24 Temmuz 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28363

YNETMELK

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

ELEKTRONK HABERLEME SEKTRNDE KSEL VERLERN

LENMES VE GZLLNN KORUNMASI

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, elektronik haberleme sektrnde kiisel verilerin ilenmesi, saklanmas ve gizliliinin korunmas iin elektronik haberleme sektrnde faaliyet gsteren iletmecilerin uyacaklar usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Haberlemenin ieriine ilikin verilerin saklanmas bu Ynetmeliin kapsamna dhil deildir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununun 4, 6, 12 ve 51 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Abone: Bir iletmeci ile elektronik haberleme hizmetinin sunumuna ynelik olarak yaplan bir szlemeye taraf olan gerek ya da tzel kiiyi,

b) Acil yardm arlar: Ulusal ve uluslararas dzenlemelerde kabul grm yangn, salk, doal afetler ve gvenlik gibi acil durumlarla ilgili olarak itfaiye, polis, jandarma, salk ve benzeri kurululara yardm talebiyle yaplan arlar,

c) Anonim hale getirme: Kiisel verilerin, belirli veya kimlii belirlenebilir bir gerek kiiyle ilikilendirilemeyecek veya kayna belirlenemeyecek hale getirilmek suretiyle ilenmesini,

) Gereklemeyen arama: Baarl bir ekilde balant kurulmasna ramen, aranan tarafn cevap vermemesi ya da ebeke ynetiminden kaynaklanan bir nedenle grmenin gereklememesini,

d) Hcre kimlii: Mobil telefon arsnn balad ya da sona erdii hcrenin kimliini,

e) IMEI: Uluslararas mobil cihaz kimliini,

f) IMSI: Uluslararas mobil abone kimliini,

g) lem kayd: Kiisel verilere eriebilen kiiler tarafndan yaplan ilemin ileriki bir tarihte tanmlanabilmesini teminen sz konusu ileme ilikin olarak tutulan ve en az ilemi yapan kii, ilemin yapld tarih ve zaman, yaplan ilemin detay, gerekesi ve nitelii ile ilemi yapan kiinin baland nokta bilgilerini ieren elektronik kaytlar,

) letmeci: Yetkilendirme erevesinde elektronik haberleme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleme ebekesi salayan ve alt yapsn ileten irketi,

h) Kiisel veri: Belirli veya kimlii belirlenebilir gerek ve tzel kiilere ilikin btn bilgileri,

) Kiisel veri ihlali: stem d, yetki d ya da yasa d olarak; kiisel verilerin tahrip edilmesine, kaybolmasna, iletilmesine, deitirilmesine, depolanmasna veya baka bir ortama kaydedilmesine, ilenmesine, ifa edilmesine ve sz konusu verilere eriilmesine neden olan gvenlik ihlalini,

i) Kiisel verilerin ilenmesi: Kiisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas, deitirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden dzenlenmesi, aklanmas veya baka bir ekilde elde edilebilir hale getirilmesi, nc kiilere aktarlmas, kullanlmasnn snrlanmas amacyla iaretlenmesi, tasniflenmesi veya kullanlmasnn engellenmesi gibi bu veriler zerinde gerekletirilen ilem ya da ilemler btnn,

j) Konum verisi: Kamuya ak elektronik haberleme hizmeti kullancsna ait bir cihazn corafi konumunu belirleyen ve elektronik haberleme ebekesinde veya elektronik haberleme hizmeti araclyla ilenen belirli veriyi,

k) Kullanc: Abonelii olup olmamasna baklmakszn elektronik haberleme hizmetlerinden yararlanan gerek veya tzel kiiyi,

l) Kullanc kimlii: nternet eriim hizmetlerine ya da internet haberleme hizmetlerine abonelik ya da kayt esnasnda tahsis edilen tek ve kiiye zel tanmlamay,

m) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulunu,

n) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunu,

o) Maskeleme: letmecinin kiisel verileri, nc taraflarn bu verileri ilgili kii ile ilikilendiremeyecek hale getirmesini,

) Rza: lgili kiinin kendisine ait kiisel verisinin ilenmesine ynelik, verinin ilenme ama ve kapsam dhilinde, verinin ilenmesi ncesinde zgr iradesiyle verdii ispatlanabilir kabul beyann,

p) Trafik verisi: Bir elektronik haberleme ebekesinde haberlemenin iletimi veya faturalama amacyla ilenen her trl veriyi,

r) Veri: Abone ya da kullancy tehis etmek iin yararlanlan trafik verisi, konum verisi ya da ilgili dier bilgileri,

ifade eder.

