14 Temmuz 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28353

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

ADALET BAKANLII MEMUR SINAV-ATAMA VE NAKL

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adalet Bakanl Memur Snav-Atama ve Nakil Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki () bendi eklenmitir.

h) Snav Kurulu: Bakanlk merkezi ile bal kuruluta oluturulacak kurulu,

) Snav Birimi: Bakanlk, bal kurulu veya adalet komisyonlarn,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) lk defa Devlet memurluuna atanacaklar iin yaplacak snavn son bavuru tarihinde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 40 nc maddesindeki ya artn tamak ve 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununun 114 nc maddesi kapsam dnda kalan veya merkezi yerletirme sonucu atanacak personel hari olmak zere merkezi snav tarihi itibariyle 35 yan bitirmemi olmak,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (2) numaral bendi, (4) numaral bendinin (a) alt bendi, (10) ve (11) numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve (4) numaral bendinin (b) alt bendi yrrlkten kaldrlmtr.

2) Mtercim kadrosuna atanabilmek iin, faklte veya yksek okullarn ilgili blmlerinden mezun olmak ayrca, Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan en az (B) dzeyinde baarl olmak veya Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen buna denk puana sahip olmak; avukat kadrosuna atanabilmek iin avukatlk ruhsatna sahip olmak; biyolog, sosyal almac, sosyal hizmet uzman, sosyolog, uzman tabip, rehberlik uzman, ocuk geliimcisi, mhendis, mimar, istatistiki, pedagog, antropolog, psikolog, kimyager, fiziki, eczac, retmen, doktor, cezaevi tabibi, daire tabibi, di tabibi, veteriner, diyetisyen, tekniker, ocuk eitimcisi, eitim uzman, ktphaneci kadrolarna atanabilmek iin, faklte veya yksek okullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

a) En az drt yllk bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endstri, fizik, matematik, haberleme mhendislikleri ile fakltelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve biliim sistemleri, biliim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, ynetim biliim sistemleri blmlerinin birinden veya bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt ii ve yurt d retim kurumlarndan mezun olmak,

10) Hemire, laborant, salk memuru, salk teknikeri, salk teknisyeni, hayvan sal memuru kadrolarna atanabilmek iin, bu unvanlar veren yksek okul veya meslek liselerinin ilgili blmlerinden mezun olmak,

11) Mhendis kadrolarna atanabilmek iin, en az drt yllk lisans eitimi veren fakltelerin ilgili blmlerinden mezun olmak; tekniker kadrolarna atanabilmek iin en az meslek yksek okullarnn ilgili blmlerinden mezun olmak; teknisyen ve teknik ressam kadrolarna atanabilmek iin de en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili blmlerinden mezun olmak,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi; ikinci ve nc fkralar yrrlkten kaldrlmtr.

2802 sayl Kanunun 114 nc maddesi kapsam dnda kalan personelin ilk defa Devlet memurluuna atanmalar, merkezi snava girmi olanlar arasndan snav kurulu tarafndan yaplacak szl ve gerektiinde uygulamal snav sonucuna gre Bakanlka ya da bal kurulua dorudan gerekletirilir. Atama yaplacak kadrolarn yeri, snf, unvan, derecesi ve says ilgisine gre Bakanlka veya bal kurulua belirlenir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Snav kurulunun oluumu

MADDE 8 Bakanlk merkezinde, ilgili birimin Genel Mdr Yardmclarndan birinin bakanlnda, Tefti Kurulu Bakanl, Ceza ve Tevkifevleri Genel Mdrl, Hukuk leri Genel Mdrl ve Personel Genel Mdrlnde grevli hkim snfna dhil be yeden oluur.

Adl Tp Kurumunda, kurum bakannca grevlendirilecek; bir bakan yardmcsnn bakanlnda, hukuk mavirleri ve/veya grup bakanlarnn arasndan iki yenin katlmyla kiilik snav kurulu oluturulur.

Atama yaplacak kadronun teknik bilgi ve uzmanlk gerektirmesi halinde, snav kuruluna konusunda uzman ilave iki ye grevlendirilebilir.

Snav kurulunun bakan ve yeleri; elerinin, nc dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayn hsmlarnn katldklar snavlarda grev alamazlar. Bu durumda olan yelerin yerine yedek ye grevlendirilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmelie 9 uncu maddeden sonra gelmek zere aadaki 9/A maddesi eklenmitir.

Adalet komisyonlarnn grevleri

MADDE 9/A 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa gre yaplan merkez snava girip en az yetmi puan alanlar arasndan, atamalar adalet komisyonu tarafndan teklif edilecek memurlarn szl veya gerektiinde uygulamal ve szl snavlar ile ilgili ilemler adalet komisyonlarnca yaplr.

Adalet komisyonlarnn bakan ve yeleri; elerinin, nc dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kayn hsmlarnn katldklar snavlarda grev alamazlar. Bu durumda olan yelerin yerine yedek ye grevlendirilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinden nce gelmek zere aadaki blm ve blm bal ibareleri eklenmitir.

