1 Austos 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28371

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanl (Tapu ve Kadastro Genel Mdrl)ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Tapu ve Kadastro Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (3) numaral alt bendi ile ikinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

3) Santral Memuru, Ambar Memuru, Ariv Memuru, Ayniyat Memuru, Memur ve ofr.

a) Kontrol Mhendisi, Mhendis, Mimar, ehir Plancs, Pilot, Avukat, Matematiki, Fiziki, statistiki, Kimyager, Biyolog, Hemire, Laborant, Programc, Rast, Tekniker, Kadastro Teknisyeni, Salk Memuru ve Teknisyen.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Grevde ykselme snav sonucu atanacak personelde aranacak genel artlar aada belirtilmitir.

a) Kadastro Mdr, Tapu Mdr, ube Mdr, Tapu Sicil Mdr Yardmcs, Uzman ve Eitim Uzman kadrolarna atanabilmek iin en az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

b) Kadastro yesi, Kontrol Memuru, Bilgisayar letmeni, Memur ve Ariv Memuru kadrolarna atanabilmek iin en az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

c) Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, ofr, Hizmetli, Datc kadrolarna atanabilmek iin en az orta renim mezunu olmak,

) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin birinci fkrasnn (B) bendine gre aranan artlara sahip olmak,

d) Genel Mdrlk tekilatnda en az iki yl alm olmak.

(2) Grevde ykselme snav sonucu atanacak personelde aranacak zel artlar aada belirtilmitir.

a) Kadastro Mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) niversitelerin Harita, Harita Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri ve Geomatik Mhendislii ve ilgili dier blmlerinden mezun olmak,

2) En az on yl hizmeti bulunmak,

3) Kadastro Mdrlklerinde mhendis kadrosunda en az iki yl grev yapm olmak,

b) Tapu Mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az on yl hizmeti bulunmak,

2) Tapu Sicil Mdr Yardmcs kadrosunda en az iki yl alm olmak,

c) ube Mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az on yl hizmeti bulunmak,

2) Kadastro Mdr veya Tapu Mdr kadrolarna atanabilme artlarna sahip olmak,

) Tapu Sicil Mdr Yardmcs kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az sekiz yl hizmeti bulunmak,

2) APK Uzman, Uzman, Eitim Uzman, Aratrmac, Programc, Kontrol Mhendisi, Mhendis, Mimar, ehir Plancs, Matematiki, Fiziki, statistiki, Kimyager, Biyolog, Pilot, Kadastro yesi, Kontrol Memuru, Bilgisayar letmeni, Rast, Tekniker, Kadastro Teknisyeni, Hemire, Laborant, Salk Memuru, Memur, Ariv Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru kadrolarnda en az iki yl, Teknisyen kadrosunda en az yl alm olmak,

d) Uzman kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az sekiz yl hizmeti bulunmak,

2) Kadastro yesi, Kontrol Memuru, Tekniker, Kadastro Teknisyeni, Bilgisayar letmeni, Memur, Ariv Memuru, Rast, Hemire, Laborant, Salk Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru ve Teknisyen kadrosunda en az iki yl alm olmak,

e) Eitim Uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az sekiz yl hizmeti bulunmak,

2) Eitim Fakltelerinden mezun olmak veya Fen-Edebiyat Fakltelerinin blmlerinden mezun ise pedagojik formasyon belgesi sahibi olmak,

3) Kadastro yesi, Kontrol Memuru, Tekniker, Kadastro Teknisyeni, Bilgisayar letmeni, Memur, Ariv Memuru, Rast, Hemire, Laborant, Salk Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru ve Teknisyen kadrosunda en az iki yl alm olmak,

f) Kadastro yesi ve Kontrol Memuru kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az alt yl hizmeti bulunmak,

2) Tekniker veya Kadastro Teknisyeni kadrolarnda alm olmak,

g) Bilgisayar letmeni kadrosuna atanabilmek iin;

1) Genel Mdrlk tarafndan dzenlenen bilgisayar kursunda baarl olmak veya Milli Eitim Bakanlnca onaylanm bilgisayar kullanm sertifikasna sahip olmak (Tekniker ve Kadastro Teknisyeni kadrolarnda olanlardan, kurs ve sertifika art aranmaz.),

2) Memur, Ariv Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Teknisyen ve Salk Memuru kadrosunda en az iki yl alm olmak,

) Memur ve Ariv Memuru kadrosuna atanabilmek iin;

1) ofr ve Destek Hizmetleri Grubu kadrolarnda en az be yl alm olmak,

h) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az (B) snf src belgesine sahip olmak,

2) Destek Hizmetleri Grubu kadrolarnda en az be yl alm olmak,

gerekir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkrasna aadaki bentler eklenmitir.

a) Kontrol Mhendisi, Mhendis, Mimar, ehir Plancs, Avukat, Pilot, Matematiki, Fiziki, statistiki, Kimyager ve Biyolog kadrolarna atanabilmek iin faklte veya en az drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak, Rast, Hemire, Laborant, Salk Memuru ve Programc kadrolarna atanabilmek iin en az iki yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

g) Pilot kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az faklte veya 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Pilot olabilmek iin gerekli sertifika ve belgelere sahip olmak,

3) Pilotluk yapabileceini salk kurulu raporu ile belgelendirmek,

4) Durumu, 7/12/1944 tarihli Uluslararas Sivil Havaclk Konvansiyonunun (ICAO) Ek-1inde belirlenen kriterlere uygun olmak,

) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Avukatlk ruhsatna sahip olmak,

h) Salk Memuru kadrosuna atanabilmek iin;

1) niversitelerin, yksekokullarn veya salk meslek liselerinin ilgili blmlerinden mezun olmak.

) Kontrol Mhendisi kadrosuna atanabilmek iin;

1) niversitelerin Harita, Harita Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri ve Geomatik Mhendislii blmlerinden mezun olmak,

2) En az 2 yl mhendis (Harita-Kadastro veya Jeodezi ve Fotogrametri) kadrosunda alm olmak,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesine aadaki altnc fkra eklenmitir.

(6) Kamu Kurum ve Kurulularnda grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik eki deerlendirme formuna gre yaplacak puanlamada mezun olunan okul esas alnr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesine aadaki beinci fkra eklenmitir.

(5) Tapu Sicil Mdr Yardmcs unvanl kadro iin dzenlenen grevde ykselme snavn kazanarak ay iinde atanma hakk kazanan personelden, en az alt ay sre ile fiilen tapu mdrlklerinde almam olanlar, Tapu Sicil Mdr Yardmcs olarak atanmadan nce Genel Mdrlk tarafndan planlamas yaplacak tapu mdrlklerinde en az iki ay sre ile oryantasyon (ynlendirme-uyum) eitimine tabi tutulurlar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasna aadaki (d) bendi eklenmitir.

d) Kadastro Mdr kadrosundan Tapu Mdr veya ube Mdr kadrolarna geilerde ve Tapu Mdr ile ube Mdr kadrolar arasndaki geilerde zel artlar aranmaz.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal bulunduu Bakan yrtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve aadaki nc fkra eklenmitir.

(2) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibariyle mezun olan personel hakknda, unvanlar itibariyle belirlenmi bulunan renim dzeylerinin bir alt renim dzeyi uygulanr.

(3) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibariyle iki yllk yksek renim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, 6 nc maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksek renim grm kabul edilirler.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal bulunduu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

20/6/2011

27970