3 Austos 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28373

YNETMELK

ay letmeleri Genel Mdrlnden:

AY LETMELER GENEL MDRL PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 25/7/2006 tarihli ve 26239 sayl Resm Gazetede yaymlanan ay letmeleri Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki bentler eklenmitir.

a) Ayn dzeyde grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde, ayn alt grupta gsterilen grevleri,

d) Grevde ykselme snav: Grevde ykselme eitimini tamamlayanlarn ay letmeleri Genel Mdrlnce lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl (SYM), Milli Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl (TODAE) veya Yksekretim Kurumlarndan birine yaptrlacak olan yazl snav,

l) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

m) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinin (4) ve (6) numaral alt bentleri, (c) bendinin alt bentleri, (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile nc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

4) ube Mdr, rtibat Mdr, Ksm Mdr,

6) Teknik ef, ef,

1) Mavir, Bauzman,

2) Sivil Savunma Uzman,

3) Teknik Uzman, Uzman,

2) Memur, Ambar Memuru, Bilgisayar letmeni, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Veznedar, Sekreter,

a) Mhendis, Mimar, Avukat, Kimyager, Biyolog, Laborant, Ekonomist, statistiki, Grafiker, Eksper, Programc, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bendi yrrlkten kaldrlm ve (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) zel artlar;

1) Daire Bakan kadrolarna atanabilmek iin; faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu ve Teekklde I sayl cetvele tabi kadrolarda en az bir yl hizmet sresine sahip olmak.

2) I. Hukuk Maviri kadrosuna atanabilmek iin; hukuk fakltesi mezunu, avukatlk stajn yapm ve Teekklde Hukuk Maviri olarak en az bir yl hizmet sresine sahip olmak.

3) Mavir kadrosuna atanabilmek iin; faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu ve Teekklde Daire Bakan, I. Hukuk Maviri, Tefti Kurulu Bakan ve daha st kadrolarda en az bir yl hizmet sresine sahip olmak.

4) Pazarlama Blge Mdr, Fabrika Mdr, Enstit Mdr, Bauzman, Blge Mdr Yardmcs, Fabrika Mdr Yardmcs ve Enstit Mdr Yardmcs kadrolarna atanabilmek iin faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu ve Teekklde I sayl cetvele tabi kadrolarda en az bir yl hizmet sresine sahip olmak.

5) I. Hukuk Maviri, Daire Bakan, Pazarlama Blge Mdr kadrolarna atanabilmek iin; son be yl iinde aylktan kesme cezas veya son on yl iinde kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas almam olmak.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi, (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaral alt bentleri, () ve (d) bentleri, (e) bendinin (1), (3), (4) numaral alt bentler ile (f) bendinin (1) ve (3) numaral alt bentleri srasyla aadaki ekilde deitirilmi, (g) bendine Ambar Memuru, ibaresinden sonra gelmek zere Bilgisayar letmeni, ibaresi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

a) ube Mdr, rtibat Mdr, Ksm Mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) Atanaca kadronun grev konusuna uygun olarak faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet artlarn tamak,

3) Teekklde Sivil Savunma Uzman, Mdr Yardmcs, Teknik Uzman, Uzman, zmleyici, Avukat, Tabip, Teknik ef, ef, Mhendis, Mimar, Kimyager, Ekonomist, statistiki, Biyolog, Grafiker grevlerinin birinde alm olmak,

4) Teekklde memur ve szlemeli statde en az be yl alm olmak,

5) Yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Teekklde memur ve szlemeli statde en az iki yl alm olmak kaydyla toplam be yl hizmet sresine sahip olmak,

3) Teekklde Teknik ef, ef, Mhendis, Mimar, Kimyager, Ekonomist, statistiki, Biyolog, Temsilci grevlerinin birinde alm olmak,

) Teknik Uzman, Uzman pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Teekklde memur veya szlemeli statde en az iki yl alm olmak kaydyla toplam be yl hizmet sresine sahip olmak,

3) Teekklde Teknik ef, ef, Mhendis, Mimar, Kimyager, Ekonomist, statistiki, Biyolog, Grafiker, Temsilci grevlerinin birinde alm olmak,

4) Yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

d) Teknik ef, ef pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Teekklde memur veya szlemeli statde en az iki yl alm olmak kaydyla toplam yl hizmet sresine sahip olmak,

3) Teekklde Eksper, Laborant, Programc, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Memur, Ambar Memuru, Bilgisayar letmeni, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Veznedar, Sekreter grevlerinin birinde alm olmak,

4) Yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullardan mezun olmak,

3) En az iki bilgisayar iletim sisteminin uygulamasn bildiini belgelemek,

4) Teekklde memur veya szlemeli statde en az iki yl alm olmak kaydyla toplam yl hizmet sresine sahip olmak,

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

3) Teekklde memur veya szlemeli statde en az iki yl alm olmak kaydyla toplam yl hizmet sresine sahip olmak,

(2) Doktora renimini bitiren personelden atanlacak grev iin aranan toplam hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere atanabilirler.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinin birinci cmlesinde yer alan statistiki, Ekonomist ibaresi Ekonomist, statistiki, Grafiker olarak deitirilmi, ayn bendin (1) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (d) bendine Programc ibaresinden sonra gelmek zere ,Laborant ibaresi eklenmitir.

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(2) Ancak ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinler sresince eitime katlma art aranmaz. Aylksz izinde bulunanlar, eitim program ile ngrlen toplam srenin en az yars kadar eitime katlmalar kaydyla, bu eitim sonunda dzenlenecek grevde ykselme snavna girebilirler.

(3) kinci fkradaki izinler dnda zorunlu olduu belgelendirilen hallerde, eitim sresince izin kullanmam olan personele on saate kadar izin verilebilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Daha nce grevde ykselme eitimine katlm ancak, grevde ykselme snavnda baarsz olan personel ile bu snava katlmayan personel, ayn grev unvanlar iin iki yl iinde dzenlenecek mteakip grevde ykselme snavna katlabilmeleri iin, bu unvanlarla ilgili dzenlenecek grevde ykselme eitimine alnmasna ilikin btn usul ve esaslar uygulanr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Halkla ilikiler.

f) Etik davran ilkeleri.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Grevde ykselme snav yazl olarak yaplr. Snav, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlr.

(2) Teekkl, grevde ykselme eitiminin tamamlanmasndan itibaren bir ay iinde, yazl snavn yaplabilmesi iin gerekli protokoln tesis edilmesi amacyla lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl veya yksekretim kurumlarndan birine bavurur.

(4) Bu snava herhangi bir sebeple katlamayanlar ile baarsz olan veya baarl olup da iki yl iinde mteakip snava kadar atanmam olanlar ayn unvanla ilgili dzenlenecek eitim ve snava ilikin btn usul ve esaslara tabidir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 17 (1) Snav Kurulu, grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlarna katlacaklar iin 14 nc maddeyle ngrlen, Teekklce belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular ihtiva eden notlarn hazrlanmas veya hazrlattrlmas ve ilgili personele verilmesinin salanmas, snav sonularnn ilan, yaplacak itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr. Teekkl, gerekli hazrlklarn yaplabilmesi iin eitim tarihinden en az iki ay nce snav kurulunu bilgilendirir. Snav kurulu, bu fkrada ngrlen snav konularna ilikin notlarn, grevde ykselme suretiyle atanacaklar iin eitimin balayaca tarihe kadar, unvan deiikliine tabi grevlere atanacaklar iin ise, snav tarihinden en az bir ay nce ilgili personele verilmesini salar.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(2) Unvan deiiklii snavlar Teekklce grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl veya yksekretim kurumlarndan birine yazl olarak yaptrlr ve bu snavlara katlacaklarda, Teekklde veya renim durumlar ile ilgisi bulunmayan grevlerde belirli sre hizmet yapm olma art aranmaz. Unvan deiiklii snav kapsamndaki grevlere, sadece Teekkln kendi personeli bavurabilir.

(3) Ancak bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

(4) Unvan deiiklii snavnda yz puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Ayn hizmet grubunun alt grev grubu iinde kalmak kaydyla, snav yaplmakszn ilgili personelin istei ve atanlacak kadronun gerektirdii zellikleri tamak artyla dier grevlere atanmak mmkndr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Dier kamu kurum ve kurulularnda grev yapanlar, Teekkldeki ayn unvana veya bu unvann bulunduu ayn alt gruptaki dier unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara bu Ynetmelikteki renim ve hizmetin yerine getirilebilmesi asndan gerekli olan sertifika veya belgelere sahip olmaya ilikin artlar tamak kaydyla genel hkmlere gre naklen atanabilirler.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibaryla iki veya yllk yksekokul mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, bu Ynetmeliin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim grm kabul edilirler.

MADDE 17 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 18 Bu Ynetmelik hkmlerini ay letmeleri Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/7/2006

26239

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

9/3/2007

26457

2

28/5/2008

26889

3

27/11/2008

27067

4

15/12/2010

27786