1 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28371

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih            :   30/7/2012

Karar No      :   2012/117

Konu            :   Aksaray-Merkez-Tacin (4782 ada 1 nolu parsel) İmar Planı Değişikliği.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 3/7/2012 tarih ve 4572 sayılı yazısına istinaden;

1- Aksaray İli, Merkez İlçesi, Tacin Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan, yüzölçümü 2.847,00 m² olan 4782 ada 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik “Ticaret Alanı (E=2.40, Hmax=24.50 m.)” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Aksaray Belediye Başkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Kararın ekini görmek için tıklayınız