21 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28360

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/2001 tarihli ve 24561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinin adı  “Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Ortaokulunun kuruluş, görev ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Ortaokulunun yönetim, personel, uzaktan eğitim ve öğretim işleriyle sınıf geçme ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Genel Müdürlük: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,”

“d) Okul: Açık Öğretim Ortaokulunu,”

“e) Müdürlük: Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünü,”

“f) Müdür: Açık Öğretim Ortaokulu Müdürünü,”

“g) Öğrenci: Açık Öğretim Ortaokulu öğrencisini,”

“h) Açık Öğretim Ortaokulu: Mecburi ilköğretimini tamamlayamamış ve mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış bireylerin eğitim ve öğretim gördükleri ortaokulu,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mecburi ilköğretimini tamamlayamayan ve mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış yetişkinlere Açık Öğretim Ortaokulundan yararlanma hakkı verilir.

Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğini Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz. Bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrencilerde de yaş kaydı aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – Okula, mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış olanlardan;

a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,

b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar

başvurabilirler

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Açık Öğretim Ortaokulundan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, yeniden başvurmaları hâlinde ayrıldıkları sınıftan öğrenimlerine devam edebilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim Belgesi

MADDE 41 – Açık Öğretim Ortaokulunu tamamladığına dair öğrenim belgesi verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42, 43 ve 44 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Açık Öğretim Ortaokuluna; 2012–2013 Eğitim ve Öğretim Yılı başlama tarihinden önce alınan Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi veya Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi ile başvuranlar, 5 inci sınıfı tamamlamış; bu tarihten sonra alınan belgelerle başvuranlar ise 4 üncü sınıfı tamamlamış kabul edilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.