13 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28352

YNETMELK

Spor Genel Mdrlnden:

SPORTF DEERLENDRME VE GELTRME KURULU YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; bamsz spor federasyonlarnn sportif baarlar ile plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini izlemek, deerlendirmek ve gelitirmekle grevli ve yetkili Sportif Deerlendirme ve Gelitirme Kurulunun kuruluu ile alma usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Sportif Deerlendirme ve Gelitirme Kurulu ile bamsz spor federasyonlarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun ek 9 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Genlik ve Spor Bakann,

b) Daire Bakanl: Spor Faaliyetleri Dairesi Bakanln,

) Genel Mdr: Spor Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Spor Genel Mdrln,

d) Kurul: Sportif Deerlendirme ve Gelitirme Kurulunu,

e) Federasyon: 3289 sayl Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamnda kurulan zel hukuk hkmlerine tabi bamsz spor federasyonlarn,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulun Kuruluu, Grev ve Yetkileri

Kurulu

MADDE 5 (1) Kurul; Bakan tarafndan spor alannda bilimsel almalar yapm veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri grevlerde veya kamu kurum ve kurulular ile zel sektrde st dzey grevlerde bulunmu kiiler arasndan iki yl iin grevlendirilecek, bir bakan, bir bakan yardmcs, bir raportr ile drt yeden oluur.

(2) Kurul, grevlerini yerine getirirken bilirkii veya uzman grevlendirebilir.

(3) Kurulun sekretarya hizmetleri Daire Bakanlnca yrtlr.

(4) Kurul, almalarnda Bakana kar sorumludur.

(5) Genel Mdrlk ve federasyonlar, Kurulun alma alan ile ilgili olarak her trl bilgi ve belgeyi salar.

Kurulun grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Kurulun grev ve yetkileri unlardr;

a) Federasyonlarn Bakana verecekleri taahhtnamenin esaslarn belirlemek ve yl sonu itibaryla taahhtlerine uyup uymadklarn deerlendirerek Bakana sunmak,

b) Federasyonlar tarafndan hazrlanan master plann, performans ltlerini, ama ve hedeflerini incelemek, uluslararas federasyonlarn stat ve talimatlarn gzeterek hizmet kalite standartlarn belirlemek,

c) Bakana sunulan taahhtname ile federasyonlarn master plan ve performans ltlerine uyulup uyulmad konusunda alt ayda bir Bakana rapor vermek,

) Kurul tarafndan performans yeterli grlmeyen ve olaanst genel kurula gitmesi gerekli grlen federasyon hakknda Bakana rapor sunmak,

d) Federasyonlarn sponsorlardan yararlanma durumlarn deerlendirmek,

e) Federasyon hizmetlerinin gelitirilmesi amacyla grevlendirilen bilirkii veya uzmanlarn hazrlayacaklar raporlar deerlendirmek,

f) Federasyonlarn sportif deerlendirme ve performans geliimi ile ilgili olarak Kurulca uygun grlen konularda gr, neri, tespit ve deerlendirmelerde bulunmak,

g) Bilirkii ve uzmanlar grevlendirmek ve cretlerini tespit etmek,

) Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

Kurul bakannn grev ve yetkileri

MADDE 7 (1) Kurul Bakannn grev ve yetkileri unlardr;

a) Kurul toplantsyla ilgili gndemi belirlemek,

b) Kurulu toplantya armak,

c) Toplantya bakanlk etmek, deerlendirmelerde bulunmak ve oy kullanmak,

) Kurulda alnan kararlar dorultusunda hazrlanan raporlar Bakana sunmak,

d) Kurul kararyla belirlenen kurul yesi, uzman ve bilirkiileri grevlendirmek,

e) Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

Bakan yardmcsnn grev ve yetkileri

MADDE 8 (1) Kurul Bakan yardmcsnn grev ve yetkileri unlardr;

a) Kurul toplantlarna katlmak, deerlendirmelerde bulunmak ve oy kullanmak,

b) Bakann bulunmad hallerde toplantya Bakanlk etmek.

Raportrn grevleri

MADDE 9 (1) Raportrn grev ve yetkileri unlardr;

a) Kurulda alnan kararlar yazmak ve yelere imzalatmak,

b) Kurul ile sekretarya arasnda koordine salamak,

c) Kurul Bakannn verecei grevleri yapmak.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 10 (1) Kurul sekretaryasnn grevleri unlardr;

a) Kurulun almalarnda ilgili birim ve kurumlarla yazmak ve uygulamada karlalan sorunlarn zmn salamak,

b) Kurulun ihtiya duyduu ara, gere ve malzemeleri temin etmek, gerekli grlen bro personelinin grevlendirilmesini salamak,

c) Kurul yelerinin huzur creti ile Kurulca grevlendirilecek bilirkii ve uzmanlarn cretlerini demek,

) Federasyonlarn alt yap harcamalar ile ilgili bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,

d) Gelecekte baarl olmas dnlen sporcularn yetimesi iin alnan tedbirlere ilikin bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,

e) Federasyonlarn; antrenr, hakem, gzlemci, temsilci ve dier spor elemanlarna ynelik kurs, seminer ve dier bilimsel spor etkinlikleriyle ilgili bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,

f) Federasyonlarn hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli olan talimat ve dier mevzuat hazrlayp hazrlamadklarn takip ederek Kurula bildirmek,

g) Kurulun ariv ve dier hizmetlerini yrtmek,

) Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

Kurulun toplanmas

MADDE 11 (1) Kurul, Bakann veya mazereti halinde Bakan Yardmcsnn ars zerine en az be ye ile toplanr. Bakan ve Bakan Yardmcsnn mazereti halinde, Kurula en yal ye bakanlk eder. Mazeretsiz olarak st ste drt toplantya katlmayan yelerin yelii sona erer.

(2) yelii herhangi bir nedenle sona eren yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilir.

(3) Kararlar, toplantya katlanlarn salt ounluuyla alnr. Oylarn eitlii halinde Bakann kulland oyun taraf ounluk saylr.

(4) Kurul ihtiya duyduunda grlerine bavurmak zere ilgili federasyon yetkililerini veya konusunda uzman kiileri davet eder.

cret

MADDE 12 (1) Kurul yelerine bir ayda drt toplanty gememek zere, grev yaplan her gn iin uhdesinde kamu grevi bulunanlar bakmndan (5000), bulunmayanlar bakmndan (6000) gsterge rakamnn Devlet memuruna uygulanan aylk katsayyla arpm sonucunda bulunulacak miktar gememek zere huzur creti denir.

(2) Kurul tarafndan grevlendirilen bilirkii ve uzmanlarn cretleri Genel Mdrlke denir.

Kararlar ve rapor

MADDE 13 (1) Toplantlarda alnan kararlar hazr bulunanlar tarafndan imzalanr. Karar metninde toplantya katlanlar ile katlmayanlarn isimleri belirtilir ve karara katlmayanlarn kar grleri yazlr. Karar defterinin her sayfas Bakan ve yeler tarafndan imzalanr.

(2) Kurul tarafndan hazrlanacak raporlar Bakanlk Makamna sunulur.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Spor Genel Mdr yrtr.