27 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28366

TEBL

Maliye Bakanlndan:

GELR VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 283)

1. Giri

31/5/2012 tarihli ve 6322 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun 4 nc ve 7 nci maddeleri ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 46 nc maddelerinde deiiklik yaplm, 12 nci ve 13 nc maddeleri ile de ayn Kanuna Geici 80 inci ve 81 inci maddeler eklenmitir. Bu dzenlemelere ilikin aklamalar bu Tebliin konusunu oluturmaktadr.

2. Esnaf Muafl ile lgili Dzenlemeler

2.1. Yasal dzenleme

6322 sayl Kanunun 4 nc maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (8) numaral bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya aadaki bent ve maddeye son fkradan nce gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

8. Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazl artlar haiz olanlardan kendi rettikleri rnleri satanlara mnhasr olmak zere el dokuma ileri, bakr ilemecilii, ini ve mlek yapm, sedef kakma ve ahap oyma ileri, kaklk, bastonculuk, semercilik, yazmaclk, yorganclk, keecilik, lle ve oltu ta iilii, arklk, yemenicilik, oyaclk ve bunlar gibi geleneksel, kltrel, sanatsal deeri olan ve kaybolmaya yz tutan meslek kollarnda faaliyette bulunanlar;

9. Yukardaki bentlerde sz edilen ilere benzerlik gsterdikleri Maliye Bakanlnca kabul edilen ticaret ve sanat ileri ile itigal edenler.

Esnaf muaflna ilikin artlar tayanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin ekil ve muhtevasnn tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

2.2. Geleneksel, kltrel, sanatsal deeri olduu ve kaybolmaya yz tuttuu belirlenen meslek kollarnda faaliyette bulunanlarla ilgili esnaf muaflnn kapsam

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fkrasna 6322 sayl Kanunla eklenen (8) numaral bent hkm uyarnca;

El dokuma ileri, bakr ilemecilii, ini ve mlek yapm, sedef kakma ve ahap oyma ileri, kaklk, bastonculuk, semercilik, yazmaclk, yorganclk, keecilik, lle ve oltu ta iilii, arklk, yemenicilik, oyaclk ve bunlar gibi geleneksel, kltrel, sanatsal deeri olan ve kaybolmaya yz tutan meslek kollarnda faaliyette bulunanlar esnaf muaflndan yararlanacaklardr.

Anlan meslek kollarnda faaliyette bulunanlarn sz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri iin Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazl basit usule tabi olmann genel artlarn topluca tamalar ve mnhasran kendi rettikleri rnleri satmak suretiyle faaliyette bulunmalar gerekmektedir.

te yandan, sz konusu meslek kollarnda; devaml veya arzi olarak, iyeri alarak, motorlu ara kullanlarak, yardmc ii veya rak altrlarak faaliyette bulunulmas muafiyetten yararlanmaya engel tekil etmeyecektir.

Ancak, sz konusu meslek kollarnda aadaki ekilde faaliyette bulunulmas halinde ise muafiyetten yararlanlmas mmkn deildir:

- Ticari iletmelere ait mallar mutat olarak veya belli aralklarla satanlar ile kendi rettikleri rnlerle birlikte bakalarna ait rnleri de satanlar,

- Gelir ve kurumlar vergisi mkelleflerine ballk arz edecek ekilde faaliyette bulunanlar,

- Ticar, zira veya meslek kazanc dolaysyla gerek uslde gelir vergisine tbi olanlar.

Dier taraftan, halen basit usulde veya gerek usulde vergilendirilen mkelleflerden sz konusu muafiyete ilikin artlar topluca tayanlarn bal olduklar vergi dairesine bavurmalar halinde hkmn yrrle girdii tarih itibaryla mkellefiyetleri kapatlacaktr. artlar topluca tayanlardan muafiyet hkmnden faydalanmak istemediini ilgili vergi dairesine yaz ile bildirenler ise durumlarna gre basit veya gerek usulde vergilendirilecektir.

rnek 1: znik ilesinde sabit iyerinde ini yapm faaliyetinde bulunan ve Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yer alan basit usule tabi olmann genel artlarn tayan Bay (A), kendi rettii inilerin yannda, eitli yerlerden satn ald inileri de satmaktadr. Bay (A), mnhasran kendi rettii inilerin yannda bakalar tarafndan retilen inileri de satmas nedeniyle esnaf muaflndan faydalanamayacak olup, durumuna gre basit veya gerek usulde vergilendirilecektir.

rnek 2: Bay (T), Trabzon ilinde kiralad iyerinde bakr ilemecilii faaliyetinde bulunmakta ve mnhasran kendi rettii rnleri satmaktadr. Basit usule tabi olmann genel artlarn tayan Bay (T)nin bu faaliyetinin dnda herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadr.

