1 Austos 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28371

YNETMELK

Bursa Teknik niversitesinden:

BURSA TEKNK NVERSTES YABANCI DLLER YKSEKOKULU

HAZIRLIK SINIFI ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bursa Teknik niversitesine bal lisans ve lisansst programlara yeni kabul edilen rencilerin ngilizce seviyelerini; duyduunu anlayabilme, kavrayabilme, konuabilme, rapor hazrlayabilme ve dersleri takip edebilme dzeyine getirmek zere Bursa Teknik niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu hazrlk snflarnda yrtlen eitim-retim ve snavlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Bursa Teknik niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu yabanc dil hazrlk snflarnda yrtlen eitim-retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Hazrlk snf: Bursa Teknik niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu Yabanc Dil Hazrlk Snflarn,

b) IELTS: International English Language Testing System snavn,

c) Lisans: En az sekiz yaryllk bir program kapsayan bir yksekretimi,

) Lisansst: Yksek lisans ve doktora eitimini,

d) Rektr: Bursa Teknik niversitesi Rektrn,

e) Rektrlk: Bursa Teknik niversitesi Rektrln,

f) Senato: Bursa Teknik niversitesi Senatosunu,

g) TOEFL: Test of English as a Foreign Language snavn,

) niversite (BT): Bursa Teknik niversitesini,

h) Yksekokul (YDYO): Bursa Teknik niversitesi Yabanc Diller Yksekokulunu

) Ynetim Kurulu: Yksekokul Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retimle lgili Esaslar

Dzey tespiti

MADDE 5 (1) Bursa Teknik niversitesinde retim dili en az %30u ngilizce olmak zere Trkedir. niversiteye kabul edilen lisans rencilerinden, ngilizce dil bilgilerinin yeterli olduunu, YDYOnun yapt yeterlik ya da Senatoca kabul edilen dil snavlarnn biri ile kantlayamayanlarn hazrlk snfnda okumalar zorunludur.

(2) BT yksek lisans programlarna yeni kabul edilecek rencilerin yabanc dil seviyelerini belirlemek iin YDYO tarafndan bir snav yaplr. Snavla ilgili koullar ve baar ltleri Senato tarafndan belirlenir.

(3) Hazrlk snfnda eitim grecek rencilerin ngilizce dzeyleri YDYO tarafndan yaplan seviye tespit snav ile belirlenir. Yabanc dil dzeyleri;

a) Balang-temel (Elementary),

b) Orta alt (Pre-Intermediate),

c) Orta (Intermediate),

) Orta st (Upper-Intermediate),

olarak belirlenir.

Eitim sresi ve devam zorunluluu

MADDE 6 (1) Hazrlk snfnda normal retim sresi iki yaryldr.

(2) renciler, derslerin en az %85ine devam etmekle ykmldr.

Deerlendirme, baar ve itiraz

MADDE 7 (1) Yeterlik snav baar puan Senatoca belirlenir ve web sitesinde ilan edilir.

(2) Yeterlik snavlar gz ve bahar yaryllarnn balangc ile bahar yarylnn sonunda ve ald takdirde yaz dnemi sonunda yaplr.

(3) niversiteye yeni kayt olan rencilerden Senatoca belirlenen muafiyet artlarn salamayanlarn hazrlk snfnda eitim grp grmeyecei yaplacak yeterlik snav ile belirlenir.

(4) Hazrlk snfna devam edip en az orta seviyeyi tamamlayan renciler bahar yaryl ba ve sonundaki yeterlik snavna girebilir.

(5) rencilerin bahar yaryl ba ve sonundaki baar deerlendirmesinde yeterlik snavnn yan sra yl ierisinde yaplan snav ve dier deerlendirmeler de gz nnde bulundurulur.

(6) Hazrlk snfnda eitim-retim yl ierisinde yaplan snav ve dier btn deerlendirmelerden alnan notlar yalnzca o eitim-retim yl baar deerlendirmesinde kullanlr.

(7) ki yaryllk hazrlk snfnda, eitim sonunda, yeterlik snavna girmeyenler ile bu snavda baarsz olan rencilerden en az orta alt seviyeyi baar ile bitirenler ald takdirde yaz okuluna katlabilirler. Yaz okulu sonunda yaplacak yeterlilik snavlarna yaz okuluna katlan rencilerden en az orta seviyeyi baar ile bitirenler girebilir.

