14 Temmuz 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28353

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK VE TCARET DENETMENL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Gmrk ve Ticaret Denetmen ve Denetmen Yardmclarnn snav, atanma, grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik hkmleri, Gmrk ve Ticaret Bakanl tara tekilatnda grev yapan Gmrk ve Ticaret Denetmenleri ile Denetmen Yardmclarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 37/A maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Gmrk ve Ticaret Bakann,

b) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

c) Bakanlk: Personel Dairesi Bakanln,

) Denetmen: Gmrk ve Ticaret Denetmeni ve Denetmen Yardmcsn,

d) Fiili hizmet sresi: Aylksz izin ile toplamda ay aan hastalk ve refakat izni hari olmak zere, Denetmen Yardmcl ve/veya Denetmenlikte fiilen grev yaplan sreyi,

e) Genel Mdrlk: Tketicinin Korunmas ve Piyasa Gzetimi Genel Mdrln,

f) Giri snav: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) Bakanlnca yaplan Kamu Personel Seme Snavna ilikin klavuzda ilan edilen puan trleri itibaryla Bakanlka belirlenen yeterli puan alanlardan bu Ynetmelikte belirtilen artlar tayanlarn katlaca zel yarma snavn,

g) l Mdrl: Gmrk ve Ticaret Bakanl Ticaret l Mdrln,

) l Mdr: Gmrk ve Ticaret Bakanl Ticaret l Mdrn,

h) Kamu Personel Seme Snav (KPSS): 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik uyarnca yaplan merkezi snav,

) Mstear: Gmrk ve Ticaret Bakanl Mstearn

ifade eder.

KNC BLM

Denetmen Yardmcl Giri Snavna likin Esaslar

Denetmen yardmclna giri

MADDE 5 (1) l mdrlklerine atanacak denetmen yardmclar, kadro ve ihtiya durumuna gre Bakanlk tarafndan uygun grlecek tarih, yer veya yerlerde alacak giri snav ile meslee alnrlar.

Giri snav duyurusu

MADDE 6 (1) Snava katlma artlar, son bavuru tarihi, bavuru yeri, KPSS taban puan ve tr, atama yaplacak kadro says, snava arlacak aday says, snavn yeri, zaman, snav konular ve deerlendirme yntemi, bavuruda istenecek belgeler ile gerekli grlen dier hususlar snav tarihinden en az otuz gn nce Resm Gazetede, tiraj en yksek ilk be gazetenin birinde bir defa ve ayrca Bakanlk internet sitesinde ilan edilmek suretiyle Bakanlka duyurulur.

Giri snav

MADDE 7 (1) Giri snav, yazl ve szl snav olarak yaplr.

(2) Snava arlacak aday says giri snav duyurusunda belirtilen atama yaplacak kadro saysnn katndan son sradaki adayla eit puana sahip olanlar hari fazla olamaz.

Bavuru artlar

MADDE 8 (1) Giri snavna katlacaklarda aadaki artlar aranr:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinde yer alan genel artlar tamak,

b) niversitelerin en az drt yllk retim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme ve iktisadi ve idari bilimler ile mhendislik faklteleri ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulunca kabul edilen yurt ii veya dndaki retim kurumlarn bitirmi olmak,

c) KPSSden Bakanlka belirlenen puan trlerine gre yeterli puan alm olmak,

) Snavn yapld tarihte otuz be yan doldurmam olmak,

(2) Bakanlk, atama yaplacak kadro saysn, ihtiya durumuna gre birinci fkrann (b) bendinde saylan alanlar arasndan renim dallar itibaryla ayr ayr belirleyebilir.

Bavuruda istenecek belgeler

MADDE 9 (1) Bakanlktan veya Bakanln internet sayfasndan temin edilerek doldurulacak bavuru formu ile birlikte aada yer alan belgeler en ge snav ilannda belirtilen tarihe kadar Bakanla teslim edilir:

a) T.C. Kimlik Numaras beyan,

b) Mezuniyet belgesinin asl veya kurumca onayl rnei,

c) KPSS sonu belgesinin asl veya fotokopisi ya da kurumca onayl rnei,

) zgemii,

d) 2 adet vesikalk fotoraf.

(2) Giri snavna bavuru; ahsen veya posta yoluyla snav ilannda belirtilen adrese yaplr.

(3) stenen belgelerin, son bavuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen sre iinde yaplmayan bavurular dikkate alnmaz.