Yapt faaliyet, geleneksel, kltrel, sanatsal deeri olan ve kaybolmaya yz tutan meslek kollar kapsamnda bulunan Bay (T), talep etmesi halinde esnaf muaflndan yararlanabilecektir.

2.3. Geleneksel, kltrel, sanatsal deeri olan meslek kollarnda faaliyette bulunanlarda vergi tevkifat

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin son fkrasnda, "Bu muafln, 94 nc madde uyarnca tevkif suretiyle kesilen vergiye mul yoktur." hkm yer almaktadr.

Bu hkme gre, Gelir Vergisi Kanununun 94 nc maddesinin birinci fkras uyarnca tevkifat yapmak zorunda olanlarn, bu kapsamda esnaf muaflndan yararlananlardan mal ve hizmet almlar karlnda, yaptklar demeler zerinden anlan madde ile 6/6/2012 tarihli ve 2012/3322 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan 6/6/2012 tarihli ve 2012/3322 sayl Kararnamenin Eki Karar hkmleri uyarnca % 2 orannda gelir vergisi tevkifat yapmalar gerekmektedir.

rnek 3: Esnaf muafl artlarn topluca tayan Bay (A), iyerinde kendi rettii bastonlar baston ticareti ile uraan (B) firmasna satmaktadr. (B) firmasnn, Bay (A)'ya baston bedeli karl olarak yapaca demeler nedeniyle gider pusulas dzenlemesi ve Gelir Vergisi Kanununun 94 nc maddesi uyarnca % 2 orannda gelir vergisi tevkifat yapmas gerekmektedir.

Bay (A) ise mal al ve satna ilikin belgeleri istenildii zaman ibraz etmek zere saklamak zorundadr.

2.4. Esnaf vergi muafiyeti belgesi

Esnaf muaflna ilikin artlar topluca tayanlara talep etmeleri halinde vergi dairelerince ekli ve muhtevas bu Tebliin ekinde yer alan Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi (EK: 1) verilir. Belgeyi almak isteyenlerin, EK 2de yer alan dileke ile varsa iyerlerinin, iyeri olmayanlarn ise ikametghlarnn bulunduu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine bavurmalar gerekmektedir.

Esnaf muaflndan faydalananlarn sz konusu belgeyi almalar istee bal olup, belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan artlar tadnn anlalmas halinde vergi dairesi tarafndan belge verilecektir. Ayrca, vergi dairesince gerekli grlen durumlarda iyerinde veya faaliyetin yapld yerde aratrma veya tespit yaplabilecei tabiidir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi dzenlendii tarihten itibaren yl iin geerli olup bu srenin sonunda vergi dairesine bavurularak yeni belge alnmas mmkn bulunmaktadr. yllk sre iinde esnaf muafl artlarn kaybedenlerin, ii brakanlarn veya kendi istei ile muaflktan kmak isteyenlerin esnaf vergi muafiyeti belgeleri vergi dairelerince iptal edilecektir. Belgesi iptal edilenlerin, esnaf muaflna ilikin artlar tamalar halinde yeniden belge talebinde bulunmalar mmkndr.

Esnaf vergi muafiyeti belgesine icra edilen faaliyetin tr olarak aadaki bilgilerden biri yazlacaktr:

- Oturduklar evlerde el emei rn imali ve sat (GVK Madde: 9/6),

- Hurda mal toplaycl (GVK Madde: 9/7),

- Geleneksel meslek kollar (GVK Madde: 9/8),

- Seyyar milli piyango bileti sat,

- 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun kapsamnda kapdan mal sat,

- Dier mal sat,

- Dier hizmet sat (mal ve hizmet bedelinin ayrlamamas hali dhil).

Ayrca, birden fazla faaliyetle itigal edilmesi halinde, arlkl olarak yaplan veya kiinin tercih ettii faaliyet tr belgeye yazlacaktr.

3. Basit Usulde Vergilendirmeyle lgili Dzenlemeler

3.1. Yasal dzenleme

6322 sayl Kanunun 7 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 46 nc maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye aadaki fkralar eklenmi ve 13 nc maddesiyle de ayn Kanuna Geici 81 inci madde eklenmitir.

