1 Austos 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28371

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES PROGRAMI

KAPSAMINDA BREYSEL SULAMA MAKNE VE EKPMAN

ALIMLARININ DESTEKLENMES HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2012/57)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; tarmsal faaliyetler iin gelitirilen modern basnl bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarnn reticiler tarafndan kullanmn yaygnlatrarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun retim yaplmasn salamak, zor artlarda ve bedenen alan reticilerimizin ilerini kolaylatrmak ve retim maliyetlerini drerek uluslararas dzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirmek iin sulama makine ve ekipmanlarnn almnn desteklenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; krsal alanda ekonomik ve sosyal gelimeye katk salamak iin, belirlenmi bireysel sulama makine ve ekipmanlar almlarn ve yerinde montajn desteklemek amacyla yaplmas gerekenlere ilikin hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanunu, Krsal Kalknma Plan ve 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayl Resm Gazetede yaymlanan 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki Krsal Kalknma Desteklemeleri Kapsamnda Tarma Dayal Yatrmlar ile Makine ve Ekipman Almlarnn Desteklenmesine likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Bavuru: Bu Tebli kapsamnda makine ve ekipman alm iin yaplan mracaat,

c) Elektronik deme tablosu: l Mdrl tarafndan deme talep belgelerine gre veri tabanna girileri yaplarak, doruluu onaylanan aylk deme icmal listelerini,

) Genel mdrlk: Tarm Reformu Genel Mdrln,

d) Hibe szlemesi: Proje sahipleri ile il mdrl veya Valiliin yetkilendirdii ile mdrlkleri arasnda imzalanan ve hibeden yararlanma esaslar ile taraflarn yetki ve sorumluluklarn dzenleyen szlemeyi,

e) l mdrl: l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrln,

f) l proje yrtme birimi: l mdrlnde bavuru aamasnda bavuru sahiplerine program hakknda bilgi veren, bavurular inceleyen ve hibe szlemesinin akdinden sonra bavuru kapsamndaki satn almlar bu Tebli hkmleri dorultusunda deerlendiren, kontrol eden, deme icmallerini hazrlayp, onaylayan ve izleyen birimi,

g) Mal almlar: Bireysel sulama makine, ekipman ve malzeme almlarn,

) Program: Bu Tebli kapsamnda yrtlecek olan Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Almlarnn Desteklenmesi Programn,

h) Referans fiyat: Referans fiyat komisyonu tarafndan bireysel sulama makine ekipman gruplar iin belirlenen fiyat,

) Referans fiyat komisyonu: Genel Mdrlke oluturulacak komisyonu,

i) Uygulama szlemesi: Bavuru sahipleri ile program kapsamnda satn alnan mal, makine, ekipman, malzemeyi salayan ykleniciler arasnda yaplacak akdi,

j) Veri Taban: Genel Mdrlk veri taban sorumlusu tarafndan hazrlanan ve takip edilen, l mdrlkleri tarafndan veri girilerinin yapld internet ortamnda oluturulan elektronik sistemi,

k) Yatrmc: Bu Tebli kapsamnda makine ve ekipman almak iin bavuruda bulunan ve hibe szlemesi imzalayan gerek ve tzel kiileri,

l) Yklenici: Program kapsamnda hibe szlemesi akdedilen bavuru sahipleri tarafndan yaplacak satn almlara mal salayan bamsz kii ve kurulular,

ifade eder.

KNC BLM

Uygulama Birimleri

Genel mdrlk

MADDE 5 (1) Genel mdrlk:

a) Program ile ilgili olarak Tebli ve uygulama rehberini hazrlar, satn alma yntemlerini belirler ve il mdrl tarafndan onaylanan demeleri tahakkuk ilemlerini takiben denmek zere bankaya gnderir.

b) Yllk yatrm program ve bte teklifi hazrlklar, bu tekliflerin Bakanln ilgili birimlerine iletilmesi ve kabul iin gerekli almalar yapar.

c) Program kapsamnda yaplacak almalarn, idari, mali, mhendislik, evresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesine destek verir.

