13 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28352

YNETMELK

Avrupa Birlii Bakanlndan:

AVRUPA BRL BAKANLII PERSONEL GREVDE YKSELME

VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak, Avrupa Birlii Bakanl personelinin grevde ykselme ve unvan deiikliine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Avrupa Birlii Bakanlnda, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan ve grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile 3/6/2011 tarihli ve 634 sayl Avrupa Birlii Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt Grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn Dzey Grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan; ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) Bakan: Avrupa Birlii Bakann,

) Bakanlk: Avrupa Birlii Bakanln,

d) Genel Ynetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelii,

e) Grevde Ykselme: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi grevlerden bu Ynetmelikte belirlenen grevlere ayn veya baka hizmet gruplarndan yaplacak grevde ykselme niteliindeki atamalar,

f) Grevde Ykselme Eitimi: Grevde ykselme snavna katlabilmek iin grevlerin zelliklerine gre verilecek hizmet ii eitimi,

g) Grevde Ykselme Snav: Grevde ykselme eitimini tamamlayanlarn tabi tutulaca yazl snav,

) Hizmet Gruplar: Benzer veya ayn dzeydeki unvanlardan oluan gruplar,

h) Hizmet Sresi: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamnda geen sreler ile muvazzaf askerlikte geen sreleri,

) Gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari, dier gnleri,

i) Snav Kurulu: Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine ilikin i ve ilemleri yrtmek zere oluturulan kurulu,

j) Unvan Deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere yaplacak atamalar,

k) Unvan Deiiklii Snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanacaklar iin eitime tabi tutulmakszn yaplan yazl snav,

l) st Grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Hizmet gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadrolar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadrolar:

a) Ynetim Hizmetleri Grubu;

1) ef,

b) Bilgi lem Hizmetleri Grubu;

1) zmleyici,

c) Aratrma, Planlama ve Eitim Hizmetleri Grubu;

1) Eitim Uzman,

) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Bilgisayar letmeni,

2) Sekreter,

3) ofr,

4) Memur,

5) Santral Memuru,

6) Hizmetli,

7) Kaloriferci.

(3) Unvan deiikliine tabi kadrolar:

a) Tekniker, Teknisyen, Programc, Ktphaneci, statistiki, Avukat.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara grevde ykselme suretiyle atanabilmek iin;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet artlarn tamak,

b) Bavuru sresinin son gn itibariyle, Bakanlkta en az 2 yl alm olmak,

c) Yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

gerekir.

(2) Grevde ykselme eitim ve snav ilannda belirtilen kadrolardan bavuru yaplmayanlar iin Bakanlkta en az iki yl alm olmak art aranmaz.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 7 (1) Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda genel artlarn yannda aadaki zel artlar aranr.

a) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

b) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az 4 yllk faklte veya yksekokul mezunu olmak,

2) En az bir iletim sisteminin uygulamas ile en az iki programlama dilini bildiini belgelemek,

3) Bilgisayar sistemleri ynetimi ile sistem zmleme veya sistem programlama konularn bildiine ilikin Milli Eitim Bakanlnca onaylanm belge ya da sertifikaya sahip olmak,

c) Eitim Uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az 4 yl eitim veren Eitim Bilimleri, Eitim Teknolojileri, Teknik Eitim ve Mesleki Eitim faklte ve/veya blmlerinden mezun olmak,

) Bilgisayar letmeni kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanlndan onayl bilgisayar kursundan sertifika sahibi olmak,

d) Memur, Santral Memuru ve Sekreter kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

e) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az be yllk ehliyet sahibi ve halen B snf src belgesine sahip olmak,

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

gerekir.

Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aranacak artlar

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara unvan deiiklii suretiyle atanabilmek iin, yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak gerekir.

(2) Ayrca unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalarda aranacak artlar aada belirtilmitir.

a) statistiki ve Ktphaneci kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk Fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk Ruhsatnamesi sahibi olmak,

c) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az 2 yllk yksekokullarn bilgisayar programcl blmnden mezun olmak veya drt yllk yksekrenim mezunu olup Milli Eitim Bakanlndan onayl programc sertifikasna sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiini belgelemek,

) Tekniker kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yl sreli mesleki veya teknik eitim veren okullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eitim veren okullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

gerekir.

