25 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28364

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK KURUM VE

KURULUŞLARA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 2012/4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, enerji verimliliği ile ilgili eğitim, etüt, proje ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, üniversitelerin, makina mühendisleri odasının, elektrik mühendisleri odasının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Bina: Konut, hizmet ve ticari amaçlı kullanıma yarayan yapı veya yapı topluluğunu,

c) Bina sahibi: Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Bina yönetimi: Binanın işletmesinden ve/veya yönetiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Danışmanlık: Projelerin uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere verilen hizmetleri,

e) Ders saati: Kırk dakikalık süreyi,

f) Endüstriyel işletme: Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri bin Ton Eşdeğer Petrol ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri,

g) Enerji verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasını,

ğ) Enerji verimliliği hizmetleri: Enerji verimliliğini artırmak üzere enerji yöneticisi eğitimi, etüt ve verimlilik arttırıcı proje hazırlama, proje uygulama ve danışmanlık hizmetlerini,

h) Enerji yoğunluğu: Bir birim ekonomik değer üretebilmek için tüketilen enerji miktarını,

ı) Enerji yöneticisi: Kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişiyi,

i) Enerji yöneticisi sertifikası: Enerji yönetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere görevlendirilen kişilerin sahip olmaları gereken ve Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan Tebliğ hükümlerine göre verilen belgeyi,

j) Enerji yönetimi: Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini,

k) Enerji yönetim birimi: Enerji yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere enerji yöneticisinin sorumluluğunda, endüstriyel işletmenin veya organize sanayi bölgesinin yönetimine doğrudan bağlı faaliyet gösteren birimi,

l) Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan; enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve Bakanlık tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun şekilde yapılan çalışmaları,

m) Etüt-proje sertifikası: Bina ve/veya sanayi sektörlerinde eğitim, etüt, danışmanlık, ve verimlilik artırıcı proje hizmetlerini yürütebilmeleri için Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen belgeyi,

n) Genel Müdür: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürünü,

o) Genel Müdürlük: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,

ö) Hizmet anlaşması: Etüt ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde enerji verimliliği danışmanlık şirketleri ile endüstriyel işletmelerin veya binaların yönetimleri arasında yapılan anlaşmaları,

p) Kamu kesimi: Kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, üniversiteleri ve mahalli idareleri,

r) Kanun: 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu,

s) Kurul: Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunu,

ş) Meslek odaları: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odasını ve/veya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Makina Mühendisleri Odasını,

t) Proje: Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan ve 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/3 sıra numaralı Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, bileşenler bazında hazırlanan verimlilik artırıcı projeyi,

u) Proje yerinde inceleme: Proje kapsamındaki uygulama öncesi ve sonrası durumların tespiti için, Genel Müdürlüğün personeli veya tayin ettiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara göre yerinde yapılan incelemeyi,

ü) Şirket: Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini,

v) TEP: Ton Eşdeğer Petrolü,

y) Toplam inşaat alanı: Avlular, ışıklıklar, her nevi hava bacaları, saçaklar ve ısıtma veya soğutma yapılmayan alanlar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil olmak üzere, binanın inşa edilen bütün kat alanlarını ve kapalı alanlarının metrekare cinsinden toplamını,

z) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

aa) Uygulama anlaşması: Etüt çalışmaları ile belirlenen önlemlerin uygulanmasını gerçekleştirmek amacıyla, proje uygulamasının enerji tasarruf miktarı garanti edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi için şirketler ile endüstriyel işletmelerin veya binaların yönetimleri arasında yapılan anlaşmayı,

bb) Uygulamalı eğitim: Yönetmelik hükümlerine uygun olarak; teorik ön bilgi, hesaplama uygulamaları ve işletme koşullarında deney, ölçüm ve benzeri pratik çalışmaları içerecek şekilde Ek-2’de tanımlanan niteliklere sahip laboratuvar ortamında verilen enerji yöneticisi ve etüt-proje eğitimlerini,

cc) Yetki belgesi: Düzenlenen yetkilendirme anlaşmaları çerçevesinde, üniversitelere ve meslek odalarına eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından, şirketlere ise eğitim, etüt, danışmanlık ve proje hazırlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük, meslek odaları veya üniversiteler tarafından verilen belgeyi,

