13 Temmuz 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28352

YNETMELK

Avrupa Birlii Bakanlndan:

AVRUPA BRL BAKANLII MTERCM YARIMA SINAVI

VE ATAMA YNETMEL

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Avrupa Birlii Bakanlnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu kapsamnda istihdam edilecek mtercim unvanl personelin seimine ynelik zel yarma snav ile atanmalarna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Avrupa Birlii Bakanlnda istihdam edilecek mtercim unvanl personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) 3/6/2011 tarihli ve 634 sayl Avrupa Birlii Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 38 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Avrupa Birlii Bakann,

b) Bakanlk: Avrupa Birlii Bakanln,

c) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

) KPSS: Kamu Personeli Seme Snavn,

d) Yarma snav: Mtercimlik zel yarma snavn,

ifade eder.

Yarma snav

MADDE 5 (1) Bakanlkta grevlendirilecek mtercimler, yarma snav ile alnrlar. Yarma snav, yazl ve szl snav olmak zere iki aamadan oluur. Yazl snav, klasik usulde yaplr.

(2) Bakanlkta istihdam edilecek mtercimlerin yabanc dilleri ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden biridir. Yarma snav, Bakanln kadro ve ihtiya durumuna gre bu dillerin tamamndan ya da uygun grlenlerinden yaplr.

(3) Yarma snav Bakanlka yaplabilecei gibi, bir ksm ya da tamam niversiteler veya dier kamu kurumlarna da yaptrlabilir.

Yarma snav duyurusu

MADDE 6 (1) Yarma snavna katlma artlar, atama yaplacak kadrolarn snf, derecesi, hangi dil ya da dillerden yaplaca, snav tarihi ve yeri, KPSS puan tr ya da trleri ve asgari puanlar, puan sralamasna gre ka adayn arlaca, son bavuru tarihi, bavuru yeri ve snavla ilgili dier hususlar bavuru sresinin bitiminden en az on be gn nce Resm Gazetede ve Trkiye genelinde yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde, en az bir defa ilan edilir.

Yarma snavna katlma artlar

MADDE 7 (1) Giri snavna katlabilmek iin 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinde saylan genel artlara ek olarak aadaki artlar aranr:

a) KPSS'den, snav duyurusunda belirtilen puan trnde/trlerinde, Bakanlka belirlenen asgari puan dzeyinde baarl olmak,

b) ngilizce, Franszca veya Almanca dillerinden birinde KPDS'den en az (A) dzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak ya da bu dzeye denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilmi yabanc yksek retim kurumlarndan mezun olmak.

(2) Yabanc dil dzeyine ilikin KPDS haricindeki belgelerin KPDSye denklii hakknda Yksekretim Kurulunun karar esas alnr.

(3) Yabanc dil dzeyine ilikin belgelerin geerlilik sresi snav bavurusunun son gn dikkate alnarak hesaplanr. Yabanc dil yeterliliine ilikin belgelerden, KPDS belgesinin geerlik sresi be yl, dier belgelerin geerlik sresi ise iki yldr.

stenilen belgeler

MADDE 8 (1) Yarma snavna katlmak isteyenlerden aadaki belgeler istenir:

a) Talep Formu,

b) Yksekrenim diplomas ya da k belgesi,

c) KPSS sonu belgesi,

) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii olan sonu belgesi,

d) T.C. Kimlik Numaras,

e) Yazl zgemi,

f) 3 adet vesikalk fotoraf,

g) Adli sicil beyan,

) Grevini yapabilecek derecede salkl olduuna dair yazl beyan.

(2) Yukarda saylan belgelerin en ge snav duyurusunda belirlenen tarih ve saatte Bakanla teslim edilmesi arttr. Bu belgelerin asl ibraz edilmek kaydyla suretleri Bakanlka tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alnmaz.

Yarma Snav Komisyonu

MADDE 9 (1) Yarma Snav Komisyonu, komisyon bakan dahil toplam be yeden oluur. Komisyon bakan Mstear veya Mstear Yardmclar arasndan belirlenir. eviri ve Egdm Bakanl bakan bu Komisyonun tabii yesidir. Komisyonun dier asil ve yedek yeleri, Bakanlkta Mtercim, Avrupa Birlii leri Uzman ve st kadrolarda grev yapanlar arasndan belirlenir. niversitelerin ilgili blmlerinde grev yapan retim yelerinden de snav komisyonuna ye alnabilir. Komisyonun bakan ve yeleri Bakan tarafndan belirlenir. Yarma Snav Komisyonu ye tam says ile toplanr ve oy okluu ile karar alr.

Yazl snav

MADDE 10 (1) Yazl snava, snav duyurusunda belirtilecek KPSS puanna sahip olmak artyla yaplan bavurular arasndan, en yksek puana sahip olan adaydan balanarak atama yaplacak kadro saysnn en fazla on katna kadar aday arlr. Son sradaki adayla eit puan alan dier adaylar da yazl snava arlr.

