21 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28360

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ancak öğretim yılının başladığı tarihten itibaren” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Yatılı ilköğretim bölge okullarında” ibaresi “Yatılı bölge ortaokullarında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Norm fazlası öğretmen bulunması durumunda öğretmen görevlendirmesi

EK MADDE 1 –  Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.