13 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28352

YNETMELK

Avrupa Birlii Bakanlndan:

AVRUPA BRL BAKANLII KOORDNASYON VE

UYUM KOMTESNN ALIMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, Avrupa Birlii mktesebatna uyum almalarnn ve tam yelik mzakerelerinin yrtlmesi ile mzakerelerin ve uygulamann koordinasyonu amacyla Avrupa Birlii Bakanlnda kurulan Koordinasyon ve Uyum Komitesinin oluumunu ve alma usul ve esaslarn dzenler.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 634 sayl Avrupa Birlii Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 30 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Avrupa Birlii Bakann,

b) Bakanlk: Avrupa Birlii Bakanl Bakanlklarn,

c) Mstear: Avrupa Birlii Bakanl Mstearn,

) Mstear Yardmcs: Avrupa Birlii Bakanl Mstear Yardmcsn,

d) Komite: Koordinasyon ve Uyum Komitesini,

e) AB Daimi Temas Noktas: Kamu kurum ve kurulularnda, kurumun Avrupa Birlii ile ilgili grev ve faaliyetlerinin koordinasyonu ve takibinden sorumlu (Mstear/Mstear Yardmcs/Mstakil Bakan/Bakan Yardmcs) kiiyi

ifade eder.

KNC BLM

Komitenin Oluumu, Grevleri ve alma Usul ve Esaslar

Komitenin oluumu

MADDE 4 (1) Komite; Mstearn bakanlnda, Babakanlk, Adalet Bakanl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, evre ve ehircilik Bakanl, Dileri Bakanl, Ekonomi Bakanl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, Genlik ve Spor Bakanl, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, Gmrk ve Ticaret Bakanl, ileri Bakanl, Kalknma Bakanl, Kltr ve Turizm Bakanl, Maliye Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Milli Savunma Bakanl, Orman ve Su leri Bakanl, Salk Bakanl, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl ile Hazine Mstearlndan tespit edilerek Avrupa Birlii Bakanlna bildirilen AB Daimi Temas Noktalarndan oluur.

(2) Komite toplantlarna gndem erevesinde dier kamu kurum ve kurulularnn AB Daimi Temas Noktalar da davet edilebilir.

(3) Komite toplantlarna en az Daimi Temas Noktas dzeyinde katlm salanr.

(4) Gndem erevesinde uygun grlmesi halinde, nerilerini almak, incelemek ve deerlendirmek zere toplantlara zel sektr, sivil toplum kurulular ve niversite temsilcileri de davet edilebilir.

Komitenin grevleri

MADDE 5 (1) Komitenin grevleri unlardr:

a) Kamu kurum ve kurulularnn Avrupa Birlii mktesebatna uyum ve uygulamaya ilikin almalarn ynlendirmek amacyla izlemek, deerlendirmek ve koordinasyonu salamak,

b) Kamu kurum ve kurulular ile zel sektr, sivil toplum kurulular ve niversitelerin Avrupa Birlii mktesebatna uyum almalar ve uygulamalar ile ilgili nerilerini incelemek ve deerlendirmek, gerektiinde ilgili kurul ve komitelere sunmak,

c) Katlm mzakereleri erevesinde, Avrupa Birlii mktesebatna uyumda ncelikli alanlar ve bu alanlarn gerektirdii mevzuat deiikliklerini belirleyerek yaplacak reform almalarn ynlendirmek.

Komitenin alma usul ve esaslar

MADDE 6 (1) Komite ayda bir olaan olarak toplanr. Komite gerekli grlen hallerde Bakann uygun gr zerine Mstear tarafndan daha sk aralklarla toplantya arlabilir.

(2) Komiteye Mstear bakanlk eder. Gerekli hallerde Komiteye Bakan bakanlk edebilir. Komitenin sekreterya hizmetleri Avrupa Birlii Bakanl tarafndan yrtlr.

(3) htiya duyulmas durumunda, bir mktesebat faslna veya zel bir konuya ilikin olarak fasl temelinde i koordinasyon ve uyum komiteleri oluturulabilir. Bu Komitelerin oluumunda faslla dorudan ilgili kurumlar ve ilgili olabilecek dier kurulular yer alr.

(4) Fasl Temelli Koordinasyon ve Uyum Komitesi toplantlarna Mstear veya grevlendirecei Mstear Yardmcs bakanlk eder. Fasl Temelli Koordinasyon ve Uyum Komiteleri ihtiya duyulan sklkta toplanr. Bu Komitelerin sekreterya hizmetleri Bakanln ilgili Bakanl tarafndan yrtlr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan Ynetmelik

MADDE 7 (1) 7/1/2010 tarihli ve 27455 sayl Resm Gazetede yaymlanan Avrupa Birlii Genel Sekreterlii Koordinasyon ve Uyum Komitesinin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Avrupa Birlii Bakan yrtr.