) Programn etkin bir ekilde yrtlebilmesi iin, izleme, istatistiki alma ve gerektiinde kontrol ilemlerini yapar.

d) Programn yrtlmesinde grevli personele ynelik eitim programlarnn hazrlanmas ve dzenlenmesini yrtr.

l mdrl

MADDE 6 (1) l Mdrl; Program kapsamndaki almalarn, Bakanlk adna bu Tebliin 30 uncu maddesinde belirtilen sorumluluklarn; idari, mali, mhendislik, evresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesini ve program kapsamnda yaplacak tm almalarn il baznda sekreterya ve koordinasyonunu salar.

l proje yrtme birimi

MADDE 7 (1) l dzeyinde bavuru hazrlanmas aamasnda bavuru sahiplerine program hakknda bilgi vermek zere il mdrlkleri personelinden oluturulan il proje yrtme birimi aadaki grevleri yerine getirir:

a) Bavuru hazrlama dnemlerinde, yatrmclarn bavurularnn hazrlanmas konusunda gerekli bilgi, dokman salanmas ve yol gstericilik,

b) Bavurularn bu Tebli ve uygulama rehberinde yer alan esaslara gre incelenerek deerlendirilmelerinin yaplmas, hibe szlemelerinin imzalanmas, uygulamalarn takibi ve usulne uygun olarak gerekleen deme taleplerinin incelenmesi, onaylanmas ve Genel Mdrle gnderilmesi.

NC BLM

Yatrm Konular, Uygulama lleri, Tamamlanma Sresi, Bavuracak Kii

ve Kurulular ve Bavuru Sahiplerinde Aranacak zellikler

Programn yatrm konular

MADDE 8 (1) Program aadaki 10 adet yatrm konusunu kapsar.

a) Tarla ii damla sulama sistemi kurulmas,

b) Tarla ii yamurlama sulama sistemi kurulmas,

c) Tarla ii mikro yamurlama sulama sistemi kurulmas,

) Lineer sistem yamurlama sulama makinesi alnmas,

d) Center pivot sistem yamurlama makinesi alnmas,

e) Tamburlu sistem yamurlama sulama makinesi alnmas,

f) Gne enerjili sulama sistemleri kurulmas,

g) Trafo uyar sistemleri kurulmas,

) n demeli kartl su sayalar alnmas,

h) Manuel alan basnl sulama tesislerinin otomasyona dntrlmesi.

Programn uygulama illeri

MADDE 9 (1) Program tm illerde uygulanr.

Yatrmlarn tamamlanma sresi

MADDE 10 (1) Program kapsamnda, kabul edilen bavurular ile il mdrl arasnda hibe szlemesinin imzalanmasndan sonra, mal almlar en fazla 60 gn ierisinde tamamlanr. Sresi ierisinde yatrmclar tarafndan usulne uygun olarak alm gerekletirilen makine ve ekipmanlarn montaj, test ilemlerinin bitirilmesi ve il proje yrtme Birimince tespiti en ge 25 gn ierisinde tamamlanr.

Bavuracak kii ve kurulular

MADDE 11 (1) Gerek ve tzel kiiler ile Sulama Kooperatifleri ve Kylere Hizmet Gtrme Birlikleri aadaki gruplar iin programdan yararlanmak zere bavuru yapabilir:

a) Bakanlk tarafndan oluturulan gncel ifti kayt sistemine kaytl olmak artyla bu Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen her bir mal grubu iin gerek ve tzel kiiler.

b) Bu Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (g), () ve (h) bentlerinde belirtilen her bir mal grubu iin Sulama Kooperatifleri ve Kylere Hizmet Gtrme Birlikleri.

(2) Trk Ticaret Kanununda tanmlanan kollektif irket, limited irket ve anonim irket eklinde kurulmu olan irketler, kurulu tzk ve szlemelerinde belirtilen alma konularna uygun olmas art ile tzel kiilik olarak bavurabilir.

Bavuru sahiplerinde aranacak zellikler

MADDE 12 (1) Bavuru sahibi gerek ve tzel kiiler bu Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatrm konularndan sadece birisi iin bavuru yapabilir.

(2) Program kapsamnda daha nce hibe desteinden yararlananlar bu Tebli kapsamnda, ayn yatrm konusunda bavuru yapamazlar.

