20 Temmuz 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28359

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez (DEDAM): Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yabancı dil olarak Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretimini yapmak,

b) Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ve projeler yapmak,

c) Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında yapılan kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalardan kitap, dergi, broşür gibi yayınlar yapmak,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun seminer, kurultay, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve yapılan toplantılara katılıp gelişmeleri takip etmek,

d) Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında araştırma yapan öğrenci, öğretim elemanı ve gerçek kişilere uygulama alanı sağlamak,

e) Yabancı dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlerine yönelik çalışmalar yaparak malzemeler hazırlayıp yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaşmalarını sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, rapor vb. hazırlamak ve yayınlamak,

f) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe, Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak,

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve gerçek kişilerle kuruluş amacına uygun danışmanlık hizmeti, hizmet içi eğitim ve bilirkişilik hizmeti vermek,

ğ) Dilbilim, Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve gerçek kişilerle ortak çalışmalar ve öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmak,

h) Türkçe, Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla kitap, dergi, broşür, afiş yayınlamak ve yurt içi ve yurt dışında merkezin amacına uygun tanıtım faaliyetleri yürütmek,

ı) Yabancı dil olarak Türkçe, Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak ve söz konusu alanlara teşvik etmek amacıyla, geziler, seminerler, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, burs ve ödüller vermek,

i) Merkezin amacına uygun lisans programlarından mezun olan aday öğretim elemanlarına eğitim vermek ve uygulama olanağı sunmak; söz konusu alanda aldıkları eğitimleri ve yaptıkları uygulamaları belgelendirmek,

j) Kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin istekleri doğrultusunda dil sınavları yapmak ve sınav sonuçlarını belgelendirmek,

k) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin yaygınlaşması ve kolaylaşması için uzaktan eğitim ve uzaktan sınav yapmak,

l) Bilimsel ve resmi çalışmaları desteklemek, kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak,

m) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcıları müdürün görevlendirdiği konulardaki işleri yürütürler.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları uygulamak, merkezin amaç ve faaliyetlerinde belirtilen konularda işleyişi sağlamak, DEDAM’ın Merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmektir.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen beş aday arasından, Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile Müdür ve müdür yardımcısından oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi Müdürün görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile ayda en az bir kere toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,

b) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

c) Birimler koordinatörlüklerinin kurulması ile ilgili esasları belirlemek,

ç) Merkezde uygulanacak kurs ve ders ücretleri ve yapılacak indirimlerle ilgili belirlemeler yapmak,

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda bir sonraki Danışma Kuruluna rapor vermek,

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre yeni şubeler açılmasını, şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Rektörlüğe sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en az beş en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.  Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından önerilen bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Merkez ve şube yöneticilerinin de Danışma Kurulu toplantılarına katılmalarını isteyebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari koordinatör ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezde, Müdüre bağlı bir idari koordinatör görevlendirilebilir.

(2) İdari Koordinatör, Müdürün onayını alarak, Merkezde görev yapan idari personel arasındaki iş bölümünü sağlar ve işleri denetler.

Birim koordinatörleri ve görevleri

MADDE 13 – (1) Merkezde, öğretilen Türkçe ve diğer dillere ait eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler oluşturulur ve birim koordinatörleri görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Birim koordinatörü, Müdür tarafından ilgili dilin veya dillerin öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim koordinatörü aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Birim koordinatörü kendi bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından, üç yıl için kendilerine yardımcı olmak üzere Müdürün onayıyla en çok iki yardımcı görevlendirebilir.

(3) Birim koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Merkezde birimiyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek ve izlemek,

b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, sınav sorularının hazırlanması, ölçme-değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek,

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,

ç) Yeni öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, aday öğretim elemanlarını göreve hazırlayıcı programlar düzenlemek,

d) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek,

e) Birim koordinatörleri bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.