Bavurularn incelenmesi ve adaylarn snava kabul

MADDE 10 (1) Giri snavnn sekretarya hizmetleri Bakanlka yrtlr. Bakanlk, sresinde yaplan bavurular inceleyerek adayda aranan artlarn mevcut olup olmadn tespit eder ve giri snavna kabul edilen adaylara fotorafl snava giri belgesi verir. Giri belgesi olmayan adaylar snava katlamaz.

(2) Giri snavna girmeye hak kazanan adaylarn isimleri ile snavn yaplaca yer, gn ve saat, snav tarihinden en az on gn nce Bakanln internet sayfasnda ilan edilir. Bu ilan adrese yaplan tebligat yerine geer.

(3) Giri snavn kazananlardan bavuru belgelerinde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylr ve atamalar yaplmaz.

(4) Ayrca, geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenler hakknda Bakanlka Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

Giri Snav Komisyonu

MADDE 11 (1) Giri Snav Komisyonu; Mstear veya belirleyecei Mstear Yardmcs bakanlnda, be asil ve be yedek yeden oluur. Personel Dairesi Bakan Komisyonun tabii yesi olup, dier yeler, Genel Mdr, Genel Mdr Yardmclar ve Daire Bakanlar arasndan Mstear tarafndan belirlenir. Yedek yeler, asil yelerin katlamadklar durumlarda belirlenme sralarna gre Giri Snav Komisyonuna katlrlar.

(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlk tarafndan yrtlr.

Yazl snav

MADDE 12 (1) Yazl snavn tamam veya bir blm, Bakanlk tarafndan klasik veya test usulnde yaplabilir ya da Bakanlka belirlenen bir yksek retim kurumuna veya lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna yaptrlabilir.

(2) Yazl snav, adaylarn mezuniyet durumlarna bal olarak aada (a) ve (b) bentlerinde belirtilen konularda yaplr:

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler fakltelerinden mezun olanlarn snav konular unlardr:

1) ktisat grubu: ktisadi doktrinler tarihi, mikro iktisat, makro iktisat, para-banka-kredi, uluslararas iktisat, kalknma-byme, Trkiye ekonomisi.

2) Maliye grubu: Maliye teorisi, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borlar, bte, vergi hukuku, maliye politikas.

3) Hukuk grubu: Anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yarg, ceza hukuku, medeni hukuk (genel hkmler, ahsn hukuku, eya hukuku), borlar hukuku (genel hkmler, zel bor ilikileri), ticaret hukuku (ticari iletme, irketler, kymetli evrak).

4) Muhasebe grubu: Genel muhasebe, mali tablolar analizi.

b) Mhendislik fakltelerinden mezun olanlarn snav konular unlardr:

1) Temel mhendislik bilimleri,

2) Genel iletmecilik bilgileri,

3) Temel hukuk bilgileri,

4) Trkiye ekonomisi.

(3) Yazl snav notu, yz tam puan zerinden deerlendirilir. Snavda baarl saylabilmek iin en az yetmi tam puan almak gerekir.

(4) Snavn Bakanlk tarafndan yaplmas halinde snav sorular, snav komisyonu tarafndan snav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayr ayr hazrlanr. Snav sorular, puanlar ve snav sresini gsterir tutanak Snav Komisyonu Bakan ve yeleri tarafndan imzalanr.

(5) Yazl snav sonular Bakanlk internet sitesinde ilan edilir.

(6) Snavn lme, Seme ve Yerletirme Merkezi veya bir yksek retim kurumuna yaptrlmas halinde, snava ilikin usul ve esaslar protokolle belirlenir.

Szl snav

MADDE 13 (1) Szl snava, son sradaki aday ile eit puan alan adaylar dahil olmak zere yazl snavdaki baar srasna gre btn adaylar arlr.

(2) Szl snava girme hakkn kazananlara, yazl snav sonular ile snavn yaplaca yer, gn ve saat, szl snav tarihinden en az on gn nce yazl olarak bildirilir.

(3) Szl snav, adaylarn;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden deerlendirilerek, ayr ayr puan verilmek suretiyle gerekletirilir.

(4) Adaylar, Komisyon tarafndan nc fkrann (a) bendi iin elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazl zelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Szl snavda baarl saylmak iin, komisyon bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi puan olmas arttr.

Giri snavnn deerlendirilmesi

MADDE 14 (1) Giri snavnda baarl olanlarn yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas baar srasn oluturur.

