1 Austos 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28371

YNETMELK

Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumundan:

ATATRK KLTR, DL VE TARH YKSEK KURUMU

YKSEK KURUM UZMANLII YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yksek Kurum Uzman Yardmclarnn yarma ve yeterlik snavlarnn uygulanmasna, atama ve yetitirilmelerine, Yksek Kurum Uzman ile Yksek Kurum Uzman Yardmclarnn grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Yksek Kurum Uzman ve Yksek Kurum Uzman Yardmclarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayl Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 25 inci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ek 41 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bilim Kurulu: Kurumlarn bnyelerinde oluturulan Bilim Kurullarn,

b) KPSS: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplan Kamu Personel Seme Snavn,

c) KPDS: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplan Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

) Kurum: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumunun bnyesinde bulunan Atatrk Aratrma Merkezi, Trk Dil Kurumu, Trk Tarih Kurumu ve Atatrk Kltr Merkezini,

d) Kurum Bakan: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumunun bnyesinde bulunan Atatrk Aratrma Merkezi, Trk Dil Kurumu, Trk Tarih Kurumu ve Atatrk Kltr Merkezi Bakanlarn,

e) Uzman: Yksek Kurum Uzmanlarn,

f) Uzman Yardmcs: Yksek Kurum Uzman Yardmclarn,

g) Ynetim Kurulu: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Ynetim Kurulunu,

) Yksek Kurum: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumunu,

h) Yksek Kurum Bakan: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Bakann,

ifade eder.

KNC BLM

Uzman Yardmcl Giri Snav

Giri snav

MADDE 5 (1) Uzman Yardmclar, meslee zel giri snav ile alnr. Uzman Yardmcl giri snav, KPSS sonularna gre Yksek Kurum tarafndan yaplacak yazl ve szl snav veya yalnzca szl snavdan oluur.

(2) Giri snavlar, kadro ve ihtiya durumuna gre Yksek Kurum tarafndan uygun grlecek zamanlarda yaplr.

(3) Giri snav ile ilgili i ve ilemler nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlnca yrtlr. Yazl giri snav, klasik veya test usulnde yaplabilir.

Duyuru

MADDE 6 (1) Giri snavna katlma artlar, atama izni alnm kadrolarn say, snf, unvan ve dereceleri, renim dallar, snav tarihi ve snavn yapl ekli, KPSS puan tr ve asgari puanlar, yazl ve szl snav konular, puan sralamasna gre ka adayn arlaca, son bavuru tarihi, gerek grlmesi hlinde renim dallarna ait kontenjanlar, bavuru yeri ve snavla ilgili dier hususlar, bavuru sresinin bitiminden en az on be gn nce Trkiye genelinde yaymlanan ve tiraj en yksek olan ilk be gazetenin en az birinde ve Yksek Kurum Genel A sitesinde ilan edilir. Giri snav duyurusunda yer alacak renim dallar, 7 nci maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde saylan faklte ve blmler arasndan Yksek Kurum tarafndan belirlenir.

Giri snavna katlma artlar

MADDE 7 (1) Giri snavna katlabilmek iin 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinde yer alan genel artlara ek olarak aadaki artlar aranr:

a) Son bavuru tarihi itibaryla geerlilik sresi dolmam KPSSden, her snav dneminde Yksek Kurumca tespit edilerek snav ilannda belirtilen puan trnde taban puan alm olmak,

b) Yksek Kurum tarafndan yaplan snavlarda iki defadan fazla baarsz olmamak,

c) En az drt yllk lisans eitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler fakltelerinden; niversitelerin Trk dili, edebiyat, tarihi ve kltr ile ilgili faklte ve blmlerinden; sosyoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, filoloji veya yabanc diller alanndaki yksekretim kurumlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt iindeki veya yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmak,

) Snavn yapld tarihte otuz be yan doldurmam olmak.

stenilen belgeler

MADDE 8 (1) Giri snavna katlmak isteyenlerden aadaki belgeler istenir:

a) talep formu,

b) Lisans diplomas ya da k belgesinin asl veya Yksek Kurum tarafndan onayl rnei,

c) KPSS sonu belgesinin asl veya Yksek Kurum tarafndan onayl rnei yahut Genel A kts,

) Yazl z gemi,

d) Adli sicil beyan,

e) 3 adet vesikalk fotoraf.