(2) Bu Ynetmelikte geen ve birinci fkrada tanmlanmayan kavramlar ve ksaltmalar iin ilgili mevzuatta yer alan tanmlar geerlidir.

KNC BLM

Uygulama Esaslar

Kiisel verilerin ilenmesine ilikin ilkeler

MADDE 4 (1) Kiisel verilerin;

a) Hukuka ve drstlk kurallarna uygun olarak ilenmesi,

b) lgili kiinin rzasna dayal olarak ilenmesi,

c) Elde edilme amacyla balantl, yeterli ve orantl olmas,

) Doru olmas ve gerektiinde gncellenmesi,

d) lgili kiilerin kimliklerini belirtecek biimde ve kaydedildikleri veya yeniden ilenecekleri ama iin gerekli olan sre kadar muhafaza edilmesi

esastr.

Gvenlik

MADDE 5 (1) letmeciler, kiisel verilerin ilenmesine ilikin olarak gvenlik politikas belirler. letmeciler ebekelerinin, abonelerine/kullanclarna ait kiisel verilerin ve sunduklar hizmetlerin gvenliini salamak amacyla uygun teknik ve idari tedbirleri alr. Sz konusu gvenlik tedbirleri, teknolojik imknlar gz nnde bulundurularak muhtemel riske uygun bir dzeyde salanr.

(2) Birinci fkrada belirtilen tedbirler, asgari istem d, yetki d ya da yasa d olarak; kiisel verilerin tahrip edilmesi, kaybolmas, deitirilmesi, depolanmas veya baka bir ortama kaydedilmesi, ilenmesi, ifa edilmesi ve sz konusu verilere eriilmesine kar kiisel verilerin korunmasn ierir.

(3) letmeciler, kiisel verilere sadece yetkili kiiler tarafndan eriilebilmesini ve kiisel verilerin tutulduu sistemlerin ve kiisel verilere eriim salamak iin kullanlan uygulamalarn gvenliini salamakla ykmldr.

(4) letmeciler, kiisel verilere ve ilikili dier sistemlere salanan tm eriimlere ve eriim yetkisi olan personelin yapt ilemlere dair detayl ilem kaytlarn be yl sreyle tutmakla ykmldr.

(5) Kurum, gerekli grd hallerde iletmecilerden, kiisel verilerin tutulduu sistemlere ve aldklar gvenlik tedbirlerine ilikin tm bilgi ve belgeleri isteme, ayrca sz konusu gvenlik tedbirlerinde deiiklik talep etme hakkn haizdir.

Riskin ve kiisel veri ihlalinin bildirilmesi

MADDE 6 (1) letmeci, ebekenin ve kiisel verilerin gvenliini ihlal eden belirli bir risk olmas durumunda bu risk hakknda Kurumu ve abonelerini/kullanclarn etkin ve hzl bir ekilde bilgilendirmekle ykmldr.

(2) Bu riskin iletmeci tarafndan alnan tedbirlerin dnda kalmas halinde, sz konusu riskin kapsam, giderilme yntemleri ve yaklak maliyeti hakknda abonelerin/kullanclarn etkin ve hzl bir ekilde bilgilendirilmesi salanr.

(3) letmeci, kiisel veri ihlali olmas durumunda sz konusu ihlalin nitelii ve sonular hakknda abonelere/kullanclara yaplacak bilgilendirmenin detaylar ve ihlalin giderilmesi iin alnan tedbirlere ilikin olarak Kurumu bilgilendirir.

(4) Kiisel veri ihlalinden abonelerin/kullanclarn olumsuz ynde etkilenme ihtimalinin bulunmas halinde iletmeci, kiisel veri ihlalinin niteliine, daha fazla bilginin elde edilebilecei iletiim noktalarna ve ihlalin olas olumsuz etkilerini azaltmak iin aboneler/kullanclar tarafndan alnabilecek nlemlere ilikin olarak aboneleri/kullanclar cretsiz olarak bilgilendirir.

