13 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28352

YNETMELK

Trkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TRKYE RADYO-TELEVZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU HALE
KANUNUNUN 3
NC MADDESNN (G) BEND KAPSAMINDA YAPACAI
MAL VE H
ZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 7/6/2008 tarihli ve 26899 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 sayl Kamu hale Kanununun 3 nc Maddesinin (G) Bendi Kapsamnda Yapaca Mal ve Hizmet Almlarnda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (k) bendi eklenmitir.

k) hale yetkilisi: darenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluuna sahip kii veya kurullar ile usulne uygun olarak yetki devri yaplm grevlilerini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 (1) Kurum, bu Ynetmelie gre yaplacak ihalelerde, yayn faaliyetlerinin gerektirdii koullar da gzetmek suretiyle, saydaml, rekabeti, eit muameleyi, gvenirlii, gizlilii, kamuoyu denetimini, ihtiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmasn ve kaynaklarn verimli kullanlmasn salamakla sorumludur.

(2) Aralarnda kabul edilebilir doal bir balant olmad srece mal alm ve hizmet alm bir arada ihale edilemez.

(3) Eik deerin veya yetki limitlerinin altnda kalmak amacyla mal veya hizmet almlar ksmlara blnemez.

(4) Bu Ynetmelie gre yaplacak ihalelerde ak ihale usul temel usuldr. Pazarlk usulyle ihale yaplmas ve dorudan temin yoluyla ihtiyalarn karlanmas yntemlerine ancak bu Ynetmelikte belirtilen zel hallerde bavurulabilir.

(5) denei bulunmayan hibir i iin ihaleye klamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) hale yetkilisi, en az biri istemci niteden olmak artyla, ikisi ihale konusu iin uzman olan iki ye ile muhasebe veya mal ilerden sorumlu bir personelin katlmyla kurulacak, bakan dahil en az be ve tek sayda kiiden oluan ihale komisyonunu, yedek yeler de dahil olmak zere grevlendirir.

(2) Kurumda yeterli say veya nitelikte personel bulunmamas halinde, 4734 sayl Kamu hale Kanunu kapsamndaki dier idarelerden de komisyona ye alnabilir.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarn salamak amacyla ihale ilem dosyasnn birer rnei, ihale tarihinden en az iki gn nce ihale komisyonu yelerine verilir.

(4) hale komisyonu eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri, oy ve kararlarndan sorumludur. Kar oy kullanan komisyon yeleri, gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr.

(5) hale komisyonunca alnan kararlar ve dzenlenen tutanaklar, komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak ihalelerden, yaklak maliyeti Ynetim Kurulu yetki limiti dahilinde olan ihalelerin yerli ve yabanc tm isteklilere ak olmas zorunludur. Yabanc isteklilere ak hizmet alm ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alm ihalelerinde Kamu hale Kurumu tarafndan yerli mal olarak belirlenen mallar teklif eden istekliler lehine, %15 oranna kadar fiyat avantaj salanmas hususlarnda ihale dokmanna hkm konulabilir. Ortak giriimlerin yerli istekli saylabilmesi iin btn ortaklarnn yerli istekli olmas gerekir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde, ikinci fkrasnda yer alan duyuru ve ibaresi duyuru veya eklinde deitirilmitir.

a) hale yetkilisinin Ynetim Kurulu veya Genel Mdr olduu ihaleler; ihale tarihinden en az ondrt gn nce Resm Gazetede veya Kamu hale Blteninde ve Kurum tarafndan gerekli grlmesi halinde, Trkiye genelinde datm yaplan gazetelerin birinde,

b) hale yetkilisinin Genel Mdr Yardmcs veya nite Amiri olduu ihaleler; ihale tarihinden en az yedi gn nce Resm Gazetede veya Kamu hale Blteninde ve Kurum tarafndan gerekli grlmesi halinde, iin veya ihalenin yaplaca yerde kan gazetelerin birinde,

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan yenilenmedike ibaresi dzeltilmedike eklinde ve nc fkrasnda yer alan on ibaresi yirmi eklinde deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(2) lan yapldktan sonra ihale dokmannda deiiklik yaplmamas esastr. Deiiklik yaplmasn gerektiren bir durumun idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazl olarak bildirilmesi halinde, ihale dokmannda deiiklik yaplabilir. Yaplan bu deiiklie ilikin ihale dokmannn balayc bir paras olan zeyilname, son teklif verme gnne kadar bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde, ihale dokman alanlarn tamamna bildirilir. Zeyilname ile yaplan deiiklik nedeniyle tekliflerin hazrlanabilmesi iin ek sreye ihtiya duyulmas halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak zere en fazla yirmi gn sreyle ertelenebilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ihale usulyle ve ibaresi ihale usulyle veya eklinde deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (d) bentleri ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve beinci fkrasnda yer alan alt ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

a) Ak ihale usul ile yaplan ihale sonucunda teklif kmamas,

d) Kurumun yaklak maliyeti 300.000 TL (yzbin Trk Liras)na kadar olan mal veya hizmet almlar.