Basit usule tabi olmann artlarndan herhangi birini takvim yl iinde kaybedenler, ertesi takvim yl bandan itibaren gerek usulde vergilendirilirler. Basit usuln artlarn haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yaz ile bildirenler dilekelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yl bandan, yeni ie balayanlar ise ie balama tarihinden itibaren gerek usulde vergilendirilirler. Gerek usulde vergilendirilen mkelleflerden, 47 nci maddede yazl artlar tayanlardan arka arkaya iki hesap dneminin i hacmi 48 inci maddede yazl hadlerden dk olanlar, yazl talepleri zerine bu artn gereklemesini takip eden takvim ylndan balayarak basit usule geebilirler. in e ve ocuklara devri halinde i hacminin hesabnda devirden nceki sreler de dikkate alnr. Sahte veya muhteviyat itibaryla yanltc belge dzenledikleri tespit edilenler hibir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

Gerek usulde vergilendirilmekte iken iini terk eden mkellefler ile basit usuln artlarn kaybedenlerden gerek usulde vergilendirilmeye balamadan nce iini terk eden mkellefler, terk tarihini takip eden yln bandan itibaren iki yl gemedike basit usule dnemezler. Bu hkm, iin e veya ocuklara devri halinde de uygulanr.

Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

Basit usulde vergilendirmeye geite srelerin hesab:

GEC MADDE 81- 46 nc maddenin altnc ve yedinci fkralarnda yer alan artlarn tespitine 1/1/2012 tarihinden itibaren balanr.

3.2. Basit usulden gerek usule gei

Basit usule tabi olmann artlarndan herhangi birini takvim yl iinde kaybedenler, ertesi takvim yl bandan itibaren, yeni ie balayanlar ise ie balama tarihinden itibaren gerek usulde vergilendirilmektedir.

6322 sayl Kanunun 7 nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 46 nc maddesinin altnc fkrasnda yaplan dzenlemeyle, basit usuln artlarn haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yaz ile bildirenler dilekelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yl bandan itibaren gerek usulde vergilendirileceklerdir.

rnek 4: Kayseri Bykehir Belediyesi snrlar iinde servis iletmecilii faaliyetinde bulunan ve basit usulde vergilendirilen Bay (G), vergi dairesine verdii dileke ile 15/10/2012 tarihinden itibaren gerek usulde vergilendirme talebinde bulunmutur. Bay (G), dilekesinde belirttii tarihten (15/10/2012) itibaren gerek usulde vergilendirilecek olup, gerek ve basit usulde tespit edilen ticari kazanlarn 2013 ylnn Mart aynda birlikte beyan edecektir.

Dier taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi uyarnca faaliyetlerine baladklar tarihten itibaren gerek usulde vergilendirilecek olan mkelleflerin basit usulde vergilendirmeye dnmeleri mmkn deildir.

3.3. Gerek usulden basit usule gei

6322 sayl Kanunla yaplan dzenlemeyle gerek usulde vergilendirilen mkelleflerden belirlenen artlar salayanlara basit usule geme imkn getirilmitir.

Buna gre, gerek usulde vergilendirilen mkelleflerin;

- Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazl artlar topluca tamas,

- Arka arkaya iki hesap dnemi i hacminin Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazl hadlerden dk olmas,

- Yazl talepte bulunmas

halinde, bu artlarn gereklemesini takip eden takvim ylndan balayarak basit usule gemeleri mmkn bulunmaktadr.

in e ve/veya ocuklara devri halinde i hacminin hesabnda devirden nceki sreler de dikkate alnacaktr.

Ancak, sahte veya muhteviyat itibaryla yanltc belge dzenledikleri tespit edilen mkellefler hi bir suretle basit usule dnemeyeceklerdir.

Gerek usulde vergilendirilen mkelleflerin basit usule gemeleri iin al, sat ve/veya hslat tutarlarnn her birinin arka arkaya iki yl sreyle Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazl hadlerden dk olmas gerekmektedir.

Dier taraftan, 6322 sayl Kanunun 13 nc maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geici 81 inci madde hkmne gre, gerek usulden basit usule gemeye ilikin artlarn tespitine ve iki yllk srenin hesabna 1/1/2012 tarihinden itibaren balanacaktr.

rnek 5: stanbul ilinde kuafrlk faaliyeti nedeniyle teden beri gerek usulde vergilendirilen Bayan (N)nin 2012 ve 2013 yllarnda elde ettii i hslat, ilgili yllar iin Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hslat haddinin altnda gereklemitir. Dier artlar da tanmas kaydyla mkellefin 1/1/2014 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirmeden yararlanmas mmkndr.

3.4. ini terk eden mkelleflerin durumu

Gerek usulde vergilendirilenler ile basit usuln artlarn kaybeden mkelleflerin;

in terk edilmesi veya e ve/veya ocuklara devredilmesi hallerinde ilgisine gre terk veya devir tarihini takip eden yln bandan itibaren iki yl gemedike basit usule dnmeleri mmkn deildir.