(5) letmeci, gerekleen kiisel veri ihlallerine ilikin olarak sz konusu ihlalin sebeplerini, etkilerini ve zme ynelik tedbirleri ieren bilgileri gizliliini ve btnln salayarak kaydetmekle ykmldr.

NC BLM

Verilerin lenmesi ve Saklanmas

Haberlemenin gizlilii

MADDE 7 (1) Elektronik haberleme ve ilgili trafik verisinin gizlilii esas olup, ilgili mevzuatn ve yarg kararlarnn ngrd durumlar haricinde, haberlemeye taraf olanlarn tamamnn rzas olmakszn haberlemenin dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanmas, kesilmesi ve gzetimi yasaktr.

(2) Elektronik haberleme ebekeleri, haberlemenin iletimini gerekletirmek dnda abonelerin/kullanclarn terminal cihazlarnda bilgi saklamak veya saklanan bilgilere eriim salamak amacyla iletmeciler tarafndan ancak ilgili kullanclarn/abonelerin verilerin ilenmesi hakknda ak ve kapsaml olarak bilgilendirilmeleri ve rzalarnn alnmas kaydyla kullanlabilir.

Trafik verisinin ilenmesi

MADDE 8 (1) letmeciler, sunduklar hizmetin kapsam dndaki amalar iin trafik verisini ileyemez.

(2) Trafik verisi, ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak, trafiin ynetimi, arabalant, faturalama, yolsuzluk tespitleri ve benzeri ilemleri gerekletirmek veya tketici ikyetleri ile arabalant ve faturalama anlamazlklar bata olmak zere, uzlamazlklarn zm amacyla ilenir ve bu uzlamazlklarn zm sreci tamamlanncaya kadar gizlilii ve btnl salanarak saklanr.

(3) Elektronik haberleme hizmetlerini pazarlamak veya katma deerli elektronik haberleme hizmetleri sunmak amacyla ihtiya duyulan trafik verileri, ilgili abonelerin/kullanclarn ilenecek trafik verisinin tr ve ilenme sresi hakknda bilgilendirilmelerinden sonra rzalarnn alnmas kaydyla, alnan rzaya uygun olarak sadece katma deerli elektronik haberleme hizmetlerinin, pazarlama faaliyetlerinin ve benzer hizmetlerin gerektirdii lde ve srede ilenebilir.

(4) letmeci tarafndan abonelere/kullanclara ait ilenen ve saklanan trafik verileri, bu verilerin ilenmesini ve saklanmasn gerekli klan faaliyetin tamamlanmasndan sonra silinir veya anonim hale getirilir.

(5) letmeciler, abonelerin/kullanclarn, ksa mesaj, ar merkezi, internet ve benzeri yntemlerle vermi olduklar rzay ayn yntem ya da basit bir yntem ile her zaman cretsiz olarak geri almalarna imkn salar.

Trafik verisini ileme yetkisi

MADDE 9 (1) Trafik verisini ileme yetkisi; trafik ynetimi, arabalant, faturalama, yolsuzluk tespitleri, tketici ikyetlerinin deerlendirilmesi, elektronik haberleme hizmetlerinin pazarlanmas veya katma deerli elektronik haberleme hizmetlerinin sunulmas hususlarnda iletmeci tarafndan yetkilendirilen kiilerle snrldr.

(2) Trafik verileri elektronik haberleme hizmetlerinin pazarlanmas veya katma deerli elektronik haberleme hizmetlerinin sunulmas amacyla maskeleme yaplmakszn iletmeci bnyesi dna karlamaz.

(3) Trafik verileri hibir ekilde yurt dna karlamaz.

Trafik verisinin bildirilmesi

MADDE 10 (1) Trafik verisi, arabalant ve faturalama anlamazlklar bata olmak zere, uzlamazlklarn zm, tketici ikyetlerinin deerlendirilmesi ve denetim faaliyetlerinin gerekletirilmesi amacyla yazl olarak talep edilmesi halinde kanunlarn yetkili kld mercilere verilir.