(2) (b) ve (d) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yaplmas zorunlu deildir. lan yaplmayan hallerde en az istekli davet edilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c), (d) ve (e) bentleri ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun salanmas iin zorunlu olan mal veya hizmetlerin alm,

d) Kamu kurum ve kurulularndan yaplacak, Genel Mdr yetki limitini amayan mal ve hizmet almlar,

e) Kurumun dorudan retim ve ana faaliyetlerine ilikin 70.000 TL (Yetmi bin Trk Liras)n amayan mal ve hizmet almlar,

(2) (c) bendine gre yaplacak mal ve hizmet almlarnda teknik rapor dzenlenmesi zorunludur. () bendinde belirtilen mal ve hizmet almlar ile ilgili usul ve esaslar Ynetim Kurulu tarafndan tespit edilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan zerinden ibaresinden sonra gelmek zere de ibaresi eklenmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 24 (1) Tekliflerin alnmas ve almas, deerlendirilmesi ve ekonomik adan en avantajl teklifin belirlenmesi hususlarnda, ihale dokmannda yer alan hkmler uygulanr. Hkm bulunmayan hallerde 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(3) hale sonucunun btn isteklilere bildirilmesinden itibaren 18 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendine gre yaplan ihalelerde gn, dier hallerde ise be gn gemedike szleme imzalanamaz.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan birinci ibaresi nc eklinde deitirilmi ve ayn maddenin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Dorudan temin yoluyla yaplan almlarda Tip Szlemeler haricinde de szlemeler dzenlenebilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Fiyat fark denmesi ngrlerek ihale edilen ilerde fiyat fark olarak denecek bedelin, szleme bedelinde art meydana getirmesi halinde, bu art tutarnn %6's orannda teminat olarak kabul edilen deerler zerinden ek kesin teminat alnr. Fiyat fark olarak denecek bedel zerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edilerden kesinti yaplmak suretiyle de karlanabilir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Her ne sebeple olursa olsun ibaresi Gereke belirtmek artyla eklinde ve drdnc fkrasnda yer alan Ynetim Kurulunun kararyla ibaresi hale yetkilisinin onay ile eklinde deitirilmitir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda istekli ve yklenicilere yaplacak bildirim ve tebligatlar;

a) Faks ile,

b) Elektronik ortamda,

c) mza karl elden,

) adeli taahhtl mektupla,

yaplabilir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplan almlarda ilanda ve ihale dokmannda belirtilmek kaydyla (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen usullerle tebligat yapmak esas olup, zorunlu hallerde iadeli taahhtl mektup ile de tebligat yaplabilir.

(3) Faks veya elektronik ortamda yaplan bildirimlerde teyit tarihi, tebli tarihi saylr.

(4) adeli taahhtl mektupla yaplan tebligatlarda, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gn, yabanc isteklilerde ise onbeinci gn, idari ilemin istekliye tebli tarihi saylr. Tebligatn bu tarihten nce muhataba ulamas halinde ise tebell tarihi esas alnr.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 42 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda uygulama birliini salamak zere Tip dari artname ve Tip Szlemeler ile kullanlacak dier standart form ve belgeler Satnalma Dairesi Bakanl tarafndan hazrlanr ve Ynetim Kurulunun onayyla yrrle konulur.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(2) Bu Ynetmelikte yer alan parasal limitler bir nceki yln retici Fiyatlar Endeksi esas alnarak her yl Satnalma Dairesi Bakanlnn teklifi zerine Ynetim Kurulunca gncellenebilir.

(3) Gncelleme sonucu oluacak ksuratlar bir sonraki sayya tamamlanr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan hallerde ibaresinden sonra gelmek zere Ynetim Kurulunca farkl bir hkm belirlenmedii takdirde ibaresi eklenmitir.

MADDE 23 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 24 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/6/2008

26899