Gerek usulde vergilendirildii veya vergilendirilmesi gerektii faaliyetini 1/1/2012 tarihinden nce terk eden mkellefler iin iki yllk srenin hesaplanmasna 1/1/2012 tarihinden itibaren balanacaktr.

Gerek usulde vergilendirildii veya vergilendirilmesi gerektii faaliyetini 1/1/2012 tarihinden itibaren terk eden mkellefler terk tarihini takip eden yln bandan itibaren iki yl gemedike basit usulden yararlanamayacaklardr.

rnek 6: Taksi iletmecilii faaliyeti nedeniyle gerek usulde vergilendirilen Bay (M), bu faaliyetini 1/1/2005 tarihinde terk etmitir. Bay (M), 2013 ylnda yeniden faaliyete balamak ve basit usulden faydalanmak istemektedir. Bay (M)nin Gelir Vergisi Kanununun Geici 81 inci maddesi hkm uyarnca 1/1/2012 tarihinden itibaren iki yl gemedike basit usulden yararlanmas mmkn bulunmamaktadr.

Gerek usulde vergilendirildii veya vergilendirilmesi gerektii faaliyetini terk eden mkellefin basit usulde ortaklk eklinde faaliyette bulunmak istemesi halinde;

- Faaliyetin terk tarihine bal olarak, 1/1/2012 tarihinden veya terk tarihini takip eden yldan itibaren iki yllk srenin gemesi,

- Dier ortaklarla birlikte basit usule tabi olmann artlarnn topluca tanmas

kaydyla, basit usulden yararlanlmas mmkn bulunmaktadr.

rnek 7: Bay (P), gerek usulde gelir vergisi mkellefi iken faaliyetini 5/6/2010 tarihinde terk etmitir. Bay (P), 2012 ylnda basit usule tabi olmann artlarn tayan Bay (S) ile ortak olarak ehir ii yolcu tamacl faaliyetine balamak istemektedir. Geici 81 inci madde hkm uyarnca 1/1/2012 tarihinden itibaren iki yl sonra, dier bir ifadeyle 1/1/2014 tarihinden itibaren dier artlar da tamas kaydyla Bay (P)nin basit usulde vergilendirmeden yararlanmas mmkndr. Bu nedenle Bay (P) ve ortann 2012 ylnda ortaklk eklinde balayaca ehir ii yolcu tamacl faaliyeti nedeniyle ticari kazanlarnn gerek usulde tespit edilmesi gerekmektedir.

3.5. Gerek usulden basit usule geen mkelleflerde belge dzeni

Gerek usulde vergilendirilmekte iken Gelir Vergisi Kanununun 46 nc maddesinin altnc fkrasnda belirtilen artlar salayarak basit usulde vergilendirmeye geen mkellefler ellerinde bulunan belgelerle ilgili olarak aada belirtilen ekilde ilem yapacaklardr.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca notere tasdik ettirmi veya 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayl Resm Gazetede yaymlanan: Vergi Usul Kanunu Uyarnca Vergi Mkellefleri Tarafndan Kullanlan Belgelerin Basm ve Datm Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre anlamal matbaalara bastrm olduklar belgelerden, kullanlmam olanlar ile en son kullandklar ciltleri basit usulde vergilendirmeye baladklar tarihten itibaren bir ay iinde bal bulunduklar vergi dairelerine dilekeleri ile ibraz ederek kullanlmam olan belgelerin iptal edilmesini salayacaklardr.

Belge iptal ilemi vergi dairelerince 8/1/1996 tarihli ve 22517 sayl Resm Gazetede yaymlanan 246 Sra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinin (E) blmnde belirtilen ekilde gerekletirilecektir.

Basit usulde vergilendirilen mkellefler kullanacaklar belgeleri 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayl Resm Gazetede yaymlanan 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teblii ve 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayl Resm Gazetede yaymlanan 225 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliinde aklanan ekilde temin edeceklerdir.

Basit usule geen mkelleflerden 225 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teblii kapsamnda bulunanlar, mevcut belgelerinden kullanlmam olanlar vergi dairesine tespit ettirmek kaydyla kullanmaya devam edebileceklerdir.

Basit usule tabi mkelleflerin 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayl Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanun kapsamna girmemekle beraber, istee bal olarak deme kaydedici cihaz alp kullanmalar mmkn bulunmaktadr. Bu durumdaki mkelleflerin ellerindeki cihazlarn kullanmak istememeleri halinde, 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayl Resm Gazetede yaymlanan 60 Seri No.lu Katma Deer Vergisi Mkelleflerinin deme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanunla lgili Genel Tebliin 4 ve 6 nc blmlerindeki aklamalara gre, hurdaya ayrma veya bir baka mkellefe satma imknlar bulunmaktadr.