Konum verisinin ilenmesi

MADDE 11 (1) letmeciler, abonelerin/kullanclarn konum verisini ancak, katma deerli elektronik haberleme hizmetlerinin sunumu halinde abonelerin/kullanclarn rzasn alarak bu hizmetlerin sunumu iin gerekli olan l ve srede ya da anonim hale getirmek suretiyle ileyebilir.

(2) letmeciler; aboneleri/kullanclar, rzalarn almadan nce, ilenecek konum verisinin tr, ilenme amac ve sresi hakknda bilgilendirir.

(3) letmeciler, abonelerin/kullanclarn konum verilerinin ilenmesi iin, ksa mesaj, ar merkezi, internet ve benzeri yntemlerle vermi olduklar rzay ayn yntem ya da basit bir yntem ile her zaman cretsiz olarak geri almalarna imkn salar.

(4) lgili mevzuatn ve yarg kararlarnn ngrd durumlar haricinde, ancak acil yardm arlar kapsamnda abonenin/kullancnn rzas aranmakszn konum verisi ve ilgili kiilerin kimlik bilgileri ilenebilir.

Konum verisini ileme yetkisi

MADDE 12 (1) Konum verisini ileme yetkisi iletmeci tarafndan yetkilendirilen kiilerle snrl olup, bu yetki sz konusu hizmetlerin gerektirdii kapsamda kullanlr. Sz konusu veriler, maskeleme yaplmakszn iletmeci bnyesi dna karlamaz.

(2) Konum verileri hibir ekilde yurt dna karlamaz.

Saklanacak veri kategorileri

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda saklanmas ngrlen veri kategorileri, aada belirtilmitir.

a) Haberlemenin takibi ve kaynann tanmlanmas iin:

1) Sabit ve mobil telefon hizmetleriyle ilgili olarak; gereklemeyen aramalar da dhil olmak zere haberlemenin balatld hatta ait telefon numaras, abonenin ad ve adresi, hattn hangi tarihte hangi aboneye tahsis edildiine ait bilgi.

2) nternet ortamna eriim, elektronik posta ve internet telefonu ile ilgili olarak; tahsis edilmi kullanc kimlii ve/veya telefon numaras, haberlemenin gerekletii andaki internet protokol adresi, abonenin/kullancnn ad ve adresi.

b) Haberlemenin sonlandrlaca noktay belirlemek iin:

1) Sabit ve mobil telefon hizmetleriyle ilgili olarak; haberlemenin sonlandrld/sonlandrlaca numara veya numaralar, ar iletme ve ar transferi gibi ek hizmetlerin olmas durumunda arnn ynlendirildii numara veya numaralar, abonelerin ad ve adresi.

2) Elektronik posta ve internet telefonu ile ilgili olarak; elektronik posta alclarna ait kullanc kimlii, internet telefonu ile aranan alclara ait kullanc kimlii veya telefon numaras, internet telefonu veya elektronik posta alclarnn ad ve adresi.

c) Haberlemenin tarihi, zaman ve sresini belirlemek iin:

1) Sabit ve mobil telefon hizmetleriyle ilgili olarak; haberlemenin balang ile biti tarih ve zaman.

2) nternet eriimi, elektronik posta ve internet telefonu ile ilgili olarak; internet eriimi ile ilgili oturum ama, kapatma tarihi ve zaman, tahsis edilen dinamik veya statik internet protokol adresi, abone/kullanc kimlii, elektronik posta veya internet telefonu ile ilgili oturum ama ile kapatma tarihi ve zaman.

) Haberlemenin trn tanmlamak iin:

1) Sabit ve mobil telefon hizmetleriyle ilgili olarak; kullanlan elektronik haberleme hizmeti.

2) Elektronik posta ve internet telefonu ile ilgili olarak; kullanlan internet hizmeti.

d) Kullanclarn haberleme cihazlarn veya bunlarn ekipmanlarn tanmlamak iin:

1) Sabit telefon hizmetiyle ilgili olarak; haberlemenin balatld ve sonlandrld telefon numaralar.