Bavuru ekli ve yeri

MADDE 9 (1) Giri snavna bavuru, ahsen veya posta yoluyla Yksek Kurum nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesine veya ilanda belirtildii takdirde Genel A eriimi zerinden yaplr. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen sre iinde yaplmayan bavurular dikkate alnmaz.

Bavurularn incelenmesi

MADDE 10 (1) Bavurular Giri Snav Komisyonunca, giri snav artlarna uygunluk ynnden incelenir, bavurusu uygun bulunanlara snav giri belgesi verilir.

Giri Snav Komisyonu

MADDE 11 (1) Uzman Yardmcl iin oluturulacak Giri Snav Komisyonu, Yksek Kurum Bakannn bakanlnda, Yksek Kurum Bakan Yardmcs, nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakan ve Kurum Bakanlar olmak zere toplam yedi kiiden oluur. Yksek Kurum Bakan ve Kurum Bakanlar ayrca birer yedek ye bildirirler. Asl yelerin herhangi bir sebeple katlmamalar hlinde, yedek yeler tespit srasna gre Giri Snav Komisyonuna katlrlar.

(2) Giri Snav Komisyonu, ye tam saysyla toplanr ve oy okluuyla karar verir.

(3) Giri Snav Komisyonunun sekretarya hizmetleri, nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan yrtlr.

Snav sorularnn hazrlanmas

MADDE 12 (1) Yazl snav sorular, Giri Snav Komisyonunun talebi zerine Yksek Kurum veya Kurumlar tarafndan alanlara gre, ilgili bir kamu kurumuna hazrlattrlabilir.

Yazl snav

MADDE 13 (1) Yazl snav yaplmas hlinde snava KPSS sonularna gre bavuran adaylardan en yksek puana sahip olandan balanarak, atama yaplacak kadro saysnn on kat aday (son sradaki adayla eit puana sahip olanlar dhil) arlr. Belirtilen sayda aday olmazsa bavurusu kabul edilen btn adaylar snava arlr.

(2) Yazl snav, giri snav duyurusunda belirtilen konulardan yaplr. Yazl snav klasik usulde ise deerlendirme, yz puan zerinden verilen notlarn aritmetik ortalamas alnarak yaplr. Yazl snav baar notu, yz puan zerinden en az yetmitir.

(3) Yazl snav, gerektiinde Ynetim Kurulu karar ile ilgili bir kamu kurumuna yaptrlabilir.

(4) Snavda kopya ekenler, kopya ekmeye teebbs edenler veya kopya ektii tespit edilenler hakknda tutanak dzenlenir ve snav ktlar geersiz saylr.

(5) Yazl snav sonular, on be gn iinde Yksek Kurum Genel A sitesinde ilan edilir. Ayn ilanda, yaplacak szl snavn yeri ve tarihi de belirtilir.

Szl snav

MADDE 14 (1) Szl snav, adaylarn;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) z gveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden deerlendirilerek ayr ayr puan verilmek suretiyle gerekletirilir. Adaylar, Komisyon tarafndan (a) bendi iin elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazl zelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Bunun dnda szl snav ile ilgili herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz. Szl snavda baarl saylmak iin, Giri Snav Komisyonu bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

(2) Szl snavda, yazl snav sonularna gre yetmi puandan az olmamak zere, en yksek puandan balanarak giri snav duyurusunda belirtilen atama yaplacak kadro saysnn drt kat aday (son sradaki adayla eit puana sahip olanlar dhil) szl snava girmeye hak kazanr.

(3) Uzman Yardmclarnn sadece szl giri snav ile alnmasna karar verilmesi durumunda ise, KPSS sonularna gre bavuran adaylardan en yksek puana sahip olandan balanarak, atama yaplacak kadro saysnn drt kat aday (son sradaki adayla eit puana sahip olanlar dhil), belirtilen sayda aday olmazsa bavurusu kabul edilen btn adaylar snava arlr.