4. Gelir Vergisi Stopaj Tevikine likin Dzenlemeler

4.1. Yasal dzenleme

6322 sayl Kanunun 12 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa yaymn izleyen aybandan itibaren yrrle girmek zere aadaki Geici 80 inci madde eklenmitir.

Gelir vergisi stopaj teviki

GEC MADDE 80- Bakanlar Kurulunca istatistiki blge birimleri snflandrmas, kii bana den milli gelir veya sosyoekonomik gelimilik dzeyleri dikkate alnmak suretiyle belirlenen illerde yaplacak yatrmlar iin Ekonomi Bakanl tarafndan dzenlenen yatrm tevik belgeleri kapsamnda; bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerekleen yatrmlarda tevik belgelerinde ngrlen ve fiilen istihdam edilen iilerin cretlerinin sanayi kesiminde alan 16 yandan byk iiler iin uygulanan asgari cretin brt tutarna tekabl eden ksm zerinden hesaplanan gelir vergisi, yatrmn ksmen veya tamamen iletilmesine balanlan tarihten itibaren 10 yl sreyle verilecek muhtasar beyanname zerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Birinci fkraya istinaden terkin edilecek verginin hesabnda, ncelikle 32 nci maddede yer alan asgari geim indirimi dikkate alnr.

Yatrmn tamamlanamamas veya tevik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopaj teviki uygulamas nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziya cezas uygulanmakszn gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Yatrmn faaliyete gemesinden nce devri halinde devralan, ayn koullar yerine getirmek kaydyla gelir vergisi stopaj teviki uygulamasndan yararlanr.

Yatrmn ksmen veya tamamen faaliyete gemesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopaj teviki uygulamasndan devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan sre kadar devralan yararlanr.

Bu madde kapsamndaki gelir vergisi stopaj tevikinden yararlananlar, dier kanunlarda yer alan ayn mahiyetteki hkmlerden ayrca yararlanamazlar.

Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

Dier taraftan, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Yatrmlarda Devlet Yardmlar Hakknda Karar ile yatrmlar ile aratrma ve gelitirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilikin usul ve esaslar belirlenmitir.

4.2. Gelir vergisi stopaj tevikinin amac

Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geici 80 inci madde ile Bakanlar Kurulunca istatistiki blge birimleri snflandrmas, kii bana den milli gelir veya sosyo-ekonomik gelimilik dzeyleri dikkate alnmak suretiyle belirlenecek illerde yaplacak yatrmlar iin, Ekonomi Bakanl tarafndan dzenlenen yatrm tevik belgeleri kapsamnda 31/12/2023 tarihine kadar gerekleen yatrmlarda tevik belgelerinde ngrlen ve fiilen istihdam edilen iilerin asgari cretin brt tutarna tekabl eden cretleri zerinden hesaplanan gelir vergisinin, yatrmn ksmen veya tamamen iletilmesine balanlan tarihten itibaren 10 yl sreyle verilecek muhtasar beyanname zerinden tahakkuk edecek vergiden terkin edilmesi imkn salanmaktadr.

4.3. Gelir vergisi stopaj tevikinin uygulanaca iller

Gelir vergisi stopaj tevikinden, anlan Bakanlar Kurulu Karar uyarnca 6 nc blge iin dzenlenen tevik belgeleri kapsamnda gerekletirilecek yatrmlarla salanan ilave istihdam iin yararlanlacaktr. Buna gre, anlan Bakanlar Kurulu Kararna ekli listede 6 nc blge olarak yer verilen; Ar, Ardahan, Batman, Bingl, Bitlis, Diyarbakr, Hakkari, Idr, Kars, Mardin, Mu, Siirt, anlurfa, rnak, Van illeri ile Bozcaada ve Gkeada ilelerinde gerekletirilen yatrmlar dolaysyla bu tevikten yararlanlacaktr.

4.4. Uygulamadan yararlanacak mkellefler

Gelir Vergisi Kanunun Geici 80 inci madde kapsamnda gelir vergisi stopaj tevikinden,

Ekonomi Bakanl tarafndan dzenlenen yatrm tevik belgesine sahip olan,

Bu Tebliin 4.3. numaral blmnde yer verilen iller ve ilelerde gerekletirilen yatrmn ksmen veya tamamen iletilmesine balayan,

cret demeleri zerinden gelir vergisi stopaj yaparak muhtasar beyanname vermek zorunda olan,

2012/3305 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Yatrmlarda Devlet Yardmlar Hakknda Kararda aranlan artlar topluca tayan

mkellefler yararlanabilecektir.

Yatrmn faaliyete gemesinden nce devri halinde, devralan kurum, ayn koullar yerine getirmek kaydyla gelir vergisi stopaj teviki uygulamasndan yararlanabilecektir.

