1 Austos 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28371

YNETMELK

Yldz Teknik niversitesinden:

YILDIZ TEKNK NVERSTES UZAKTAN ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yldz Teknik niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetimine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yldz Teknik niversitesine bal olarak kurulan Yldz Teknik niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetimine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (YT-UZEM): Yldz Teknik niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

) Merkez Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr Yardmclarn,

d) Rektr: Yldz Teknik niversitesi Rektrn,

e) Senato: Yldz Teknik niversitesi Senatosunu,

f) niversite (YT): Yldz Teknik niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) letiim ve bilgi teknolojisine dayal olarak niversitenin nlisans, lisans, lisansst ve yaam boyu eitim dahil tm eitim programlar kapsamnda uzaktan yaplan eitim iin plan, program, egdm ve uygulama faaliyetlerini yrtmek,

b) Yksekretimin yeni renci kitlelerine yaylmasn salamak suretiyle verimlilii artrmak, bilgiyi tm kitlelere yaygnlatrmak,

c) Teknolojinin salad oklu ve etkileimli ortam olanaklaryla eitimin etkinliini artrmak,

) Eitim-retim olanaklarnn paylamlarn salayarak YT iinde, niversiteler arasnda, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirliinde akademik etkileimi ve yardmlamay kolaylatrmak; bu amala kurum ve kurulularn uzaktan eitim ihtiya ve isteklerine yardmc olmak, n lisans, lisans, lisansst ve yetikin eitiminde e-renme temelli ders ve programlar gelitirmek ve niversitede verilmekte olan dersleri e-renme ile desteklemek,

d) Uzaktan eitim ile ilgili aratrma gelitirme ve uygulama almalar yapmak,

e) Kamu ve zel sektr kurumlarnn eitim programlarn e-renme ortamlarna uyarlayarak uzaktan eitim sistemlerini gelitirmelerine katkda bulunmak,

f) Uzaktan eitim sisteminin tm aamalarna teknik destek salamak,

g) YTܒde uzaktan eitimin aksatlmadan yrtlmesiyle ilgili her trl idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yrtlmesini salayc tedbirleri almak,

) Uzaktan eitimin yrtld retim ynetim sistemi yazlmnn aksaksz biimde almasn temin etmek ve ynetimini gerekletirmek,

h) YT uzaktan eitim sistemi iin ihtiya duyulacak her trl yazlm tasarlamak veya mevcut yazlmlar ihtiyaca gre gncellemek,

) Uzaktan eitim uygulamas olarak gerekletirilecek ders, seminer veya kurslar iin web tabanl retim materyalleri gelitirmek ve yrrle koymak,

i) Farkl birimlerde veya dier niversitelerde ihtiya duyulmas durumunda uzaktan eitim sistemlerinin kurulmas ya da niversite alt yapsnn kullanlarak bu tr hizmetlerin verilmesi konusunda zmler gelitirmek, rn ve danmanlk hizmetleri vermek,

j) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kurululara aktarmak, uzaktan eitimle ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii iinde olmak, yaynlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Kamu, zel sektr, ulusal ve uluslararas kurum, kurulu ve kiiler iin uzaktan eitim kapsamnda kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eitim programlar planlamak ve bu faaliyetlerin egdmn salamak,

b) Uzaktan yksekretim kapsamnda niversiteye bal eitim kurumlar ile dier yksekretim kurumlar iin dersler ve programlar planlamak ve yrtmek,

c) lgili mevzuat erevesinde Trkiyenin ve dnyann farkl niversitelerinde alannda uzman akademisyenlerle ortak lisansst snavlar iin gerekli altyapy salamak,