Baar deerlendirilmesi

MADDE 15 (1) Baar puan, yazl snav yaplmas hlinde yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas alnarak hesaplanr; yalnzca szl snav yaplmas durumunda ise adayn szl snav puanndan oluur. Snav puanlarnn eitlii hlinde srasyla yazl snav yaplmsa yazl snav puan, yaplmamsa szl snav puan, KPSS puan yksek olan aday sralamada stte yer alr.

(2) Yksek Kurum tarafndan baar puan en yksek olan adaydan balanmak suretiyle giri snav duyurusunda belirtilen Uzman Yardmcs kadro says kadar asl adayn isimleri ilan edilir. Yaplan snavlarda baarl olmak artyla, giri snav duyurusunda belirtilen Uzman Yardmcs kadro saysnn yarsn gememek zere, renim dallar itibaryla Giri Snav Komisyonu tarafndan belirlenen sayda yedek adayn isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

(3) Asl listedeki adaylardan giri snavnda baarl olup atamas yaplmayanlar veya atamas yaplp herhangi bir sebeple grevden ayrlanlar olduu takdirde, Yksek Kurumca snav sonucunun ilanndan itibaren alt ay iinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yksek puan alan adaydan balamak zere baar puan sralamasna gre atama yaplabilir. Yedek listedeki adaylarn haklar, daha sonraki snavlar iin mktesep hak veya herhangi bir ncelik tekil etmez.

Sonularn duyurulmas

MADDE 16 (1) Snav sonular, Giri Snav Komisyonu tarafndan tutanakla tespit edilerek, snavn bitimini takip eden on be i gn iinde Yksek Kurumun Genel A sitesinde baar srasna gre ilan edilir.

Uzman Yardmclarnn atanmas

MADDE 17 (1) Giri snavn kazananlarn Uzman Yardmcs kadrolarna atanmalar ve adaylklarna ilikin ilemler, 664 sayl Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu hkmlerine gre yaplr.

(2) Snav kazananlarn Uzman Yardmclna atanabilmeleri iin, ilanda belirtilen sre iinde istenilen belgelerle birlikte nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlna mracaat etmeleri gerekir.

(3) Bildirilen sre iinde geerli bir mazereti olmad hlde mracaat etmeyenlerin atama ilemleri yaplmaz.

(4) Giri snavn kazananlarn bavuru belgelerinde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz.

NC BLM

Uzmanlk Tezi, Uzmanlk Yeterlik Snav ve Uzmanla Atanma

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 18 (1) Adaylkta geen sre dhil aylksz izin, toplam ay aan hastalk ve refakat izni sebebiyle grevden ayr kalnan sreler hesaba katlmakszn en az iki yl fiilen alan Uzman Yardmclar iin Yksek Kurum Bakan/Kurum Bakan tarafndan Yksek Kurum ve Kurum Bakan Yardmclar, Daire Bakanlar, en az be yl tecrbeli Uzmanlar veya niversite retim yeleri arasndan en ge bir ay iinde bir tez danman belirlenir.

(2) Uzman Yardmcs ve danmann birlikte nerdii ve Yksek Kurum Bakan/Kurum Bakannn onayyla belirlenen tez konusu, en ge bir ay iinde Uzman Yardmcsna tebli edilmek suretiyle kesinleir.

(3) Belirlenen tez konusu, Uzman Yardmcsnn talebi, danmann teklifi ve Yksek Kurum Bakan/Kurum Bakannn onayyla bir defaya mahsus olmak zere deitirilebilir.

(4) Uzman Yardmclarnn tez konular, danman tarafndan Kurum araclyla nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlna bildirilir.

(5) Uzman Yardmcs tezin kesinletii tarihten itibaren en ge bir yl iinde tezini, Tez Jrisine sunulmak zere Yksek Kurum/Kuruma teslim etmek zorundadr.