Yatrmn ksmen veya tamamen faaliyete gemesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopaj teviki uygulamasndan devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan sre kadar devralann yararlanmas mmkndr.

Tevikin uygulanmasnda faaliyet konusu ile tam veya dar mkellefiyet esasnda vergilendirilmenin bir nemi bulunmamaktadr.

4.5. Fiilen alma zorunluluu

Gelir vergisi stopaj teviki, sadece kapsama dahil iller ve ilelerde bulunan iyerlerinde fiilen altrlan iilerin cretleri zerinden hesaplanacak gelir vergisi stopaj asndan geerlidir. Bu iyerlerine ilikin bordrolarda gsterilmi olsalar dahi fiilen bu iyerlerinde almayan iiler asndan tevikten yararlanmak mmkn deildir.

zin, hastalk ve benzeri nedenlerle iyerinde bulunulmamas halleri fiilen almama olarak kabul edilmez.

4.6. Uygulamann esaslar

Gelir Vergisi Kanunun Geici 80 inci madde kapsamnda gelir vergisi stopaj teviki uygulanan cretlerin vergilendirilmesinde, ncelikle asgari geim indirimi dikkate alnr.

Bu kapsamda istihdam edilen cretlilerle ilgili asgari geim indirimi, 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayl Resm Gazetede yaymlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliinde belirtilen usul ve esaslara gre hesaplanacaktr.

Terkin edilecek tutar, Gelir Vergisi Kanunun Geici 80 inci madde uyarnca 16 yandan byk iiler iin uygulanan asgari cretin brt tutarna tekabl eden ksm zerinden hesaplanan gelir vergisi tutarndan fazla olamayacandan, asgari cret zerinden hesaplanan tutardan asgari geim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutar terkine konu edilecektir.

te yandan, Gelir Vergisi Kanunun Geici 80 inci maddede yer alan gelir vergisi stopaj tevikinden yararlanmak isteyen mkelleflerin Tebliin ekinde yer alan GVK Geici 80 inci Madde Kapsamnda Gelir Vergisi Stopaj Tevikine likin Bildirim (EK: 3) ve GVK Geici 80 inci Maddeye likin Gelir Vergisi Stopaj Teviki Kapsamnda stihdam Edilen cretlilere likin Bilgiler (EK: 4) tablolarn doldurmalar zorunludur. Bildirim, muhtasar beyannamenin verildii vergi dairesine beyanname ekinde verilir. Bildirimin verildii vergi dairesinin snrlar ierisinde yer almayan iyerlerindeki istihdam dolaysyla tevikten yararlanlm ise bildirimin bir rnei vergi dairesi tarafndan gerekli kontrollerin yaplmas asndan iyerinin bulunduu ilgili vergi dairesine ayrca gnderilir.

Yatrm kapsamnda iyerlerinin ka ii altrdnn belirlenmesinde, tevik belgesinde kaytl istihdam saysn amamak kaydyla her bir iyeri itibaryla Sosyal Gvenlik Kurumuna verilen aylk prim ve hizmet belgesinde gsterilen ii says dikkate alnacaktr. Gelir vergisi stopaj tevikinden faydalanmaya balanlan ilk ay iin verilecek muhtasar beyanname ile birlikte bir defaya mahsus olmak zere tevik belgesinin tasdikli rneinin de verilmesi gerekmektedir. Ayrca, tevik belgesinin Ekonomi Bakanlnca revize edilmesi halinde tevik belgesinin tasdikli rneinin revize tarihini takip eden ilk muhtasar beyanname ile birlikte ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunun Geici 80 inci madde kapsamnda gelir vergisi stopaj tevikinden yararlanan mkellefler, gelir vergisi stopaj tevikine ilikin bildirimde yer alan terkine konu olacak vergi tutarn verecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi" blmnn (18/d) no'lu satrnda (cret demeleri zerinden Yaplan Tevkifatn Gelir Vergisi Kanunun Geici 80 inci Maddesi Gerei Terkin Edilen Tutar) gstereceklerdir. Bu tutar, (17/b) no'lu satrda gsterilen gelir vergisi kesintisi toplamndan indirilerek terkin sonras kalan gelir vergisi tutar (19) no'lu satrda gsterilecektir.

