21 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28360

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/12/2005 tarihli ve 26023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,” ibaresi “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlköğretim okulu/ortaokuldan mezun olanlar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İlköğretim/ortaokul diploması, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladığına dair öğrenim belgesi, tasdikname, denklik belgelerinin aslı; ayrıca ortaöğretim kurumları ara sınıflarından gelenlerin okullarından alacakları not döküm çizelgesi veya öğrenim durum belgesi,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – Örgün ortaöğretimde öğrenime devam etme şartlarını taşıyanlardan nakil talebinde bulunanların nakilleri, e-okul sistemi üzerinden nakil talebinde bulunan okula yapılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.