralarda ihale karar, inceleme srasnda yardmc belge olarak deerlendirmeye alnr.

Sahiplik belgelerinin deerlendirilmesi

MADDE 11 (1) Tapunun veya zilyetlik belgesinin;

a) lk tesis tarihindeki iktisabn hakl olmas,

b) El deitirmelerde ilk tesis kaydnn sebepsiz yere deitirilmemi olmas,

c) lk tesis kaydndaki snrlarn sabit ve belirli olmas; patika, kuru dere, yol, da, ayr, pnar ve benzeri gibi belirsiz isimler tayan unsurlardan olmamas,

) Vasf ve yzlmnn araziye uygun bulunmas,

halinde bilirkii beyanlar da dikkate alnarak kesim izni verilir.

(2) Tapu belgesindeki alann fiili alandan kk olmas durumunda, sabit ve belirli snrlarn esas alnabilmesi iin, uygulanmas istenen tapunun belirlenen alana ait olduuna ilikin alnacak dzeltilmi tapu kaydnn ibraz gereklidir.

(3) Tapu belgesindeki alann fiili alandan byk olmas durumunda, araziye uygulanma imkn bulunan tapularda, sabit snrlar esas alnarak tapuda yazl yzlm kadar yerde kesim izni verilir.

(4) Kesinlemi orman kadastrosuna gre orman snrlar dnda kalan tapulu yerlerde; bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen aratrmalar yaplmaz.

(5) Sahipli arazi zerinde bulunan yzlm her parsel iin hektar geen aa ve aak topluluklarnn bulunduu yerler zel orman saylr. Bu durumda sahiplilik ancak tapu ile mmkndr.

Kesim izni verilmeyecek yerler

MADDE 12 (1) Kesim izni;

a) Orman Kanununun 1 inci maddesinin birinci fkrasndaki orman tanm kapsamna giren yerlerde,

b) Kesinlemi mahkeme karar ile orman saylan yerlerde,

c) 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayl Orman Kanununa Baz Hkmler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunla devletletirilen, 5658 sayl Orman Kanununa Baz Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Deiiklik Yaplmasna Dair Olan Kanuna Ek Kanun gereince de iadeye tabi olmayan yerlerde,

) Orman idaresinin taraf olmad mahkeme karar sonucu alnan ancak Orman Kanununun 1 inci maddesinin birinci fkras kapsamna giren yerlerde,

d) Mlkiyet anlamazl mahkemeye intikal etmi henz zme kavumam yerlerde,

e) Yzlm tapuda yazl miktardan farkl olan, snrlar sabit ve belirli olmayan bu nedenle araziye uygulama imkn bulunmayan yerlerde,

f) Bakanlka veya genel mdrlke orman snrlar dnda mesafe ynnden Orman Kanununun 18 inci maddesi gerei izin verilenler hari izin, irtifak hakk tesis edilen yerlerde,

g) Zilyetlik belgesinin mevkii, yzlm ve snrlar itibar ile araziye uymayan yerlerde,

) Orman tahdit veya kadastrosu yaplarak snrlamas kesinlemi Devlet orman, hkmi ahsiyeti haiz amme messeselerine ait ormanlar ile zel ormanlarda,

h) Gerek ve tzel kiilere ait ormanlarn tapularnn paralanarak kltlmesi suretiyle meydana gelen yerlerde,

verilmez.

Sorumlular

MADDE 13 (1) Malik veya kanuni vekil, her trl anlamazlkta orman idaresine kar sorumludurlar.

(2) Tapulu kesime konu tanmaz ve zerindeki aa ve aaklarla ilgili ihtilaf olup olmad hususunda tanmaz sahibinden yazl beyan ve taahhtname, bilirkii, muhtar veya vekilinden ise yazl beyan alnr. Beyanlar zerine yaplan ilemlerden beyan sahipleri sorumludur.

Defter tutulmas

MADDE 14 (1) Tm tapulu kesim talepleri iin iletme efliince defter tutulur. Olumsuz sonulanan talepler iin iletme mdrlnce ayrca defter tutulur.

Talep sahibinin hazr bulunmamas

MADDE 15 (1) Talep sahibinin veya vekilinin belirlenen gnde tanmazn banda hazr bulunmamas halinde durum tutanakla tespit edilir ve arazi incelemesi iin belirlenen yeni tarih talep sahibine veya vekiline bildirilir. Talep sahibinin veya vekilinin ikinci defada da hazr bulunmamas halinde mracaat yaplmam saylr ve sonu talep sahibine veya vekiline yazl olarak bildirilir. Ancak, kesilecek aalar kendi ihtiyalarnda kullanlacak ise, malikin birinci derece akrabalarndan birinin hazr bulunmas ile de arazi incelemesi yaplabilir.

Hizmet giderleri

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre orman idaresinin yapaca her trl giderler talep sahibince karlanr. Bu giderler;

a) Arazi incelemelerine katlacak teknik elemanlarn ve dier personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre hesaplanacak her trl yol giderleri ve gndeliklerinden,

b) Zaruri olarak kullanlan resmi hizmet vastalarnn iletme giderlerinden,

oluur.

(2) Hizmet giderleri talep sahibince avans olarak orman idaresine yatrlr. Talep sahibince avans yatrlmadan arazi incelemesine klmaz. Orman idaresince her trl giderlerin denmesi ve mahsup ilemleri sarf evrakna dayanak yaplarak iletme mdrlnce usulne gre yaplr. Alnan avanstan kalan miktar talep sahibine iade edilir.

(3) Her parsel iin ayr dosya alr, giderler ayr ayr hesaplanarak tahsil edilir.

(4) Ancak;

a) Dikili kabuklu gvde hacmi yirmi metrekpten az olan pazar satlarndan,

b) Zati ihtiya iin yaplan kesim taleplerinden,

c) Mezarlklardan yaplacak kesim taleplerinden,

) Parklardan yaplacak kesim taleplerinden,

d) Heyet tarafndan olumlu rapor verilmekle birlikte iletme mdrlnce uygun grlmemi taleplerin itiraz heyetince incelenmesinde,

talep sahibinden hizmet gideri alnmaz.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 17 (1) 18/3/1993 tarihli ve 21528 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Saylmayan Yerlerdeki Aa ve Aaklardan Sahiplerinin Faydalanma ekil ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orman Genel Mdr yrtr.