(2) Snav Komisyonunca, snavda baarl olan adaylarn sralamas 12 nci maddenin ikinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde saylan renim dallarna gre iki ayr liste halinde belirlenir. Snav puanlarnn eit olmas durumunda KPSS puan yksek olan adaya sralamada ncelik tannr. Bu sralama sonucunda snav ilannda belirtilen atama yaplacak kadro saysna gre snav kazananlar belirlenir.

(3) Deerlendirme sonular Bakanlk internet sitesinde ilan edilir. Ayrca her alan iin asil aday kadar yedek aday belirlenir. Yedek adaylarn haklar giri snav sonucunun ilanndan itibaren bir yl iin geerlidir. Bu sre ierisinde atama yaplan kadrolarda boalma olmas halinde yedekler baar srasna gre atanabilir.

(4) Giri snavnda yetmi ve zerinde puan alm olmak sralamaya giremeyen adaylar iin mktesep hak tekil etmez.

(5) Snava ilikin belgeler Bakanlkta saklanr.

Atama ilemleri

MADDE 15 (1) Giri snav sonucunda snav kazananlarn, kendilerine yaplacak bildirimde belirtilen sre iinde;

a) Salk asndan grevini devaml olarak yapmasna engel bir durumu bulunmadna dair yazl beyan,

b) Adli sicil kaydna dair yazl beyan,

c) Erkek adaylar iin askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan,

) 6 adet vesikalk fotoraf,

ile birlikte yapacaklar yazl bavuru zerine, Bakanlk tarafndan Denetmen Yardmcs kadrolarna atamalar yaplr.

(2) Atama yaplmas iin kendilerine bildirilen sre iinde mazeretsiz olarak bavurmayan veya atamas yapld halde sresi iinde greve mazeretsiz balamayan adaylar atama ileminden sarfnazar etmi saylrlar ve snav sonular kazanlm hak saylmaz.

Snav sonucuna itiraz

MADDE 16 (1) Adaylar snav sonularnn ilan tarihinden itibaren on be gn iinde snav sonularna yazl olarak itiraz edebilirler. tirazlar on be gn iinde Snav Komisyonu tarafndan deerlendirilerek sonulandrlr ve ilgililere yazl olarak bildirilir.

NC BLM

Denetmen Yardmclarnn Yetitirilmesi

Yetitirilme ilkeleri

MADDE 17 (1) Denetmen yardmcs olarak atananlar bu kadroda bulunduklar srece denetmenliin gerektirdii bilgi, beceri ve etik deerleri kazanmalar amacyla mesleki temel eitimden geirilir. Bu sre;

a) Bakanln sorumluluu altndaki rn gvenlii mevzuat ve bu mevzuatn uygulanmasna ilikin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Bakanln grev alanyla ilgili mevzuat ve bu mevzuatn uygulanmasna ilikin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

c) Rapor yazma, aratrma ve inceleme teknikleri konularnda gerekli bilgi ve yetenek ile bilimsel alma ve aratrma alkanlnn kazanlmasn,

salamaya ynelik almalar kapsar.

Denetmen yardmclarnn eitimi

MADDE 18 (1) Denetmen yardmcs olarak atananlarn adaylk eitimi hakknda 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Aday Memurlarn Yetitirilmelerine likin Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(2) Denetmen yardmclar adaylk eitiminin yannda temel hukuk, iktisat ve kamu politikalar, Bakanln grev alanna giren mevzuat, gmrk ve ticaret politikalaryla ilgili bilgilerin kazandrlmasn amalayan, sresi alt aydan ok olmamak zere ierii Genel Mdrln gr alnarak Bakanlk Eitim Dairesi Bakanlnca belirlenen bir mesleki temel eitime tabi tutulur.

(3) Adaylarn mesleki temel eitim kursunda baarl olabilmeleri iin, mesleki temel eitim konularnda yaplacak genel snavdan yz tam puan zerinden en az yetmi puan almalar zorunludur.

(4) Mesleki temel eitimlerini tamamlayarak grevlerine balayan denetmen yardmclar, bir yl sresince tek balarna denetimle grevlendirilemezler. Dzenlenecek raporlar birlikte altklar denetmenlerle birlikte imzalarlar. Denetmen yardmcsna almalarnda baarl olmas artyla, bir yln sonunda l Mdrlnce resen denetim ve kontrol yetkisi verilir.

(5) Denetmenlerin yllk yardmclk dnemine ait dier yetitirilme usul ve esaslar Genel Mdrln gr alnarak Bakanlka belirlenir.