NC BLM

Grevde Ykselme Eitiminin Esaslar

Grevde ykselme eitimine alnma

MADDE 9 (1) Bakanlk, memurlarn bir st greve hazrlamak amacyla, bu grevler iin gerekli renim dzeyi, hizmet sresi, disiplin niteliklerine sahip personeli grevde ykselme eitimine alr.

(2) Grevde ykselme eitimine katlacaklarn says, duyurulan bo kadro saysnn katn geemez. katndan az istekli bulunmas halinde bavuru artlarn tayan bavuru sahibi tm personelin eitime alnmas salanr. Duyurulan kadro saysnn katndan fazla personelin bavurmas halinde, Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 sayl Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en fazla olandan balamak zere duyurulan kadro saysnn kat kadar personel belirlenerek eitime alnr. Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas hlinde, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara

ncelik verilir.

(3) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile bu snavda baarsz olanlar veya baarl olup da snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere, ayn unvanla ilgili mteakip snava kadar atanmam olanlar; bu unvanla ilgili dzenlenecek eitim ve snava ilikin btn usul ve esaslara tabidirler.

(4) Grevde ykselme eitimini tamamlayanlar eitim sonunda yaplacak grevde ykselme snavna katlmaya hak kazanrlar.

Duyuru ve bavuru

MADDE 10 (1) Grevde ykselme eitimleri Bakanln ihtiyac ve atama yaplacak bo kadro durumuna gre planlanarak, kadrolarn unvan, yeri, says, derecesi, snf ile bavuru artlar personele eitim tarihinden en az krk be gn nce duyurulur. Bavuru sresi, bavuru tarihinden itibaren be i gndr. Eitimin yeri ve zaman ise eitime katlacaklara en az on be gn nce duyurulur. Aylksz izinde bulunanlar da dahil olmak zere ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, grevde ykselme eitimi ve snavna katlmalar mmkndr. Duyurudan nce yllk izinde bulunanlar, en ge eitimin balang tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydyla, bavuruda bulunabilirler.

Grevde ykselme eitimi

MADDE 11 (1) Grevde ykselme snavna girecek olanlar, snavdan nce atanmak istedikleri kadroya ynelik grevde ykselme eitiminden geirilirler.

(2) Grevde ykselme eitim program, bu Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularnda en az otuz, (g) bendinde yer alan ders konusunda en az krk be saat olmak zere toplam en az yetmi be saat olacak ekilde dzenlenir.

(3) Eitimler, ilgili mevzuat erevesinde yaplr. Eitim programnn tamamna katlmak arttr. Ancak, ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinler sresince eitime katlma art aranmaz. Aylksz izinde bulunanlar, eitim program ile ngrlen toplam srenin en az yars kadar eitime katlmalar kaydyla, bu eitim sonunda dzenlenecek grevde ykselme snavna girebilirler. Ancak bu izinler dnda zorunlu olduu belgelendirilen hallerde eitim sresince izin kullanmam olan personele, on saate kadar mazeret izni verilebilir.

Grevde ykselme eitiminin konular

MADDE 12 (1) Grevde ykselme eitimi aadaki konular kapsar.

a) T.C. Anayasas;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve devler,

3) Devletin temel organlar,

b) Atatrk ilkeleri ve inklap tarihi, ulusal gvenlik,

c) Devlet tekilat ile ilgili mevzuat,

) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Trke dil bilgisi ve yazmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilikiler,

f) Etik davran ilkeleri,

g) Bakanlka belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular ile bilgi edinme hakk.

(2) Dzenlenecek eitim programnda birinci fkrann (g) bendinde belirtilen konulara ilikin eitimin arl yzde altmn altnda olamaz.

(3) Grevde ykselme eitiminin ortak konularna ilikin snav sorularnn hazrlanmasnda, Devlet Personel Bakanlnca bu konularla ilgili belirlenen ders notlar esas alnr.

DRDNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Esaslar

Grevde ykselme snav ve ekli

MADDE 13 (1) Grevde ykselme eitimini tamamlayanlarn, atamalarnn yaplabilmesi iin, grevde ykselme snavna katlarak baarl olmalar arttr. Grevde ykselme eitim programn tamamlayanlar, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlacak yazl snava tabi tutulurlar.

(2) Grevde ykselme eitim programnn tamamlanmasndan itibaren bir ay iinde snavn yaplmas iin dari Hizmetler Bakanl tarafndan lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birisine bavurulur.

(3) Bu snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylrlar. Snav sonunda baarl olanlarn aldklar puanlara gre baar listesi dzenlenir.