(8) ki yaryllk hazrlk snfnda, eitim sonunda, yeterlik snavna girmeyenler ile bu snavda baarsz olan rencilerden en az orta seviyeyi baar ile bitirenler ve devam zorunluluunu yerine getirenler btnleme snavna girerler.

(9) Gz ve bahar yaryllar banda yaplacak olan yeterlik snavnda baarl olan renciler blmlerine kayt yaptrrlar. Yeni alan blmlerin rencileri, yeni eitim-retim yl ban beklemek zorundadrlar. Snava girip baarl olamayanlar ve snava girmeden derse devam edenlerden bahar yaryl sonu en az orta seviyeyi tamamlayan renciler yeterlik snavna girebilir. Bu rencilerden baarl olanlar blmlerine kayt yaptrrlar.

(10) Snavlarda maddi hata yapld kansnda olan renciler, snav sonularnn ilann takip eden gn iinde bir dileke ile YDYO Mdrlne bavurur.

(11) Hazrlk snfnn ikinci yaryl sonunda yaplan yeterlik snavnda/snavlarnda baarl olamayan renciler, kaytl beklemeli statde ngilizce dil bilgisini kendi imknlaryla gelitirerek, yaplacak olan ngilizce yeterlik snavnda/snavlarnda baarl olduu takdirde veya niversitece yeterlik snavna edeer olan (TOEFL ve IELTS) snavnda baarl olanlar girmeye hak kazand lisans veya lisansst retim programna devam eder ya da 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmeliin 7 nci maddesinin onikinci fkras kapsamnda hazrlk snfn geemeyen renciler, ikinci yaryln sonunda talep etmesi halinde lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan baka bir niversitede ya da niversitenin retim dili Trke olan edeer bir programna, edeer programn bulunmamas halinde yakn programlardan birine yerletirilir.

(12) Hazrlk snfnda, baarl olamayan lisans veya lisansst rencileri blmlerine kayt yaptramazlar. Bu rencilere kaytl beklemeli statde takip eden yllarda akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplacak ngilizce yeterlik snavlarna katlma hakk tannr. Snavlara katlmak iin adaylarn katk paylarn yatrarak kayt yenilemeleri gerekir.

zinli ayrlma

MADDE 8 (1) Hazrlk snfna kaytl olan renciler dnem izni iin bavurabilir. znin kabulne, Ynetim Kurulunca karar verilir. Bu rencilerin yeterlik snav haklar, izin karar ile birlikte belirlenir.

Devamszlk ve mazeret

MADDE 9 (1) Herhangi bir nedenle derse girmeyen renci yoklamalarda yok gsterilir. Ders bitmeden snf terk eden renciler o dersin tamamnda yok saylr.

(2) Etkinliklere katlmak zere Rektrlk tarafndan grevlendirilen renciler katlamadklar dersler iin devamsz saylmazlar. Snav olan gnlerde raporlu olan rencilerin raporlar sadece mazeret snavna girme hakk salar, ancak bu raporun kapsad gnlerde renci devamsz saylr. Raporlar tam teekkll bir salk kuruluundan alnr.

Edeer snavlarda baar ltleri

MADDE 10 (1) YDYO yeterlik snavna edeer olan TOEFL ve IELTS baar puanlar Senatoca belirlenir.

Yatay geili renciler

MADDE 11 (1) niversite dndan yatay gei yapmak iin bavuruda bulunanlardan; ngilizce dil bilgilerini YDYO yeterlik snavna edeer olan TOEFL ve IELTS snavlarndan biri ile kantlam olanlarn niversiteye kabul yaplr. Resmi dili ngilizce olan lkelerin vatandalarnn ngilizce yeterliklerine Yksekokul tarafndan mlakat ve gereken hallerde yazl snav yaplarak karar verilir.

zel renciler

MADDE 12 (1) zel renci olmak iin bavuruda bulunanlardan anadili ngilizce olan veya niversite eitimini ngilizce olarak yapanlarn ngilizce yeterliklerine Yksekokul tarafndan mlakat ve gereken hallerde yazl snav yaplarak karar verilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde niversite Senatosu kararlar ve ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 14 (1) 19/9/2011 tarihli ve 28059 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bursa Teknik niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu Hazrlk Snf Eitim retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bursa Teknik niversitesi Rektr yrtr.