(2) Yazl Snav; yabanc dilden Trkeye eviri (50 puan) ve Trkeden yabanc dile eviri (50 puan) konularndan oluur.

(3) Yazl snavda yabanc dilden Trkeye eviri ve Trkeden yabanc dile eviri konularna ilikin metinler, Bakanln hizmet gerekleri dikkate alnarak Avrupa Birlii konular ve mktesebatndan seilir.

(4) Yazl snavda adaylarn cevap katlarn her komisyon yesi ayr ayr deerlendirerek not verir. Bunlarn aritmetik ortalamas snav baar notudur.

(5) Yazl snavda baar notu, snav konularnn her birinden en az otuz puan almak artyla, yz puan zerinden en az yetmitir.

(6) Snavda kopya ekenler, ekmeye teebbs edenler veya kopya ektii tespit edilenler hakknda tutanak dzenlenir ve snav ktlar geersiz saylr. Yazl snavn niversitelere veya dier kamu kurumlarna yaptrlmas halinde de ayn esaslar uygulanr.

Szl snav

MADDE 11 (1) Yazl snavda en az yetmi puan almak artyla, en yksek puana sahip olan adaydan balanarak, atama yaplacak kadro saysnn en fazla drt katna kadar aday szl snava arlr. Son sradaki adayla eit puan alanlar da szl snava arlr.

(2) Szl giri snavnda adaylar;

a) Yabanc dili kullanabilme dzeyi, terminolojisine hakimiyeti ve szl eviri yapabilme kabiliyeti,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden deerlendirilir.

(3) Adaylar, Snav Komisyonu tarafndan ikinci fkrann (a) bendi iin elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazl zelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir.

(4) Szl snavda baarl saylmak iin, Snav Komisyonu bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

Snav sonularnn deerlendirilmesi

MADDE 12 (1) Snav Komisyonu, yazl ve szl snav sonucunda tespit edilen notlarn aritmetik ortalamasn almak suretiyle adaylarn yarma snav nihai baar derecelerini tespit ederek sralamaya tabi tutar ve mtercim adaylarnn isim listesini, szl snavn bittii gn takip eden gn iinde Bakanla teslim eder.

(2) Bakanlk, yazl ve szl snav nihai sonularn ve bo bulunan kadro says itibaryla snav baar puan sralamasna gre kazananlarn listesini ilan eder. Yaplan snavlarda baarl olmak artyla, giri snav duyurusunda ilan edilen kadro saysnn yarsn gememek zere yedek listede ilan edilir. Yedek listede yer alan adaylarn haklar ilan tarihini takip eden alt ay iin geerlidir ve daha sonraki snavlar iin mktesep hak veya herhangi bir ncelik tekil etmez.

(3) Kazanan adaylarn yazl ve szl snav notlarnn aritmetik ortalamasnn eitlii durumunda, yazl puan yksek olan aday; her iki puann da eit olmas halinde, KPDS puan yksek olan aday sralamada stte yer alr.

(4) Snav sonularnn ilan edilmesinden itibaren yedi gn iinde yazl olarak Snav Komisyonuna itiraz edilebilir. tirazlar Snav Komisyonunca en fazla yedi gn iinde incelenerek karara balanr. tiraz sonucu adaya bildirilir. Yazl snavn niversitelere veya baka bir kamu kurumuna yaptrlmas durumunda, bu snav sonularna yaplan itirazlarn karara balanma sresi onbe gndr.

Mtercimlerin atanmas

MADDE 13 (1) Yarma snavn kazananlarn mtercim unvanl kadrolara atanmalarna ve adaylklarna ilikin ilemler 3/6/2011 tarihli ve 634 sayl Avrupa Birlii Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu hkmlerine gre yaplr.

(2) Snav kazananlarn, atama ilemlerinin yaplmasna ilikin tebligatta belirtilen sre iinde, istenilen belgelerle birlikte dari Hizmetler Bakanlna mracaat etmeleri gereklidir.

(3) Atama ilemlerinin yaplmas iin kendilerine bildirilen sre iinde geerli bir mazereti olmad halde mracaat etmeyenlerin atama ilemleri yaplmaz.

(4) Yarma snavn kazananlardan bavuru belgelerinde geree aykrlk tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz.

Yeniden atanma ve naklen atanma

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre mtercim unvann kazandktan sonra Bakanlktaki grevlerinden kendi isteiyle ayrlp da yeniden atanmak isteyenler, bo kadro olmas ve Bakanln ihtiyac bulunmas artyla mtercim olarak atanabilirler.

(2) lgili mevzuatna gre mtercim kadrosunu iktisap etmi, dier kamu kurum ve kurulularnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (A) fkras kapsamnda mtercim olarak alanlar, bo kadro olmas ve Bakanln ihtiyac bulunmas artyla mtercim olarak atanabilirler.

(3) Bu madde kapsamnda atanacaklarn, son iki yl iinde alnmas kouluyla KPDS (A) belgesine veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan bir belgeye sahip olmalar arttr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Avrupa Birlii Bakan yrtr.