çç) Yetkilendirilmiş kurumlar: Düzenlenen yetkilendirme anlaşması çerçevesinde eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük tarafından Kurul onayı ile yetkilendirilen meslek odalarını ve üniversiteleri,

dd) Yönetim: Malik, varsa intifa hakkı sahibi veya bunlar adına yönetimden sorumlu olan yönetici kişiyi,

ee) Yönetmelik: 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

Üniversitelerin ve meslek odalarının yetkilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Üniversitelere ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri için Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından yetki belgesi verilir.

(2) Üniversiteler ve meslek odaları yetki belgesi alabilmek için, her yıl Nisan ve Ekim aylarında Genel Müdürlüğe aşağıdaki belgelerle birlikte başvurur.

a) Eğitimlerin, Yönetmelik ve Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeler çerçevesinde yürütüleceğine dair taahhütlerini içeren, Ek-1’de yer alan başvuru yazısı,

b) Eğitimlerde uygulanacak müfredat, program ve kullanacağı dokümanların birer sureti,

c) Eğitimlerde kullanacağı kapalı alan, tefriş, araç, gereç ve yetki süresi boyunca mülkiyetindeki veya anlaşmalı olarak kullanılabilecek laboratuvar imkanlarının Ek-2’de yer alan hükümleri karşıladığını gösteren belgeler,

ç) Yetki belgesi verdikleri şirketler tarafından düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerinin uygulama kısmı için laboratuvar desteği sağlayacaklarına dair taahhütname,

d) Etüt-proje sertifikasına sahip en az dört kişinin, T.C. kimlik numaraları, eğitim durumlarını gösteren belgeler; özgeçmiş bilgileri ve eğitimlerin yapılacağı il sınırları içinde, tam zamanlı, kadrolu ve ücretli olarak çalıştırıldığını gösteren, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünce onaylanmış belgeler,

e) Eğitimlerde eğitici olacak kişilerin T.C. kimlik numaraları, eğitim durumlarını gösteren belgeler, mesleki deneyimlerini gösteren çalıştıkları işyerlerinden veya iş sahiplerinden alınmış belgeler, özgeçmiş bilgileri, Ek-3’te yer alan formata uygun olarak düzenlenmiş taahhütnameleri ve eğitici formları,

(3) İkinci fıkrada sayılan belgeleri, yerinde yapılan incelemeler neticesinde uygun olduğu Genel Müdürlük tarafından tespit edilen üniversiteye veya ilgili meslek odasına yetki belgesi verilmesi, başvuruyu takip eden ilk toplantısında Genel Müdürlük tarafından Kurula teklif edilir. Yetki belgesi verilmesine veya verilmemesine ilişkin nihai Kurul kararı, başvuru tarihinden itibaren en geç ikinci Kurul toplantısında alınır. Kurul kararları Kurul toplantısından itibaren onbeş gün içinde Genel Müdürlük tarafından başvuru sahibine bildirilir.

(4) Genel Müdürlük ile Kurul tarafından yetki belgesi verilmesi uygun görülen üniversite veya meslek odası arasında Ek-4’te yer alan yetkilendirme sözleşmesi imzalanır. Bu anlaşmanın imzalanmasını müteakip ilgili üniversiteye veya meslek odasına Ek-5’te yer alan formatta yetki belgesi verilir.