DRDNC BLM

lk Defa Devlet Memurluuna Atama ile lgili Ortak Hkmler

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

Bu Ynetmeliin 7 nci ve 9 uncu maddesine gre belirlenen kadrolar; ilgili snav birimince bavuru sresinin bitiminden en az onbe gn nce olmak zere Trkiye genelinde gnlk yaynlanan tiraj en yksek be gazetenin en az birinde veya Bakanlk internet sitesinde ilan edilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 Adaylar, bu Ynetmelik hkmlerine gre yaplacak olan szl snav ve gerektiinde uygulamal snava, adalet komisyonu bakanlklarndan veya Bakanlk internet sitesinden temin edecekleri EK-1 Bavuru Formunu doldurup, renim belgesi ve snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts ya da ilgili snav birimince onayl rnei ile birlikte en son bavuru gn mesai bitimine kadar snav birimine veya mahalli Cumhuriyet basavclklarna bavururlar.

Bavuru evrak, masraf ilgilisinden alnmak suretiyle mahall Cumhuriyet basavclklarnca ayn gn acele posta servisi ile snav birimine gnderilir.

Szl snava katlmaya hak kazananlar ayrca Gvenlik Soruturmas ve Ariv Aratrmas Formunu doldurarak snav birimine teslim ederler.

Bavurular snav ilnnda belirlenecek usl ve esaslara gre elektronik ortamda da yaplabilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 Bavurular snav birimince incelenir.

Bavurusu uygun grlenler iin EK-2 Snava Giri Belgesi dzenlenir. Bavurusu uygun grlmeyenlere ilikin karar ilgilisine bildirilir.

Adaylar, snava giri belgesini snavdan bir gn ncesine kadar snav biriminden alrlar.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin beinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Yaplan deerlendirme, snav kurulu veya adalet komisyonu yelerinin her biri tarafndan ayr ayr EK 3-A Aday Deerlendirme Formuna ilenir.

Szl snav bitirildikten sonra snav kurulu veya adalet komisyonu yelerince yaplan deerlendirme sonular EK 3-B Birletirme Tutananda gsterilir. lgilinin szl snavda baarl saylabilmesi iin yz tam puan zerinden en az yetmi puan almas gerekir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Snav sonu listesi, snavn bitimini takip eden gn iinde ilgili snav kurulu veya adalet komisyonlarnca uygun grlen yerlerde ve internet sitesinde iln edilir.

Snav kazananlara, atamada istenecek belgelerle birlikte, tebli tarihinden itibaren onbe gn iinde snav birimine bavurmalar gerektii tebli edilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 17 Adaylar snav sonularna 16 nc maddeye gre yaplacak olan iln tarihinden itibaren on gn iinde yazl olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar snav kurulu veya adalet komisyonlarnca on gn iinde incelenir ve ilgiliye yazl olarak bildirilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinden sonra gelen DRDNC BLM ibaresi ve lk Defa Devlet Memurluuna Atama ile lgili Ortak Hkmler blm bal ibaresi kaldrlmtr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) renim durumlarn gsteren belgenin asl veya snav birimi ya da ilgili retim kurumunca onayl rnei,

b) Diploma yabanc lkelerden alnm ise asl veya snav birimince onayl rnei ile birlikte denkliinin kabul edildiine dair yetkili kurumca verilecek onayl belgenin asl veya snav birimince onayl rnei,

e) Snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts ya da snav birimince onayl rnei,

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Adl veya idar soruturma ya da denetim elemanlarnca dzenlenen raporlara gre olumsuzluu tespit edilmi olanlar veya tutum ve davranlar nedeniyle o yerde kalmalar, ilgisine gre Bakanlktaki birim amiri, Cumhuriyet basavcs, blge idare mahkemesi bakan veya Adl Tp Kurumu Bakannca uygun grlmeyip gerekeli olarak atanmalar teklif edilenler, bu Ynetmelikte belirtilen zorunlu alma srelerini tamamlamadan hizmet gerei olarak baka bir yere atanabilirler.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan tutukevlerinde grev yapan infaz ve koruma memurlar ile infaz ve koruma bamemurlar, denetimli serbestlik ve yardm merkezi ube mdrlklerinde grev yapan infaz ve koruma memurlar, ibaresi tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardm merkezi ube mdrlklerinde grev yapan personel, olarak deitirilmitir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Ayrca, personelin grev yapt yer ve birimi ile tm zlk bilgileri Ulusal Yarg A Projesinde (UYAP) tutulan personel bilgi sistemine ilgisine gre Bakanlk, bal kurulu veya adalet komisyonlarnca girilir ve bu bilgilerdeki deiiklikler sisteme ilenir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK 3-A sayl Aday Deerlendirme Formunun dipnotunda yer alan adalet komisyonu bakan ve yeleri tarafndan ibaresi bakan ve yeler tarafndan olarak deitirilmitir.

MADDE 21 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 22 Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan yrtr.