Uzmanlk tezinin hazrlanmas

MADDE 19 (1) Uzman Yardmcs hazrlayaca tezde bilim esaslarna uygun olarak hareket etmek, ele ald konuyu tarih geliimi iinde ve karlatrmal olarak incelemek zorunda olup tezin kendi gr ve tavsiyelerini tamas ve tezin daha nce yksek lisans, doktora tezi veya baka bir amala hazrlanmam ve kullanlmam olmas esastr.

Tez Jrisi

MADDE 20 (1) Tez Jrisi; Yksek Kurum Bakan, ilgili Kurum Bakan ve alanna gre iki Bilim Kurulu yesi ya da ihtiya duyulmas hlinde iki retim yesi ve ilgili tezin danmanndan oluur.

(2) Tez Jrisi, ye tam saysyla toplanr ve oy okluuyla karar verir.

Uzmanlk tezinin teslimi, Tez Jrisi tarafndan deerlendirilmesi ve sonular

MADDE 21 (1) Uzman Yardmcs tezini, tez konusunun nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlna bildirildii tarihten itibaren en ge bir yl iinde, Tez Jrisine iletilmek zere, ayn Daire Bakanlna sunmak zorundadr. Sz konusu Daire Bakanl, teslim ald tezi en ge on be gn iinde Tez Jrisine iletmekle ykmldr.

(2) Tezler, nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlnca, Tez Jrisine, deerlendirilmek zere datlr ve tezlerin incelenmesi iin bir ay sre verilir.

(3) Uzman Yardmcs, tezlerin incelenmesini mteakiben en ge bir ay ierisinde, Yksek Kurum/Kurumca tespit edilen tarihte tezini savunur.

(4) Savunma sonunda tez baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Baar veya baarszln tespitinde oy okluu esastr. Baarsz kabul edilen tezler iin gereke gsterilir. Tezin oy okluuyla baarl bulunmas hlinde olumsuz oy kullanan yeler gerekelerini yazl olarak belirtirler.

(5) Tez deerlendirme aamasnda tezi yeterli bulunmayan Uzman Yardmcsna bir hak daha tannr. Uzman Yardmcs bu hakkn, Tez Jrisi tarafndan hazrlanacak raporu dikkate alarak, sonularn ilanndan itibaren alt ay iinde, daha nceden hazrlam olduu tezi dzelterek veya yeni bir tez hazrlayarak kullanr.

(6) Sresi iinde tezini sunmayan Uzman Yardmcsna, Yeterlik Snav Komisyonunun karar ile alt ay amamak zere ek sre verilir.

Uzmanlk yeterlik snavna girme artlar

MADDE 22 (1) Aylksz izin, toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri sebebiyle grevden ayr kalnan sreler hesaba katlmakszn Uzman Yardmcs olarak en az yl fiilen alm olmas ve hazrlanan uzmanlk tezinin kabul edilmi olmas gerekir.

Yeterlik Snav Komisyonu

MADDE 23 (1) Yeterlik Snav Komisyonu, Yksek Kurum Bakannn bakanlnda ilgili Kurum Bakan ve alanna gre iki Bilim Kurulu yesinden oluur. Yksek Kurum Bakan ve Kurum Bakanlar ayrca birer yedek ye bildirirler. Asl yelerin herhangi bir sebeple katlamamalar hlinde yedek yeler tespit srasna gre Yeterlik Snav Komisyonuna katlrlar.

(2) Yeterlik Snav Komisyonu, ye tam saysyla toplanr ve oy okluuyla karar verir.

(3) Yeterlik Snav Komisyonunun sekretarya hizmetleri, nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan yrtlr.

Yeterlik snav

MADDE 24 (1) Uzmanlk yeterlik snav, tez savunmasndan en ge bir ay sonra Yksek Kurumca uygun grlen tarihte yazl ve szl olarak yaplr.

(2) Yeterlik snav konular en az iki ay nce adaylara duyurulur.

(3) Yeterlik snavnn deerlendirilmesi, Yeterlik Snav Komisyonu yelerince yz puan zerinden verilen notlarn aritmetik ortalamas alnarak yaplr. Yeterlik snav baar notu, yz puan zerinden en az yetmitir. Yetmi ve zerinde puan alanlar baarl saylr.