Üniversitelerin ve meslek odalarının faaliyetlerinin izlenmesi ve denetimi

MADDE 5 – (1) Yetkilendirilmiş kurumlar, Ek-6’da yer alan formata uygun şekilde yıllık faaliyet raporu hazırlar ve her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir. Yetkilendirilmiş kurumlara şirketler tarafından sunulan faaliyet raporlarının ekinde yer alan etüt raporlarının ve projelerin birer sureti bu raporun ayrılmaz bir parçası ve ekidir.

(2) Yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılanlardan, yetkilendirdiği şirketlerden, yetkilendirdiği şirketlerin hizmet verdiği gerçek veya tüzel kişilerden Genel Müdürlüğe iletilen şikayetler ve eğitimler sırasında kursiyerler tarafından doldurulan değerlendirme formları Genel Müdürlük tarafından incelenir.

(3) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumların yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerini, birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki belgelerin yanısıra ihtiyaç duyması halinde yerinde yapacağı incelemelerle izler ve denetler.

Üniversitelerin ve meslek odalarının yetki belgelerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi

MADDE 6 – (1) Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde yetkilendirilmiş kurum Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak ihtar edilir. Yetki dönemi boyunca aynı konuda üç kez yazılı olarak ihtar edilen veya ihtar edilen konudaki aykırılığı altı aydan fazla olmamak üzere Genel Müdürlük tarafından verilen süre zarfında gidermeyen yetkilendirilmiş kurumun yetki belgesi Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Kurul onayı ile iptal edilebilir. Aykırılığın giderilmesi için tanınan süre boyunca, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetler durdurulur.

(2) Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir durum olmadıkça, yetki belgesini yenilemek istediklerini, Nisan veya Ekim ayında Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildiren üniversitenin veya ilgili meslek odasının yetki belgesi, Genel Müdürlük ile imzaladıkları yetkilendirme anlaşması yenilenmek ve yetki belgesi bedeli alınmak suretiyle her beş yılda bir Genel Müdürlük tarafından yenilenir. Yetki belgelerinin yenilenmesinde, bir önceki yetki belgesinin bitiş süresinin son gününü izleyen gün, yenilenen yetki belgesinin başlangıç süresi olarak esas alınır. Yetki belgesini yenilemek üzere Genel Müdürlüğe başvuran yetkilendirilmiş kurumların mevcut yetki belgelerinin bitiş süresi geçmiş olsa dahi, yenilenen yetki belgesi düzenleninceye kadar belge kapsamındaki faaliyetlere, yetkilendirme sözleşmesi kapsamındaki hükümlere uyulmak kaydıyla devam edilebilir.

(3) Yetki belgesi yenilenmeyen veya iptal edilenlerin şirketlere verdikleri yetki belgeleri ile ilgili işlemler, şirketlerin yetki belgelerinin süresinin bitimine kadar Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(4) Yetki belgesi verilen veya iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar, bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip yapılan tebligat tarihinden itibaren Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilan edilir.

Şirketlerin yetkilendirilmesi, izlenmesi ve denetimi

MADDE 7 – (1) Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilere, Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, sanayi ve/veya bina sektörlerinde faaliyet yürütmek üzere, aşağıda tanımlanan esaslar çerçevesinde yetki belgesi verilir.

a) Sanayi sektörü için verilen yetki belgesi ile sanayinin tüm alt sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, endüstriyel işletmelere, elektrik üretim tesislerine ve organize sanayi bölgelerine; bina sektörü için verilen yetki belgesi ile bina ve hizmetler sektöründeki tüm binalara ve işletmelere enerji verimliliği hizmetleri verilebilir. Şirket, yetki belgesinde uzmanı olduğu belirtilen alt sektör veya sektörler dışında, yetki belgesi aldığı sanayi ve/veya bina sektörünün diğer alt sektörlerinde de faaliyette bulunabilir.

b) Yetki belgesi alınabilmesi için, Ek-7’de tanımlanan alt sektörler arasından en az birisinin uzmanı olunduğunun beyan edilmesi zorunludur. Şirketin uzmanı olduğu alt sektör veya sektörler yetki belgesinde B sınıfı olarak belirtilir. Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen personelin on yıllık deneyim sahibi olduğu ve yönetim kademelerinde de görev aldığı sektör şirketin uzmanı olduğu alt sektör olarak kabul edilir. Uzman personelin on yıllık deneyiminin Ek-7’de yer alan tabloda alt sektör kapsamı olarak tanımlanan sektörlerdeki endüstriyel işletmelerde doldurulmuş olması şarttır.

