13 Temmuz 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28352

YÖNETMELİK

Avrupa Birliği Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Bakanlığında çalışan memurların disiplin amirlerini belirlemek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Avrupa Birliği Bakanlığında görev yapan memurların memuriyet unvanlarına göre disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 12/6/2010 tarihli ve 27609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

 

EK-1

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

 

1-

BAKANLIK

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

a)

Müsteşar

Bakan

 

b)

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

c)

Bakanlık Müşaviri

Bakan

 

ç)

Özel Kalem Müdürü

Bakan

 

d)

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

Bakan

e)

Diğer Personel

 

 

 

1- Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

Özel Kalem Müdürü

Bakan

 

2- Müsteşarlık Personeli

Müsteşar

Bakan

 

3- Müsteşar Yardımcılığı Personeli

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

 

4- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personeli

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

2-

BAŞKANLIKLAR

 

 

a)

Başkan

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b)

Uzman, Uzman Yardımcısı

Başkan

Müsteşar Yardımcısı

c)

Diğer Personel

Başkan

Müsteşar Yardımcısı

3-

İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI

 

 

a)

Başkan

Müsteşar

Bakan

b)

Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı

Başkan

Müsteşar

c)

Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan

4-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

a)

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar

Bakan

b)

Hukuk Müşaviri

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar

c)

Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar

5-

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 

a)

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Müsteşar

Bakan

b)

Uzman, Uzman Yardımcısı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Müsteşar

c)

Diğer Personel

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Müsteşar