Gelir Vergisi Kanunun Geici 80 inci madde erevesinde terkine konu edilen tutar muhtasar beyannamenin (18) no'lu satrnda gsterilmi olduundan, vergi dairesince ayrca bir terkin ilemi yaplmayacaktr.

rnek 8: (A) Ltd. ti. tarafndan Ekonomi Bakanlnca onaylanm tevik belgesine istinaden Mu ilinde gerekletirilen ve 200 kii istihdam edilen yatrmn iletilmesine Austos 2012 dneminden itibaren balanlmtr. Fiilen istihdam edilen 200 iinin cretleri zerinden hesaplanan gelir vergisi stopaj tutar 35.000 TL olup asgari geim indirimi bordrosunda bu iiler iin hesaplanan asgari geim indirimi tutar ise 15.000 TL'dir.

Bu verilere gre, (A) Ltd. ti.'nin 200 ii iin yararlanaca terkin tutar yle hesaplanacaktr:

- cretler zerinden hesaplanan gelir vergisi 35.000 TL

- Asgari cret zerinden hesaplanan gelir vergisi (200 x 119,911) 23.982 TL

- Hesaplanan asgari geim indirimi2 15.000 TL

- Geici 80 inci madde kapsamnda terkin edilebilecek tutar (23.982-15.000) 8.982 TL

- Vergi dairesine denecek tutar [35.000-(15.000+8.982)] 11.018 TL

rnekten de anlalaca zere, asgari cret zerinden hesaplanan vergi tutarndan, asgari geim indirimi tutarnn mahsubu sonucu kalan tutar, Gelir Vergisi Kanunun Geici 80 inci maddesi uyarnca terkin edilecek tutar olacaktr.

cretler zerinden tevkif edilen vergi tutarndan, asgari geim indirimi ile Gelir Vergisi Kanunun Geici 80 inci madde uyarnca terkin edilecek tutarn toplamnn dlmesinden sonra kalan tutar vergi dairesine denecektir.

4.7. Uygulamann balama ve sona erme tarihleri

Gelir vergisi stopaj tevikinden, Bakanlar Kurulunca belirlenen iller ve ilelerde yaplacak yatrmlar iin Ekonomi Bakanl tarafndan dzenlenen yatrm tevik belgeleri kapsamnda; Gelir Vergisi Kanunun Geici 80 inci maddenin yrrle girdii 1/7/2012 tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerekleen yatrmlarda, yatrmn ksmen veya tamamen iletilmesine balanlan tarihten itibaren 10 yl sreyle yararlanlmas mmkndr. Dolaysyla, 31/12/2023 tarihinde ksmen veya tamamen iletilmesine balanlan bir yatrm iin gelir vergisi stopaj teviki en son, 31/12/2033 tarihine kadar uygulanacaktr.

Yatrmn ksmen veya tamamen iletilmesine balanlan dnemden itibaren herhangi bir nedenle gelir vergisi stopaj tevikinden yararlanlmamas durumunda 10 yllk srenin uzamas mmkn bulunmamaktadr.

rnek 9: (B) Ltd. ti. 1/1/2013 tarihinde tamamlanan bir yatrmn ksmen iletilmesine 1/1/2013 tarihinde, tamamen iletilmesine ise 6/6/2013 tarihinde balamtr. Ancak (B) Ltd. ti. gelir vergisi stopaj tevikinden 1/1/2015 tarihinden itibaren yararlanmaya balamtr. (B) Ltd. ti.nin 1/1/2015 tarihinden itibaren tevikten yararlanm olmas tevikten yararlanlacak en son tarih olan 1/1/2023 tarihinin uzamasna, dier bir ifadeyle (B) Ltd. ti.nin 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar anlan tevikten yararlanmasna imkan vermemektedir.

4.8. Dier hususlar

2012/3305 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Yatrmlarda Devlet Yardmlar Hakknda Kararn yaym tarihine kadar dzenlenen yatrm tevik belgeleri kapsamnda yaplan yatrmlar iin anlan Kararn Geici 2 nci maddesinin birinci fkras uyarnca talepte bulunanlarn bu Teblide belirtilen esaslar erevesinde gelir vergisi stopaj tevikinden yararlanmas mmkndr.

Yatrmn tamamlanamamas veya tevik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopaj teviki uygulamas nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziya cezas uygulanmakszn gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktr.

Gelir vergisi stopaj tevikinden yararlananlarn; dier kanunlarda yer alan ayn mahiyetteki hkmlerden ayrca yararlanmalar mmkn bulunmamaktadr.

Tebli olunur.

 

----------------------------------

1 1/7/2012 tarihinden itibaren geerli olan asgari cret zerinden hesaplanan gelir vergisi esas alnmtr.

2 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliine gre hesaplanan tutar (Asgari Geim ndirimi Bordrosunda yer alan tutar)

 

 

 

 

EK-1

T.C.