(4) lan edilen snav sonular; snavn yapld tarihten itibaren iki yllk sreyi amamak zere, ayn grev iin yaplacak mteakip snava kadar geerlidir.

(5) Snav sorular eitim konularnn arl ile orantl olarak hazrlanr.

Unvan deiiklii snav

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda belirtilen unvan deiiklii snavna tabi kadrolara, sadece Bakanlk personeli bavurabilir. Bu unvanlar, en az orta retim dzeyindeki mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz etmi bulunan personelin; bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde eitime tabi tutulmakszn yaplacak unvan deiiklii snav sonucundaki baarlarna gre sz konusu kadrolara atamalar gerekletirilir. Unvan deiiklii snav, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne, Milli Eitim Bakanl veya yksekretim kurumlarndan birine yazl olarak yaptrlr. Bu snavda yz zerinden yetmi ve daha fazla puan alanlar baarl saylrlar.

(2) Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

Snav kurulu

MADDE 15 (1) Snav Kurulu, Bakann grevlendirecei Mstear veya mstear yardmclarndan birinin bakanlnda; daimi ye dari Hizmetler Bakan ile mstear yardmclar, bakanlar, I. Hukuk Maviri ve daire bakanlar arasndan Bakan tarafndan belirlenecek dier yelerle birlikte toplam be asil yeden oluur. Ayn usulle yedek yeler de belirlenir. Asil yelerin bulunmad toplantlara yedek yeler katlr.

(2) Snav kurulunun bakan ve yelerinin elerinin veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn grevde ykselme snavna katldklarnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yedek ye veya yeler grevlendirilir. Kararlar oy okluu ile alnr. ekimser oy kullanlamaz.

(3) Kurulun sekretarya ileri dari Hizmetler Bakanlnca yrtlr.

Snav kurulunun grevleri

MADDE 16 (1) Snav Kurulunun grevleri unlardr:

a) Snavn yaptrlaca kurum veya kurulu ile protokol yapmak,

b) Atanlacak grevin niteliine gre grevde ykselme eitiminin konularn, sresini, bu Ynetmelikte belirtilen sreyi dikkate alarak tespit etmek,

c) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna katlacaklar iin ngrlen atanlacak grevin nitelii ile ilgili konular ihtiva eden notlar hazrlamak veya hazrlattrmak ve ilgili personele verilmesini salamak,

) Snav konularna ilikin notlarn ilgili personele eitimin balayaca tarihe kadar, unvan deiikliine tbi grevlere atanacaklar iin ise snav tarihinden en az bir ay nce verilmesini salamak,

d) Grevde ykselme eitiminin takvimini belirlemek,

e) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snavnda sorulacak sorularn bilgi kaynan snav yapacak kurumlara bildirmek,

f) Snav sonularnn deerlendirilmesi sonucunda baar listesi dzenlemek,

g) Snav sonularn ilan etmek,

) Snavlara ilikin itirazlar inceleyip, karara balamak,

h) Snavlara ilikin dier ilemleri yrtmek.

Snavlarn geersiz saylmas

MADDE 17 (1) Snavlarda kopya ekenler, kopya verenler veya bunlara teebbs edenler, snav ktlarna belirtici iaret koyanlar snav salonundan karlr ve dzenlenecek bir tutanakla snav ktlar geersiz saylr.

(2) Snava girecek aday yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde, ilgililerin snav bir tutanakla belirlenerek geersiz saylr ve ilgililer hakknda su duyurusunda bulunulur.

Snav sonularnn aklanmas

MADDE 18 (1) Snav gerekletiren kurumdan Bakanla ulaan snav sonular, snav tutana hazrlamak suretiyle Snav Kurulu Bakan ve yelerince imzalanr. Snav tutanana baarl ve baarsz olanlarn notlar yazlr. Tutanakta, deerlendirme sonular en yksek puandan balayarak gsterilir. Snav Kurulunca, snav sonular intikal tarihinden itibaren be i gn ierisinde ilan edilir ve ilgililere yazl olarak bildirilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 19 (1) Snava katlanlar snav sonularnn kendilerine bildiriminden itibaren be i gn iinde sonulara itiraz edebilirler. Birimleri kanalyla dari Hizmetler Bakanlna yazl olarak yaplacak bavuru zerine Snav Kurulu tarafndan itiraz incelenir. Sonu ilgiliye on gn ierisinde tebli edilir.