(2) Yetki belgesi almak isteyenler, sanayi ve/veya bina sektörü tercihlerini, uzmanı oldukları alt sektör tercihlerini ve eğitim hizmeti verme konusundaki tercihlerini içeren Ek-1’de yer alan başvuru yazısı ekinde altıncı fıkrada belirtilen belge ve dökümanları sunmak suretiyle her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Genel Müdürlüğe veya yetkilendirilmiş kurumlara başvurur.

(3) Sanayi kategorisinde yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki personel altyapısına sahip olma şartı aranır:

a) Ek-7’de tanımlanan sanayi alt sektörlerinden birinde, üretim hatlarındaki proses ve ekipmanlar konusunda fiilen çalışmak suretiyle, toplam olarak en az on yıllık işletme deneyimi sahibi ve ilgili sektörde üretim ve işletme ile ilgili birimlerin başmühendis, şef, müdür yardımcısı, müdür, genel müdür yardımcısı, genel müdür gibi yönetim kademelerinde toplam olarak en az bir yıl süreyle görev almış asgari bir mühendis,

b) Etüt-proje sertifikasına ve en az beş yıllık mesleki deneyime sahip asgari üç mühendis,

c) Ek-7’de tanımlanan sanayi alt sektörlerinden birden fazla alt sektörün uzmanı olunduğunun belirtilmek istenmesi halinde, (a) bendinde belirtilene ilave olarak her bir alt sektör için aynı bentte belirtilen niteliklere sahip asgari bir mühendis ile (b) bendinde belirtilenlere ilave olarak, her bir alt sektör için aynı bentte belirtilen niteliklere sahip asgari iki mühendis.

(4) Bina kategorisinde yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki personel altyapısına sahip olma şartı aranır:

a) Ek-7’de tanımlanan alt sektörlerden birinde proje, tasarım, uygulama ve/veya işletme konularında en az beş yıl deneyim sahibi asgari bir mühendis,

b) Etüt-proje sertifikasına ve en az üç yıllık mesleki deneyime sahip asgari iki mühendis,

c) Ek-7’de tanımlanan alt sektörlerden her ikisinin uzmanı olunduğunun belirtilmek istenmesi halinde, (a) bendinde belirtilene ilave olarak, aynı bentte belirtilen niteliklere sahip asgari bir mühendis ile (b) bendinde belirtilenlere ilave olarak, aynı bentte belirtilen niteliklere sahip asgari iki mühendis.

(5) Yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki tesis, cihaz ve ekipman altyapısına sahip olma şartı aranır. Bu şartların sağlanıp sağlanmadığı yerinde yapılan incelemelerle kontrol edilir.

a) Ek-8’de yer alan konuları içerecek şekilde ölçüm yapabilme yeteneğine sahip, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş cihazlara sahip olmak,

b) Enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilmek istenmesi halinde, Yönetmelik ve Ek-2’de tanımlanan eğitim tesislerine sahip olmak.