(3) Bavuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarna den ve hibeye esas mal alm tutarnn % 50si oranndaki katk payn ve toplam tutara ait KDVnin tamamn kendi z kaynaklarndan temin etmekle ykml ve sorumludurlar.

(4) Mal alm tutarnn hibe destei ksm, kamu kaynaklar kullanlarak karland iin gerek ve tzel kiiler tarafndan salanmas gereken katk paynn finansmannn tamamnda kamu kaynaklar kullanlamaz.

(5) l zel idaresi, belediye bakanl gibi kamu kurum ve kurulular, bunlarn vakf, birlik benzeri teekklleri ile bunlarn iinde bulunduu ortaklklarn ( Kylere Hizmet Gtrme Birlikleri hari ) bavurular program kapsamnda deerlendirilmez.

DRDNC BLM

Hibe Destei Oran ve Hibe Destei Verilecek Proje Gider Esaslar

Hibe destei oran

MADDE 13 (1) Bakanlk tarafndan belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje bavurularnda, hibeye esas mal alm tutarnn %50sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Referans fiyatlar iinde kalmak artyla, hibeye esas mal alm tutar gerek kiiler iin 50.000 TL, tarmsal amal irketler iin 100.000 TL, sulama kooperatifleri ve Kylere Hizmet Gtrme Birlikleri iin 200.000 TLyi geemez.

(3) Mal alm bedellerinin, bu miktarlar amas durumunda aan ksm bavuru sahibi tarafndan ayni katk olarak karlanr.

(4) Bavuru bteleri KDV hari hazrlanr.

Proje kaynaklarndan karlanacak giderler

MADDE 14 (1) Bu Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen bireysel sulama makine ekipman giderleri hibe destei kapsamnda deerlendirilir.

(2) Yatrmclar tarafndan, bu Tebli kapsamnda satn alnacak tm mal almlar yklenicilerle yaplacak szlemeler kapsamnda salanr.

(3) Yatrmclar tarafndan Tebli kapsamnda satn alnacak tm mal almlarnn gerekleme bedelleri hibe szlemesinde belirtilen tutar aamaz.

(4) Yerinde teslim giderleri ve montaj giderleri mal bedeli iinde olacak ekilde, mal alm faturas dzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe destei verilir, faturada ayr kalemler olarak faturalandrlmas durumunda sadece mal bedeline hibe destei verilir.

(5) Aada belirtilen mal ve makine gruplar iin belirtilen deneme ve kontrollerin yaplmas artyla hibe destei verilir.

a) Gerek ve tzel kiilere ait tarla ii yamurlama, mikro yamurlama ve damla sulama sistemi kurulmas ile gne enerjili sulama sistemleri kurulmas bavurular kapsamnda gne paneli, pompa, filtre, kontrol nitesi, ana ve yan dallara ait borular, balant ekipmanlar, vanalar, damlatc ve yamurlama ekipmanlar gibi sadece tarla iinde kullanlan malzemelerin bavuruya ait parselde eksiksiz montajnn, kontrollerinin ve basn denemesinin yaplmas,

b) Gerek ve tzel kiilere ait center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yamurlama sulama makinelerinin yerinde altrlp debi ve basn kontrollerinin yaplmas,

c) Sulama kooperatifleri ve Kylere Hizmet Gtrme Birliklerine ait manuel alan basnl sulama tesislerinin otomasyona dntrlmesinde kullanlan ekipmanlarn, n demeli sayalarn ve trafo uyar sistemlerinin kurulmasnda kullanlan ekipmanlarn yerinde montaj ve kontrol yaplmas.

(6) Bavuru sahipleri ve ortaklar tarafndan srekli altrlan veya dzenli ya da dnml olarak ie alnm kiiler, kamu alanlar, kamu kurumlar ile kamu tzel kiiliini haiz kurulular yklenici olamaz.

(7) Bavurularda belirtilecek mal alm tutarlar referans fiyat listelerine dayandrlmal ve ayrntl olarak belirtilmelidir. Hibe szlemesine balanan mal alm tutarlar hibe szlemesi sresince artrlmaz.

(8) Bavuru kapsamnda satn alnmas planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler artname eklinde dzenlenerek bavuru ekinde sunulur.

