21 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28360

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesi 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Okul/kurumların açılması, işletilmesi, eğitim ve öğretim, uygulanacak programlar, öğrenci başarısının değerlendirilmesi ile istihdam edilecek personel ve benzeri hususlar Bakanlığın ilgili birimlerince düzenlenen okul/kurum yönetmelikleriyle belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan; alan/bölüm/dal derslerinde okul/kurumların özel yönetmeliğinde belirtilen hükümler, bunların dışındaki derslerde ise resmî ilkokul, ortaokul ve genel ortaöğretim okullarının öğretim programlarında belirtilen haftalık ders çizelgeleri uygulanır.

(2) Öğrenci başarısı değerlendirilirken; alan/bölüm/dal derslerinde okul/kurumların özel yönetmelik hükümleri, bunların dışındaki derslerde ise resmî ilkokul, ortaokul ve genel ortaöğretim okullarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Konservatuvarlarca talep edilmesi hâlinde ihtiyaç duyulan dersleri okutmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre valiliklerce öğretmen görevlendirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Okul/kurumların açılması ve işletilmesi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi, merkezî sistem sınavları, nakil ve geçiş işlemleri, öğretim programları ile özel yönetmeliklerinin hazırlanması ve uygulanmasıyla öğretmen görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler, Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği içerisinde yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Konservatuvarlardaki ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının genel denetimi ile derslerin denetimi, rektörlüklerle iş birliği yapılarak Bakanlığın ilgili denetim birimlerince yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 1, 2 ve 5 inci maddeleri ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “ilköğretim ve ortaöğretim” ibareleri “ilkokul, ortaokul ve lise”,  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen  “ilköğretim ve ortaöğretim kurumları” ile 7 nci maddesinde geçen “ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında” ibareleri ise “ilkokul, ortaokul ve lise/liselerde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/11/2008

27046