21 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28360

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin  Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “ilköğretim okullarında” ibaresi “ilkokullarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Yatılı İlköğretim Bölge Okulları” ibaresi “Yatılı bölge ortaokulu”, yedinci fıkrasında yer alan “Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının” ibaresi “Yatılı bölge ortaokullarının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlköğretim okulları” ibaresi “İlköğretim kurumları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.