27 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28366

YNETMELK

Kafkas niversitesinden:

KAFKAS NVERSTES EHLBEYT UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kafkas niversitesi Ehlibeyt Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Kafkas niversitesi Ehlibeyt Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Faklte: Kafkas niversitesine bal faklteleri,

c) Merkez: Kafkas niversitesi Ehlibeyt Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr Yardmcsn,

e) Rektr: Kafkas niversitesi Rektrn,

f) niversite: Kafkas niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

) Yksekokul: niversiteye bal yksekokul ve meslek yksekokullarn,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Hz. Muhammed ve ehlibeytin slam alemindeki yerini ve nemini bilgi ve belgelere dayal olarak tespit etmek, elde edilen bilgi, belge ve bulgular aratrmak ve merkez tarafndan yaymlanacak olan akademik aratrma dergisi, kitap, elektronik posta, blten ve benzeri vastalarla, aratrma yapan kiilere, kurumlara ulatrmak, ayrca konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerle rencilere ve geni halk kitlelerine sunmak, ehlibeyt ile ilgili aratrma yapmak zere lisansst eitim programlar amak ve yrtmek,

b) Ehlibeyt ile ilgili temin edilen yazma eserleri dijital ortama aktarmak, arivlemek, Trkeye evirerek yaymlamak, ierik analizleri yapmak, elektronik ortamda Trke ve ngilizce zetlerini yaymlamak,

c) Merkezde bir dokmantasyon birimi oluturmak, bu birimin arivinde toplanan ehlibeyt ile ilgili yazma ve dier klasik eserler zerinde yksek lisans ve doktora almalar yaplmasn salamak,

) Merkez bnyesinde faaliyet alanlar ile ilgili yaymlanm eserlerden oluan bir ktphane oluturmak,

d) Merkezin ama ve faaliyetleri kapsamnda ilgili kurum ve kurulularla fikir ve proje ibirliinde bulunmak,

e) Yurt ii ve yurt dnda bu alanda almalar bulunan resmi ve zel kurulularla iletiim kurarak, uluslararas alanda ilikilerin gelitirilmesine bilimsel katkda bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 6 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr ve mdr yardmclar,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 7 (1) Merkezin yneticisi olan Mdr; niversitede grev yapan retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi dolan Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan, niversitede grev yapan retim elemanlar arasndan iki kii en ok yl iin mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde, yardmclarnn da grevi sona erer. Mdr, grevi banda bulunmad zamanlarda mdr yardmclarndan birine vekalet brakr. Vekalet sresi alt ay getii takdirde yeni bir Mdr grevlendirilir.

(3) Mdr veya mdr yardmcs olarak grevlendirilen retim elemanlar, niversitenin bal bulunduklar faklte ve yksekokullarda da grev alabilirler.

Mdr ve mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetim, bilim, aratrma, inceleme, yayn ve benzeri konularda oluturulan alma grubu ve komisyonlara bakanlk etmek ve bunlarn ileyi ve dzenini salamak, her yln sonunda ve istendiinde Merkezin almalaryla ilgili olarak Rektrle rapor sunmak,

b) Lisansst eitim retim etkinliklerini yrtmek,

c) Merkezin ihtiyalarn ve btesini gerekeleriyle birlikte hazrlamak, bu konudaki Ynetim Kurulu kararn Rektrle bildirmek,

) Merkez personelinin almalarn dzenlemek ve denetim grevini yrtmek,

d) Uluslararas bilimsel etkinliklerle ilgili ileri yrtmek,

e) Merkezin dzenledii konferans, panel, sempozyum ve benzeri ulusal/uluslararas bilimsel etkinliklerin dzenlenmesini veya bunlara katlmn salamak,

f) Merkez tarafndan dzenlenen kurs ve seminerlere katlanlara katlm belgesi vermek,

g) lgili dier mevzuatla kendisine verilen dier grevleri yrtmek.

(2) Mdr yardmclar, Mdr ve Ynetim Kurulu tarafndan Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verilen grevleri yerine getirmekle grevlidir.

Ynetim kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve niversitenin konuyla ilgili retim elemanlar arasndan Rektrn grevlendirdii be kiiden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yeleri yllna grevlendirilir. Ynetim Kurulu yelii sona eren kii tekrar grevlendirilebilir.

(3) Ynetim Kurulu bakan Mdrdr. Rektr, Ynetim Kurulunun doal yesidir ve gerektiinde Kurula bakanlk eder. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma programlarn, bilimsel faaliyet ve yaynlarn planlamak,

b) Merkezin amacna uygun olarak bilimsel aratrma, inceleme, yayn ve benzeri konularda alma grubu veya komisyonlar oluturmak,

c) Merkezde alacak retim eleman ve uzmanlarn grevlendirilmesi konusunda Ynetim Kurulu ve Rektre nerilerde bulunmak.

Danma kurulu

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, konuyla ilgili niversite retim elemanlar ve istekleri halinde Merkezin gelitirilmesine katkda bulunan kamu kurum ve kurulular veya zel sektr temsilcileri ile bu konuda alan aratrmaclar ve sivil toplum kurulular alanlar arasndan Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl sre ile seilen be kiiden oluur.

(2) Grev sresi biten yeler ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

(3) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az iki defa salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

(4) Mdrn nerisi ve Danma Kurulunun kabul ile gerektiinde niversite dndan konu ile ilgili kiiler grleri alnmak zere Danma Kurulu toplantlarna arlabilir.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Yllk faaliyet raporunu, alma programn, eitim ve aratrma faaliyetlerini deerlendirmek, yaplm ve halen yrtlen faaliyetler hakknda gr bildirmek, nerilerde bulunmak ve bir sonraki alma ylna ait program deerlendirmek,

b) Bilimsel almalara her trl kaynak ile teknik ve bilimsel destek salamaya almak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kafkas niversitesi Rektr yrtr.