DRDNC BLM

Yeterlik Snav ve Denetmenlie Atanma

Yeterlik snav

MADDE 19 (1) Yeterlik snav denetmen yardmclarnn grev ve yetki alanlarn ilgilendiren yrrlkteki mevzuat ve uygulamalar ile aratrma, inceleme ve denetim yntemlerini renip renmediklerini, meslein gerektirdii dier bilgi ve nitelikleri kazanp kazanmadklarn tespit etmek iin yaplan snavdr.

(2) Yeterlik snav yazl ve szl olmak zere iki blmden oluur.

Yeterlik snavna arlma

MADDE 20 (1) Mesleki temel eitim dnemi almalarnda baarl olan ve adaylkta geen sre dahil yl fiilen alan denetmen yardmclar, Bakanlka yeterlik snavna arlrlar.

Yeterlik Snav Komisyonu

MADDE 21 (1) Yeterlik Snav Komisyonu, Mstear veya belirleyecei mstear yardmcs bakanlnda, be asil ve be yedek yeden oluur. Personel Dairesi Bakan Komisyonun tabii yesi olup, dier yeler, Genel Mdr, genel mdr yardmclar ve daire bakanlar arasndan Mstear tarafndan belirlenir. Yedek yeler, asil yelerin katlamadklar durumlarda belirlenme sralarna gre Yeterlik Snav Komisyonuna katlrlar.

(2) Yeterlik Snav Komisyonunun sekretarya hizmetleri Bakanlka yrtlr.

Yeterlik snav konular

MADDE 22 (1) Yeterlik snav aada belirtilen konularda yaplr:

a) 640 sayl Kanun Hkmnde Kararname,

b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu,

c) 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun ve ilgili mevzuat,

) 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun rn gvenlii ile ilgili hkmleri,

d) Bakanln sorumluluunda bulunan rn gvenliine ilikin dier mevzuat.

Yeterlik snavnn deerlendirilmesi

MADDE 23 (1) Yeterlik snavnn yazl ve szl blmleri Snav Komisyonunca ayr ayr deerlendirilir. Yazl ve szl notlar yz tam puan zerinden verilir. Yazl snavda baarl saylabilmek iin yazl snav notunun en az yetmi puan olmas gerekir. Yazl snavda baarl olan denetmen yardmclar szl snava arlr. Szl snav notunun en az yetmi puan olmas gerekir.

(2) Yeterlik snav notu; yazl ve szl snav notlarnn aritmetik ortalamasndan oluur. Baarl saylabilmek iin yazl ve szl snav notunun ortalamasnn en az yetmi puan olmas gerekir.

(3) Yeterlik Snav Komisyonunca, denetmen yardmclarnn yeterlik yazl ve szl snav notlarna gre baar sras belirlenir ve sonular bir tutanaa balanr.

(4) Yeterlik snav sonular Bakanlka adaylara yazl olarak bildirilir.

Ek snav hakk

MADDE 24 (1) Yeterlik snavnda baarl olamayanlar veya snava girmeye hak kazand halde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, yeterlik snavndan itibaren bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir.

Denetmen kadrosuna atama

MADDE 25 (1) Yeterlik snavnda baar gsteren denetmen yardmclar, denetmen kadrosuna atanrlar.

Denetmenlie atanma hakkn kaybetme

MADDE 26 (1) kinci snavda da baar gsteremeyen veya ek snav hakkn kullanmayanlar, denetmen yardmcs unvann kaybederler ve kurumlarnda durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

BENC BLM

Denetmenlerin Yetki, Grev ve Sorumluluklar

dari ballk

MADDE 27 (1) Denetmenler il mdrne bal olarak alrlar.

(2) Denetmenler, Bakanln sorumlu olduu rn gvenlii mevzuat ile ilgili olarak altrlmak zere, Bakanlka belirlenecek il veya illerde denetimle grevlendirilebilirler.

(3) Denetimler, Genel Mdrlke belirlenen yllk denetim planlar dahilinde veya ikayet zerine il mdrnn grevlendirmesi ile gerekletirilir.

Koordinatr denetmenin grevleri

MADDE 28 (1) Denetmenlerin almalarn dzenlemek ve koordinasyonu salamak zere fiilen en az be yl grev yapm denetmenler arasndan, Bakanlka belirlenecek bir denetmen, koordinatr denetmen olarak grevlendirilir.