(4) Snavda baarl olamayanlar veya snava girmeye hak kazand hlde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir.

Uzmanla atanma

MADDE 25 (1) Yeterlik snavnda baarl olan ve uzman yardmcl dnemi ierisinde alnm KPDSden asgari (C) dzeyinde veya dil yeterlilii bakmndan bunlara denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeyi yeterlik snavndan itibaren en ge iki yl iinde ibraz eden Uzman Yardmcsnn Yksek Kurum Uzman olarak atamas yaplr.

Uzman Yardmcs unvannn kayb

MADDE 26 (1) Aada durumlar belirtilenler, Yksek Kurum Uzman Yardmcs unvann kaybeder ve Yksek Kurum/Kurumda durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

a) Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyenler,

b) Yeterlik snavnda baarl olamayp ikinci kez snava giren ve bu aamada da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar,

c) Sresi iinde yabanc dil yeterliini yerine getirmeyenler.

DRDNC BLM

Uzman ve Uzman Yardmclarnn Grev ve Sorumluluklar ile Eitimleri

Uzman ve Uzman Yardmclarnn grev ve sorumluluklar

MADDE 27 (1) Uzman ve Uzman Yardmclar;

a) Yksek Kurum/Kurumun grev alanlar ile ilgili konularda bilimsel aratrma, hizmet ve faaliyetlerde bulunmakla,

b) Yksek Kurum/Kurumun sreli ve sresiz yaynlarn basma hazrlamakla,

c) Yksek Kurum/Kurumca dzenlenecek olan her trl bilimsel toplant ve almalara katlmakla,

) Yksek Kurum veya Kurum Bakan, Bilim Kurulu ile Bilim ve Uygulama Kollarnca kendilerine verilen grevleri yerine getirmekle,

ykmldr.

(2) Uzman ve Uzman Yardmclar, Yksek Kurum ve Kurumlarn grev alanna giren konularda dier kamu kurum ve kurulular, eitim kurumlar, aratrma merkezleri ve dier kurulularn taleplerine uygun olarak ders, eitim, seminer ve konferans vermekle grevlendirilebilir.

(3) Uzman ve Uzman Yardmclar, verilen grevlerin Yksek Kurumun ilkeleri dorultusunda ilgili mevzuata, plan ve programlara uygun olarak sresinde yerine getirilmesi ve yrtlmesinden Yksek Kurum Bakanlnda bal olduklar Daire Bakanna, Kurumlarda ise Kurum Bakan Yardmclarna kar sorumludur.

Uzman ve Uzman Yardmclarnn eitimleri

MADDE 28 (1) Uzman Yardmclar, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Aday Memurlarn Yetitirilmelerine likin Genel Ynetmelik ile bu Ynetmelikte belirtilen esaslar dhilinde eitim ve staja tabi tutulurlar.

(2) Yksek Kurum ve Kurumlar, Uzman ve Uzman Yardmclar iin uygun zamanlarda hizmet ii eitim programlar dzenleyebilir.

(3) Uzman ve Uzman Yardmclar, Yksek Kurum/Kurumca uygun grlen Kurum d kurs ve sertifika program niteliindeki eitimlerden ve Yksek Kurum/Kurum tarafndan hazrlanan program dhilinde yabanc dil eitiminden yararlandrlabilir.

(4) Uzman ve Uzman Yardmclar, Yksek Kurum/Kurum tarafndan tespit edilecek programlar erevesinde aratrma yapmak, mesleki bilgi ve grglerini artrmak zere ilgili mevzuata gre yurt dna gnderilebilirler.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yeniden atanma

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre Yksek Kurum Uzman unvann kazandktan sonra Yksek Kurum/Kurumdaki grevlerinden eitli sebeplerle ayrlp yeniden atanmak isteyenler mracaatlar durumunda, bo kadro ve ihtiya bulunmas artyla Yksek Kurum Uzmanlna yeniden atanabilirler.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 30 (1) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Kadrolu Uzmanlk Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Bakan yrtr.