(2) Yaplan snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun birinci fkrada belirtilen sre iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi halinde, snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 20 (1) Snavlarda baar gsterenlerin snavla ilgili belgeleri ilgililerin zlk dosyalarnda, baarsz olanlara ilikin snav belgeleri ise dari Hizmetler Bakanlnca dava ama sresinden az, be yldan fazla olmamak kaydyla ayn unvan iin yaplacak bir sonraki snava kadar saklanr.

Snav kazananlarn atanmas

MADDE 21 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snav sonucunda baarl olanlar arasndan, ay iinde baar sralamasna gre duyurulan bo kadro says kadar atama yaplr. Ancak yaplan puanlama sonunda eitlik olmas halinde, Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 sayl Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en yksek olandan balamak zere atama yaplr. Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas durumunda, srasyla;

a) 12 nci maddenin birinci fkrasnn (g) bendine ilikin puan yksek olanlara,

b) Hizmet sresi fazla olanlara,

c) Daha st renimi bitirmi olanlara,

) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlar geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, grevde ykselme veya unvan deiiklii snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava kadar, snav kazandklar hlde kadro yetersizlii nedeniyle atamas yaplamayan personelin baar srasna gre atamalar yaplabilir.

(3) Grevde ykselme snavnda baarl olanlardan; aylksz izinde olanlar dahil, atamas yaplmadan atanmak istemediini yazl olarak bildirenler ile atamas yaplanlardan grevi kabul etmeyenler ve grevi kabul ettikleri halde atandklar greve geerli mazeretleri olmakszn 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen sre ierisinde balamayanlar bu haklarn kaybeder ve atamalar iptal edilir. Bu durumdaki personel, ayn unvan iin tekrar alacak grevde ykselme veya unvan deiiklii snavn kazanmadka, atanma hak ve talebinde bulunamaz.

(4) Snavda baarl olanlardan, atanma artlarn tamadklar sonradan anlalanlarn snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamalar yaplanlarn ise atamalar iptal edilir. Grevde ykselme snavn kazanarak atanmaya hak kazanm adaylardan atanma aamasnda grevden uzaklatrlm olanlar greve iade edilinceye kadar atamalar yaplmaz. Haklarnda disiplin soruturmas veya 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre n inceleme veya adli soruturmas devam edenler; disiplin soruturmas, n inceleme veya adli soruturmas atanmalarna engel tekil etmeyecek ekilde sonulanana kadar atanamazlar. Ancak, bu durumlar ilgililerin grevde ykselme eitim ve snavna girmelerine engel tekil etmez.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasnda geiler

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelikteki grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr;

a) Ayn hizmet grubu iinde kalmak zere snav yaplmakszn, ilgili personelin istei ve atanlacak kadro iin aranlan artlar tamak kaydyla ayn veya alt dzey grevlere atanlabilir.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme eitimi ve snavna tabidir. Ancak, Bakanlkta veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey veya alt grevlere, grevde ykselme eitimi ve snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi kadrolara yaplacak atamalar ile bu kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelden, atanlacak grev iin aranan ve Genel Ynetmeliin 6 nc maddesinin ikinci fkrasna gre hesaplanan toplam hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere atanlabilir.

Naklen atamalar

MADDE 23 (1) Dier kamu kurum ve kurulularndan bu Ynetmelikteki ayn unvana veya bu unvann bulunduu alt gruptaki unvanlara naklen atama yaplabilir.

(2) Dier personel kanunlarna tabi olanlarn, Bakanlktaki 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi grevlere atanmalarnda ihraz ettikleri unvanlar; ayn unvann Bakanlkta olmamas halinde, renim durumu, ihraz ettii unvanla birlikte atanaca unvan ve Devlet Personel Bakanlnn olumlu gr dikkate alnr.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi hkmlerine gre yaplacak ilk atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Kazanlm haklar

MADDE 24 (1) Bu Ynetmeliin kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuatlar uyarnca kazananlarn haklar sakldr.

zrllerin eitim ve snav

MADDE 25 (1) Bakanlk, bu Ynetmelikte saylan grevlere ilikin artlar tayan ve atanlacak grevi yapabilecek durumda bulunan zrllerin eitimleri ve snavlarnn yaplabilmesi iin gerekli tedbirleri alr veya alnmasn salar.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 27 (1) 25/7/2010 tarihli ve 27652 sayl Resm Gazetede yaymlanan Avrupa Birlii Genel Sekreterlii Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Avrupa Birlii Bakan yrtr.