2) Mobil telefon hizmetiyle ilgili olarak; haberlemenin balatld ve sonlandrld telefon numaralar, haberlemenin balatld ve sonlandrld tarafa ait IMSI ve IMEI numaralar; abone kayd olmayan arama kartl hizmetlerin olmas durumunda hizmetin aktif hale getirildii tarih ve zaman ile hizmetin aktif hale getirildii hcre kimlii.

3) nternet ortamna eriim, elektronik posta ve internet telefonu ile ilgili olarak; evirmeli a eriimi iin arayan telefon numaras, saysal abone hatt numaras ya da haberlemenin kaynakland dier nokta.

e) lgili mevzuatn ngrd hallerde mobil haberleme cihaznn konumunu tespit etmek iin; haberlemenin balad hcre kimlii, haberleme verilerinin sakland srede hcre kimlikleri ile ilgili olarak hcrelerin corafi konumlarn tanmlayan veri, hcre adresi ve hcre kimliinin o adrese atanma ve kaldrlma tarihleri.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda, elektronik posta ve internet telefonu ile ilgili olarak verilerin saklanmasna ilikin getirilen ykmllkler, sadece iletmecilerin kendilerinin sunduklar hizmetler ile snrldr.

Veri saklama sresi

MADDE 14 (1) 13 nc madde kapsamnda tanmlanan veri kategorileri, haberlemenin gerekletii tarihten itibaren iletmeciler tarafndan bir yl sre ile saklanr.

(2) Soruturma, inceleme, denetleme veya uzlamazla konu olan kiisel veriler, ilgili sre tamamlanncaya kadar saklanr.

Saklanan verinin korunmas ve gvenlii

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda saklanmas ngrlen veriler iin iletmeciler asgari olarak;

a) Saklanan veriler ile ebekedeki dier verilerin ayn kalite, gvenlik ve koruma zelliklerine tabi olmasn,

b) Verilerin yurt iinde kendi bnyesinde saklanmasn,

c) Saklanan verilerin, istem d, yetki d ya da yasa d, eriim, tahrip, kayp, deiiklik, depolama, ileme ve ifasna kar uygun teknik ve idari tedbirlerin alnmasn,

) Verilerin sadece zel yetkilendirilmi kiiler tarafndan eriilebilir olmasnn salanmas iin uygun teknik ve idari tedbirlerin alnmasn,

d) lenen ve saklanan verinin saklama sresi sonunda imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi ve bu ilemlerin tutanakla veya sistemsel olarak kayt altna alnmasn

salamakla ykmldr.

(2) letmeciler sunduklar hizmetler kapsamnda elde ettikleri verilerin gvenliini, btnln, gizliliini ve eriilebilirliini her aamada salamakla ykmldr. Bu ykmllk iletmeci tarafndan yetkilendirilmi kiiler marifetiyle yaplan ilemleri de kapsar.

(3) letmeciler, kanunlarn yetkili kld mercilerce talep edilmesi halinde, saklanan veri ve sz konusu veriye ilikin gerekli tm bilgileri gecikmeksizin salamakla ykmldr.

statistik bilgilerin verilmesi

MADDE 16 (1) letmeciler son bir yl ierisinde;

a) Yetkili merciler tarafndan ilgili mevzuat erevesinde talep edilen verilerin kategorileri ve talep edilme saylarna,

b) Verinin saklanmaya baland tarih ile yetkili merciler tarafndan talep edildii tarih arasnda geen sreye,

c) Veri talebinin karlanamad durumlara,

ilikin istatistik bilgileri saklamakla ve talep halinde Kuruma gndermekle ykmldr.

(2) Bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen istatistik bilgiler, kiisel verileri iermez.

DRDNC BLM

Salanan mknlar

Numarann gizlenmesi

MADDE 17 (1) letmeci, arayan numarann grnmesine imkn salad durumlarda;

a) Arayan kullancya her bir arama iin basit bir yntemle ve cretsiz olarak numarasn gizleme imkn salamakla,

b) Aranan aboneye basit bir yntemle ve cretsiz olarak, gelen aramalarda arayan numarann gsterilmesini engelleme imkn salamakla,

c) Arayan kiinin numarasn gizlemesi halinde, aranan abonenin/kullancnn isteine bal ve cretsiz olarak, gelen aramalarn abone/kullanc tarafndan reddedilmesine imkn salamakla

ykmldr.