(6) Yetki belgesi almak üzere yapılan başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler şunlardır.

a) Personel altyapısına ilişkin bilgi ve belgeler:

1) Personelin T.C. kimlik numarası beyanı,

2) Personelin eğitim durumlarını gösteren belgeler,

3) Personelin özgeçmiş bilgileri,

4) Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen kişilerin tüzel kişinin işyeri adresinde tam zamanlı çalıştıklarını veya ortağı olduklarını gösteren sözleşmeler ve ilgili sosyal güvenlik kurumu il müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş belgeler ile bu kişilerin deneyimlerini gösteren çalıştıkları işyerlerinden veya iş sahiplerinden alınmış belgeler,

5) Mühendislerin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili mühendis odasına kayıtlı olduğunu gösteren, ilgili meslek odasından alınmış, onaylı belgeler,

6) Ek-9’da yer alan formata uygun olarak düzenlenmiş taahütnameler ve personel formları.

b) Tesis, cihaz ve ekipman altyapısına ilişkin bilgi ve belgeler:

1) Beşinci fıkranın (a) bendi gereğince sahip olunan cihazların faturaları veya satınalınmak üzere sipariş verildiğine dair proforma faturaları veya mülkiyet hakkı kullanılmak üzere kiralandıklarına dair sözleşmeler veya belgeler, teknik özelliklerini içeren katalogları veya belgeleri, kalibrasyon belgeleri,

2) Enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilmek istenmesi halinde, Yönetmelik ve Ek-2’de tanımlanan niteliklere sahip eğitim tesisine sahip olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler.

c) Enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilmek istenmesi halinde, ayrıca;

1) Eğitimlerde uygulayacağı müfredat, program ve kullanacağı eğitim dokümanlarının birer sureti,

2) Müfredat ve programa uygun olarak, eğitimlerde eğitici olacak kişilerin T.C. kimlik numaraları, eğitim durumlarını gösteren belgeler, mesleki deneyimlerini gösteren belgeler, özgeçmiş bilgileri, Ek-3’te yer alan formata uygun olarak düzenlenmiş taahhütnameleri ve eğitici formları,

3) Eğiticilerden alınan taahhüt belgeleri.

ç) Tüzel kişinin Ticaret Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgeler.

d) Aşağıda belirtilen belgeler, düzenlenme tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Süresi dolanlar yenilenmedikçe yetkilendirme anlaşması yapılmaz ve yetki belgesi verilmez.

1) (a) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sosyal güvenlik kurumundan alınan belgeler ile (5) numaralı alt bendi kapsamındaki belgeler,

2) (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında sunulan proforma faturalar,

3) (c) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamındaki belgeler,

4) (ç) bendi kapsamındaki belgeler.

(7) Şirketler, beşinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sahip olmaları gereken eğitim tesislerinde yer alması gereken laboratuvarı kendileri veya ortaklaşa kurmak suretiyle sahip olabilecekleri gibi, kiralama, kullanma hakkı elde etme gibi yöntemlerle yetkilendirilmiş kurumlardan veya diğer gerçek veya tüzel kişilerden edindikleri bir laboratuvarı yetki süresi boyunca düzenleyecekleri eğitimlerde kullanabilirler. Şirketin diğer kişilere ait bir laboratuvarı edinmesi durumunda, altıncı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında, şirket ile laboratuvar sahibi kişi arasında imzalanmış sözleşme sunulur. Sözleşmenin tarafları, laboratuvarın Ek-2’de belirtilen şartları sağladığını ve şirketin yetki süresi boyunca verilecek uygulamalı eğitim hizmetlerinde kullanılacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

(8) Şirketlerin yetki belgesi almak üzere yaptıkları başvurular Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlarca oluşturulan komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir. Belgeler üzerinden yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmaları neticesinde uygunluk kararı alınanlara bu durum ve yerinde inceleme çalışması yapılacağı yazılı olarak bildirilir. Altıncı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında istenen cihaz ve ekipmanlarla ilgili olarak başvuru dosyasında proforma fatura sunanlar, yerinde inceleme çalışmasından önce bu cihaz ve ekipmanların alımını gerçekleştirir ve faturalarını sunar. Yerinde inceleme çalışmasında bu cihaz ve ekipmanların mevcut olup olmadığı ile birlikte kalibre edilmiş ve etiketlenmiş olup olmadıkları da kontrol edilir.