Maliye Bakanl

Gelir daresi Bakanl

 

ESNAF VERG MUAFYET BELGES

 

 

li : Belge No :

 

Vergi Dairesi/Mal Mdrl:

 

T.C. Kimlik No :

 

Vergi Kimlik No :

 

Ad Soyad :

 

Faaliyetin Tr :

 

Varsa Adresi :

 

kametgah Adresi :

 

Telefon Ev : Cep :

 

 

 

Belge Geerlilik Tarihi :

 

 

 

../../20

Vergi Dairesi Mdr

 

            Bu belge, mkellefin talebi zerine Gelir Vergisi Kanununun vergiden muaf esnaf balkl 9 uncu maddesindeki yetkiye istinaden verilmitir.

 


EK-2

 

................... VERG DARES MDRLNE

...................

 

Ticari, zirai veya mesleki kazancm dolaysyla gerek usulde gelir vergisi mkellefi deilim, .. faaliyetinde bulunuyorum. Faaliyetimi gelir ve kurumlar vergisi mkelleflerine ballk arz edecek ekilde yapmyorum. Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi uyarnca Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi almak istiyorum.

Gereinin yaplmasn arz ederim. ... / ... / 20.

 

 

 

 

kametgah Adresi:

 

 

Varsa Adresi :

 

 

T.C. Kimlik No:

Vergi Kimlik No:

 

Tel Ev :

Cep:

Ad Soyad

mza

 

Faaliyete ilikin bilgiler

Evet

Hayr

Motorlu nakil vastas kullanlmas

 

 

Faaliyetin sabit iyerinde yaplmas

 

 

Faaliyetin seyyar/gezici olarak yaplmas

 

 

i-rak veya kalfa altrlmas

 

 

Pazar takibi suretiyle faaliyette bulunulmas

 

 

Dier bilgiler (*);

 

 

(*) Bu blme, faaliyetin sabit iyerinde yaplmas halinde iyerinin yllk kira tutar, iyeri kendi mlk olanlarn emsal kira bedeli ile faaliyetin yaplmasna ilikin dier hususlar yazlacaktr.

 

EK-3

GVK GEC 80 NC MADDE KAPSAMINDA GELR VERGS STOPAJI TEVKNE LKN BLDRM

 

MKELLEFE LKN BLGLER

 

Mkellefin;

 

 

 

 

Vergi Kimlik Numaras (*)

 

 

Bildirimin Ait Olduu Dnem

 

Vergi Dairesi

 

 

Bildirimin Verildii Vergi Dairesi

 

Soyad (Unvan)

 

 

 

mza

Ad

 

 

Tarih

 

 

 

....../......./20..

 

 

 

 

 

 

 

 

BLDRM KAPSAMINDA BULUNAN YERLERNE LKN BLGLER

Bulunduu l

le

 

Tevik Belgesinin Tarihi

Tevik Belgesinin Numaras

lgili Vergi Dairesi

Tevik Belgesindeki i Says(**)

stihdam Edilen i Says (**)

SSK yeri Sicil Numaras

yerinin Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERKN EDLECEK TUTARA LKN BLGLER

Tevik Kapsamndaki i Says (1)

 

Matrah

(2)

cretler zerinden Hesaplanan Vergi Tutar

(3)

Asgari cret zerinden Hesaplanan Vergi Tutar Toplam (***)

(4)

Mahsup Edilebilecek Asgari Geim nd. (****) (5)

 

Terkin Edilecek Tutar (*****)

(6=4-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* T.C. vatanda olan gerek kiilerde T.C. kimlik numaras, yabanc kimlik numaras bulunan yabanc gerek kiilerde yabanc kimlik numaras yazlacaktr.

** Fiilen istihdam edilen ii says tevik belgesinde kaytl ii saysn amamak zere yazlacaktr.

*** i says ile asgari cret zerinden hesaplanan verginin arpm sonucu bulunacak tutar bu satra yazlacaktr.

**** Bu satrda, 265 seri numaral Gelir Vergisi Genel Tebliine gre dzenlenen asgari geim indirimi bordrosunda tevik kapsamndaki iiler iin hesaplanan asgari geim indirimi tutar toplam gsterilecektir.

***** Asgari cret zerinden hesaplanan tutardan asgari geim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutar terkine konu edilecektir.

EK-4

 

GVK GEC 80 NC MADDEYE LKN GELR VERGS STOPAJI TEVK KAPSAMINDA STHDAM EDLEN

CRETLLERE LKN BLGLER

 

Sra No

Ad Soyad

Vergi Kimlik

Numaras (*)

e Balama Tarihi

Brt creti

Hesaplanan Gelir Vergisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

(*) T.C. vatanda olan gerek kiilerde T.C. kimlik numaras, yabanc kimlik numaras bulunan yabanc gerek kiilerde yabanc kimlik numaras yazlacaktr.