Proje kaynaklarndan karlanamayacak giderler

MADDE 15 (1) Hibe destei verilmeyecek olan giderler unlardr:

a) Her trl bor demeleri,

b) Faizler,

c) Baka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

) Kur fark giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankaclk giderleri,

g) Denetim giderleri,

) KDV ve TVde dahil iade alnan veya alnacak tm vergiler,

h) kinci el/kullanlm mal alm giderleri,

) Eitim giderleri,

i) retim tarihi 2011 ylndan nceki makine ve ekipmanlar alm giderleri.

(2) Basnl sulama sistemlerine ynelik mal almlar kapsamnda, bent gibi su alma yaps inas, su kaynandan proje alanna kadar sadece iletim hatt yaplmas, yeni kuyu almas, enerji nakil hatt, depolama tesisi gibi yapm ileri hibe destei kapsam dndadr. Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basnl sulama sistemlerinde yer alan hidrantlarn birden fazla iftiye tahsis edilmesi durumunda, debisi yeterli olmas artyla birden fazla bavuru yaplabilir. Kiilere ait kuyular iin sadece bir bavuru yaplabilir. Kuyu kiralanmasyla yaplan bavurulara hibe destei verilmez.

BENC BLM

Bavurular, Deerlendirme ve Deerlendirme Nihai Karar

Bavuru zaman

MADDE 16 (1) Bu Teblide belirtilen usul ve esaslara gre hazrlanan mal alm bavurular, bu Tebliin yaym tarihinden balayarak 30 gn ierisinde il mdrlklerine teslim edilir. Bavurularn hibe tutar, illere tahsis edilen btenin altnda kalmas durumunda bu sre il mdrlklerince 20 gn gemeyecek ekilde bir defaya mahsus uzatlabilir. Bavuru son gnnn, tatil gnne denk gelmesi halinde takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar bavurular kabul edilir.

Bavuracaklara salanacak bilgi

MADDE 17 (1) Bu Tebli kapsamnda bavuru yapacak kii, kurulu ve kurumlar, bavuru konusunda il proje yrtme birimlerine mracaat ederek ihtiya duyulan bilgileri alabilirler.

(2) l proje yrtme birimlerince verilecek bilgiler, bavuru hazrlanmasnda karlalacak sorulara cevap vermekle snrl olacaktr. Bu bilgi bavurunun kabul edilmesi konusunda bir taahht nitelii tamaz.

(3) l proje yrtme birimlerinin, yatrmclara bavuru hazrlama sorumluluu yoktur.

(4) Yatrmclar, bu Teblide belirtilen esaslara uygun olarak hazrlanacak uygulama rehberini, bavuru formlarn ve bilgilendirici dokmanlar il mdrl veya Genel Mdrlk internet sayfasndan temin edebilirler.

(5) l mdrlkleri tarafndan dzenlenecek altay, bilgilendirme toplantlar ve internet sayfas vastasyla ilgililere bilgi aktarlr.

Bavurulacak yerler

MADDE 18 (1) Bavurular yatrmn gerekleecei il veya ile mdrlklerine yaplr.

Bavuru ekli

MADDE 19 (1) Bavurular, bu Tebliin 8 inci maddesinde belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman almlarn gerekletirmek amacyla, uygulama rehberinde yer alan bavuru formu ve eklerine uygun olarak hazrlanr.

(2) Yatrmclar tarafndan bavurular, dosya halinde tek nsha olarak elden il veya ile mdrlklerine teslim edilir ve bavuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir.

Bavurularn idari ynden incelenmesi

MADDE 20 (1) Bavurunun idari ynden incelenmesi il proje yrtme birimi tarafndan yaplr. Gerektiinde il mdrlnce, bu birime konu ile ilgili teknik personel grevlendirilir.

(2) l mdrlkleri ncelikli olarak bavuru evraklarn, bavuru sahibinin bu Tebliin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerek ve tzel kiiler olup olmad ynnden inceler. Yaplan bavuru evraklarnn uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini salamayan hususlar ve eksik bavurular bavuru sahiplerine bir tutanakla iade edilir.

Bavurularn deerlendirilmesi

MADDE 21 (1) Referans fiyat komisyonu tarafndan program kapsamndaki makine ekipman ve alt gruplar iin referans fiyat listeleri belirlenir. Belirlenen bu listeler yaynlanr.

