22 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28361

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olan öğretim elemanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) İdari koordinatör: Merkezin idari işlerini yürütmekle görevli personeli,

ç) Merkez: Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak,

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

d) Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kursiyerlere burs vermek,

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak,

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

g) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ı) Yurtdışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek,

i) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek,

j) Bilimsel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amaçlarıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak,

k) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek,

l) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

m) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

n) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, İdari Koordinatör ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Birim sorumluları.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları uygulamak, Merkezde yapılan işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmektir.

(3) Müdür; Merkezin temsil edilmesinden, öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkezde; Üniversitenin öğretim elemanları ya da idari yöneticileri arasından en çok üç kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkez birim sorumlularının kendi aralarından seçecekleri iki üye ile Rektörün Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendireceği iki üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste iki kez, yılda toplam üç kez katılmayan üyenin görevi sona erer. Toplantılara Müdür yardımcıları ve idari koordinatör oy hakları olmadan katılır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,

b) Merkezi ilgilendiren düzenleyici işlemleri hazırlamak,

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

ç) Merkezde görev yapacak aday öğretim elemanlarının yetiştirilmesiyle ilgili esasları belirlemek,

d) Merkezde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek,

e) Birimlerin kurulması ile ilgili esasları belirlemek,

f) Merkezde eğitim, araştırma ve yayım çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri kurmak,

g) Merkezde uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre önerilerde bulunmak,

ğ) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda Rektöre önerilerde bulunmak,

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla yirmibeş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kuruluna, Üniversite içinden olduğu gibi Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Merkez ve şube yöneticilerinin de Danışma Kurulu toplantılarına katılmalarını isteyebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında öneri ve tavsiyelerde bulunur.

Birim sorumluları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezde, öğretilen Türkçe ve diğer dillere ait eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler oluşturulur ve birim sorumluları görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından Üniversitedeki ilgili dilin veya dillerin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Birim sorumlusu kendi bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından, üç yıl için kendilerine yardımcı olmak üzere Müdürün onayıyla en çok iki yardımcı görevlendirebilir.

(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Merkeze bağlı şubelerde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek, izlemek,

b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, sınav sorularının hazırlanması, ölçme-değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek,

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,

ç) Yeni öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, aday öğretim elemanlarını göreve hazırlayıcı programlar düzenlemek,

d) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek.

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı sorumludur.

İdari koordinatör ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezde Müdüre bağlı bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatör Yönetim Kurulunda raportörlük yapar ve Müdürün onayını alarak, Merkezde görev yapan idari personel arasındaki iş bölümünü sağlar ve işleri denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dil kursları

MADDE 13 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversite personeli ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.