) Amalar dorultusunda, uzaktan eitimin gerektirdii iletiim ve bilgi teknolojilerinin geliimini takip etmek, uygulamalar iin sistem tasarm yapmak ve uzaktan eitime ilikin tm teknik ileri yrtmek,

d) Uzaktan eitimin teknolojik ve iletiim altyaps ile aratrma ve uygulama konularnda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla iletiimi, etkileimi ve ibirliini salamak,

e) niversite, iletiim hizmeti sunan kurum ve kurulularla uzaktan eitim konularna ilikin tm kurum ve kurulularla ilikilerini srdrmek,

f) Uzaktan eitim konusundaki ilgili mevzuat takip etmek, bu kapsamda yeni gelimeler ve uygulamalar planlamak ve dzenlemek,

g) Uzaktan eitim konularnda aratrma ve gelitirme almalar yapmak,

) niversite tarafndan yrtlmekte olan uzaktan eitim almalar iin ders ieriklerini hazrlamaya yardmc olmak,

h) niversite ii ve d projelerde ihtiya duyulan yazlm otomasyonlarn ve ders ieriklerini hazrlamak, akreditasyonlar yapmak, bu konularda danmanlk yapmak, gerekli koordinasyonlar salamak,

) Bilgi toplumuna gei srecinde Trkiyenin kalknmasna ve gelimesine yardmc nitelikteki uygulamalarn e-renme vastasyla yaygnlatrlmas iin bilimsel ve teknolojik aratrmalar yapmak,

i) Kamu ve zel kurulularla kiilere uzaktan eitim kapsamnda verilecek yaam boyu eitime ynelik ders, seminer, konferans ve benzeri almalara ynelik proje gelitirmek, gelitirilen projelerin hayata geirilmesini salamak,

j) Deien ve gelien teknoloji veya koullara gre uzaktan eitime bal her trl grevin gncellenmesini salamak amacyla gerekli almalar yrtmek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr,

b) Merkez Mdr Yardmcs,

c) Ynetim Kurulu,

) Danma Kurulu.

Merkez mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdr grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Merkez Mdrnn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Merkez Mdr yardmclarndan birisi, Merkez Mdr yardmclarnn da bulunmad zamanlarda ise Ynetim Kurulu yelerinden en kdemli olanndan balamak zere veklet eder. Merkez Mdrnn grevi sona erdiinde Merkez Mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Merkez mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

c) Ynetim Kurulunun hazrlad alma programn ve ald kararlar uygulamak,

) Ynetimi altndaki birimleri Merkez amalar dorultusunda ynetmek,

d) Merkez almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

e) Ynetim Kurulunu toplantya armak, kurula bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

f) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlayarak Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak,

g) Merkezin idari ilikilerini yrtmek, personel ihtiyalarn belirlemek ve Rektrle sunmak.

Merkez mdr yardmcs ve grevleri

MADDE 10 (1) Merkez Mdr, Merkez almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim elemanlar arasndan i hacmine gre en fazla iki kiiyi Merkez Mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektr onayna sunar.

(2) Merkez Mdr yardmclar; Merkez Mdr ile ibirlii iinde Merkez almalarnda Merkez Mdrne yardmc olur. Merkez Mdrnn olmad zamanlarda Merkez Mdr adna Merkezi ynetir.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkez Mdr ve yardmclar dhil yedi kiiden oluur. Dier yeler; Rektrn niversite retim elemanlar arasndan yl sre ile grevlendirecei akademisyenlerden oluur. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliklerin her hangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Eitlik halinde Merkez Mdrnn kulland oy ynnde ounluk salanm kabul edilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkez ynetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek,

c) Aratrma ve uygulayc elemanlarn, eitim ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek,

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak,

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak,

e) Ders ieriinin sisteme uyarlanmasn salamak,

f) Programda yer alacak web ierikleriyle ilgili standartlar oluturmak ve gzden geirmek, konuyla ilgili blm bakanlklarna tavsiyelerde bulunmak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulu tarafndan nerilen niversitenin iinden veya dndan konu ile ilgili kamu ve zel kurulularn temsilcisi yelerden veya konu ile ilgili uzman kiilerden oluur.

(2) Danma Kurulu, Merkez Mdrnn ars zerine ylda en az bir kez toplanarak, Merkezin almalar konusunda grlerini bildirir ve yeni alma alanlar zerine Ynetim Kuruluna nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi (ita amiri) Rektrdr. Rektr bu yetkisini Merkez Mdrne devredebilir.

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, Merkez Mdrnn talebi zerine 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yldz Teknik niversitesi Rektr yrtr.