(2) letmeci, balanlan numarann grnmesine imkn salad durumlarda, aranan aboneye basit bir yntemle ve cretsiz olarak, balanlan numarann arayan kullancya gsterilmesini engelleme imkn salamakla ykmldr.

(3) letmeci, bu maddenin birinci ve ikinci fkrasnda belirtilen hizmet imknlar hakknda abonelerini/kullanclarn ksa mesaj, internet, basn, yayn organlar, posta veya benzeri aralarla cretsiz olarak bilgilendirmekle ykmldr.

(4) Arayan numarann gizlenmesi imkn, acil yardm arlar iin geerli deildir.

Otomatik ar ynlendirme

MADDE 18 (1) letmeciler, telefon ve benzeri elektronik haberleme cihazlarna kendileri veya nc kiiler tarafndan yaplan otomatik ar ynlendirmelerinin, abonenin talebi zerine cretsiz ve basit bir yntemle teknik imknlar dhilinde iptal edilmesine imkn salarlar.

(2) letmeciler tarafndan baka bir numaraya veya otomatik mesaj sistemine yaplan ynlendirmelerin cretli olmas halinde abonenin/kullancnn rzas alnr.

Aboneler iin hazrlanan rehberler

MADDE 19 (1) Aboneler, basl ve/veya elektronik abone rehberlerinin, yaymlanma amalar ve bu rehberlerde yer alacak kiisel veriler ile bu rehberlerin elektronik srmlerinde olabilecek sorgulama seenekleri ve kullanm imknlar hakknda rehbere kaydedilmeden nce cretsiz olarak bilgilendirilirler.

(2) Kamuya ak rehberlerde yer alan kiisel veriler, rehberlik hizmetinin ama ve kapsamna uygun olarak belirlenir.

(3) Abone rehberlerinde yer almay kabul eden aboneler, rehberlerde yer alan kiisel verilerinin dzeltilmesini, teyit edilmesini ve/veya karlmasn cretsiz ve basit bir yntemle talep edebilirler.

(4) Rehberlik hizmeti kapsamnda yaplacak sorgulamalarda, Elektronik Haberleme Sektrne likin Yetkilendirme Ynetmeliinin Elektronik Haberleme Hizmet, ebeke ve Altyaplarnn Tanm, Kapsam ve Sreleri ile ilgili 27 nci maddesi kapsamnda yaplan dzenlemeler esastr.

Ayrntl faturalarda gizlilik

MADDE 20 (1) letmeciler, ayrntl fatura gnderdikleri abonelerin talep etmeleri halinde, fatura ayrntsnda yer alan telefon numaralarnn baz rakamlarnn gizlenmesini salar.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari para cezalar ve dier yaptrmlar

MADDE 21 (1) letmecilerin bu Ynetmelik ile belirlenen ykmllkleri yerine getirmemeleri halinde 5/9/2004 tarihli ve 25574 sayl Resm Gazetede yaymlanan Telekomnikasyon Kurumu Tarafndan letmecilere Uygulanacak dari Para Cezalar ile Dier Meyyide ve Tedbirler Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, Tebli veya Kurul Karar ile dzenleme yaplr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 23 (1) 6/2/2004 tarihli ve 25365 sayl Resm Gazetede yaymlanan Telekomnikasyon Sektrnde Kiisel Bilgilerin lenmesi ve Gizliliinin Korunmas Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Atflar

MADDE 24 (1) Mevzuatta 6/2/2004 tarihli ve 25365 sayl Resm Gazetede yaymlanan Telekomnikasyon Sektrnde Kiisel Bilgilerin lenmesi ve Gizliliinin Korunmas Hakknda Ynetmelie yaplan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

Mevcut dzenlemelerin durumu

GEC MADDE 1 (1) Telekomnikasyon Sektrnde Kiisel Bilgilerin lenmesi ve Gizliliinin Korunmas Hakknda Ynetmelie dayanlarak yaplan usul ve esaslar, alnan Kurul Kararlar ile dier idari ilemlerin bu Ynetmelie aykr olmayan hkmleri konuya ilikin yeni bir ilem yaplana kadar geerliliini muhafaza eder.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinden alt ay sonra yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu Bakan yrtr.