(2) Bavurularn teknik adan deerlendirilmesi ve incelemesinde, bavuru sahibi tarafndan belirtilmi olan mal almnn kullanlma amac, yatrm faaliyetine uygunluk, teknik zellikleri gibi almalar yaplr. Bu almalar ve yaynlanan Referans fiyat listeleri yardmyla, il proje yrtme birimi yatrmcnn alaca makine ve ekipmann hibe szlemesine esas olacak deerini tespit eder. Bu fiyat Referans fiyatn zerinde olamaz.

(3) Uygun grlen bavurular, deerlendirme kriterlerine gre her makine iin ayr puanlama yaplarak yatrmc listeleri hazrlanr.

Deerlendirme nihai karar

MADDE 22 (1) Programa ynelik olarak bireysel sulama bavurusunun yapld her il iin Genel Mdrlk tarafndan tahsis edilen bte miktar kadar bavuruya hibe destei salanr. llere tahsis edilecek hibe tutar, Bakanlk, Trkiye statistik Kurumu ve Kalknma Bakanlnn belirlemi olduu illerin tarm alan, sulanan alan, krsal nfus, tarmsal retim deeri ve sosyo-ekonomik gelimilik endeksi kriterleri dikkate alnarak belirlenir.

(2) Uygun grlen bavurularn hibe tutarnn, illere tahsis edilmi denek tutarndan fazla olmas durumunda, hibe destei verilecek proje says, uygulama rehberinde belirtilen deerlendirme kriterlerine gre il mdrlnce belirlenir ve bu deerlendirme il mdrlnn onay ile kesinleir.

(3) l proje yrtme birimi, ilinin tarmsal rn potansiyeli ile bireysel sulama makine ve ekipman kullanma ihtiyac dorultusunda hangi makine gruplarna hibe destei vereceine karar verir. Hibe destei verilecek gruplar ierisinde yatrmclarn sralanmas bavuru deerlendirme kriterlerine gre yaplr.

(4) l mdrlnn bir bavuruyu reddetme ya da hibe vermeme karar kesindir.

Deerlendirme sonularnn aklanmas

MADDE 23 (1) Son bavuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen bavurular en fazla 20 gnde incelenerek il mdrlkleri tarafndan deerlendirilir. Deerlendirme kriterlerine gre asl liste ve reddedilen yatrmc listeleri onaya sunulur ve il mdrlnn onayndan sonra kesinleen sonular; reddedilen bavuru sahiplerine 10 gn ierisinde yazl tebli edilir. Onaylanan yatrmc listeleri 10 gn sresince il Mdrl internet sitesinde, il ve ile duyuru panolarnda yaynlanr. Listedeki yatrmclara ayrca yazl tebligat yaplmaz.

ALTINCI BLM

Hibe Szlemesi, Uygulama ve Hibe Destei demesi

Hibe szlemesi

MADDE 24 (1) Bavurular kabul edilen yatrmclar deerlendirme sonularnn il mdrl internet sitesinde, il ve ile duyuru panolarnda yaynlanmasndan itibaren 10 gn ierisinde il veya ile mdrlkleri ile hibe szlemesi imzalamak zorundadr. Son gnn tatil gnne denk gelmesi halinde takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar hibe szlemesi imzalanabilir. Hibe szlemesi, il veya ile mdrlkleri ile bavuruda bulunan yatrm sahipleri arasnda akdedilir. Hibe szlemesi ierik ve format Bakanlk tarafndan ilgili tebli dorultusunda yaynlanan uygulama rehberinde yer alr.

(2) Referans listeleri, yatrmcnn alaca makine ve ekipmann hibe szlemesi deerini gstermekte olup, hibeye esas yatrm tutarn ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmann hibe szleme deerini belirlemekte il proje yrtme birimi yetkilidir.

(3) Hibe szlemesi, il veya ile mdrl ve bavuru sahipleri arasnda iki adet olarak akdedilir. Hibe szlemesinin taraflarca imzalanm bir adedi il mdrl, bir adedi de bavuru sahibi tarafndan muhafaza edilir.

(4) Sresi iersinde hibe szlemesi imzalamayan yatrmclar hibe desteinden yararlandrlmazlar.