(9) Yetkilendirilmiş kurumlar tarafından oluşturulan komisyonlarda Genel Müdürlüğü temsilen en az bir üye bulundurulur.

(10) Belgeler üzerinden ve yerinde yapılan inceleme çalışmaları neticesinde altıncı fıkradaki belgeleri eksiksiz olan ve bu madde kapsamındaki istekleri karşılayan tüzel kişilere, yetkilendirme anlaşması yapılmak suretiyle yetki belgesi verilir.

(11) Yetki belgesi verilmesi uygun bulunan şirketler ile yetki belgesi veren Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar arasında Ek-10’da yer alan yetkilendirme sözleşmesi imzalanır. Şirketlere verilecek yetki belgeleri Ek-11 ve Ek-12’de yer alan formatlara uygun olarak düzenlenir.

(12) Aşağıda tanımlanan şartların sağlandığına dair belgelerini yetki belgesini aldığı Genel Müdürlüğe veya yetkilendirilmiş kuruma sunan şirketin yetki belgesinin sınıfı A’ya yükseltilir.

a) Şirket için TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak,

b) Sanayi sektörü için, yetki belgesi sınıfı yükseltilmek istenen alt sektörde tek bir sözleşmeye dayalı olarak yirmibeşmilyon Türk Lirasının, toplam olarak ise ikiyüzellimilyon Türk Lirasının üzerinde verimlilik artırıcı proje uygulaması yapıldığına dair iş bitirme belgesine sahip olmak; tek sözleşmeye dayalı yapılan işe ilişkin projenin en az bir bileşeninin üretim ile doğrudan ilgili proses veya proses ekipmanlarının iyileştirilmesine yönelik olması,

c) Bina sektörü için, tek bir sözleşmeye dayalı olarak onmilyon Türk Lirasının, toplam olarak ise yüzmilyon Türk Lirasının üzerinde verimlilik artırıcı proje uygulaması yapıldığına dair iş bitirme belgesine sahip olmak.

(13) Yetki belgeleri aşağıda belirtilen durumlarda ve şekillerde iptal edilir:

a) En fazla üç uygulama anlaşmasındaki taahhüdünü yerine getiremeyen şirketin yetki belgesi bir yıldan önce yenilenmemek üzere iptal edilir.

b) Yetki belgesi kapsamına giren faaliyetlerin yürütülmesinde Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde şirket önce yazılı olarak ihtar edilir. Yetki dönemi boyunca aynı konuda üç kez yazılı olarak ihtar edilen veya ihtar edilen konudaki aykırılığı altı aydan fazla olmamak üzere Genel Müdürlük tarafından verilen süre zarfında gidermeyen şirketin yetki belgesi iptal edilir. Aykırılığın giderilmesi için verilen süre boyunca, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetler durdurulur.

c) Şirketler tarafından sunulan faaliyet raporları üzerinden ve/veya yerinde yapılan inceleme ve denetimlerde tespit edilen uyumsuzlukların şirket tarafından doksan gün içinde düzeltilmemesi halinde şirketin yetki belgesi iptal edilir. Uyumsuzlukların giderilmesi sürecinde şirket yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerini sürdürebilir.

ç) İptal edilen yetki belgelerinin yenilenebilmesi için Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yeniden başvuru yapılması şarttır. (b) ve (c) bentleri kapsamında iptal edilen yetki belgeleri beş yıl süre ile yenilenmez.

(14) Yetki belgesi verilen veya iptal edilen şirketler Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilan edilir. Yetkilendirilmiş kurumlar yetki belgesi verilen veya iptal edilen şirketleri, işlemlerinin tamamlanma tarihinden itibaren beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirir.