(2) Koordinatr denetmen aadaki grevleri yrtr:

a) Denetmenlerin mevzuata uygun olarak almasn salamak ve izlemek,

b) l mdrlnden gelen denetim grevleri iin denetmen grevlendirmek,

c) Denetmenlerce hazrlanan raporlar gerei yaplmak zere il mdrlne sunmak,

) Denetmenlerin yetitirilmesine ynelik almalar yapmak,

d) Denetmenlerin verimli ve uyumlu bir ekilde almalarn salamak,

e) Genel Mdrlke meslek ii eitim, kurslar, seminerler ile konferanslar dzenlendiinde bu ilerde grevlendirilecek denetmenleri tespit etmek,

f) Yl sonunda denetmenlerin almalar hakknda rapor dzenleyip Genel Mdrle sunulmak zere il mdrlne gndermek,

g) Genel Mdrlk ve il mdrlnce verilecek benzeri ileri yapmak.

Kimlik belgesi

MADDE 29 (1) Denetmenlere ekli ve ierii, Bakanlka belirlenen kimlik belgesi verilir. Grevlerinden ayrlan denetmenler, kimlik belgelerini iade etmek zorundadr. ade edilen kimlik belgeleri iptal edilmek zere Bakanla gnderilir.

Denetmenlerin yetki ve grevleri

MADDE 30 (1) Denetmenlerin yetki ve grevleri unlardr:

a) Bakanln sorumluluunda bulunan rn gvenlii mevzuat hkmlerine uygun olarak Bakanlka belirlenen il veya illerde denetim grevini yapmak, gerekli tutanak ve raporlar hazrlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim ilemi iin denetim srecinin bandan sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri dzenli bir ekilde hazrlayarak il mdrlne teslim etmek,

b) Kanunda belirtilen ceza ve nlemler hari olmak zere, denetim faaliyeti srasnda, ilgililerin cezai sorumluluunu gerektiren eylemleri saptadnda, durumu ilgili makamlara iletilmek zere il mdrlne bildirmek,

c) Grev alanna giren konularda ve ilgili mevzuatn uygulanmasnda ortaya kan ihtiyalar erevesinde gr ve neri gelitirmek ve bunlar il mdrlne sunmak,

) Yrtt denetim grevi iin gerekli grd dosya ve belgeleri, denetim yapt kurulu ve kiilerden istemek, bunlar incelemek, bunlarn yetkili merciler tarafndan onaylanm rneklerini almak, fabrika, maaza, dkkn, ticarethane, pazar yeri, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan dier yerlerde inceleme ve saym yapmak, grntlemek, aratrmak, bunlar mhrlemek, bu konularda yetkili ve ilgililerden her trl yardm ve bilgi talep etmek,

d) Test ve muayeneye tabi tutulacak rnlerden numune almak,

e) Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardm istemek ve onlarn nezaretinde denetim yapmak,

f) Bakanln grev ve sorumluluk alannda bulunan konularla ilgili, mevzuat ve Bakanln talimatlar dorultusunda ilemleri yrtmek,

g) Denetmen yardmclarnn meslekte yetimelerine yardmc olmak,

) l mdr ile koordinatr denetmenin verecei benzeri dier ileri yapmak.

Denetmenlerin sorumluluklar

MADDE 31 (1) Denetmenlerin sorumluluklar unlardr:

a) Bakanlk tarafndan verilen denetmen kimliini denetlenen kiilere ibraz etmek,

b) lgili mevzuat gereince kendilerine verilen grevleri eksiksiz ve zamannda yerine getirmek, resmi ve zel ilikilerinde firma yetkililerine veya dier personele nezaket kurallarna uygun olarak davranmak,

c) Denetledii kurulularn ynetim ve yrtme ilerine karmamak,

) Tutanak ya da raporla tespit edilen ve sonulandrlmam hususlar takip etmek ve sonulandrmak.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Hizmet ii eitim

MADDE 32 (1) Denetmenler, Genel Mdrlke uygun grlecek zamanlarda hizmet ii eitim programlarna alnrlar.

(2) Denetmenlerin hizmet ii eitimleri Bakanlk Eitim Dairesi Bakanl veya Genel Mdrlk koordinasyonunda gerekletirilir.

Resen denetim ve kontrol yetkisi

GEC MADDE 1 (1) Yeterli sayda denetmen istihdam edilinceye kadar 18 inci maddenin drdnc fkrasndaki resen denetim ve kontrol yetkisi, mesleki temel eitimi baar ile tamamlayan denetmen yardmclarna Bakanlka dorudan verilebilir.

Koordinatr denetmenin bulunmad iller

GEC MADDE 2 (1) 28 inci maddenin birinci fkrasndaki artlar haiz bir denetmenin bulunmad hallerde il mdr tarafndan bu grev yerine getirilir.

Yrrlk

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.