Hibenin nihai tutar

MADDE 25 (1) Hibenin azami miktar hibe szlemesinde yazlr. Hibe szlemesinde yer alan azami tutar st limit niteliindedir.

(2) Hibenin nihai tutar, bu Tebliin 13 nc maddesinde belirtilen tutar ve oranlar aamaz.

Makine ve ekipman almlarnda ykmllklerin yerine getirilmemesi

MADDE 26 (1) Bavuru sahibi, tebli, uygulama rehberi ve hibe szlemesi koullarna uygun olarak hareket etmedii takdirde, il mdrl hibe szlemesini fesih eder.

(2) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, il mdrlkleri tarafndan, borlunun ikametgahnn bulunduu yer vergi dairesine bildirilmek suretiyle, defterdarlklar veya vergi dairesi bakanlklar vastas ile geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Teblile belirlenen destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen yatrmc ve ykleniciler il mdrlklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Uygulamalarn izlenmesi

MADDE 27 (1) Bavuru sahipleri, hibe szlemesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal almna ynelik satn alm ilemlerini hibe szlemesi hkmlerine uygun olarak yapar.

(2) Bavuru uygulamalarnn kontrol, izlenmesi ve deerlendirilmesi il proje yrtme birimlerince gerekletirilir.

(3) Proje uygulamalar Genel Mdrlk tarafndan da izlenir.

Satn alma usul ve esaslar

MADDE 28 (1) Proje sahipleri, proje uygulamasnda yapacaklar her trl mal almn bavuruda belirledii ve ekinde verdii teknik artnameye uygun olarak yapar.

(2) l proje yrtme birimi onay olmakszn hibeye esas makine ve ekipman deitirilemez. Hibe szlemesindeki miktar amamas ve puanlamay etkilememesi kaydyla ayn makine ve ekipmann bir st modelini il proje yrtme birimi onayyla alabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmanlar iin, fiyat tespitlerini il proje yrtme birimi bir rapora balayarak hazrlar. Fatura bedeli referans fiyattan fazla olmas durumunda, sadece referans fiyatn %50si zerinden hibe destei denir. Ancak makine ve ekipmann hibeye esas yatrm tutar referans fiyatn altnda olur ise maln satn almada gerekleen fiyat zerinden kesilen fatura bedelinin %50sine hibe destei salanr.

(4) Yatrmc, bavuru yapt sulama makine ve ekipmannn tarlaya montaj, tarlada test ilemleri yapldktan ve test tutana dzenlendikten sonra, parasn deyerek faturasn kestirir. Makinenin teslim alndnda ise yklenici firma ile mal teslim tutana dzenlenir.

Hibe destei deme talebi

MADDE 29 (1) Bavuru sahipleri, mal almlarna ait fiili gereklemelerden sonra deme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu ve dier ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak dzenlenmi fatura ve maln teslim alndna dair belgeyi ve tarlada test ve kontrol tutanaklarn bir asl bir kopya olmak zere il mdrlne iki nsha halinde teslim eder. Genel Mdrlk ihtiya duyulmas halinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alm faturas tarihi hibe szlemesinin taraflarca imzalanmasn takip eden 60 gn ierisinde olmak zorundadr. Fatura tarihinin bu sreyi amas durumunda il mdrlnce hibe szlemesi feshedilir. Bavuru sahipleri kendilerine ait T.C. kimlik numaras, vergi numaralarn, gerekli olacak dier bilgileri ve denecek mebla gsteren listeyi de deme talepleri ile birlikte mal alm sresini takiben, 10 gn ierisinde, son gnnn tatil gnne denk gelmesi halinde takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar il mdrlne teslim eder.

(3) l proje yrtme birimi, yukarda belirtilen belgeleri bavuru sahiplerinden aldktan sonra makine ve ekipman iin yerinde tespit ve tarlada test tutanan ve kabul tutanan 30 gn ierisinde dzenler. Mcbir sebepler haricinde sre uzatm ve askya alnma sz konusu deildir.

(4) Makine ekipman satn alma ve tespit ilemleri tamamlanan deme icmallerinin ayda bir defa en ge o ayn 25ine kadar il mdrlklerindeki yetkili kiilerce, Genel Mdrlk tarafndan oluturulan elektronik deme tablosuna girileri yaplr. Son kontrolleri yaplan elektronik deme tablosu, nceden belirtilecek demelerde kullanlacak olan Genel Mdrlk mail adresine elektronik posta ile gnderilir. Onay sorumluluu il mdrlklerine ait olan elektronik deme tablosu, Genel Mdrlke grevlendirilecek veri taban sorumlusu tarafndan banka deme formatna dntrlp, Tarmsal Desteklemeler Daire Bakanlna iletilir. Bu deme icmalleri imzal ve mhrl olarak bir asl bir kopya olacak ekilde il mdrlklerinde muhafaza edilir. Bu nedenle il Mdrlkleri deme yaplacak aya ait yatrmc says ve toplam denecek hibe miktarn, takip eden ayn ilk haftasna kadar bilgi iin Genel Mdrle gnderir.

(5) l mdrlkleri, aylk deme icmallerinin kontrol onay ve deme ileminden sonra yatrmclarn banka bilgilerinde ve denecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kiilerce hata dzeltme ad altndaki doru bilgileri demelerin son ay olan 2012 yl Aralk aynn ilk yedi gn iinde Genel Mdrle tablo halinde gnderir. Genel Mdrlk bu hata dzeltmelerini tek liste halinde deme yapan ilgili bankaya yaz ile bildirir.

Uygulama sorumluluu

MADDE 30 (1) Mal almlarnn bavuru amalarna uygun olarak yaplmas, uygulamalarn bu Tebli ve hibe szlemesinde belirtilen usul ve esaslara gre gerekletirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasndan yatrmclar sorumludur.

(2) Yatrmclar tarafndan gerekletirilecek bavurularn amalarna uygun olarak yaplmasndan, uygulamalarn hibe szlemesinde ve bu Teblide belirtilen usul ve esaslara gre gerekletirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya ynelik olarak dzenlenecek tm belgelerin onaylanmasndan ve birer suretinin muhafazasndan il mdrlkleri sorumludur. htiya duyulduunda Genel Mdrlk bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanna girilen her trl bilgiden il mdrlkleri sorumludur. statistik asndan yaplacak almalarda il mdrlkleri istenilen bilgileri ivedilikle ve istenilen zamanda veri tabanna girerler.

Hibe destei demeleri

MADDE 31 (1) demeler bte serbestlii erevesinde yaplr.

(2) Hibe demesi yatrmc gerek kii ise T.C. kimlik numaras, tzel kii ise vergi numarasna alan T.C. Ziraat Bankasndaki hesabna yaplr.

(3) Hibe demeleri, Trk Liras olarak yaplr.

(4) demeyle birlikte yatrmclardan vergi dairelerinden alnacak veya il mdrl tarafndan internet ortamndan kartlacak vadesi gemi vergi borcu olmadna dair belge ile sadece tzel yatrmclarn Sosyal Gvenlik Kurumuna vadesi gemi prim borcu olmadna dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Projeden salanan mallarn mlkiyeti

MADDE 32 (1) Bavuru sahibi, hibe szlemesi kapsamnda salanm sulama makine ekipmanlarnn mlkiyetini ve amacn yatrmn bitiminden iki yl sonrasna kadar deitiremez.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Denetim

MADDE 33 (1) Bu Tebli kapsamnda yaplan tm ilemler Bakanlk Rehberlik ve Tefti Kurulu Bakanl tarafndan denetlenir. Bu denetimler srasnda yaplan ilemlere ait talep edilen tm bilgi ve belgeler il proje yrtme birimi elemanlarnca sunulur.

(2) Program kapsamndaki kaynaklarn usulsz kullanlmas, israf veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakknda gerekli inceleme ve soruturma Bakanlka yaplr.

Programn uygulanmasna ilikin yaynlar

MADDE 34 (1) Bu Tebli gerei, modern sulama makine ve ekipman almlarnn desteklenmesi program genel uygulama usul ve esaslarna aklk getirmek, destek salamak amac ile Bakanlk tarafndan uygulama rehberi ve genelgeler yaynlanr. Bu yaynlar uygulamada dikkate alnr.

Yrrlk

MADDE 35 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 36 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.