(15) Şirketler tarafından verilen enerji verimliliği hizmetlerinde aşağıdaki usul ve esaslara uyulur:

a) Etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılan ölçümlerde, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazların kullanılması zorunludur. Etüt, proje ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılan cihazların listesi ve cihazların kalibrasyon durumları ile ilgili güncel belgeler etüt raporlarının ve projelerin ayrılmaz bir parçası ve ekidir.

b) Enerji yöneticisi eğitim hizmeti verilebilmesi için etüt, proje ve danışmanlık konusunda hizmet veriyor olmak şarttır.

c) Hizmet anlaşması veya uygulama anlaşması kapsamında, şirketin veya şirket adına hareket edenlerin yol açtığı zararların tazmini ile ilgili hususlara şirket ile müşterisi arasında yapılan hizmet anlaşmasında veya uygulama anlaşmasında yer verilir.

(16) Şirketlerin uygulama anlaşmaları kapsamında sağlanan tasarruf miktarları kendisine yetki belgesi veren kurumun ve Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilan edilir. Uygulama sonrası ihtilaf halinde, uygulama anlaşması kapsamında garanti ettiği enerji tasarruf miktarını, uygulama anlaşmasında tanımlanmış yöntem ve kriterlere uygun olarak Genel Müdürlük tarafından yapılacak veya yaptırılacak ölçüm ve/veya hesaplamalara göre müşterisinin ve yetkilendirildiği kurumun temsilcileri huzurunda kanıtlayamayan şirket, kendisine yetki belgesi veren yetkilendirilmiş kurumun ve Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilan edilir.

(17) Şirketlerin yetki belgesi kapsamına giren konulardaki faaliyetlerinin Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine uygun şekilde yürütülüp yürütülmediği, Bakanlık tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde, şirkete yetki belgesi veren yetkilendirilmiş kurum ve/veya Genel Müdürlükçe izlenir ve denetlenir. Genel Müdürlük yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yetki belgesi verilen şirketleri izleme ve denetleme yetkisine sahiptir. Yetkilendirilmiş kurumlar tarafından şirketlerin izlenmesinde ve denetiminde tespit edilen ve aykırılık teşkil eden hususlar, ilgili yetkilendirilmiş kurum tarafından en geç otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(18) Şirketler, her yıl Ocak ayı sonuna kadar kendisini yetkilendiren Genel Müdürlüğe veya yetkilendirilmiş kuruma Ek-13’te yer alan formata uygun şekilde, yıllık faaliyet raporu sunar. Şirket tarafından yapılan etüt raporları ve hazırlanan projeler faaliyet raporlarının ayrılmaz bir parçası ve eki olarak sunulur.

(19) Yetkilendirme anlaşması ve yetki belgesi kapsamındaki hak ve yükümlülükler üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez.

(20) Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı bir durum olmadıkça, süresi dolan yetki belgesini yenilemek istediklerini söz konusu belgeyi aldıkları Genel Müdürlüğe veya yetkilendirilmiş kuruma Ocak veya Temmuz ayında yazılı olarak bildiren şirketin yetki belgesi, yetkilendirme anlaşması yenilenmek ve yetki belgesi bedeli alınmak suretiyle her üç yılda bir Genel Müdürlük veya ilgili yetkilendirilmiş kurum tarafından yenilenir. Yetki belgelerinin yenilenmesinde, bir önceki yetki belgesinin bitiş süresinin son gününü izleyen gün, yenilenen yetki belgesinin başlangıç süresi olarak esas alınır. Yetki belgesini yenilemek üzere Genel Müdürlüğe veya yetkilendirilmiş kuruma başvuran şirketin mevcut yetki belgelerinin bitiş süresi geçmiş olsa dahi, yenilenen yetki belgesi düzenleninceye kadar belge kapsamındaki faaliyetlere, yetkilendirme sözleşmesi kapsamındaki hükümlere uyulmak kaydıyla devam edilebilir.

Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından ödenecek bedeller

MADDE 8 – (1) Kurul tarafından belirlenen enerji yöneticisi sertifika bedellerinin yetkilendirilmiş kurumlara ödenecek bölümü ve yetki belgesi bedelleri her yıl Ocak ayında Bakanlık tarafından tebliğ olarak yayımlanır. Yetkilendirilmiş kurumlar yetki belgesi bedelini Bakanlığa; şirketler ise yetki belgesi bedelini ve enerji yöneticisi sertifikası bedelinin yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla Kurul tarafından belirlenen bölümünü Genel Müdürlükle yetkilendirme anlaşması yapmaları halinde Bakanlığa veya yetkilendirilmiş kurumlarla anlaşma yapmaları halinde ise anlaşma yaptıkları yetkilendirilmiş kuruma öder. Yetki belgesi bedelini ödemeyenlere yetki belgesi verilmez. Enerji yöneticisi sertifika bedelinin Kurul tarafından belirlenen bölümünü ödemeyen şirketin yetki belgesi iptal edilir.

Süreler

MADDE 9 – (1) Süreler, taraflara tebliğ tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

(2) Süreler gün olarak belirlenmiş ise tebliğ edildiği gün hesaba katılmaz ve süre son günün çalışma saati bitiminde biter.

(3) Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün çalışma saati bitiminde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa, süre bu ayın son günü çalışma saati bitiminde biter.

(4) Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati bitiminde biter.

Genel müdürlüğün şirketleri yetkilendirme görevi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Genel Müdürlüğün şirketleri yetkilendirme faaliyeti yetkilendirilmiş kurum sayısı on olana kadar devam eder.

Mevcut yetki belgelerinin geçerlilik süresi ve yenilenmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla verilen yetki belgeleri sürelerinin sonuna kadar aşağıdaki faaliyetleri yürütmek üzere geçerli sayılır.

a) (A) sınıfı yetki belgesi almış olan üniversiteler ve meslek odaları; etüt-proje ve enerji yöneticisi eğitimleri ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini yetkilendirme faaliyeti yürütür.

b) (B) sınıfı yetki belgesi almış üniversiteler ve meslek odaları ise enerji yöneticisi eğitimi faaliyeti yürütür.

c) Şirketler, yetkilendirme anlaşması kapsamındaki faaliyetleri yürütür.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla verilmiş olan yetki belgelerinin ve imzalanmış yetkilendirme anlaşmalarının sürelerinin bitiminde veya isteğe bağlı olarak daha önce yenilenmek istenmesi durumunda, yapılan başvurularda 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında veya 7 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeler sunulur. Bu durumda Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve 7 nci maddenin yirminci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Mevcut yetki belgelerinden süresi içinde yenilenmemiş olanlar, sürelerinin bitiminde iptal edilmiş sayılır.

(3) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği başvuru döneminde, 2012 yılı içerisinde süresi dolan yetki belgesini yenilemek üzere Genel Müdürlüğe veya yetkilendirilmiş kurumlara başvuran şirketler, yetki belgesinin bitiş süresi geçmiş olsa dahi, başvuruları ile ilgili değerlendirmeler tamamlanıncaya kadar, yetki belgesi alınan Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurum ile imzalanan yetkilendirme sözleşmesi hükümlerine uymak kaydıyla ve yetki belgesi süresinin bitiminden itibaren altı ayı geçmemek üzere faaliyetlerine devam edebilir. Bu şekilde yapılan başvurulara ilişkin değerlendirmeler neticesinde yetki belgesinin yenilenmesi durumunda, bir önceki yetki belgesinin bitiş süresinin son gününü izleyen gün, yenilenen yetki belgesinin başlangıç süresi olarak kabul edilir.

Mevcut başvuru dosyalarının uygun hale getirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yetki belgesi almak üzere yapılan başvurular, bu Tebliğin yürürlüğe konulmasını takip eden otuz gün içinde başvuru sahibi tarafından, bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara göre uygun hale getirilir. Uygunsuzlukları ve eksiklikleri giderilmeyen başvurular değerlendirilmez ve sahibine iade edilir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bakan yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız