19 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28358

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/12)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 6/4/2012 tarihli ve 28256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/5 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu EK 1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, motosiklet ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin üç yıl süreyle uzatılmasına, korunma önleminin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, tabloda “Muafiyet Sınırı” sütununda belirtilen CIF birim kıymet ve üstünde birim kıymeti haiz eşyaya ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına, soruşturma kapsamında yer alan ve halihazırda Türkiye’de yerli üretimi bulunmadığı tespit edilen “silindir hacmi 250 cm3’ü geçen fakat 380 cm3’ü geçmeyen” ve 8711.30.10.00.00 G.T.İ.P.’inde sınıflandırılan motosikletlerin önlem kapsamı dışında bırakılmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

“

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Adet)

 

Muafiyet Sınırı (CIF/ABD

Doları/Adet)

 

1. Dönem

(15/8/2012-

14/8/2013)

2. Dönem

(15/8/2013-14/8/2014)

3. Dönem

(15/8/2014-14/8/2015)

8711.10.00.00.11

Mopedler

155

150

145

1.080

8711.10.00.00.19

Diğerleri

155

150

145

1.260

8711.20.10.00.00

Skuterler

190

185

180

1.800

8711.20.92.00.11

Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler

155

150

145

1.260

8711.20.92.00.19

Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler

190

185

180

1.800

8711.20.98.00.00

Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler

240

235

230

2.070

"

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

”

Ekleri için tıklayınız.